18.10.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 261/6


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2018/1556,

17. oktoober 2018,

millega keeldutakse lubamast esitada toidu kohta teatavaid tervisealaseid väiteid, milles ei osutata haigestumise riski vähendamisele ega laste arengule ja tervisele

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1924/2006 toidu kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete kohta, (1) eriti selle artikli 18 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1924/2006 on keelatud esitada toidu kohta tervisealaseid väiteid, kui komisjon ei ole kõnealuse määruse kohaselt selleks luba andnud ja kui need väited ei ole esitatud lubatud väidete nimekirjas.

(2)

Määruses (EÜ) nr 1924/2006 on ka sätestatud, et toidukäitlejad võivad esitada tervisealaste väidete kohta loataotlusi liikmesriigi pädevale asutusele. Liikmesriigi pädev asutus peab edastama nõuetekohased taotlused teaduslikuks hindamiseks Euroopa Toiduohutusametile (EFSA) (edaspidi „toiduohutusamet“) ning samuti komisjonile ja liikmesriikidele teadmiseks.

(3)

Toiduohutusamet peab esitama asjaomase tervisealase väite kohta oma arvamuse.

(4)

Komisjon võtab tervisealaste väidete lubamise kohta otsuse tegemisel arvesse toiduohutusameti arvamust.

(5)

Pärast seda, kui Laboratoires Nutrition et Cardiométabolisme oli esitanud määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 13 lõike 5 kohase taotluse, pidi toiduohutusamet esitama arvamuse tervisealase väite kohta, mis on seotud kindlaksmääratud makro- ja mikrotoitainete sisaldusega ning kindlas vahekorras aminohappeid sisaldava (trüptofaani ja neutraalsete aminohapete kindla vahekorraga) joogivalmistisega Stablor® ning kõhuõõnerasva vähenemise ja samal ajal rasvavaba kehamassi säilitamisega (küsimus nr EFSA- Q-2016-00319) (2). Taotleja esitatud väide oli sõnastatud järgmiselt: „Tasakaalustatud dieedi ja toidust saadava energiahulga mõõduka piiramise puhul aitab Stablori® kasutamine vähendada kõhuõõnerasva ning säilitada samas rasvavaba kehamassi ülekaalulistel või rasvunud isikutel, kellel esinevad kõhurasvaga seotud ja kardiometaboolsed riskitegurid.“

(6)

Toiduohutusamet esitas 28. veebruaril 2017 komisjonile ja liikmesriikidele teadusliku arvamuse, milles on jõutud järeldusele, et esitatud andmete alusel ei ole vähendatud kalorsusega dieedi raames tõendatud põhjusliku seose olemasolu toote Stablor® tarbimise ja kõhuõõnerasva vähenemise ning samas rasvavaba kehamassi säilitamise vahel. Kuna kõnealune tervisealane väide ei vasta määruses (EÜ) nr 1924/2006 sätestatud nõuetele, ei tohiks lubada seda esitada.

(7)

Pärast seda, kui Suomen Terveysravinto Oy oli esitanud määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 13 lõike 5 kohase taotluse, pidi toiduohutusamet esitama arvamuse tervisealase väite kohta seoses kurkumiini ja liigeste normaalse toimimisega (küsimus nr EFSA- Q-2016-00856) (3). Taotleja esitatud väide oli sõnastatud järgmiselt: „Kurkumiin aitab kaasa liigeste normaalsele toimimisele.“

(8)

Toiduohutusamet esitas 8. mail 2017 komisjonile ja liikmesriikidele teadusliku arvamuse, milles on jõutud järeldusele, et esitatud andmete põhjal ei ole tuvastatud kurkumiini tarbimise ja liigeste normaalse toimimise vahel põhjuslikku seost. Kuna kõnealune tervisealane väide ei vasta määruses (EÜ) nr 1924/2006 sätestatud nõuetele, ei tohiks lubada seda esitada.

(9)

Pärast seda, kui Marks and Spencer PLC oli esitanud määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 13 lõike 5 kohase taotluse, pidi toiduohutusamet esitama arvamuse tervisealase väite kohta, milles käsitletakse vähendatud kalorsusega dieedi raames tarbitavate, energiasisalduse alusel vahekorras ≤ 1,8 esinevate süsivesikute ja valgu mõju kehakaalule (küsimus nr EFSA-Q-2016-00436) (4). Taotleja esitatud väide oli sõnastatud järgmiselt: „Aitab vähendada kehakaalu ja keharasva, kui lahendust rakendatakse vähendatud kalorsusega dieedi puhul (< 8 368 kJ/2 000 kcal päevas) vähemalt 12 nädala jooksul.“

(10)

Toiduohutusamet esitas 13. juunil 2017 komisjonile ja liikmesriikidele teadusliku arvamuse, milles on jõutud järeldusele, et esitatud andmete alusel ei ole tõendatud põhjusliku seose olemasolu vähendatud kalorsusega dieedi raames tarbitavate, energiasisalduse alusel vahekorras ≤ 1,8 esinevate süsivesikute ja valgu tarbimise ning kehakaalu vähenemise vahel. Kuna kõnealune tervisealane väide ei vasta määruses (EÜ) nr 1924/2006 sätestatud nõuetele, ei tohiks lubada seda esitada.

(11)

Pärast seda, kui Loc Troi Group oli esitanud määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 13 lõike 5 kohase taotluse, pidi toiduohutusamet esitama arvamuse tervisealase väite kohta seoses vähendatud kalorsusega dieedi raames tarbitava tootega Vibigaba (idandatud pruun riis) ja kehakaalu vähenemisega (küsimus nr EFSA-Q-2017-00032) (5). Taotleja esitatud väide oli sõnastatud järgmiselt: „Aitab vähendatud kalorsusega dieedi raames tarbimisel langetada kehakaalu.“

(12)

Toiduohutusamet esitas 21. juulil 2017 komisjonile ja liikmesriikidele teadusliku arvamuse, milles on jõutud järeldusele, et esitatud andmete alusel ei ole tõendatud põhjusliku seose olemasolu vähendatud kalorsusega dieedi raames tarbitava toote Vibigaba (idandatud pruuni riisi) tarbimise ja kehakaalu vähenemise vahel. Kuna kõnealune tervisealane väide ei vasta määruses (EÜ) nr 1924/2006 sätestatud nõuetele, ei tohiks lubada seda esitada.

(13)

Pärast seda, kui Loc Troi Group oli esitanud määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 13 lõike 5 kohase taotluse, pidi toiduohutusamet esitama arvamuse tervisealase väite kohta seoses tootega Vibigaba (idandatud pruun riis) ja vere normaalse glükoositaseme pikaajalise säilitamisega (küsimus nr EFSA-Q-2017-00033) (6). Taotleja esitatud väide oli sõnastatud järgmiselt: „Aitab säilitada vere normaalset glükoositaset.“

(14)

Toiduohutusamet esitas 21. juulil 2017 komisjonile ja liikmesriikidele teadusliku arvamuse, milles on jõutud järeldusele, et esitatud andmete alusel ei ole tõendatud põhjusliku seose olemasolu toote Vibigaba (idandatud pruuni riisi) tarbimise ja vere normaalse glükoositaseme pikaajalise säilitamise vahel. Kuna kõnealune tervisealane väide ei vasta määruses (EÜ) nr 1924/2006 sätestatud nõuetele, ei tohiks lubada seda esitada.

(15)

Pärast seda, kui Loc Troi Group oli esitanud määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 13 lõike 5 kohase taotluse, pidi toiduohutusamet esitama arvamuse tervisealase väite kohta seoses tootega Vibigaba (idandatud pruun riis) ja normaalse vererõhu säilitamisele kaasaaitamisega (küsimus nr EFSA-Q-2017-00031) (7). Taotleja esitatud väide oli sõnastatud järgmiselt: „Aitab säilitada normaalset vererõhku.“

(16)

Toiduohutusamet esitas 21. juulil 2017 komisjonile ja liikmesriikidele teadusliku arvamuse, milles on jõutud järeldusele, et esitatud andmete alusel ei ole tõendatud põhjusliku seose olemasolu toote Vibigaba (idandatud pruuni riisi) tarbimise ja normaalse vererõhu säilitamise vahel. Kuna kõnealune tervisealane väide ei vasta määruses (EÜ) nr 1924/2006 sätestatud nõuetele, ei tohiks lubada seda esitada.

(17)

Pärast seda, kui Loc Troi Group oli esitanud määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 13 lõike 5 kohase taotluse, pidi toiduohutusamet esitama arvamuse tervisealase väite kohta seoses tootega Vibigaba (idandatud pruun riis) ja vere normaalse kolesteroolitaseme säilitamisele kaasaaitamisega (küsimus nr EFSA-Q-2017-00030) (8). Taotleja esitatud väide oli sõnastatud järgmiselt: „Aitab säilitada vere normaalset kolesteroolitaset.“

(18)

Toiduohutusamet esitas 21. juulil 2017 komisjonile ja liikmesriikidele teadusliku arvamuse, milles on jõutud järeldusele, et esitatud andmete alusel ei ole tõendatud põhjusliku seose olemasolu toote Vibigaba (idandatud pruuni riisi) tarbimise ja vere normaalse kolesteroolitaseme säilitamise vahel. Kuna kõnealune tervisealane väide ei vasta määruses (EÜ) nr 1924/2006 sätestatud nõuetele, ei tohiks lubada seda esitada.

(19)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas loetletud tervisealaseid väiteid ei lisata määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 13 lõikes 3 osutatud liidu lubatud väidete nimekirja.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. oktoober 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 404, 30.12.2006, lk 9.

(2)  EFSA Journal (2017); 15(2): 4723.

(3)  EFSA Journal (2017); 15(5): 4774.

(4)  EFSA Journal (2017); 15(6): 4839.

(5)  EFSA Journal (2017); 15(7): 4915.

(6)  EFSA Journal (2017); 15(7): 4916.

(7)  EFSA Journal (2017); 15(7): 4914.

(8)  EFSA Journal (2017); 15(7): 4913.


LISA

Tagasilükatud tervisealane väide

Taotlus – määruse (EÜ) nr 1924/2006 asjakohased sätted

Toitaine, aine, toit või toidugrupp

Väide

Viide EFSA arvamusele

Artikli 13 lõike 5 kohane tervisealane väide, mis põhineb uutel teaduslikel andmetel ja/või sisaldab konfidentsiaalsete andmete kaitse taotlust.

Kindlaksmääratud makro- ja mikrotoitainete sisaldusega ning kindlas vahekorras aminohappeid sisaldav (trüptofaani ja neutraalsete aminohapete kindla vahekorraga) joogivalmistis Stablor®

Tasakaalustatud dieedi ja toidust saadava energiahulga mõõduka piiramise puhul aitab Stablori® kasutamine vähendada kõhuõõnerasva ning säilitada samas rasvavaba kehamassi ülekaalulistel või rasvunud isikutel, kellel esinevad kõhurasvaga seotud ja kardiometaboolsed riskitegurid.

Q-2016-00319

Artikli 13 lõike 5 kohane tervisealane väide, mis põhineb uutel teaduslikel andmetel ja/või sisaldab konfidentsiaalsete andmete kaitse taotlust.

Kurkumiin

Kurkumiin aitab kaasa liigeste normaalsele toimimisele.

Q-2016-00856

Artikli 13 lõike 5 kohane tervisealane väide, mis põhineb uutel teaduslikel andmetel ja/või sisaldab konfidentsiaalsete andmete kaitse taotlust.

Vähendatud kalorsusega dieedi raames tarbitavate, energiasisalduse alusel vahekorras ≤ 1,8 esinevate süsivesikute ja valgu mõju kehakaalule

Aitab vähendada kehakaalu ja keharasva, kui lahendust rakendatakse vähendatud kalorsusega dieedi puhul (< 8 368 kJ/2 000 kcal päevas) vähemalt 12 nädala jooksul.

Q-2016-00436

Artikli 13 lõike 5 kohane tervisealane väide, mis põhineb uutel teaduslikel andmetel ja/või sisaldab konfidentsiaalsete andmete kaitse taotlust.

Vibigaba (idandatud pruun riis)

Aitab vähendatud kalorsusega dieedi raames tarbimisel langetada kehakaalu.

Q-2017-00032

Artikli 13 lõike 5 kohane tervisealane väide, mis põhineb uutel teaduslikel andmetel ja/või sisaldab konfidentsiaalsete andmete kaitse taotlust.

Vibigaba (idandatud pruun riis)

Aitab säilitada vere normaalset glükoositaset.

Q-2017-00033

Artikli 13 lõike 5 kohane tervisealane väide, mis põhineb uutel teaduslikel andmetel ja/või sisaldab konfidentsiaalsete andmete kaitse taotlust.

Vibigaba (idandatud pruun riis)

Aitab säilitada normaalset vererõhku.

Q-2017-00031

Artikli 13 lõike 5 kohane tervisealane väide, mis põhineb uutel teaduslikel andmetel ja/või sisaldab konfidentsiaalsete andmete kaitse taotlust.

Vibigaba (idandatud pruun riis)

Aitab säilitada vere normaalset kolesteroolitaset.

Q-2017-00030