12.10.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 256/33


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2018/1515,

10. oktoober 2018,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 III ja V lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate difenüülamiini ja oksadiksüüli jääkide piirnormidega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. aasta määrust (EÜ) nr 396/2005 taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta, (1) eriti selle artikli 14 lõike 1 punkti a, artikli 18 lõike 1 punkti b ja artikli 49 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Difenüülamiini ja oksadiksüüli jääkide piirnormid on sätestatud määruse (EÜ) nr 396/2005 III lisa A osas.

(2)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 578/2012 (2) jäeti toimeaine difenüülamiin heaks kiitmata. Komisjoni määrusega (EÜ nr 2076/2002 (3) jäeti toimeaine oksadiksüül direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse lisamata. Kõik kõnealuseid toimeaineid sisaldavate taimekaitsevahendite load on kehtetuks tunnistatud. Seega on kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikliga 17 koostoimes kõnealuse määruse artikli 14 lõike 1 punktiga a asjakohane jätta III lisast välja kõnealuste ainete kohta kehtestatud jääkide piirnormid.

(3)

Selleks, et lahendada töötlemata õunte ja pirnidega seotud vältimatu ristsaastumise probleemi, mis oli tingitud difenüülamiini jääkide esinemisest hoidlates, kehtestati difenüülamiini jaoks määrusega (EL) nr 772/2013 (4) ajutised jääkide piirnormid õunte ja pirnide puhul kuni 2. septembrini 2015. Komisjoni määrusega (EL) 2016/67 (5) pikendati kõnealuste jääkide piirnormide kehtivust kuni 22. jaanuarini 2018, et anda ettevõtjatele piisavalt aega difenüülamiini jääkide täielikuks kõrvaldamiseks hoidlates. Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) ja toidukäitlejad esitasid hiljutised seireandmed, millest nähtub, et difenüülamiini ei esine enam asjakohasest määramispiirist suuremas kontsentratsioonis.

(4)

Peterselli, selleri ning aedsalati ja muude salatitaimede puhul kehtestati oksadiksüüli jaoks määrusega (EL) nr 592/2012 (6) ajutised jääkide piirnormid kuni 31. detsembrini 2014, et lahendada töötlemata kultuuridega seotud vältimatu ristsaastumise probleemi, mis oli tingitud oksadiksüüli jääkide esinemisest mullas. Komisjoni määrusega (EL) nr 2016/46 (7) pikendati kõnealuste jääkide piirnormide kehtivust kuni 19. jaanuarini 2018, et võtta arvesse kõnealuse toimeaine püsivust mullas. Toiduohutusamet ja toidukäitlejad esitasid hiljutised seireandmed, millest nähtub, et oksadiksüüli ei esine enam asjakohasest määramispiirist suuremas kontsentratsioonis.

(5)

Kuna toimeaine difenüülamiin ei ole heaks kiidetud ja toimeaine oksadiksüül ei ole kantud direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse, tuleks kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikliga 18 sätestada kõnealuste ainete jääkide piirnormid määramispiiriga võrdsel tasemel. Toimeainete puhul, mille kõiki jääkide piirnorme tuleks vähendada asjakohase määramispiirini, tuleks vastavad vaikeväärtused loetleda määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 18 lõike 1 punkti b kohaselt kõnealuse määruse V lisas.

(6)

Jääkide uute piirnormide suhtes on konsulteeritud Maailma Kaubandusorganisatsiooni vahendusel liidu kaubanduspartneritega ja nende märkusi on arvesse võetud.

(7)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 396/2005 vastavalt muuta.

(8)

Et võimaldada toodete tavapärast turustamist, töötlemist ja tarbimist, tuleks käesoleva määrusega ette näha üleminekukord selliste toodete jaoks, mis on toodetud enne jääkide piirnormide muutmist ja mille kohta on olemas teave, et tarbijate kaitse kõrge tase on tagatud.

(9)

Jääkide muudetud piirnormide jõustumisele peaks eelnema piisav ajavahemik, mille jooksul liikmesriigid, kolmandad riigid ja toidukäitlejad saaksid nende piirnormide muutmisest tulenevate uute nõuete täitmiseks valmistuda.

(10)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 396/2005 III ja V lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 396/2005 kohaldamist kujul, nagu see kehtis enne selle muutmist käesoleva määrusega, jätkatakse nende toodete suhtes, mis on toodetud liidus või imporditud liitu enne 1. maid 2019.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. maist 2019.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Brüssel, 10. oktoober 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 70, 16.3.2005, lk 1.

(2)  Komisjoni 29. juuni 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 578/2012, milles käsitletakse toimeaine difenüülamiini heakskiitmata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta (ELT L 171, 30.6.2012, lk 2).

(3)  Komisjoni 20. novembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 2076/2002 nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 osutatud tähtaja pikendamise kohta ning teatavate toimeainete kõnealuse direktiivi I lisasse kandmata jätmise ja asjaomaseid aineid sisaldavate taimekaitsevahendite lubade tühistamise kohta (EÜT L 319, 23.11.2002, lk 3).

(4)  Komisjoni 8. augusti 2013. aasta määrus (EL) nr 772/2013, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa seoses difenüülamiini jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (ELT L 217, 13.8.2013, lk 1).

(5)  Komisjoni 19. jaanuari 2016. aasta määrus (EL) 2016/67, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa seoses ametoktradiini, klorotaloniili, difenüülamiini, flonikamiidi, fluasinaami, fluoksastrobiini, metüülhalauksifeeni, propamokarbi, protiokonasooli, tiaklopriidi ja trifloksüstrobiini jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (ELT L 15, 22.1.2016, lk 2).

(6)  Komisjoni 4. juuli 2012. aasta määrus (EL) nr 592/2012, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses bifenasaadi, kaptaani, küprodiniili, fluopikoliidi, heksütiasoksi, isoprotiolaani, metaldehüüdi, oksadiksüüli ja fosmeedi jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (ELT L 176, 6.7.2012, lk 1).

(7)  Komisjoni 18. jaanuari 2016. aasta määrus (EL) nr 2016/46, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 III lisa seoses oksadiksüüli ja spinetoraami jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (ELT L 12, 19.1.2016, lk 28).


LISA

Määruse (EÜ) nr 396/2005 III ja V lisa muudetakse järgmiselt.

1)

III lisa A osast jäetakse välja difenüülamiini ja oksadiksüüli käsitlevad veerud.

2)

V lisasse lisatakse difenüülamiini ja oksadiksüüli käsitlevad veerud:

Pestitsiidide jäägid ja jääkide piirnormid (mg/kg)

Koodnumber

Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (1)

Difenüülamiin

Oksadiksüül

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

VÄRSKE VÕI KÜLMUTATUD PUUVILI; PÄHKLID

0,05  (*1)

0,01 (*1)

0110000

Tsitrusviljad

 

 

0110010

Greibid

 

 

0110020

Apelsinid

 

 

0110030

Sidrunid

 

 

0110040

Laimid

 

 

0110050

Mandariinid

 

 

0110990

Muud

 

 

0120000

Pähklid

 

 

0120010

Mandlid

 

 

0120020

Brasiilia pähklid

 

 

0120030

Kašupähklid

 

 

0120040

Kastanid

 

 

0120050

Kookospähklid

 

 

0120060

Sarapuupähklid

 

 

0120070

Makadaamiapähklid

 

 

0120080

Pekanipähklid

 

 

0120090

Piiniapähklid

 

 

0120100

Pistaatsiapähklid

 

 

0120110

Kreeka pähklid

 

 

0120990

Muud

 

 

0130000

Õunviljad

 

 

0130010

Õunad

 

 

0130020

Pirnid

 

 

0130030

Küdooniad

 

 

0130040

Astelpihlaka viljad

 

 

0130050

Nisperod / jaapani villpöörise viljad

 

 

0130990

Muud

 

 

0140000

Luuviljad

 

 

0140010

Aprikoosid

 

 

0140020

Maguskirsid

 

 

0140030

Virsikud

 

 

0140040

Ploomid

 

 

0140990

Muud

 

 

0150000

Marjad ja väikesed puuviljad

 

 

0151000

a)

Viinamarjad

 

 

0151010

Lauaviinamarjad

 

 

0151020

Veiniviinamarjad

 

 

0152000

b)

Maasikad

 

 

0153000

c)

Koguviljad

 

 

0153010

Pamplid

 

 

0153020

Põldmurakad

 

 

0153030

Vaarikad (punased ja kollased)

 

 

0153990

Muud

 

 

0154000

d)

Muud väikesed puuviljad ja marjad

 

 

0154010

Mustikad

 

 

0154020

Jõhvikad

 

 

0154030

Sõstrad (mustad, punased ja valged)

 

 

0154040

Karusmarjad (rohelised, punased ja kollased)

 

 

0154050

Kibuvitsamarjad

 

 

0154060

Mooruspuu marjad (mustad ja valged)

 

 

0154070

Õun-viirpuu marjad

 

 

0154080

Musta leedri marjad

 

 

0154990

Muud

 

 

0160000

Mitmesugused puuviljad

 

 

0161000

a)

Söödava koorega

 

 

0161010

Datlid

 

 

0161020

Viigimarjad

 

 

0161030

Lauaoliivid

 

 

0161040

Kinkanid

 

 

0161050

Tähtviljad

 

 

0161060

Hurmaad

 

 

0161070

Jambolanid

 

 

0161990

Muud

 

 

0162000

b)

Mittesöödava koorega, väikesed

 

 

0162010

Kiivid (rohelised, punased, kollased)

 

 

0162020

Litšid

 

 

0162030

Granadillid/marakujad

 

 

0162040

Kaktusviljad

 

 

0162050

Hariliku kuldlehiku viljad

 

 

0162060

Virgiinia persimonid

 

 

0162990

Muud

 

 

0163000

c)

Mittesöödava koorega, suured

 

 

0163010

Avokaadod

 

 

0163020

Banaanid

 

 

0163030

Mangod

 

 

0163040

Papaiad

 

 

0163050

Granaatõunad

 

 

0163060

Suhkurannoonad

 

 

0163070

Guajaavid

 

 

0163080

Ananassid

 

 

0163090

Hõlmise leivapuu viljad

 

 

0163100

Durianid

 

 

0163110

Oga-annoonad

 

 

0163990

Muud

 

 

0200000

VÄRSKE VÕI KÜLMUTATUD KÖÖGIVILI

0,05 (*1)

0,01  (*1)

0210000

Juur- ja mugulköögivili

 

 

0211000

a)

Kartulid

 

 

0212000

b)

Troopiline juur- ja mugulköögivili

 

 

0212010

Kassaava/jahumanioki juured

 

 

0212020

Bataat

 

 

0212030

Jamss

 

 

0212040

Roogmaranta

 

 

0212990

Muud

 

 

0213000

c)

Muu juur- ja mugulköögivili, v.a suhkrupeet

 

 

0213010

Söögipeet

 

 

0213020

Porgand

 

 

0213030

Juurseller

 

 

0213040

Mädarõigas

 

 

0213050

Maapirn

 

 

0213060

Pastinaak

 

 

0213070

Juurpetersell

 

 

0213080

Redis

 

 

0213090

Aed-piimjuur

 

 

0213100

Kaalikas

 

 

0213110

Naeris

 

 

0213990

Muud

 

 

0220000

Sibulköögivili

 

 

0220010

Küüslauk

 

 

0220020

Sibul

 

 

0220030

Pesasibul

 

 

0220040

Roheline sibul ja talisibul

 

 

0220990

Muud

 

 

0230000

Viliköögivili

 

 

0231000

a)

Maavitsalised

 

 

0231010

Tomat

 

 

0231020

Harilik paprika

 

 

0231030

Baklažaan

 

 

0231040

Söödav muskushibisk

 

 

0231990

Muud

 

 

0232000

b)

Kõrvitsalised – söödava koorega

 

 

0232010

Kurk

 

 

0232020

Kornišon

 

 

0232030

Kabatšokk

 

 

0232990

Muud

 

 

0233000

c)

Kõrvitsalised – mittesöödava koorega

 

 

0233010

Melon

 

 

0233020

Suureviljaline kõrvits

 

 

0233030

Arbuus

 

 

0233990

Muud

 

 

0234000

d)

Suhkrumais

 

 

0239000

e)

Muu viliköögivili

 

 

0240000

Kapsasköögivili (v.a juured ja noorlehtedega põllukultuurid)

 

 

0241000

a)

Õisikkapsad

 

 

0241010

Spargelkapsas

 

 

0241020

Lillkapsas

 

 

0241990

Muud

 

 

0242000

b)

Peakapsad

 

 

0242010

Rooskapsas

 

 

0242020

Peakapsas

 

 

0242990

Muud

 

 

0243000

c)

Lehtkapsad

 

 

0243010

Pekingi lehtnaeris / petsai

 

 

0243020

Kähar lehtkapsas ja söödakapsas

 

 

0243990

Muud

 

 

0244000

d)

Nuikapsad

 

 

0250000

Lehtköögivili, maitsetaimed ja söödavad lilled

 

 

0251000

a)

Aedsalat ja muud salatitaimed

 

 

0251010

Põldkännak

 

 

0251020

Aedsalat

 

 

0251030

Sile endiiviasigur / eskariool

 

 

0251040

Salatkress ning muud idandid ja võrsed

 

 

0251050

Ameerika kollakas

 

 

0251060

Põld-võõrkapsas/rukola

 

 

0251070

Kapsas-lehtsinep

 

 

0251080

Noorlehtedega põllukultuurid (sh Brassica liigid)

 

 

0251990

Muud

 

 

0252000

b)

Spinat ja muu samalaadne (lehed)

 

 

0252010

Spinat

 

 

0252020

Harilik portulak

 

 

0252030

Lehtpeet

 

 

0252990

Muud

 

 

0253000

c)

Hariliku viinapuu ja sarnaste liikide lehed

 

 

0254000

d)

Ürt-allikkerss

 

 

0255000

e)

Salatsigur

 

 

0256000

f)

Maitsetaimed ja söödavad lilled

 

 

0256010

Aed-harakputk

 

 

0256020

Murulauk

 

 

0256030

Lehtseller

 

 

0256040

Petersell

 

 

0256050

Aedsalvei

 

 

0256060

Rosmariin

 

 

0256070

Aed-liivatee

 

 

0256080

Vürtsbasiilik ja söödavad lilled

 

 

0256090

Loorberilehed

 

 

0256100

Estragon

 

 

0256990

Muud

 

 

0260000

Kaunköögivili

 

 

0260010

Oad (kaunadega)

 

 

0260020

Oad (kaunadeta)

 

 

0260030

Herned (kaunadega)

 

 

0260040

Herned (kaunadeta)

 

 

0260050

Läätsed

 

 

0260990

Muud

 

 

0270000

Varsköögivili

 

 

0270010

Spargel

 

 

0270020

Kardi

 

 

0270030

Varsseller

 

 

0270040

Salat-apteegitill

 

 

0270050

Harilik artišokk

 

 

0270060

Porrulauk

 

 

0270070

Rabarber

 

 

0270080

Bambusevõrsed

 

 

0270090

Palmipungad

 

 

0270990

Muud

 

 

0280000

Seened, samblad ja samblikud

 

 

0280010

Kultuurseened

 

 

0280020

Metsaseened

 

 

0280990

Samblad ja samblikud

 

 

0290000

Vetikad ja prokarüoodid

 

 

0300000

KAUNVILI

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0300010

Oad

 

 

0300020

Läätsed

 

 

0300030

Herned

 

 

0300040

Lupiinid/lupiinioad

 

 

0300990

Muud

 

 

0400000

ÕLISEEMNED JA ÕLIVILI

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0401000

Õliseemned

 

 

0401010

Linaseemned

 

 

0401020

Maapähklid

 

 

0401030

Unimagunaseemned

 

 

0401040

Seesamiseemned

 

 

0401050

Päevalilleseemned

 

 

0401060

Rapsiseemned

 

 

0401070

Sojaoad

 

 

0401080

Sinepiseemned

 

 

0401090

Puuvillaseemned

 

 

0401100

Kõrvitsaseemned

 

 

0401110

Värvisafloori seemned

 

 

0401120

Hariliku kurgirohu seemned

 

 

0401130

Põldtudra seemned

 

 

0401140

Kanepiseemned

 

 

0401150

Riitsinuseseemned

 

 

0401990

Muud

 

 

0402000

Õlivili

 

 

0402010

Oliivid õli tootmiseks

 

 

0402020

Õlipalmi tuumad

 

 

0402030

Õlipalmi viljad

 

 

0402040

Hariliku kapokipuu viljad

 

 

0402990

Muud

 

 

0500000

TERAVILI

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0500010

Oder

 

 

0500020

Tatar ja muu ebateravili

 

 

0500030

Mais

 

 

0500040

Harilik hirss

 

 

0500050

Kaer

 

 

0500060

Riis

 

 

0500070

Rukis

 

 

0500080

Harilik sorgo

 

 

0500090

Nisu

 

 

0500990

Muud

 

 

0600000

TEED, KOHV, TAIMETEED, KAKAO JA JAANIKAUNAD

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0610000

Teed

 

 

0620000

Kohvioad

 

 

0630000

Taimeteed

 

 

0631000

a)

Õitest

 

 

0631010

Kummel

 

 

0631020

Hapu hibisk

 

 

0631030

Roos

 

 

0631040

Jasmiin

 

 

0631050

Pärn

 

 

0631990

Muud

 

 

0632000

b)

Lehtedest ja maitsetaimedest

 

 

0632010

Maasikas

 

 

0632020

Tee-punapõõsas

 

 

0632030

Matepuu

 

 

0632990

Muud

 

 

0633000

c)

Juurtest

 

 

0633010

Palderjan

 

 

0633020

Ženženn

 

 

0633990

Muud

 

 

0639000

d)

Muudest taimeosadest

 

 

0640000

Kakaooad

 

 

0650000

Jaanikaunad/jaanileivad

 

 

0700000

HUMAL

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0800000

MAITSEAINED

0,05 (*1)

 

0810000

Seemned

 

0,02 (*1)

0810010

Aniis

 

 

0810020

Pärsia köömen

 

 

0810030

Seller

 

 

0810040

Koriander

 

 

0810050

Harilik vürtsköömen

 

 

0810060

Aedtill

 

 

0810070

Harilik apteegitill

 

 

0810080

Põld-lambalääts

 

 

0810090

Muskaatpähkel

 

 

0810990

Muud

 

 

0820000

Viljad

 

0,02 (*1)

0820010

Piment

 

 

0820020

Jaapani pipar

 

 

0820030

Köömen

 

 

0820040

Kardemon

 

 

0820050

Kadakamarjad

 

 

0820060

Pipar (must, roheline ja valge)

 

 

0820070

Vanill

 

 

0820080

Tamarind

 

 

0820990

Muud

 

 

0830000

Puukoor

 

0,02 (*1)

0830010

Kaneel

 

 

0830990

Muud

 

 

0840000

Juured ja risoomid

 

 

0840010

Lagritsa-magusjuur

 

0,02 (*1)

0840020

Harilik ingver

 

0,02 (*1)

0840030

Harilik kollajuur / kurkum

 

0,02 (*1)

0840040

Mädarõigas

 

 

0840990

Muud

 

0,02 (*1)

0850000

Pungad

 

0,02 (*1)

0850010

Nelk

 

 

0850020

Kappar

 

 

0850990

Muud

 

 

0860000

Õie emakasuue

 

0,02 (*1)

0860010

Safran

 

 

0860990

Muud

 

 

0870000

Seemnerüü

 

0,02 (*1)

0870010

Muskaatõis

 

 

0870990

Muud

 

 

0900000

SUHKRUTAIMED

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0900010

Suhkrupeedi juured

 

 

0900020

Harilik suhkruroog

 

 

0900030

Juursigur

 

 

0900990

Muud

 

 

1000000

LOOMSED TOOTED – MAISMAALOOMAD

0,05 (*1)

0,01 (*1)

1010000

Koed

 

 

1011000

a)

Sead

 

 

1011010

Lihaskude

 

 

1011020

Rasvkude

 

 

1011030

Maks

 

 

1011040

Neerud

 

 

1011050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

 

1011990

Muud

 

 

1012000

b)

Veised

 

 

1012010

Lihaskude

 

 

1012020

Rasvkude

 

 

1012030

Maks

 

 

1012040

Neerud

 

 

1012050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

 

1012990

Muud

 

 

1013000

c)

Lambad

 

 

1013010

Lihaskude

 

 

1013020

Rasvkude

 

 

1013030

Maks

 

 

1013040

Neerud

 

 

1013050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

 

1013990

Muud

 

 

1014000

d)

Kitsed

 

 

1014010

Lihaskude

 

 

1014020

Rasvkude

 

 

1014030

Maks

 

 

1014040

Neerud

 

 

1014050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

 

1014990

Muud

 

 

1015000

e)

Hobuslased

 

 

1015010

Lihaskude

 

 

1015020

Rasvkude

 

 

1015030

Maks

 

 

1015040

Neerud

 

 

1015050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

 

1015990

Muud

 

 

1016000

f)

Kodulinnud

 

 

1016010

Lihaskude

 

 

1016020

Rasvkude

 

 

1016030

Maks

 

 

1016040

Neerud

 

 

1016050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

 

1016990

Muud

 

 

1017000

g)

Muud põllumajanduslikud maismaaloomad

 

 

1017010

Lihaskude

 

 

1017020

Rasvkude

 

 

1017030

Maks

 

 

1017040

Neerud

 

 

1017050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

 

1017990

Muud

 

 

1020000

Piim

 

 

1020010

Veised

 

 

1020020

Lambad

 

 

1020030

Kitsed

 

 

1020040

Hobused

 

 

1020990

Muud

 

 

1030000

Linnumunad

 

 

1030010

Kanad

 

 

1030020

Pardid

 

 

1030030

Haned

 

 

1030040

Vutid

 

 

1030990

Muud

 

 

1040000

Mesi ja muud mesindustooted

 

 

1050000

Kahepaiksed ja roomajad

 

 

1060000

Selgrootud maismaaloomad

 

 

1070000

Vabas looduses elavad maismaaselgroogsed

 

 

1100000

LOOMSED TOOTED – KALA, KALATOOTED JA MUUD MEREVEE JA MAGEVEE TOIDUAINED (8)

 

 

1200000

ÜKSNES LOOMASÖÖDAKS KASUTATAVAD TOOTED VÕI NENDE OSAD (8)

 

 

1300000

TÖÖDELDUD TOIDUAINED (8)

 

 


(*1)  Analüütiline määramispiir

(1)  Selliste taimsete ja loomsete toodete täielik loetelu, mille puhul kohaldatakse jääkide piirnorme, on esitatud I lisas.“