10.10.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 254/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/1500,

9. oktoober 2018,

milles käsitletakse toimeaine tiraami heakskiidu pikendamata jätmist ning tiraami sisaldavate taimekaitsevahenditega töödeldud seemnete kasutamise ja müügi keelamist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning millega muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 540/2011

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 20 lõiget 1, artikli 49 lõiget 2 ja artikli 78 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni direktiiviga 2003/81/EÜ (2) lisati toimeaine tiraam nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ (3) I lisasse.

(2)

Direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kantud toimeained loetakse määruse (EÜ) nr 1107/2009 alusel heaks kiidetuks ja need on loetletud komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 (4) lisa A osas.

(3)

Toimeaine tiraami heakskiit, nagu on sätestatud rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa A osas, aegub 30. aprillil 2019.

(4)

Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 844/2012 (5) artikli 1 kohaselt esitati kõnealuses artiklis sätestatud ajavahemikus taotlus tiraami heakskiidu pikendamiseks.

(5)

Taotleja esitas täiendavad toimikud, mis on nõutud vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 844/2012 artiklile 6. Referentliikmesriik leidis, et taotlus on täielik.

(6)

Referentliikmesriik koostas kaasreferentliikmesriigiga konsulteerides pikendamise hindamise aruande ning esitas selle 20. jaanuaril 2016 Euroopa Toiduohutusametile (edaspidi „toiduohutusamet“) ja komisjonile.

(7)

Toiduohutusamet edastas pikendamise hindamise aruande taotlejale ja liikmesriikidele märkuste esitamiseks ning edastas laekunud märkused komisjonile. Toiduohutusamet tegi täiendava kokkuvõtliku toimiku ka üldsusele kättesaadavaks.

(8)

Toiduohutusamet esitas 27. jaanuaril 2017 komisjonile oma järelduse (6) selle kohta, kas tiraam võib eeldatavalt vastata määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 4 sätestatud heakskiitmise kriteeriumidele. Toiduohutusamet tegi kindlaks, et lehtede/okaste pritsimiseks tiraami kasutamisel avaldub suur ja vahetu oht tarbijatele ja töötajatele. Isegi riskihindamise kõrgema tasandi täiendusi arvesse võttes tuvastas toiduohutusamet, et hinnatud tüüpiliste kasutusviiside (sh seemnete töötlemine) puhul avaldub suur oht lindudele ja imetajatele. Riskihindamise jaoks vajalikke jääkide määratlusi ei olnud võimalik tuletada metaboliidi M1 kohta kättesaadavast puudulikust teabest, seega ei olnud võimalik lõpule viia tarbijatele toidu kaudu avalduva riski hindamist ega jääkide piirnorme kehtestada. Lisaks sellele ei olnud toiduohutusametil kättesaadava teabe alusel võimalik välistada, et tiraami ja selle metaboliiti dimetüülklorosilaani (DMCS) sisaldava pinna- ja põhjavee töötlemisprotsessis ei moodustu joogivees probleemset, olemuslikult ohtlikku ainet N,N-nitrosodimetüülamiini (NDMA), ning samuti järeldas toiduohutusamet kättesaadava piiratud teabe alusel, et metaboliidiga DMCS kokkupuutest tuleneb väga suur oht veeorganismidele. Kättesaadavale teabele tuginedes ei olnud toiduohutusametil võimalik järeldada, et tiraamil on endokriinsüsteemi häireid põhjustavaid omadusi.

(9)

Komisjon palus, et taotluse esitaja esitaks oma märkused toiduohutusameti järelduste kohta. Lisaks palus komisjon rakendusmääruse (EL) nr 844/2012 artikli 14 lõike 1 kolmanda lõigu kohaselt, et taotleja esitaks oma märkused pikendamist käsitleva esialgse aruande kohta. Taotleja esitas oma märkused ja need on põhjalikult läbi vaadatud.

(10)

Vaatamata taotleja esitatud väidetele ei ole võimalik kõnealuse ainega seotud probleeme lahendatuks lugeda.

(11)

Seega ei ole vähemalt ühe taimekaitsevahendi ühe või mitme iseloomuliku kasutusviisiga seoses leidnud kinnitust, et määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 4 sätestatud heakskiitmise kriteeriumid on täidetud. Seega on asjakohane jätta toimeaine tiraami heakskiit vastavalt kõnealuse määruse artikli 20 lõike 1 punktile b pikendamata.

(12)

Taotleja kirjutas 18. mail 2018 komisjonile oma soovist loobuda heakskiidu pikendamise taotlusest, milles käsitletakse tiraami tüüpilisi kasutusviise lehtede/okaste pritsimisel.

(13)

Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 vastavalt muuta.

(14)

Võttes arvesse töödeldud seemnetest avalduvat ohtu lindudele ja looduslikele imetajatele, tuleks keelata tiraami sisaldavate taimekaitsevahenditega töödeldud seemnete turule laskmine ja kasutamine.

(15)

Töödeldud seemnete turule laskmise ja kasutamise keeldu tuleks kohaldada alates 31. jaanuarist 2020, et näha ette piisav üleminekuaeg seemnete tarneahela jaoks, võttes arvesse tiraami sisaldavate toodetega töötlemata seemnete piiratud kättesaadavust.

(16)

Liikmesriikidele tuleks anda piisavalt aega tiraami sisaldavate taimekaitsevahendite lubade tagasi võtmiseks.

(17)

Kui liikmesriigid annavad tiraami sisaldavate taimekaitsevahendite puhul ajapikendust kooskõlas määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikliga 46, siis lõppeb see ajavahemik hiljemalt 30. aprillil 2019 lehtede/okaste pritsimiseks kasutatavate taimekaitsevahendite puhul ning 30. jaanuaril 2020 muude, sealhulgas seemnete töötlemiseks kasutatavate taimekaitsevahendite puhul.

(18)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2018/524 (7) pikendati tiraami heakskiidu kehtivusaega 30. aprillini 2019, et pikendamise saaks lõpule viia enne kõnealuse aine heakskiidu aegumist. Kuna aga pikendamata jätmise kohta on otsus tehtud enne kuupäeva, mil heakskiidu pikendamine aegub, tuleks hakata käesolevat määrust kohaldama nii kiiresti kui võimalik.

(19)

Käesolev määrus ei piira õigust esitada määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 7 kohaselt tiraami heakskiitmise kohta uut taotlust.

(20)

Alaline taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee ei ole eesistuja määratud ajavahemiku jooksul arvamust avaldanud. Peeti vajalikuks rakendusakti olemasolu ning esimees esitas apellatsioonikomiteele täiendavaks aruteluks rakendusakti eelnõu. Apellatsioonikomitee ei ole arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Toimeaine heakskiidu pikendamata jätmine

Toimeaine tiraami heakskiitu ei pikendata.

Artikkel 2

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 muutmine

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa A osas jäetakse välja tiraami käsitlev 73. rida.

Artikkel 3

Töödeldud seemnete turulelaskmise keelamine

Tiraami sisaldavate taimekaitsevahenditega töödeldud seemneid ei tohi kasutada ega turule lasta.

Artikkel 4

Üleminekumeetmed

Liikmesriigid tühistavad toimeainet tiraami sisaldavate taimekaitsevahendite load hiljemalt 30. jaanuariks 2019.

Artikkel 5

Ajapikendus

Ajapikendus, mille liikmesriigid annavad kooskõlas määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikliga 46, on võimalikult lühike ja lõppeb hiljemalt 30. aprillil 2019 lehtede/okaste pritsimiseks kasutatavate taimekaitsevahendite puhul ning 30. jaanuaril 2020 muude, sealhulgas seemnete töötlemiseks kasutatavate taimekaitsevahendite puhul.

Artikkel 6

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artiklit 3 kohaldatakse alates 31. jaanuarist 2020.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 9. oktoober 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 309, 24.11.2009, lk 1.

(2)  Komisjoni 5. septembri 2003. aasta direktiiv 2003/81/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ toimeainete molinaadi, tiraami ja tsiraami lisamisega (ELT L 224, 6.9.2003, lk 29).

(3)  Nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiiv 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta (EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1).

(4)  Komisjoni 25. mai 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 540/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses heakskiidetud toimeainete loeteluga (ELT L 153, 11.6.2011, lk 1).

(5)  Komisjoni 18. septembri 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 844/2012, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1107/2009 (taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta) ette nähtud toimeainete heakskiidu pikendamise menetluse rakendamiseks vajalikud sätted (ELT L 252, 19.9.2012, lk 26).

(6)  EFSA (Euroopa Toiduohutusamet), 2016. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance pymetrozine („Järeldused toimeaine tiraami pestitsiidina kasutamise riskihindamist käsitleva vastastikuse eksperdiarvamuse kohta“). EFSA Journal 2017;15(7):4700 [29 lk]. doi:10.2903/j.efsa.2017.4700.

(7)  Komisjoni 28. märtsi 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/524, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete Bacillus subtilis'e ((Cohn 1872) tüvi QST 713, identne tüvega AQ 713), klodinafopi, klopüraliidi, tsüprodiniili, diklorprop-P, fosetüüli, mepanipüriimi, metkonasooli, metrafenooni, pirimikarbi, Pseudomonas chlororaphis'e tüve MA 342, pürimetaniili, kinoksüfeeni, rimsulfurooni, spinosaadi, tiaklopriidi, tiametoksaami, tiraami, metüültolklofossi, triklopüüri, trineksapaki, tritikonasooli ja tsiraami heakskiidu kehtivusaja pikendamisega (ELT L 88, 4.4.2018, lk 4).