9.10.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 253/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/1495,

8. oktoober 2018,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeaine malatiooni heakskiitmise tingimustega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 21 lõikes 3 teisena esitatud valikut ja artikli 78 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Toimeaine malatioon lisati nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ (2) (taimekaitsevahendite turuleviimise kohta) I lisasse komisjoni direktiiviga 2010/17/EL (3) tingimusel, et asjaomased liikmesriigid tagavad, et taotleja, kelle taotlusel malatioon heaks kiideti, esitab muu hulgas kinnitava lisateabe putuktoidulistele lindudele avalduva vahetu ja pikaajalise riski kohta.

(2)

Direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kantud toimeained loetakse määruse (EÜ) nr 1107/2009 alusel heaks kiidetuks ja need on loetletud komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 (4) lisa A osas.

(3)

Taotleja esitas 25. aprillil 2012 kinnitavaid andmeid käsitleva nõude täitmiseks referentliikmesriik Ühendkuningriigile lisateabe tarbijatele avalduva riski hinnangu, putuktoidulistele lindudele avalduva vahetu ja pikaajalise riski hinnangu ning malaksooni ja malatiooni toime erinevuse kindlaksmääramise kohta sellise teabe esitamiseks ettenähtud ajavahemiku jooksul.

(4)

Ühendkuningriik hindas taotlejalt saadud lisateavet ja esitas 11. mail 2015 oma hinnangu esialgse hindamisaruande lisandina teistele liikmesriikidele, komisjonile ja Euroopa Toiduohutusametile (edaspidi „toiduohutusamet“).

(5)

Teiste liikmesriikide, taotlejaga ja toiduohutusametiga konsulteeriti ning neil paluti esitada märkusi referentliikmesriigi hinnangu kohta. Toiduohutusamet avaldas malatiooni käsitlevate konsultatsioonide tulemusi kokkuvõtva tehnilise aruande (5)2. veebruaril 2016.

(6)

Liikmesriigid ja komisjon vaatasid esialgse hindamisaruande, selle lisandi ning toiduohutusameti tehnilise aruande läbi alalises taime-, looma-, toidu- ja söödakomitees ning 2018. aasta jaanuaris vormistati komisjoni lõplik läbivaatamisaruanne malatiooni kohta.

(7)

Komisjon palus taotlejal esitada malatiooni käsitleva läbivaatamisaruande kohta oma märkused. Taotleja esitas oma märkused ja need on põhjalikult läbi vaadatud.

(8)

Taotleja esitatud teave oli aga ebapiisav ning seetõttu ei saa komisjon järeldust teha selle kohta, et malatiooni kasutamisest lindudele tuleneva vahetu ja pikaajalise riski tase on vastuvõetav. Lisaks sellele ei saa sellise riski vähendamiseks reaalselt rakendada muid riskivähendamismeetmeid kui toimeaine kasutamist kasvuhoones.

(9)

Võttes arvesse lindudele avalduvat tuvastatud riski, on asjakohane edaspidi veelgi piirata malatiooni kasutustingimusi ning eelkõige lubada kõnealust toimeainet kasutada üksnes püsikonstruktsiooniga kasvuhoonetes. Seepärast tuleks rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa vastavalt muuta.

(10)

Liikmesriikidele tuleks anda piisavalt aega malatiooni sisaldavate taimekaitsevahendite lubade muutmiseks või tühistamiseks.

(11)

Kui liikmesriigid annavad malatiooni sisaldavatele taimekaitsevahenditele ajapikendust kooskõlas määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikliga 46, peab kõnealune ajavahemik lõppema hiljemalt 29. jaanuaril 2020.

(12)

Alaline taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee ei ole eesistuja määratud ajavahemiku jooksul arvamust avaldanud. Peeti vajalikuks rakendusakti olemasolu ning esimees esitas apellatsioonikomiteele täiendavaks aruteluks rakendusakti eelnõu. Apellatsioonikomitee ei ole arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 muutmine

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Üleminekumeetmed

Kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1107/2009 muudavad liikmesriigid vajaduse korral toimeainet malatiooni sisaldavate taimekaitsevahendite kehtivaid lube või tühistavad need hiljemalt 29. aprillil 2019.

Artikkel 3

Ajapikendus

Ajapikendus, mille liikmesriigid annavad kooskõlas määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikliga 46, on võimalikult lühike ja lõppeb hiljemalt 29. jaanuaril 2020.

Artikkel 4

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. oktoober 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 309, 24.11.2009, lk 1.

(2)  Nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiiv 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta (ELT L 230, 19.8.1991, lk 1).

(3)  Komisjoni 9. märtsi 2010. aasta direktiiv 2010/17/EL, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et lisada toimeainete hulka malatioon (ELT L 60, 10.3.2010, lk 17).

(4)  Komisjoni 25. mai 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 540/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses heakskiidetud toimeainete loeteluga (ELT L 153, 11.6.2011, lk 1).

(5)  „Technical report on the outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment of confirmatory data for oxyfluorfen“ (Liikmesriikide, taotleja ja Euroopa Toiduohutusametiga peetud konsultatsiooni tulemuste tehniline aruanne seoses malatiooni pestitsiidina kasutamise riskihindamiseks esitatud kinnitavate andmetega). Euroopa Toiduohutusameti toetav väljaanne 2016:EN-951. 61 lk.


LISA

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa A osas asendatakse malatiooni käsitlevas reas 300 veerg „Erisätted“ järgmisega:

„A OSA

Lubatakse kasutada insektitsiidina üksnes püsikonstruktsiooniga kasvuhoonetes. Lubasid tohib anda ainult professionaalsetele kasutajatele.

B OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises taime-, looma-, toidu- ja söödakomitees malatiooni kohta lõplikult vormistatud läbivaatamisaruande järeldusi, eelkõige selle dokumendi I ja II liidet.

Üldhindamise raames peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu järgmisele:

a)

kasvuhoones kasutamisest tekkivate jäätmetele, nagu kondensatsioonivesi, äravool, pinnas ja tehissubstraat, et hoida ära riski veeorganismidele;

b)

kasvuhoonesse sihipäraselt viidud tolmeldajate mesilaste kaitsele;

c)

käitlejate ja töötajate kaitsele, tagamaks, et kasutustingimustega nähakse vajaduse korral ette asjakohaste isikukaitsevahendite kasutamine;

d)

tarbijate kaitsele töödeldud kaupade puhul.

Liikmesriigid tagavad, et malatioonist saadud valmististega on kaasas juhised, kuidas vältida lubatud maksimumkogust ületava isomalatiooni koguse tekkimist ladustamise ja transpordi ajal.

Loa andmise tingimused hõlmavad riskivähendusmeetmeid ja nendega nähakse ette taimekaitsevahendite nõuetekohane märgistamine.“