21.9.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 238/65


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/1263,

20. september 2018,

millega kehtestatakse teabe esitamise vormid postipakkide kättetoimetamise teenuse osutajatele vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2018/644

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. aprilli 2018. aasta määrust (EL) 2018/644 postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuste kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) 2018/644 on sätestatud postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuste parandamise erinormid lisaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 97/67/EÜ sätestatule (2). Määruse sätetes käsitletakse eelkõige postipakkide kättetoimetamise teenustega seotud regulatiivset järelevalvet ja postipakkide piiriülese kättetoimetamise teatavate teenuste tariifide läbipaistvust.

(2)

Määruses (EL) 2018/644 sätestatakse, et postipakkide kättetoimetamise teenuse osutaja esitab oma asukohaliikmesriigi riiklikule reguleerivale asutusele ennast käsitleva teabe, kasutades selleks komisjoni kehtestatud vormi.

(3)

Määruse (EL) 2018/644 artikli 4 lõike 1 kohaselt esitab postipakkide kättetoimetamise teenuse osutaja teabe ainult ühel korral ja teatab riiklikule reguleerivale asutusele kõigist selle teabega seotud muudatustest 30 päeva jooksul. Määruse (EL) 2018/644 artikli 4 lõike 3 kohaselt esitab postipakkide kättetoimetamise teenuse osutaja teavet oma tegevuse kohta igal aastal. Seega on asjakohane kehtestada nimetatud teabe esitamiseks kaks eri vormi.

(4)

Selleks et vältida postipakkide topeltarvestust, peaks postipakkide kättetoimetamise teenuse osutaja eelmisel kalendriaastal kohaletoimetatud postipakkide arvu ja aastakäivet käsitleva teabe esitamisel märkima, kas postipakkide kättetoimetamise teenuse on tellinud saatja või osutatakse seda teise postipakkide kättetoimetamise teenuse osutaja nimel. Esitatav teave peaks käsitlema ka seda, kas postipakkide saatmise või kättetoimetamise koht asub liidus või väljaspool liitu, kuna see mõjutab postiteenuste ahela neid etappe, millega asjaomane teenuseosutaja tegeleb.

(5)

Võttes arvesse asjaolu, et kõnealust teavet töötlevad liikmesriikide reguleerivad asutused, ja nende asutuste asjatundlikkust, on vormid koostatud tihedas koostöös Euroopa postiteenuseid reguleerivate asutuste töörühmaga.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 97/67/EÜ artikli 21 alusel asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) 2018/644 artikli 4 lõigetes 1 ja 3 osutatud teabe esitamise vormid on sätestatud käesoleva määruse I ja II lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. september 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 112, 2.5.2018, lk 19.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 1997. aasta direktiiv 97/67/EÜ ühenduse postiteenuste siseturu arengut ja teenuse kvaliteedi parandamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta (EÜT L 15, 21.1.1998, lk 14).


I LISA

Image Tekst pildi

II LISA

Image Tekst pildi Image Tekst pildi Image Tekst pildi