19.9.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 235/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2018/1246,

18. september 2018,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisa seoses puidudestillaadi lisamisega liidu lõhna- ja maitseainete loetellu

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1334/2008, mis käsitleb toiduainetes kasutatavaid lõhna- ja maitseaineid ning teatavaid lõhna- ja maitseomadustega toidu koostisosi ning millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 1601/91, määrusi (EÜ) nr 2232/96 ja (EÜ) nr 110/2008 ning direktiivi 2000/13/EÜ, (1) eriti selle artikli 11 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1331/2008, millega kehtestatakse toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade andmise ühtne menetlus, (2) eriti selle artikli 7 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisas on sätestatud liidu loetelu toidus kasutada lubatud lõhna- ja maitseainetest ning nende lähtematerjalidest ja selliste ainete kasutamise tingimused.

(2)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 872/2012 (3) võeti vastu lõhna- ja maitseainete loetelu ja kanti see loetelu määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisa A osasse. Samuti lisati määrusega (EL) nr 872/2012 määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisasse osad B („Lõhna- ja maitsepreparaadid“), C („Termilised töötlemisel saadud lõhna- ja maitseained“), D („Lõhna ja maitse prekursorid“), E („Teised lõhna- ja maitseained“) ja F („Lähtematerjalid“). I lisa osad B–F vastavad määruse (EÜ) nr 1334/2008 artikli 9 punktides b–f osutatud lõhna- ja maitseainete ning nende lähteainete kategooriatele. Osad B–F kandeid ei sisalda.

(3)

Komisjoni määruses (EÜ) nr 873/2012 (4) on sätestatud üleminekumeetmed seoses määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisas sätestatud lõhna- ja maitseaineid ning lähtematerjale käsitleva liidu loeteluga.

(4)

Määruse (EL) nr 873/2012 artiklis 4 on sätestatud üleminekuperiood toiduainetele, millele on lisatud määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisa osades B–F nimetatud lõhna- ja maitseaineid ja lähteaineid, mille kohta on enne 22. oktoobrit 2015 esitatud taotlus vastavalt määruse (EL) nr 873/2012 artiklile 3. Artiklis 4 on sätestatud, et selliste toiduainete turule laskmise üleminekuperiood lõpeb 22. aprillil 2018.

(5)

Määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisa võib ajakohastada vastavalt määruse (EÜ) nr 1331/2008 artikli 3 lõikes 1 osutatud ühtsele menetlusele kas komisjoni algatusel või liikmesriigi või huvitatud isiku esitatud taotluse alusel.

(6)

16. oktoobril 2012 esitati komisjonile taotlus saada luba tootele puidudestillaat [FL nr 21.001] nimega „rummieeter“ kategoorias „teised lõhna- ja maitseained“. Taotluse esitaja taotles luba kõnealuse lõhna- ja maitseaine kasutamiseks toidujääs, kondiitritoodetes, närimiskummis, teraviljades ja teraviljatoodetes, juur- ja mugulköögiviljas, kaunviljades ja köögiviljades, pagaritoodetes, lihas ja lihatoodetes, soolades, maitseainetes, suppides, kastmetes, salatites, mittealkohoolsetes jookides ja alkohoolsetes jookides kuni teatava sisalduseni.

(7)

Taotlus saadeti Euroopa Toiduohutusametile (edaspidi „toiduohutusamet“) arvamuse saamiseks. Taotlus tehti vastavalt määruse (EÜ) nr 1331/2008 artiklile 4 kättesaadavaks ka liikmesriikidele.

(8)

24. augustil 2017 võttis toiduohutusamet vastu teadusliku arvamuse „Scientific Opinion of Flavouring Group Evaluation 500 (FGE.500): rum ether“, mis sisaldas hinnangut puidudestillaadi [FL nr 21.001] ohutuse kohta, kui seda kasutada kategooriasse „muud lõhna- ja maitseained“ kuuluva lõhna- ja maitseainena (5). Kõnealune toode on keerulise koostisega segu, milles on rohkem kui 80 koostisainet. Toiduohutusamet jõudis järeldusele, et lähtuvalt lõhna- ja maitseainetega seotud riski hindamise üldisest strateegiast on genotoksiliste ainete esinemine rummieetri koostises ohtlik. Amet juhtis tähelepanu, et mitme koostisainega, näiteks furaanide ja nende derivaatidega, on seotud olulised ohutusprobleemid, samuti muude koostisainetega, millega seostatakse genotoksilisust ja kantserogeensust; lisaks mainis amet, et etanooli esinemisega on seotud kantserogeensusoht.

(9)

Tšehhi Vabariik ja Slovakkia Vabariik on komisjonile teatanud puidudestillaadi [FL nr 21.001] kasutamisest traditsioonilistes piiritusjookides tuzemák ja tuzemský ning taotlenud luba seda tava kõnealuste konkreetsete piiritusjookide puhul jätkata.

(10)

Määruse (EÜ) nr 1334/2008 põhjenduse 7 kohaselt tuleks lõhna- ja maitseainete kasutamise lubamisel arvestada käsitletava küsimusega seotud muid asjakohaseid tegureid, muu hulgas sotsiaalseid ja traditsioonidega seonduvaid tegureid. Kuna kõnealuse lõhna- ja maitseaine kasutamine on praegu Tšehhi Vabariigis ja Slovaki Vabariigis vajalik piiritusjookide tuzemák ja tuzemský spetsiifiliste traditsiooniliste organoleptiliste omaduste säilitamiseks, on asjakohane lubada kõnealust ainet kasutada käesoleva määruse lisas sätestatud tingimustel.

(11)

Nagu kõik piiritusjoogid ja alkohoolsed joogid üldiselt, ei ole ka kõnealused piiritusjoogid ette nähtud lastele ega muudele haavatavatele elanikkonnarühmadele tarbimiseks. Lisaks olemasolevatele märgistamisnõuetele peaksid liikmesriigid nõudma täiendava teabe esitamist kõnealustes traditsioonilistes alkohoolsetes jookides sisalduva puidudestillaadiga [FL nr 21.001] seotud konkreetsete ohtude kohta.

(12)

Piiritusjooke, millele on lisatud puidudestillaati [FL nr 21.001], ei tohiks kasutada teiste toiduainete tootmiseks.

(13)

Kui piiritusjookide tuzemák ja tuzemský märgistamisel viidatakse kõnealusele lõhna- ja maitseainele, tuleb kasutada selle nimetust või FL-numbrit.

(14)

Kui puidudestillaati [FL nr 21.001] turustatakse sellisena, ilma et see oleks ette nähtud müügiks lõpptarbijale, siis tuleks lisaks määruse (EÜ) nr 1334/2008 artiklis 15 sätestatud nõuete täitmisele märgistamisel esitada teave, et kõnealust lõhna- ja maitseainet tohib kasutada üksnes piiritusjookide tuzemák ja tuzemský tootmisel.

(15)

Õiguskindluse tagamiseks tuleks käesolevat määrust kohaldada alates 23. aprillist 2018.

(16)

Käesolev määrus peaks kehtima viieaastase ajavahemiku jooksul, et võimaldada välja töötada puidudestillaadi [FL nr 21.001] alternatiive traditsioonilistes piiritusjookides tuzemák ja tuzemský kasutamiseks.

(17)

Määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisa E osa tuleks seega vastavalt muuta.

(18)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisa E osa muudetakse käesoleva määruse lisa kohaselt.

Toodet puidudestillaat [FL nr 21.001] lubatakse kasutada traditsioonilistes piiritusjookides tuzemák ja tuzemský, tingimusel et järgitakse käesoleva määruse lisas esitatud piirangud.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 23. aprillist 2018 kuni 19. septembrini 2023.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. september 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 354, 31.12.2008, lk 34.

(2)  ELT L 354, 31.12.2008, lk 1.

(3)  Komisjoni 1. oktoobri 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 872/2012, millega võetakse vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 2232/96 ettenähtud lõhna- ja maitseainete loetelu, lisatakse see Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisasse ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 1565/2000 ja komisjoni otsus nr 1999/217/EÜ (ELT L 267, 2.10.2012, lk 1).

(4)  Komisjoni 1. oktoobri 2012. aasta määrus (EL) nr 873/2012 üleminekumeetmete kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisas sätestatud lõhna- ja maitseaineid ning lähtematerjale käsitleva liidu loetelu suhtes (ELT L 267, 2.10.2012, lk 162).

(5)  EFSA Journal 2017; 15(8): 4897.


LISA

Määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisa E ossa lisatakse järgmine puidudestillaati [FL nr 21.001] käsitlev kirje:

FLi nr

Nimetus

CASi nr

JECFA number

CoE nr

Nimetatud lõhna- ja maitseaine puhtus

Kasutamispiirangud

Joonealune märkus

Viide

„21.001

Puidudestillaat

Ainete keerukas segu, mis saadakse pürolignohappe ja etanooli reaktsiooni saaduste destilleerimisel. Rummi meenutava lõhna ja maitsega vedelik.

Koostisained:

etanool (määratud gaasikromatograafi ja leekionisatsioonidetektoriga): üle 40 massiprotsendi

etüülatsetaat: alla 25 massiprotsendi

etüülformiaat: alla 2 massiprotsendi

etüülpropionaat: alla 4 massiprotsendi

etüülbutüraat: alla 1,5 massiprotsendi

eetüülatsetaat: alla 3,5 massiprotsendi

furaani ekvivalendid (furaan ja 2-metüülfuraan), väljendatud furaanina: alla 8 mg/l

metanool ja metanooli derivaadid, väljendatud metanooli ekvivalentidena: alla 2 massiprotsendi

bensopüreen: alla 1 μg/l

bens[a]antratseen: alla 2 μg/l

happed (väljendatud äädikhappena): alla 1,00 g/l

Ainult järgmistes piiritusjookides:

tuzemák ja tuzemský, mille suhtes kohaldatakse määrust (EÜ) nr 110/2008, kui neid turustatakse ainult lõpptarbijale ette nähtud lõpppakendis, 3 800  mg/l.

1.

Kui piiritusjookide tuzemák ja tuzemský märgistamisel viidatakse neis sisalduvale lõhna- ja maitseainele puidudestillaat [FLi nr 21.001], tuleb kasutada nime või FLi numbrit.

2.

Jooke tuzemák ja tuzemský, millele on lisatud puidudestillaati [FLi nr 21.001], ei tohi kasutada teiste toiduainete tootmisel.

3.

Kui kõnealust lõhna- ja maitseainet turustatakse sellisena, siis tuleks lisaks määruse (EL) nr 1334/2008 artiklis 15 sätestatud nõuete täitmisele märgistamisel esitada teave, et kõnealust lõhna- ja maitseainet tohib kasutada üksnes piiritusjookide tuzemák ja tuzemský tootmisel.

Liikmesriigid peavad nõudma täiendavat märgistamist, millega teavitatakse tarbijaid konkreetsetest ohtudest, mis tulenevad puidudestillaadi [FLi nr 21.001] sisaldusest piiritusjookides tuzemák ja tuzemský.

 

EFSA“