13.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 204/31


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/1120,

10. august 2018,

millega muudetakse määruse (EL) nr 605/2010 I lisa seoses loeteluga, milles on esitatud need kolmandad riigid või nende osad, kust on lubatud Euroopa Liitu tuua toorpiima, piimatoodete, ternespiima ja ternespiimapõhiste toodete saadetisi

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiivi 2002/99/EÜ, milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad, (1) eriti selle artikli 8 sissejuhatavat lauset, artikli 8 punkti 1 esimest lõiku ja punkti 4 ning artikli 9 lõiget 4,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 854/2004, millega kehtestatakse erieeskirjad inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste ametlikuks kontrollimiseks, (2) eriti selle artikli 11 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EL) nr 605/2010 (3) on sätestatud inimeste ja loomade tervishoiunõuded ning veterinaarsertifikaatide nõuded toorpiima, piimatoodete, ternespiima ja ternespiimapõhiste toodete saadetiste Euroopa Liitu toomisel ning on esitatud loetelu kolmandatest riikidest, kust on lubatud selliseid saadetisi liitu tuua.

(2)

Määruse (EL) nr 605/2010 I lisas on sätestatud loetelu kolmandatest riikidest või nende osadest, kust on lubatud liitu tuua toorpiima, piimatoodete, ternespiima ja ternespiimapõhiste toodete saadetisi, ning on märgitud nende kaupade puhul nõutav kuumtöötlemise viis.

(3)

Bosnia ja Hertsegoviina on juba kantud määruse (EL) nr 605/2010 I lisasse ning sealt on lubatud liitu eksportida piima ja piimatooteid, mis on läbinud töötluse „C“.

(4)

Bosnia ja Hertsegoviina taotles komisjonilt luba eksportida liitu piima, piimatooteid, ternespiima ja ternespiimapõhiseid tooteid, mis on läbinud vähem range töötluse. Bosnia ja Hertsegoviina on loomatervise seisukohalt kolmas riik, kes on Maailma Loomatervishoiu Organisatsiooni suu- ja sõrataudivabade riikide loetelus esitatud ilma nõutava vaktsineerimispoliitikata ning täidab seega liidu loomatervishoiu alaseid impordinõudeid.

(5)

Komisjon on Bosnias ja Hertsegoviinas viinud läbi veterinaarkontrolle. Selliste kontrollide tulemusel on ilmnenud teatavaid puudusi, eelkõige seoses ettevõtete rahvatervise küsimustega. Bosnia ja Hertsegoviina pädevad ametiasutused tegelevad praegu kõnealuste puuduste kõrvaldamisega.

(6)

Arvestades Bosnias ja Hertsegoviinas suu- ja sõrataudi osas soodsat loomatervise olukorda, on asjakohane lisada Bosnia ja Hertsegoviina määruse (EL) nr 605/2010 I lisa veergu A. Kõnealune I lisa veergu A lisamine ei tohiks piirata muudest liidu õigusaktidest tulenevaid kohustusi, mis on seotud loomsete saaduste liitu importimisega ja liidus turule laskmisega, eelkõige kohustusi, mis on seotud ettevõtete loeteluga vastavalt määruse (EÜ) nr 854/2004 artiklile 12.

(7)

Seepärast tuleks määrust (EL) nr 605/2010 vastavalt muuta.

(8)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 605/2010 I lisas sätestatud tabelis asendatakse Bosnia ja Hertsegoviina kanne järgmisega:

„BA

Bosnia ja Hertsegoviina

+

+

+“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. august 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EÜT L 18, 23.1.2003, lk 11.

(2)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 206.

(3)  Komisjoni 2. juuli 2010. aasta määrus (EL) nr 605/2010, millega kehtestatakse loomade ja inimeste tervishoiu- ning veterinaarsertifikaatide nõuded inimtoiduks ettenähtud toorpiima, piimatoodete, ternespiima ja ternespiimapõhiste toodete Euroopa Liitu toomisel (ELT L 175, 10.7.2010, lk 1).