13.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 204/11


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2018/1118,

7. juuni 2018,

millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/2446 seoses üldtagatise suuruse vähendamise ja tagatisest vabastamise tingimustega

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrust (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik, (1) eelkõige selle artikli 99 punkti c,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) nr 952/2013 artikli 95 lõikes 1 on sätestatud tingimused, mida ettevõtja peab täitma, et saada luba esitada üldtagatis tollivõlgade ja muude tekkinud maksude tasumise tagamiseks. Määruse (EL) nr 952/2013 artikli 95 lõikes 2 on sätestatud täiendavad kriteeriumid, mida ettevõtjad peavad täitma, et saada luba vähendatud summaga üldtagatise esitamiseks või saada vabastus tagatise esitamisest seoses tollivõla või muude tekkida võivate maksudega. Üks kõnealustest kriteeriumidest on maksevõime kriteerium (2). Nimetatud kriteerium loetakse tõendatuks juhul, kui taotleja finantssuutlikkus on hea, võimaldades tal täita oma kohustusi, võttes nõuetekohaselt arvesse ettevõtja majandustegevuse iseärasusi.

(2)

Kui esitatakse taotlus vähendatud summaga üldtagatise esitamiseks või tagatise esitamisest vabastuse saamiseks, peab toll hindama, kas taotleja suudab tasuda tollivõla ja muud maksud, kui see osutub vajalikuks.

(3)

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 (3) artiklis 84 on sätestatud tingimused, mida ettevõtja peab täitma, et saada luba vähendatud summaga üldtagatise esitamiseks või tagatise esitamisest loobumiseks. Lisaks muudele maksevõime kriteeriumi alusel sätestatud kriteeriumidele nõutakse kõnealuses artiklis, et taotleja peab tõendama, et tal on piisavad finantsvahendid, et täita oma kohustusi seoses tollivõla ja muude tekkida võivate maksudega, mida tagatis ei kata. Määruse (EL) nr 952/2013 ja delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 rakendamisest saadud praktilisest kogemusest nähtub siiski, et kõnealune tingimus on liiga piirav, kuna seda tõlgendatakse nii, nagu peaks taotlejal olema piisavalt vaba likviidsust. Likviidsus ei ole siiski alati ainus tõend ettevõtja suutlikkusest tasuda tollivõlga ja muid tekkida võivaid makse, mida tagatis ei kata. Arvesse võidakse võtta ka muid tegureid, nagu kergesti vahetatavad varad. Seepärast on oluline jätta välja likviidsusnõue kui eraldiseisev tingimus ja selgitada, et ettevõtja suutlikkust täita oma kohustust tasuda tollivõlg ja muude maksude see osa, mida tagatis ei kata, hinnatakse taotleja finantssuutlikkuse hinnangu raames.

(4)

Selleks, et tagada nende eeskirjade ühtne kohaldamine, on vaja selgitada, et tingimuse „piisav finantssuutlikkus“ hindamine seoses ettevõtja suutlikkusega tasuda tollivõlga ja muid tekkida võivaid makse, mida tagatis ei kata, hõlmab üksnes selliste taotluste hindamist, mis käsitlevad vähendatud summaga üldtagatist või tagatise esitamisest loobumist (tollilihtsustus). See on vajalik selleks, et määrata kindlaks kõnealuse hindamise piirid üldtagatiste kõikide vähendamistasandite puhul.

(5)

Juhul kui komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/2447 (4) artikli 155 kohaselt kehtestatud tollivõla limiit on ebaproportsionaalne võrreldes tekkida võivate tollivõlgadega, on vaja sätestada tollile võimalus võtta vähendamise määra kindlaksmääramiseks oma äranägemisel arvesse tollivõla tekke riski.

(6)

Samuti on vaja selgitada, et volitatud ettevõtjate suhtes ei tohiks vastavalt määruse (EL) nr 952/2013 artikli 38 lõikele 5 kohaldada hindamismenetluste dubleerimist, kuid toll võib enne selliste konkreetsete tollilihtsustuste lubamist, mida volitatud ettevõtja võib taotleda, kontrollida kõnealuse tollilihtsustuse erinõuete täitmist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artiklit 84 muudetakse järgmiselt:

1)

lõike 1 punkt f jäetakse välja;

2)

lõike 2 punkt g jäetakse välja;

3)

lõike 3 punkt l jäetakse välja;

4)

lisatakse lõiked 3a ja 3b:

„3a.   Kui toll kontrollib, kas taotlejal on piisavad finantssuutlikkus, et saada luba vähendatud summaga üldtagatise esitamiseks või tagatise esitamisest loobumiseks, nagu on nõutud lõike 1 punktis e, lõike 2 punktis f ja lõike 3 punktis k, võtab ta arvesse taotleja suutlikkust täita oma kohustus tasuda tollivõlg ja muud tekkida võivad maksud, mida kõnealune tagatis ei kata.

Toll võib põhjendatud juhtudel võtta arvesse selliste tollivõlgade ja muude maksude tekkimise riski, pidades silmas taotleja tolliga seotud äritegevuse liiki ja mahtu ning selliste kaupade liiki, mille jaoks tagatist taotletakse.

3b.   Kui piisavat finantssuutlikkust käsitleva tingimuse täitmist on juba kontrollitud tolliseadustiku artikli 39 punktis c osutatud kriteeriumi kohaldamiseks, kontrollib toll üksnes seda, kas taotleja finantssuutlikkusega on põhjendatud loa andmine vähendatud summaga üldtagatise esitamiseks või tagatise esitamisest loobumiseks.“

5)

lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.   Kui taotleja on asutatud vähem kui kolm aastat tagasi, kontrollitakse lõike 1 punktides d ja e, lõike 2 punktides e ja f ning lõike 3 punktides j ja k sätestatud tingimuste täitmist olemasolevate andmete ja teabe alusel.“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. juuni 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 269, 10.10.2013, lk 1.

(2)  Määruse (EL) nr 952/2013 artikli 39 punkt c.

(3)  Komisjoni 28. juuli 2015. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/2446, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavaid sätteid täpsustavate üksikasjalike eeskirjadega (ELT L 343, 29.12.2015, lk 1).

(4)  Komisjoni 24. novembri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/2447, millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 343, 29.12.2015, lk 558).