9.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 202/9


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/1106,

8. august 2018,

millega kehtestatakse rakenduslikud tehnilised standardid nende vastavuskinnituste vormide kohta, mille oluliste ja ebaoluliste võrdlusaluste haldurid avaldavad ja säilitavad vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2016/1011

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määrust (EL) 2016/1011, mis käsitleb indekseid, mida kasutatakse võrdlusalustena finantsinstrumentide ja -lepingute puhul või investeerimisfondide tootluse mõõtmiseks, ning millega muudetakse direktiive 2008/48/EÜ ja 2014/17/EL ning määrust (EL) nr 596/2014, (1) eriti selle artikli 25 lõike 8 kolmandat lõiku ja artikli 26 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) 2016/1011 artikli 25 lõike 7 kohaselt on oluliste võrdlusaluste haldurid, kes on otsustanud mitte täita üht või mitut kõnealuse määruse nõuet, kohustatud avaldama ja säilitama vastavuskinnituse selle kohta, miks neil ei ole asjakohane neid nõudeid järgida. Kõnealuse määruse artikli 26 lõikega 3 on kehtestatud ebaoluliste võrdlusaluste halduritele sarnane kohustus, kuid see hõlmab suuremat arvu nõudeid.

(2)

Vastavuskinnituse alusel peaks iga selle lugeja saama selgelt aru, milliseid määruse (EL) 2016/1011 sätteid on võrdlusaluse haldur otsustanud mitte kohaldada ja miks peab haldur seda asjakohaseks.

(3)

Määruse (EL) 2016/1011 artikli 25 lõike 7 ja artikli 26 lõike 3 kohaselt tuleb vastavuskinnituses selgelt märkida, miks haldur peab asjakohaseks kõnealuseid sätteid mitte järgida. Seepärast peaks vorm sisaldama lahtrit, kus tuleb iga sätte puhul selgitada, miks haldur seda ei kohalda.

(4)

Ebaoluliste võrdlusaluste puhul artikli 26 lõikes 1 loetletud võimalikud erandid hõlmavad määruse (EL) 2016/1011 artikli 25 lõike 1 kohaselt oluliste võrdlusaluste puhul võimalikke erandeid. Et tagada kooskõla kõnealuste eranditega seotud artikli 25 lõike 8 ja artikli 26 lõike 5 kohaste rakenduslike tehniliste standardite vahel ja vältida võrdlusaluste haldurite võimalikku põhjendamatut halduskoormust, on soovitav sätestada need rakenduslikud tehnilised standardid ühes määruses.

(5)

Haldurid võivad otsustada kasutada võrdlusaluste kogumi puhul üht vastavuskinnitust, tingimusel et see võimaldab selgelt aru saada, milliseid sätteid on haldur otsustanud iga vastavuskinnituses nimetatud võrdlusaluse puhul mitte kohaldada. Üks vastavuskinnitus ei peaks samal ajal käima nii oluliste kui ka ebaoluliste võrdlusaluste kohta. Kui võrdlusaluste kogum sisaldab nii olulisi kui ka ebaolulisi võrdlusaluseid, tuleks koostada vähemalt kaks vastavuskinnitust.

(6)

Halduritele tuleks anda piisavalt aega, et tagada vastavus käesoleva määruse nõuetele. Seetõttu tuleks hakata käesolevat määrust kohaldama kaks kuud pärast selle jõustumist.

(7)

Käesolev määrus põhineb rakenduslike tehniliste standardite eelnõul, mille esitas komisjonile Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve.

(8)

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve on korraldanud avalikud konsultatsioonid käesoleva määruse aluseks oleva rakenduslike tehniliste standardite eelnõu kohta, analüüsinud võimalikku asjaomast kulu ja tulu ning küsinud arvamust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 (2) artikli 37 kohaselt loodud väärtpaberituru sidusrühmade kogult,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Vastavuskinnituse vormid

1.   Määruse (EL) 2016/1011 artikli 25 lõikes 7 osutatud vastavuskinnituse vorm on sätestatud käesoleva määruse I lisas.

2.   Määruse (EL) 2016/1011 artikli 26 lõikes 3 osutatud vastavuskinnituse vorm on sätestatud käesoleva määruse II lisas.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 29. oktoobrist 2018.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. august 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 171, 29.6.2016, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).


I LISA

Määruse (EL) 2016/1011 artikli 25 lõikes 7 osutatud vastavuskinnituse vorm

Punkt

Tekstiväli

A.   Üldteave

1.

Käesoleva dokumendi koostamise kuupäev ja vajaduse korral viimase versiooni kuupäev

1.

Koostatud: [pp/kk/aa]

Viimati ajakohastatud: [pp/kk/aa]

2.

Halduri nimi

2.

[Sellisel kujul, nagu ESMA on selle avaldanud haldurite ja võrdlusaluste registris]

3.

Asjaomane riiklik pädev asutus

3.

[Pädev asutus, mis on andnud tegevusloa või registreerinud halduri vastavalt määruse (EL) 2016/1011 artikli 34 lõikele 1]

Järgmises osas:

nimetatakse olulised võrdlusalused, mille suhtes sätteid ei kohaldata;

nimetatakse sätted, mida haldur on otsustanud mitte kohaldada, ja

põhjendatakse iga sätte puhul eraldi, miks haldur seda ei kohalda.

Kui käesolevas dokumendis käsitletakse mitut halduri väljaantud olulist võrdlusalust, tuleb eraldi osa täita iga sellise võrdlusaluste kogumi kohta, mille puhul

sätted, mida haldur otsustab mitte kohaldada, on kõigi võrdlusaluste puhul samad, ja

põhjus, miks haldur teatavat sätet ei kohalda, on kõigi võrdlusaluste puhul sama.

B.    [A osa punktis 2 märgitud halduri nimi] on otsustanud mitte kohaldada määruse (EL) 2016/1011 järgmisi sätteid seoses allpool esitatud oluliste võrdlusalustega

1.

Võrdlusalused, mille suhtes sätteid ei kohaldata

1.

[Kõigi võrdlusaluste nimed, sealhulgas rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber (ISIN), või kui seda ei ole, mõni muu olemasolev tunnusnumber]

2.

Märge selle kohta, kus on avaldatud iga võrdlusaluse kirjeldus

2.

[näiteks veebiaadress]

3.

i)

Määruse (EL) 2016/1011 sätted, mida ei kohaldata

ii)

Iga sätte puhul põhjused, miks haldur seda ei kohalda

3. i)

[Iga sätte puhul määruse (EL) 2016/1011 artikli number, lõige ja vajaduse korral punkt ning sätte täielik tekst]

3. ii)

[Iga sätte puhul üksikasjalik ja selge põhjus, miks haldur seda ei kohalda, võttes arvesse võrdlusaluste laadi ja mõju ning halduri suurust]

II LISA

Määruse (EL) 2016/1011 artikli 26 lõikes 3 osutatud vastavuskinnituse vorm

Punkt

Tekstiväli

A.   Üldteave

1.

Käesoleva dokumendi koostamise kuupäev ja vajaduse korral viimase versiooni kuupäev

1.

Koostatud: [pp/kk/aa]

Viimati ajakohastatud: [pp/kk/aa]

2.

Halduri nimi

2.

[Sellisel kujul, nagu ESMA on selle avaldanud haldurite ja võrdlusaluste registris]

Järgmises osas:

nimetatakse ebaolulised võrdlusalused, mille suhtes sätteid ei kohaldata;

nimetatakse sätted, mida haldur on otsustanud mitte kohaldada, ja

põhjendatakse iga sätte puhul eraldi, miks haldur seda ei kohalda.

Kui käesolevas dokumendis käsitletakse halduri väljaantud ebaoluliste võrdlusaluste kogumit, tuleb eraldi osa täita iga sellise võrdlusaluste kogumi kohta, mille puhul

sätted, mida haldur otsustab mitte kohaldada, on kõigi võrdlusaluste puhul samad, ja

põhjus, miks haldur teatavat sätet ei kohalda, on kõigi võrdlusaluste puhul sama.

B.    [A osa punktis 2 märgitud halduri nimi] on otsustanud mitte kohaldada määruse (EL) 2016/1011 järgmisi sätteid seoses allpool esitatud ebaoluliste võrdlusalustega

1.

Võrdlusalused, mille suhtes sätteid ei kohaldata

1.

[Kõigi võrdlusaluste nimed, sealhulgas rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber (ISIN), või kui seda ei ole, mõni muu olemasolev tunnusnumber]

2.

i)

Määruse (EL) 2016/1011 sätted, mida ei kohaldata

ii)

Iga sätte puhul põhjused, miks haldur seda ei kohalda

2. i)

[Iga sätte puhul määruse (EL) 2016/1011 artikli number, lõige ja vajaduse korral punkt ning sätte täielik tekst]

2. ii)

[Iga sätte puhul üksikasjalik ja selge põhjus, miks haldur seda ei kohalda]