9.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 202/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/1105,

8. august 2018,

millega kehtestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses menetluste ja vormidega, mida pädevad asutused kasutavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1011 alusel ESMA-le teabe esitamisel

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määrust (EL) 2016/1011, mis käsitleb indekseid, mida kasutatakse võrdlusalustena finantsinstrumentide ja -lepingute puhul või investeerimisfondide tootluse mõõtmiseks, ning millega muudetakse direktiive 2008/48/EÜ ja 2014/17/EL ning määrust (EL) nr 596/2014, (1) eriti selle artikli 47 lõike 3 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) 2016/1011 artikli 47 lõike 2 kohaselt peavad pädevad asutused esitama ESMA-le kogu teabe, mida tal on vaja oma ülesannete täitmiseks. Et tagada tõhus ja tulemuslik teabevahetus, peaksid pädevad asutused ja ESMA kasutama teabenõuete saatmiseks, nende kättesaamise kinnitamiseks ja nendele vastamiseks kindlaksmääratud sidekanaleid, sealhulgas kindlaksmääratud kontaktisikuid ja standardvorme.

(2)

Pädevad asutused peavad määruse (EL) 2016/1011 artikli 47 lõike 2 kohaselt esitama teabe, mida on ESMA-l vaja kõnealuse määruse artikli 36 lõikes 1 osutatud avaliku registri loomiseks ja pidamiseks, eelkõige kõnealuse artikli punktides a, c ja d loetletud teabe ja selle hilisemad muutused. Et tagada teabeedastuse täpsus ja turvalisus, peaksid pädevad asutused ja ESMA kokku leppima kõnealuse teabe ESMA veebisaidi jaoks esitamise tehnilistes kirjeldustes.

(3)

Pädevate asutuste poolt määruse (EL) 2016/1011 alusel ESMA-le esitatav teave võib sisaldada isikuandmeid või muud mitteavalikku tundlikku teavet. Seepärast on oluline, et teabe esitamise suhtes kohaldataks asjakohaseid turva- ja konfidentsiaalsusnõudeid.

(4)

Pädevatele asutustele ja ESMA-le tuleks anda piisavalt aega, et kehtestada menetlused käesolevas määruses sätestatud teabe esitamiseks. Seetõttu tuleks hakata käesolevat määrust kohaldama kaks kuud pärast selle jõustumist.

(5)

Käesolev määrus põhineb ESMA poolt komisjonile esitatud rakenduslike tehniliste standardite eelnõul.

(6)

ESMA ei korraldanud käesoleva määruse aluseks olevate rakenduslike tehniliste standardite eelnõu kohta avatud avalikku konsultatsiooni ega analüüsinud võimalikke kaasnevaid kulusid ega tulusid, kuna ESMA leidis, et see oleks olnud nimetatud standardite ulatuse ja mõjuga võrreldes ebaproportsionaalne, võttes arvesse, et need oleksid otse seotud üksnes liikmesriikide pädevate asutuste, mitte aga turuosalistega.

(7)

ESMA on küsinud arvamust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 (2) artikli 37 kohaselt loodud väärtpaberituru sidusrühmade kogult,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

ESMA registri jaoks teabe esitamine

1.   Selleks et ESMA saaks luua määruse (EL) 2016/1011 artikli 36 lõikes 1 osutatud avaliku registri ja seda pidada, esitavad pädevad asutused ESMA-le kõnealuse artikli punktides a, c ja d osutatud teabe ja kõik selle teabe muutused viie tööpäeva jooksul pärast asjaomase otsuse tegemist.

2.   Asjaomane otsus on järgmistest pädeva asutuse otsustest see, millest tulenevalt tekib määruse (EL) 2016/1011 alusel kohustus esitada ESMA-le asjaomane konkreetne teave või selle muutused:

a)

otsus anda haldurile tegevusluba või registreerida ta vastavalt määruse (EL) 2016/1011 artikli 34 lõike 6 punktile a või b;

b)

otsus halduri tegevusluba või registreering kehtetuks tunnistada või peatada vastavalt kõnealuse määruse artikli 35 lõikele 1;

c)

otsus tunnustada kolmandas riigis asuvat haldurit vastavalt kõnealuse määruse artikli 32 lõikele 5;

d)

otsus selline tunnustus peatada või kehtetuks tunnistada vastavalt kõnealuse määruse artikli 32 lõikele 8;

e)

otsus lubada võrdlusalus või võrdlusaluste kogum kinnitada vastavalt kõnealuse määruse artikli 33 lõikele 3;

f)

otsus nõuda võrdlusaluse või võrdlusaluste kogumi kinnituse lõpetamist vastavalt kõnealuse määruse artikli 33 lõikele 6.

Kogu lõikes 1 osutatud teave või kõik selle muutused tuleb ESMA-le esitada ESMA teabekanali kaudu, millega tagatakse teabe täielikkuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse säilimine teabeedastuse ajal.

3.   Pädevad asutused ja ESMA lepivad kokku sidetehnoloogias, mille abil esitatakse ESMA teabekanali kaudu teave ESMA veebisaidile.

Artikkel 2

ESMA-le võrdlusaluseid käsitlevate teadete saatmine tunnustatud haldurite poolt

Kõik määruse (EL) 2016/1011 artikli 32 lõike 6 kohased teated tuleb ESMA-le saata elektroonilisel viisil, mis suudab tagada andmete täielikkuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse kogu andmeedastuse protsessi käigus.

Artikkel 3

Teabenõue

1.   ESMA esitab kõik teabenõuded, millele pädev asutus peab määruse (EL) 2016/1011 artikli 47 lõike 2 kohaselt vastama ja mis on muu kui käesoleva määruse artiklitega 1 ja 2 hõlmatud teave, kasutades käesoleva määruse I lisas sätestatud vormi.

2.   Pädev asutus, kellelt määruse (EL) 2016/1011 artikli 47 lõike 2 kohaselt teavet küsitakse (taotlust täitev asutus), peab seitsme päeva jooksul alates selle saamisest seda kinnitama, kasutades II lisas sätestatud vormi.

Artikkel 4

Teabenõudele vastamine

1.   Taotlust täitev asutus esitab ESMA-le küsitud teabe, kasutades käesoleva määruse III lisas sätestatud vormi. Taotlust täitev asutus võtab oma volituste raames kõik mõistlikud meetmed, et saada ja esitada nõutud teave. Kui taotlust täitev asutus ei saa teavet esitada teabenõude kättesaamise kinnituses märgitud eeldatavaks vastamise kuupäevaks, annab ta ESMA-le sellest viivitamata teada ja märgib uue eeldatava vastamise kuupäeva koos tähtaja pikendamise põhjusega.

2.   Taotlust täitev asutus konsulteerib vajaduse korral ESMAga, et selgitada küsitud teabe liiki ja seda, kui sageli on vaja teavet ajakohastada.

Artikkel 5

Teabeedastusviisid

Kõik artiklites 3 ja 4 osutatud teabenõuded, teabenõude kättesaamise kinnitused ja teabenõude vastused vastavad järgmistele reeglitele:

a)

need on kirjalikud;

b)

need saadetakse posti või faksiga või elektroonilisel viisil, mis suudab tagada teabe täielikkuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse andmeedastuse kogu protsessi käigus;

c)

need on adresseeritud:

i)

pädevale asutusele saadetud teabenõude korral artikli 7 alusel pädeva asutuse määratud kontaktisikule;

ii)

ESMA-le kättesaamise kinnitamise või vastamise korral ESMA poolt teabenõudes kindlaks määratud kontaktpunktile.

Artikkel 6

Konfidentsiaalsus

1.   Pädevad asutused hoiavad konfidentsiaalsena asjaolu, et määruse (EL) 2016/1011 artikli 47 lõike 2 kohane teabenõue on saadetud, kõnealuse nõude sisu ja mis tahes küsimusi, mis seoses teabenõudele vastamisega on tekkinud, eelkõige kõiki teabenõudega seotud konsultatsioone ESMA ja pädeva asutuse vahel.

2.   Pädev asutus võib siiski avaldada sellised andmed või küsimused ESMA nõusolekul või kui seda on vaja seoses kohtumenetlusega.

Artikkel 7

Kontaktisikud

Käesoleva määruse kohaldamiseks nimetab iga pädev asutus kontaktisiku ning edastab tema nime ja kontaktandmed ESMA-le 30 päeva jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest. Nimetatud isiku või kontaktandmete kõigist muutustest tuleb ESMAt teavitada viivitamata.

Artikkel 8

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 29. oktoobrist 2018.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. august 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 171, 29.6.2016, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).


I LISA

Teabenõude vorm

TEABENÕUE

Viitenumber: …

Kuupäev: …

Üldteave

SAATJA:

Liikmesriik (vajaduse korral):

Taotlev asutus:

Juriidiline aadress:

(komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/1105 artikli 7 alusel määratud kontaktisiku kontaktandmed)

Nimi:

Telefon:

E-post:

SAAJA:

Liikmesriik (vajaduse korral):

Taotlust täitev asutus:

Juriidiline aadress:

(komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/1105 artikli 7 alusel määratud kontaktisiku kontaktandmed)

Nimi:

Telefon:

E-post:

Lugupeetud [märkida nimi]!

Kooskõlas komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/1105 (milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid, [et määrata kindlaks teabevahetuse menetlused ja vormid]) artikliga 3 palume Teie abi seoses allpool üksikasjalikult kirjeldatud küsimus(t)ega.

Palume Teil esitada teave hiljemalt [märkida vastuse orienteeriv kuupäev], või kui see ei ole võimalik, anda teada, millal Teil oleks eeldatavasti võimalik vastata.

Teabenõude põhjused

[Milliste määruse (EL) 2016/1011 sätete kohaselt on taotlev asutus pädev seda küsimust käsitlema]

Taotlus käsitleb järgmist teavet: …

[Teabenõude sisu kirjeldus, asjaomane võrdlusaluse järelevalve valdkond ja teabe taotlemise eesmärk]

Täienduseks …

[Varasemate teabenõuete olemasolu korral nende tuvastamist võimaldavad andmed]

Käesolevas teabenõudes sisalduvat teavet hoitakse konfidentsiaalsena kooskõlas komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/1105 artikliga 5.

Lugupidamisega

[allkiri]


II LISA

Teabenõude kättesaamise kinnituse vorm

TEABENÕUDE KÄTTESAAMISE KINNITUS

Viitenumber: …

Kuupäev: …

SAATJA:

Liikmesriik (vajaduse korral):

Taotlust täitev asutus:

Juriidiline aadress:

(komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/1105 artikli 7 alusel määratud kontaktisiku kontaktandmed)

Nimi:

Telefon:

E-post:

SAAJA:

Liikmesriik (vajaduse korral):

Taotlev asutus:

Juriidiline aadress:

(komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/1105 artikli 7 alusel määratud kontaktisiku kontaktandmed)

Nimi:

Telefon:

E-post:

Lugupeetud [märkida nimi]!

Kooskõlas komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/1105 (milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid, [et määrata kindlaks teabevahetuse menetlused ja vormid]) artikliga 4 kinnitame Teie teabenõude nr [lisada viitenumber] kättesaamist.

Eeldatav vastamise kuupäev (kui sel ajal teada): …

Lugupidamisega

[allkiri]


III LISA

Teabenõudele vastamise vorm

VASTUS TEABENÕUDELE

Viitenumber: …

Kuupäev: …

Üldteave

SAATJA:

Liikmesriik (vajaduse korral):

Taotlust täitev asutus:

Juriidiline aadress:

(komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/1105 artikli 7 alusel määratud kontaktisiku kontaktandmed)

Nimi:

Telefon:

E-post:

SAAJA:

Liikmesriik (vajaduse korral):

Taotlev asutus:

Juriidiline aadress:

(komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/1105 artikli 7 alusel määratud kontaktisiku kontaktandmed)

Nimi:

Telefon:

E-post:

Lugupeetud [märkida nimi]!

Kooskõlas komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/1105 (milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid, [et määrata kindlaks teabevahetuse menetlused ja vormid]) artikliga 4 oleme läbi töötanud Teie [pp.kk.aaaa] teabenõude nr [lisada viitenumber].

Taotletav teave

Esitatud teave on konfidentsiaalne ja see avaldatakse asutusele [taotleva asutuse nimi] kooskõlas [kohaldatava sektoripõhise õigusakti säte] ning tingimusel, et teave jääb kooskõlas komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/1105 artikliga 5 konfidentsiaalseks. [Taotleva asutuse nimi] järgib komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/1105 artikli 5 nõudeid seoses nimetatud teabe konfidentsiaalsuspiirangute ja lubatud kasutusviisidega.

Lugupidamisega

[allkiri]