31.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 194/44


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/1077,

30. juuli 2018,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 808/2014, milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 (Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) rakenduseeskirjad

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 808/2014 (2) on sätestatud määruse (EL) nr 1305/2013 rakenduseeskirjad. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2017/2393 (3) on muudetud määrust (EL) nr 1305/2013, lihtsustades Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antava toetuse reguleerimise üldeeskirju. Seetõttu tuleks määruse (EL) nr 1305/2013 rakenduseeskirju vastavalt muuta.

(2)

Kaotatud on kohustus kasutada nõuandvate organite valimiseks konkreetset hankemenetlust. Seetõttu tuleks jätta rakenduseeskirjadest välja hankemenetlusele viitavad eeskirjad.

(3)

Eeskirjad noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamiseks koos teiste põllumajandustootjatega on esitatud määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 2 lõike 1 punktis n ning mõiste „tegevuse alustamise tähtpäev“ on esitatud kõnealuse määruse artikli 2 lõike 1 punkti s. Seepärast tuleks viia nendega vastavusse rakendusmääruse (EL) nr 808/2014 I lisa 1. osa lõikes 8 esitatud sätted, milles käsitletakse noori põllumajandustootjaid. Kuna ka komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 (4) artikkel 57, millega olid ette nähtud põllumajandusettevõtete ja ettevõtluse arendamise eeskirjad, on välja jäetud, tuleks lihtsustada rakendusmäärusega (EL) nr 808/2014 kehtestatud eeskirju äriplaani kohta.

(4)

Rahastamisvahendeid käsitlevaid eeskirju on lihtsustatud. Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 49 lõikesse 4 on lisatud erand valikukriteeriumide kohaldamise nõudest rahastamisvahendist toetatavate tegevuste korral. Rakendusmääruse (EL) nr 808/2014 I lisa 1. osa lõige 8 tuleks seega kõnealuse erandiga vastavusse viia.

(5)

Selleks et vältida tarbetut halduskoormust, eriti rahastamiskavade sagedasi muutmisi, on vaja selgitada, et iga programmi rahastamiskavas ette nähtud ülemmäära piiramine kavandatud EAFRD toetuste puhul arvutatakse iga meetme eest makstava kogusumma tasandil.

(6)

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikliga 39a on ette nähtud toetada põllumajandustootjaid teatava sektori põllumajandustootjatele ette nähtud sissetuleku stabiliseerimise vahendi abil ning kõnealuse määruse artikli 37 alusel saab toetada põllumajanduskindlustuskavu, mis hõlmavad tootmiskahjusid, mille on põhjustanud ebasoodsad ilmastikutingimused, looma- või taimehaigused või kahjurite levik või keskkonnajuhtum, mille tõttu on kahjustunud rohkem kui 20 % keskmisest aastatoodangust. Kooskõlas määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 8 lõike 1 punktiga h tuleks rahastamiskavas näidata kavandatud EAFRD toetus ning toetuse määr.

(7)

Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) nr 808/2014 vastavalt muuta.

(8)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas maaelu arengu komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmäärust (EL) nr 808/2014 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikkel 7 jäetakse välja.

2)

Artikli 8 lõige 1 jäetakse välja.

3)

I lisa 1. osa muudetakse järgmiselt:

a)

punkti 8 „Valitud meetmete kirjeldus“ muudetakse järgmiselt:

i)

punkti 2 alapunkt c asendatakse järgmisega:

„c)

ulatus, toetusmäär, rahastamiskõlblikud toetusesaajad, ja kui see on asjakohane, siis summa või toetuse arvutamise metoodika allmeetme kaupa ja/või vajaduse korral tegevuse liigi kaupa. Iga tegevusliigi kohta täpsustatud rahastamiskõlblikud kulud, rahastamiskõlblikkuse tingimused, kohaldatavad summad ja toetusmäärad ning valikukriteeriumide määramise põhimõtted. Kui toetust antakse määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 38 lõike 4 esimese lõigu punktide a ja b kohaselt rakendatud rahastamisvahendile, esitada rahastamisvahendi liigi kirjeldus, lõplike toetusesaajate üldkategooriad, rahastamiskõlblike kulude üldkategooriad ja toetuse ülemmäär.“;

ii)

punkti 2 alapunkti e punkt 5 asendatakse järgmisega:

„5   Põllumajanduslike majapidamiste ja ettevõtluse areng (määruse (EL) nr 1305/2013 artikkel 19):

määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 19 lõike 1 punkti a alapunktis iii) osutatud väikese põllumajandusliku majapidamise määratlus;

määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 2 lõike 1 punktis s („tegevuse alustamise tähtpäev“) osutatud meetmete määratlus;

määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 19 lõike 4 viiendas lõigus osutatud ülemise ja alumise lävendi määratlus;

eritingimused toetuse andmiseks noortele põllumajandustootjatele, kes ei asu tegutsema põllumajandusliku majapidamise juhina vastavalt delegeeritud määruse (EL) nr 807/2014 artikli 2 lõigetele 1 ja 2;

teave delegeeritud määruse (EL) nr 807/2014 artikli 2 lõikes 3 osutatud ajapikenduse kohaldamise kohta;

äriplaaniga seotud nõuete kokkuvõte;

eri meetmete võimalik ühendamine äriplaanis, mis võimaldab noore põllumajandustootja juurdepääsu kõnealustele meetmetele;

mitmekesistamisega hõlmatud valdkonnad.“;

iii)

punkti 2 alapunkti e punkti 16 pealkiri asendatakse järgmisega:

„16    Riskijuhtimine (määruse (EL) nr 1305/2013 artiklid 36–39a)“;

b)

punkti 10 alapunkti c muudetakse järgmiselt:

i)

esimesele lõigule lisatakse punkt v:

„v)

tegevuste puhul, mida rakendatakse vastavalt määruse (EL) nr 1305/2013 artiklile 37, kui minimaalne piirmäär on 20 %, ning tegevuste puhul, mida rakendatakse vastavalt määruse (EL) nr 1305/2013 punktile 39a, liidu toetuse soovituslik kogusumma ja soovituslik toetusmäär.“;

ii)

lisatakse järgmine lõige:

„Määruses (EL) nr 1306/2013 artiklis 36 osutatud vahemaksete, artiklis 37 osutatud lõppmaksete ning kõnealuse määruse artiklis 51 osutatud raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise puhul tuleb asjaomase programmi rahastamiskõlblikele avaliku sektori kulude puhul järgida EAFRD toetust meetme tasandil.“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. juuli 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 487.

(2)  Komisjoni 17. juuli 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 808/2014, milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 (Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) rakenduseeskirjad (ELT L 227, 31.7.2014, lk 18).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2017. aasta määrus (EL) 2017/2393, millega muudetakse määruseid (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta, (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta, (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad, (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus, ning (EL) nr 652/2014, millega nähakse ette sätted toiduahela, loomade tervise ja heaolu ning taimetervise ja taimse paljundusmaterjaliga seotud kulude haldamise kohta (ELT L 350, 29.12.2017, lk 15).

(4)  Komisjoni 17. juuli 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 809/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi, maaelu arengu meetmete ja nõuetele vastavusega (ELT L 227, 31.7.2014, lk 69).