30.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 192/31


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2018/1065,

27. juuli 2018,

millega muudetakse määrust (EL) nr 1178/2011 seoses liidu poolt lennumeeskonnaliikmetele välja antud lubade automaatse valideerimisega ning seoses stardi- ja maandumiskoolitusega

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. veebruari 2008. aasta määrust (EÜ) nr 216/2008, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Lennundusohutusamet ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/670/EMÜ, määrus (EÜ) nr 1592/2002 ning direktiiv 2004/36/EÜ (1), eriti selle artikli 7 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EL) nr 1178/2011 (2) on sätestatud tehnilised nõuded lennutreeningseadmete sertifitseerimiseks, teatavate õhusõidukite käitamisega seotud pilootide sertifitseerimiseks ning pilootide koolitamise, eksamineerimise ja kontrollimisega seotud isikute ja organisatsioonide sertifitseerimiseks.

(2)

Pärast seda, kui õhusõidukite seisuplatsil kontrollimisel väljaspool liikmesriikide territooriumi leiti, et lennumeeskonnaliikmed käitasid õhusõidukit, mis oli registreeritud mõnes muus liikmesriigis kui neile piloodiloa välja andnud liikmesriik, muutis Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon (ICAO) Chicago konventsiooni 1. lisa, et hõlbustada lubade automaatset valideerimist piirkondlike ohutusjärelevalve lepingute kaudu.

(3)

See muudatus peaks kajastuma määruses (EL) nr 1178/2011, et liidu lennumeeskonnaliikme lube oleks võimalik kolmandates riikides automaatselt valideerida. Kooskõlas ICAO konventsiooni 1. lisa muudatuse 174 punktiga 1.2.2.3.2.1 tuleks kehtestada üleminekuperiood, mis võimaldaks teha olemasolevates piloodilubades vajalikke muudatusi.

(4)

Pärast seda, kui jõustus määruse (EL) nr 1178/2011 I lisa (FCL osa), mis koostati dokumendis „Joint Aviation Requirements Flight Crew Licensing 1“ (JAR-FCL 1) sätestatud tingimuste põhjal, on liit kasutusele võtnud pädevuspõhisema lähenemisviisi, et tagada proportsionaalsete ja tulemuspõhiste nõuete rakendamine lennumeeskonnaliikme lubade suhtes. Seepärast tuleks muuta teise piloodi loa koolituskursuste edasijõudnute faasis kohaldatavat stardi- ja maandumiskoolituse nõuet, et viia see vastavusse ICAO dokumendis 9868 „Procedures for Air Navigation Services –Training“ (PANS-TRG) antud soovitustega.

(5)

Euroopa Lennundusohutusamet esitas komisjonile rakenduseeskirjade eelnõu koos arvamustega nr 16/2016 ja nr 3/2017.

(6)

Määrust (EL) nr 1178/2011 tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 216/2008 artikli 65 alusel asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL) nr 1178/2011 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklile 4 lisatakse järgmine lõige:

„9.   Enne 19. augustit 2018 välja antud lubade puhul peavad liikmesriigid hiljemalt 31. detsembriks 2022 vastama punkti ARA.FCL.200 muudetud Komisjoni määrusega (EL) 2018/1065 (*1) alapunkti a teises lõigus sätestatud nõuetele.

(*1)  Komisjoni 27. juuli 2018. aasta määrus (EL) 2018/1065, millega muudetakse määrust (EL) nr 1178/2011 seoses liidu poolt lennumeeskonnaliikmetele välja antud lubade automaatse valideerimisega ning seoses stardi- ja maandumiskoolitusega (ELT L 192, 30.7.2018, lk 31).“"

2)

I lisa (FCL osa) muudetakse järgmiselt:

a)

punktile FCL.045 lisatakse alapunkt e:

„e)

Piloodil, kes kavatseb lennata väljaspool liidu territooriumi õhusõidukiga, mis on registreeritud mõnes muus liikmesriigis kui talle lennumeeskonnaliikme loa välja andnud liikmesriik, peab trükisena või elektrooniliselt kaasas olema ICAO liite viimane väljaanne, mis sisaldab selle lepingu ICAO registreerimisnumbrit, millega tunnustatakse lubade automaatset valideerimist, ning nende riikide loetelu, kes on kõnealuse lepinguga ühinenud.“,

b)

5. liite punkt 11 asendatakse järgmisega:

„11)

Kompetentsuse tagamiseks peab koolituskursus sisaldama vähemalt 12 starti ja maandumist. Nende startide ja maandumiste arvu võib vähendada kuueni, kui sertifitseeritud koolitusorganisatsioon ja käitaja tagavad enne koolituskursuse alustamist, et:

a)

on kehtestatud protseduur, mille abil hinnatakse piloodiõpilase kompetentsustaseme nõuetelevastavust, ning

b)

on kehtestatud menetlus, millega tagatakse parandusmeetmete võtmine, kui koolituse käigus toimuv hindamine näitab, et see on vajalik.

Stardid ja maandumised peavad toimuma instruktori järelevalve all ning samal lennukil, mille kohta tüübipädevus välja antakse.“

3)

VI lisa (ARA osa) muudetakse järgmiselt:

a)

punkti ARA.GEN.105 muudetakse järgmiselt:

i)

lisatakse punktid 3a ja 3b:

„3a.   „ARO.RAMP“– lennutegevuse määruse II lisa RAMP-alajagu;

3b.   „automaatselt valideeritud“– riigi poolt Chicago konventsiooni I lisa kohaselt välja antud lennumeeskonnaliikme luba tunnustatakse ilma formaalsusteta kõnealuse loa ICAO liites loetletud ICAO lepinguosalise riigi poolt;“;

ii)

punkt 12 asendatakse järgmisega:

„12)   „ICAO liide“– Chicago konventsiooni I lisa kohaselt välja antud automaatselt valideeritud lennumeeskonnaliikme loa liide, mida on nimetatud lennumeeskonnaliikme loa punktis XIII.“;

b)

punkti ARA.FCL.200 muudetakse järgmiselt:

punkti ARA.FCL.200 alapunkt a asendatakse järgmisega:

„a)

Lubade ja pädevusmärgete väljaandmine. Pädev asutus annab lennumeeskonnaliikme loa ja sellega seotud pädevusmärked välja, kasutades käesoleva osa I liitega ette nähtud vormi.

Kui piloot kavatseb lennata väljaspool liidu territooriumi õhusõidukil, mis on registreeritud mõnes muus liikmesriigis kui talle lennumeeskonnaliikme loa välja andnud liikmesriik, teeb pädev asutus järgmist:

(1)

lisab lennumeeskonnaliikme loa punktile XIII järgmise märkuse: „Käesolev luba on automaatselt valideeritud vastavalt käesoleva loa ICAO liitele.“ ja

(2)

teeb ICAO liite piloodile trükitud või elektroonilises vormis kättesaadavaks.“;

c)

I liite punkti a alapunkti 2 alapunkt XIII asendatakse järgmisega:

„XIII

märkused, st piirangute ja õigustega seotud erimärked, sealhulgas keeleoskusmärge, loa automaatset valideerimist käsitlevad märked, II lisas nimetatud õhusõidukite pädevusmärked, kui kõnealuseid õhusõidukeid kasutatakse ärilises transpordis, ja“.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja liikmesriikides vahetult kohaldatav kooskõlas aluslepingutega.

Brüssel, 27. juuli 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 79, 19.3.2008, lk 1.

(2)  Komisjoni 3. novembri 2011. aasta määrus (EL) nr 1178/2011, millega kehtestatakse tsiviillennunduses kasutatavate õhusõidukite meeskonnaga seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/2008 (ELT L 311, 25.11.2011, lk 1).