18.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 181/4


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/1011,

17. juuli 2018,

millega antakse luba UV-töödeldud seente kasutuskoguste suurendamiseks uuendtoiduna Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2015/2283 alusel ja muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2017/2470

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrust (EL) 2015/2283, mis käsitleb uuendtoitu, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1169/2011 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 258/97 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1852/2001, (1) eriti selle artiklit 12,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) 2015/2283 on sätestatud, et liidus võib turule lasta ainult loa saanud ja liidu loetellu kantud uuendtoitu.

(2)

Määruse (EL) 2015/2283 artikli 8 kohaselt võeti vastu komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/2470, (2) millega kehtestatakse liidu uuendtoitude loetelu.

(3)

Määruse (EL) 2015/2283 artikli 12 kohaselt peab komisjon tegema otsuse uuendtoidu liidu turule laskmiseks loa andmise ja liidu loetelu uuendamise kohta.

(4)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2017/2355 (3) lubati vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 258/97 (4) lasta uuendtoiduna turule UV-töödeldud seeni.

(5)

23. juulil 2015 esitasid ettevõtjad Banken Champignons Group B.V. ja J.K. Holding B.V. Madalmaade pädevale asutusele taotluse lasta määruse (EÜ) nr 258/97 artikli 1 lõike 2 punkti f tähenduses uuendtoiduna liidu turule UV-töödeldud, suurendatud D2-vitamiini sisaldusega seened (Agaricus bisporus).

(6)

Rakendusmääruse (EL) 2017/2470 alusel sai sellest loast 2018. aasta jaanuaris üldluba. Kuna kõnealuste ettevõtjate taotluses käsitletakse suurendatud D2-vitamiini sisaldusega seeni, tuleks käesolevat määrust käsitada kasutusala laiendamise loana.

(7)

Määruse (EL) 2015/2283 artikli 35 lõike 1 kohaselt käsitatakse iga niisugust taotlust uuendtoidu liidu turule laskmiseks, mis on liikmesriigile esitatud kooskõlas määruse (EÜ) nr 258/97 artikliga 4 ja mille kohta ei ole tehtud lõplikku otsust enne 1. jaanuari 2018, määruse (EL) 2015/2283 kohaselt esitatud taotlusena.

(8)

Kuigi taotlus UV-töödeldud, suurendatud D2-vitamiini sisaldusega seente (Agaricus bisporus) uuendtoiduna liidu turule laskmiseks esitati liikmesriigile kooskõlas määruse (EÜ) nr 258/97 artikliga 4, vastab taotlus ka määruses (EL) 2015/2283 sätestatud nõuetele.

(9)

Madalmaade pädev asutus avaldas 20. septembril 2017 oma esialgse hindamisaruande. Kõnealuses aruandes jõuti järeldusele, et UV-töödeldud, suurendatud D2-vitamiini sisaldusega seened (Agaricus bisporus) vastavad määruse (EÜ) nr 258/97 artikli 3 lõikes 1 sätestatud uuendtoidu kriteeriumidele.

(10)

Komisjon edastas esmase hindamisaruande teistele liikmesriikidele 5. oktoobril 2017. Määruse (EÜ) nr 258/97 artikli 6 lõike 4 esimeses lõigus sätestatud 60 päeva jooksul esitasid teised liikmesriigid oma märkused tagamaks, et EFSA (5) kehtestatud D-vitamiini lubatavat päevadoosi ei ületata.

(11)

Võttes arvesse teiste liikmesriikide tehtud märkusi, esitas taotleja lisaselgitusi, millega liikmesriigid ja komisjon rahule jäid.

(12)

Kõnealused selgitused annavad piisavalt alust kinnitada, et UV-töödeldud, suurendatud D2-vitamiini sisaldusega seened (Agaricus bisporus) vastavad kavandatud kasutuskoguse juures määruse (EL) 2015/2283 artikli 12 lõikes 1 sätestatud kriteeriumidele.

(13)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr1169/2011 (6) VI lisa A osa punktis 1 on nõutud, et toidu nimetus peab sisaldama andmeid või sellele tuleb lisada andmed toidu eritöötluse kohta kõikidel juhtudel, kui sellise info puudumine võiks tarbijaid eksitada. Kuna tarbijad tavaliselt ei eelda, et seeni oleks ultraviolettkiirgusega töödeldud, peab kõnealuse toidu nimetus sisaldama teavet või tuleb sellele lisada teave sellise töötlemise kohta, et vältida tarbijate eksitamist.

(14)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   UV-töödeldud seeni käsitlevat kannet liidus lubatud uuendtoitude loetelus, millele on osutatud määruse (EL) 2015/2283 artiklis 8, muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

2.   Liidu loetelu kanne, millele osutatakse lõikes 1, sisaldab käesoleva määruse lisas sätestatud kasutustingimusi ja märgistamisnõudeid.

Artikkel 2

Rakendusmääruse (EL) 2017/2470 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. juuli 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 327, 11.12.2015, lk 1.

(2)  Komisjoni 20. detsembri 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/2470, millega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2015/2283 uuendtoidu kohta kehtestatakse liidu uuendtoitude loetelu (ELT L 351, 30.12.2017, lk 72).

(3)  Komisjoni 14. detsembri 2017. aasta rakendusotsus (EL) 2017/2355, millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 258/97 lasta uuendtoiduna turule ultraviolettkiirgusega töödeldud seeni (ELT L 336, 16.12.2017, lk 52).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. jaanuari 1997. aasta määrus (EÜ) nr 258/97 uuendtoidu ja toidu uuendkoostisosade kohta (EÜT L 43, 14.2.1997, lk 1).

(5)  EFSA Journal 2012; 10(7):2813

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määrus (EL) nr 1169/2011, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 1924/2006 ja (EÜ) nr 1925/2006 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni direktiiv 87/250/EMÜ, nõukogu direktiiv 90/496/EMÜ, komisjoni direktiiv 1999/10/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/13/EÜ, komisjoni direktiivid 2002/67/EÜ ja 2008/5/EÜ ning komisjoni määrus (EÜ) nr 608/2004 (ELT L 304, 22.11.2011, lk 18).


LISA

Rakendusmääruse (EL) 2017/2470 lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Tabelis 1 („Lubatud uuendtoidud“) asendatakse UV-töödeldud seeni (Agaricus bisporus) käsitlev kanne järgmisega:

Lubatud uuendtoit

Uuendtoidu kasutamise tingimused

Täiendavad märgistuse erinõuded

Muud nõuded

UV-töödeldud seened (Agaricus bisporus)

Määratud toidugrupp

D2-vitamiini piirnorm

1.

Uuendtoidu nimetus seda sisaldava toiduaine märgistusel on „UV-töödeldud seened (Agaricus bisporus)“.

2.

Uuendtoidu nimetusega koos peab selle enda või seda sisaldava toiduaine märgistusel olema esitatud märge: „D-vitamiini sisalduse suurendamiseks kasutati kontrollitud valgustöötlust“ või „D2-vitamiini sisalduse suurendamiseks kasutati UV-töötlust“.“

 

Seened (Agaricus bisporus)

20 μg D2-vitamiini 100 g toorkaalu kohta

2)

Tabelis 2 („Spetsifikatsioonid“) asendatakse UV-töödeldud seeni (Agaricus bisporus) käsitlev kanne järgmisega:

Lubatud uuendtoit

Spetsifikatsioon

UV-töödeldud seened (Agaricus bisporus)

Kirjeldus/määratlus:

Korjatud kaubanduslikult kasvatatud seened Agaricus bisporus töödeldakse UV-valgusega.

UV-kiirgusega töötlemine: kiiritamisprotsess, milles kasutatakse ultraviolettkiirgust lainepikkusega 200–800 nm.

D2-vitamiin:

Keemiline nimetus: (3β,5Z,7E)-22E,-9,10-sekoergosta-5,7,10(19),22-tetraeen-3-ool

Sünonüüm: ergokaltsiferool

CASi nr: 50-14-6

Molekulmass: 396,65 g/mol

Sisaldus:

D2-vitamiini sisaldus lõpptootes: 5–20 μg / 100 g (toormass) kõlblikkusaja möödumisel“