18.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 181/1


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/1009,

17. juuli 2018,

millega rakendatakse määrust (EL) 2017/1509, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 30. augusti 2017. aasta määrust (EL) 2017/1509, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 329/2007, (1) eriti selle artikli 47 lõiget 5,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 30. augustil 2017 vastu määruse (EL) 2017/1509.

(2)

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu („ÜRO Julgeolekunõukogu“) resolutsiooni 1718 (2006) alusel loodud ÜRO Julgeolekunõukogu komitee muutis 9. juulil 2018 loetelu seoses ühe isiku ja ühe üksusega, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(3)

Määruse (EL) 2017/1509 XIII lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) 2017/1509 XIII lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. juuli 2018

Nõukogu nimel

eesistuja

G. BLÜMEL


(1)  ELT L 224, 31.8.2017, lk 1.


LISA

1.

Määruse (EL) 2017/1509 XIII lisa pealkirja „a) Füüsilised isikud“ all asendatakse kanne 4 järgmisega:

„4.

Ri Hong-sop

 

1940

16.7.2009

Yongbyon Nuclear Research Centre'i (Yongbyoni tuumauuringute keskus) endine direktor ja tuumarelvainstituudi juht, juhtis kolme tähtsamat rajatist, mis aitavad toota tuumarelvades kasutatavat plutooniumi: tuumakütuse tootmistehas, tuumareaktor ja ümbertöötlemiskäitis.“

2.

Määruse (EL) 2017/1509 XIII lisa pealkirja „b) Juriidilised isikud, üksused ja asutused“ all asendatakse kanne 28 järgmisega:

„28.

Munitions Industry Department (laskemoonatööstuse osakond)

Sõjaliste tarnete tööstuse osakond

Pyongyang, KRDV

2.3.2016

Laskemoonatööstuse osakond tegeleb KRDV raketiprogrammi peamiste aspektidega. Laskemoonatööstuse osakond vastutab järelevalve eest, mida teostatakse KRDV ballistiliste rakettide, sealhulgas Taepo Dong-2 arendamiseks. Laskemoonatööstuse osakond teostab järelevalvet KRDV relvatootmise ning teadus- ja arendusprogrammide üle, sealhulgas KRDV ballistiliste rakettide programmi üle. Second Economic Committee (teine majanduskomitee) ja Second Academy of Natural Sciences (Teine Loodusteaduste Akadeemia), mis kanti samuti loetellu 2010. aasta augustis, alluvad laskemoonatööstuse osakonnale. Laskemoonatööstuse osakond on viimastel aastatel teinud tööd, et arendada mobiilset kontinentidevahelist ballistilist raketti KN08. Laskemoonatööstuse osakond teostab järelevalvet KRDV tuumaprogrammi üle. Tuumarelvainstituut allub laskemoonatööstuse osakonnale.“