15.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 152/1


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/870,

14. juuni 2018,

millega rakendatakse määruse (EL) 2016/44 (mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Liibüas) artikli 21 lõiget 1

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 18. jaanuari 2016. aasta määrust (EL) 2016/44, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Liibüas ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 204/2011, (1) eriti selle artikli 21 lõiget 1,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 18. jaanuaril 2016 vastu määruse (EL) 2016/44.

(2)

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1970 (2011) alusel loodud ÜRO Julgeolekunõukogu komitee lisas 7. juunil 2018 kuus isikut selliste isikute ja üksuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(3)

Määruse (EL) 2016/44 II lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) 2016/44 II lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. juuni 2018

Nõukogu nimel

eesistuja

E. ZAHARIEVA


(1)  ELT L 12, 19.1.2016, lk 1.


LISA

Määruse (EL) 2016/44 II lisas sisalduvasse loetellu lisatakse järgmised isikud:

21.

Nimi: 1: Ermias 2: Ghermay 3: andmed puuduvad 4: andmed puuduvad

Auaste: andmed puuduvad Ametikoht: riikidevahelise inimkaubitsejate võrgustiku juht Sünniaeg: umbes (35–45 aastane) Sünnikoht: (võimalik: Asmara, Eritrea) Kontrollitud varjunimi: andmed puuduvad Kontrollimata varjunimi: a) Ermies Ghermay b) Ermias Ghirmay Kodakondsus: Eritrea Passi nr: andmed puuduvad Riiklik isikukood: andmed puuduvad Aadress: (Teadaolev aadress: Tripoli, Tarig sure nr. 51, tõenäoliselt elab alates 2015. aastast Sabrathas.) Loetellu kandmise kuupäev:7. juuni 2018Muu teave: Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine).

Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 22 alapunkti a alusel (2011); resolutsiooni 2174 punkti 4 alapunkti a alusel (2014); resolutsiooni 2213 punkti 11 alapunkti a alusel (2015).

Lisateave

Ermias Ghermay'd on ulatuslikult dokumenteeritud mitmetes usaldusväärsetes allikates, sealhulgas kriminaaluurimiste käigus, kus teda kirjeldatakse ühe olulisima Sahara-taguse tegutsejana, kes on seotud rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamisega Liibüas. Ermias Ghermay juhib riikidevahelist võrgustikku, mis tegeleb kümnete tuhandete rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise ja inimkaubandusega, eeskätt Aafrika Sarve piirkonnast Liibüa rannikule ja edasi sihtriikidesse Euroopas ja Ameerika Ühendriikidesse. Tema käsutuses on relvastatud mehed, samuti laohooned ja kinnipidamislaagrid, kus väidetavalt pannakse rändajate suhtes toime inimõiguste raskeid rikkumisi. Ta teeb tihedat koostööd Liibüa ebaseadusliku üle piiri toimetamisega tegelevate võrgustikega nagu Abu-Qarin ja teda peetakse nende võrgustike nn idapoolseks tarneahelaks. Tema võrgustik ulatub Sudaanist kuni Liibüa rannikuni ja Euroopasse (Itaaliasse, Prantsusmaale, Saksamaale, Madalmaadesse, Rootsi, Ühendkuningriiki) ja Ameerika Ühendriikidesse. Ghermay kontrolli all on Liibüa looderannikul asuvad ja erakätes olevad kinnipidamislaagrid, kus rändajaid peetakse kinni ja kus pannakse nende suhtes toime raskeid rikkumisi. Nendest laagritest transporditakse rändajaid Sabrathasse või Az-Zāwiyahasse. Viimastel aastatel on Ghermay korraldanud lugematul hulgal ohtlikke reise üle mere, seades rändajad (nende seas paljud alaealised) surmaohtu. Palermo kohus (Itaalias) andis 2015. aastal välja määruse Ermias Ghermay vahistamiseks seoses tuhandete rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamisega ebainimlikes tingimustes, sealhulgas seoses 13. oktoobril 2013. aastal Lampedusa lähedal aset leidnud laevahukuga, mille tagajärjel hukkus 266 inimest.

22.

Nimi: 1: Fitiwi 2: Abdelrazak 3: andmed puuduvad 4: andmed puuduvad

Auaste: andmed puuduvad Ametikoht: riikidevahelise inimkaubitsejate võrgustiku juht Sünniaeg: umbes (30–35 aastane) Sünnikoht: Massawa, Eritrea Kontrollitud varjunimi: andmed puuduvad Kontrollimata varjunimi: Fitwi Esmail Abdelrazak Kodakondsus: Eritrea Passi nr: andmed puuduvad Riiklik isikukood: andmed puuduvad Aadress: andmed puuduvad Loetellu kandmise kuupäev:7. juuni 2018Muu teave: Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine).

Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 22 alapunkti a alusel (2011); resolutsiooni 2174 punkti 4 alapunkti a alusel (2014); resolutsiooni 2213 punkti 11 alapunkti a alusel (2015).

Lisateave

Fitiwi Abdelrazak juhib riikidevahelist võrgustikku, mis tegeleb kümnete tuhandete rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise ja inimkaubandusega, eeskätt Aafrika Sarve piirkonnast Liibüa rannikule ja edasi sihtriikidesse Euroopas ja Ameerika Ühendriikidesse. Fitiwi Abdelrazaki on avatud allikates ja mitmete kriminaaluurimiste käigus mainitud kui liidrite tasandi tegutsejat, kes vastutab suurel hulgal rändajate ärakasutamise ja väärkohtlemise eest Liibüas. Abdelrazakil on ulatuslikud kontaktid Liibüa ebaseadusliku üle piiri toimetamisega tegelevate võrgustikega ning ta on rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamisega saanud tohutult jõukaks. Tema käsutuses on relvastatud mehed, samuti laohooned ja kinnipidamislaagrid, kus pannakse toime inimõiguste raskeid rikkumisi. Tema võrgustik koosneb väiksematest üksustest, mis ulatuvad Sudaanist, Liibüast ja Itaaliast kuni rändajate sihtriikideni. Tema laagritest ostavad rändajaid ka muud osapooled, näiteks kohalikud kinnipidamisasutused. Nendest laagritest transporditakse rändajaid Liibüa rannikule. Abdelrazak on korraldanud lugematul hulgal ohtlikke merereise, seades rändajad (nende hulgas alaealised) surmaohtu. Abdelrazak on seotud vähemalt kahe saatuslike tagajärgedega laevahukuga ajavahemikul 2014. aasta aprillist kuni 2014. aasta juulini.

23.

Nimi: 1: Ahmad 2: Oumar 3: al-Dabbashi 4: andmed puuduvad

Auaste: andmed puuduvad Ametikoht: Anas al-Dabbashi relvastatud rühmituse juht, riikidevahelise inimkaubitsejate võrgustiku juht Sünniaeg: umbes (30aastane) Sünnikoht: (võimalik: Sabratha, Talili naabrus) Kontrollitud varjunimi: andmed puuduvad Kontrollimata varjunimi: a) Al-Dabachi b) Al Ammu c) The Uncle (ingl. k „onu“) d) Al-Ahwal Kodakondsus: Liibüa Passi nr: andmed puuduvad Riiklik isikukood: andmed puuduvad Aadress: a) Garabulli, Liibüa b) Az-Zāwiyah, Liibüa Loetellu kandmise kuupäev:7. juuni 2018Muu teave: Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine).

Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 22 alapunkti a alusel (2011); resolutsiooni 2174 punkti 4 alapunkti a alusel (2014); resolutsiooni 2213 punkti 11 alapunkti a alusel (2015).

Lisateave

Ahmad al-Dabbashi on Anas al-Dabbashi relvastatud rühmituse juht, mis varem tegutses Sabratha ja Melita vahelisel rannikualal. Al-Dabbashi on märkimisväärne liider rändajatega ebaseadusliku kaubitsemisega seotud ebaseaduslikes tegevustes. Al-Dabbashi klann ja relvastatud rühmitus suhtlevad ka terroristlike ja äärmuslike vägivaldsete rühmitustega. Pärast 2017. aasta oktoobris rannikupiirkonnas aset leidnud vägivaldseid kokkupõrkeid teiste relvastatud rühmitustega ja rivaalitsevate ebaseadusliku üle piiri toimetamisega tegelevate organisatsioonidega, mille tulemusel sai surma 30 inimest, nende seas tsiviilisikuid, on al-Dabbashi praegu aktiivne Az-Zāwiyah ümbruses. Vastusena oma minemakihutamisele tõotas Ahmad al-Dabbashi 4. detsembril 2017 avalikult, et pöördub relvade ja jõu toel Sabrathasse tagasi. Eksisteerivad ulatuslikud tõendid, et al-Dabbashi relvastatud rühmitus on otseselt seotud inimkaubanduse ja rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamisega ning et relvastatud rühmitus kontrollib rändajate riigist lahkumise kohti, laagreid, turvamajasid ja paate. Kinnitust on leidnud oletused, et al-Dabbashi on seadnud rändajaid (nende seas alaealisi) ebainimlikesse tingimustesse ning mõnikord on sellel olnud saatuslikud tagajärjed nii maal kui ka merel. Pärast vägivaldseid kokkupõrkeid al-Dabbashi relvastatud rühmituse ja teiste relvastatud rühmituste vahel Sabrathas leiti tuhandeid rändajaid (paljud raskes seisundis), kellest enamikku peeti kinni märter Anas al-Dabbashi brigaadi ja al-Ghul relvastatud rühmituse kinnipidamiskeskustes. Al-Dabbashi klannil ning sellega seotud Anas al-Dabbashi relvastatud rühmitusel on pikaaegsed sidemed Iraagi ja Levandi Islamiriigiga (ISIL) ja selle seotud üksustega. Nende relvastatud rühmituste ridades on olnud mitu ISILi juhti, nende seas Abdallah al-Dabbashi, kes on ISILi nn kaliif Sabrathas. Al-Dabbashi oli väidetavalt samuti seotud Sami Khalifa al-Gharabli mõrva korraldamisega, kelle Sabratha linnavolikogu oli 2017. aasta juulis määranud võitlema rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamiste vastu. Al-Dabbashi tegevus aitab paljuski kaasa vägivalla ja ebakindluse süvendamisele Liibüa lääneosas ning ohustab rahu ja stabiilsust Liibüas ja selle naaberriikides.

24.

Nimi: 1: MUS'AB 2: ABU-QARIN 3: andmed puuduvad 4: andmed puuduvad

Auaste: andmed puuduvad Ametikoht: riikidevahelise inimkaubitsejate võrgustiku juht Sünniaeg: 19. jaanuar 1983Sünnikoht: Sabratha, Liibüa Kontrollitud varjunimi: andmed puuduvad. Kontrollimata varjunimi: a) ABU-AL QASSIM OMAR Musab Boukrin b) The Doctor c) Al-Grein. Kodakondsus: Liibüa Passi nr: a) 782633, välja antud 31. mail 2005b) 540794, välja antud 12. jaanuaril 2008Riiklik isikukood: andmed puuduvad Aadress: andmed puuduvad Loetellu kandmise kuupäev:7. juuni 2018Muu teave: Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine).

Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 22 alapunkti a alusel (2011); resolutsiooni 2174 punkti 4 alapunkti a alusel (2014); resolutsiooni 2213 punkti 11 alapunkti a alusel (2015).

Lisateave

Mus'ab Abu-Qarini peetakse keskseks tegelaseks inimkaubanduses ja rändajate ebaseaduslikus üle piiri toimetamises Sabratha piirkonnas, kuid tema tegevuskohaks on ka Az-Zāwiyah ja Garibulli. Tema rahvusvaheline võrgustik hõlmab Liibüat, Euroopa sihtkohti, Sahara-taguse Aafrika riike rändajate hankimiseks ning Araabia riike seoses finantssektoriga. Usaldusväärsed allikad on dokumenteerinud tema koostöö inimkaubanduse ja ebaseadusliku üle piiri toimetamise vallas Ermias Ghermayga, kes kannab Abu-Quarini nimel hoolt nn idapoolse tarneahela eest. On tõendeid, et Abu-Quarin on loonud suhteid teiste inimkaubanduse äris tegutsevate isikutega, nimelt Mohammed Kachlafiga (tema nõbu ja al-Nasri brigaadi juht, kelle kohta on samuti tehtud ettepanek loetellu kandmiseks) Az-Zāwiyahas. Endine Abu-Quarini kaasosaline, kes nüüd teeb koostööd Liibüa ametivõimudega ning väidab, et Abu-Quarin korraldas ainuüksi 2015. aastal merereise 45 000 inimesele, pannes rändajaid (kaasa arvatud alaealisi) surmaohtu. Abu-Qarin korraldas 18. aprillil 2015 retke, mille tulemusena sai Sitsiilia läheda toimunud laevahukus surma 800 inimest. Tõendite, mille hulka kuuluvad ÜRO ekspertide rühma tõendid, kohaselt vastutab ta rändajate brutaalsetes tingimustes, muu hulgas Tripoli lähedal asuvas al-Wadi piirkonnas ja Sabratha lähedal asuvas mereäärses kuurortides, kinnihoidmise eest. Abu-Qarin on teadaolevalt olnud tihedates suhetes al-Dabbashi klanniga Sabrathas, kuni „katusemaksu“ tõttu puhkes konflikt. Allikate teatel maksis Abu-Quarin Sabratha piirkonnas asuvate vägivaldsete ekstremistide tuttavatele, et saada heakskiit rändajate ebaseaduslikule üle piiri toimetamisele vägivaldsete ekstremistide ringkondade nimel, mis saavad rahalist kasu ebaseaduslike rändajate ärakasutamisest. Abu-Qarin on seotud ebaseadusliku üle piiri toimetamise võrgustikuga, kuhu kuuluvad Tripoli, Sebha ja Kufra Salafi relvastatud rühmitused.

25.

Nimi: 1: Mohammed 2: Kachlaf 3: andmed puuduvad 4: andmed puuduvad

Auaste: andmed puuduvad Ametikoht: Shuhada al-Nasri brigaadi komandör, Az-Zāwiyah' rafineerimistehase valvemeeskonna juht Sünniaeg: andmed puuduvad. Sünnikoht: Az-Zāwiyah, Liibüa Kontrollitud varjunimi: andmed puuduvad Kontrollimata varjunimi: a) Kashlaf b) Koshlaf c) Keslaf d) al-Qasab. Kodakondsus: Liibüa Passi nr: andmed puuduvad Riiklik isikukood: andmed puuduvad Aadress: Az-Zāwiyah, Liibüa Loetellu kandmise kuupäev:7. juuni 2018Muu teave: Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine).

Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 22 alapunkti a alusel (2011); resolutsiooni 2174 punkti 4 alapunkti a alusel (2014); resolutsiooni 2213 punkti 11 alapunkti a alusel (2015).

Lisateave

Mohammed Kachlaf on Lääne Liibüas, Az-Zāwiyahas asuva Shuhada al Nasri brigaadi juht. Tema omakaitseüksus kontrollib Az-Zāwiyah' rafineerimistehast, mis on rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise keskus. Kachalaf kontrollib samuti kinnipidamiskeskuseid, kaasa arvatud Nasri kinnipidamiskeskus, mis on formaalselt DCIMi kontrolli all. Paljude allikate kohaselt on Kachlafi võrgustik Liibüas üks kõige mõjukamatest organisatsioonidest rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise ja rändajate ärakasutamise valdkonnas. Kachlafil on palju sidemeid kohaliku Az-Zāwiyah al-Rahman al-Miladi rannikuvalve kohaliku üksuse juhiga, kelle üksused kontrollivad rändajaid kandvaid aluseid, mis sageli kuuluvad rivaalitsevatele rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise võrgustikele. Seejärel viiakse rändajad Al Nasri relvarühmituse kontrollitavatesse kinnipidamiskohtadesse, kus neid väidetavalt hoitakse eluohtlikes tingimustes. Liibüa ekspertide rühm kogus tõendeid rändajate kohta, keda korduvalt peksti, ning muu hulgas selle kohta, et eriti Sahara-taguste riikide ja Maroko naisi müüdi kohalikul turul nn seksiorjadena. Peale selle leidis ekspertide rühm, et Kachlaf teeb koostööd teiste relvastatud rühmitustega ning et see on seotud mitme 2016. ja 2017. aastal toimunud vägivaldse kokkupõrkega.

26.

Nimi: 1: Abd 2: Al-Rahman 3: al-Milad 4: andmed puuduvad

Auaste: andmed puuduvad Ametikoht: Az-Zāwiyah' rannikuvalve komandör Sünniaeg: umbes (29aastane) Sünnikoht: Tripoli, Liibüa Kontrollitud varjunimi: andmed puuduvad Kontrollimata varjunimi: a) Rahman Salim Milad b) al-Bija Kodakondsus: Liibüa Passi nr: andmed puuduvad Riiklik isikukood: andmed puuduvad Aadress: Az-Zāwiyah, Liibüa Loetellu kandmise kuupäev:7. juuni 2018Muu teave: Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine).

Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 22 alapunkti a alusel (2011); resolutsiooni 2174 punkti 4 alapunkti a alusel (2014); resolutsiooni 2213 punkti 11 alapunkti a alusel (2015).

Lisateave

Abd Al Rahman al-Milad juhib Az-Zāwiyah piirkondlikku rannakaitseüksust, mis on pidevalt seotud rändajate vastu suunatud vägivalla ja teiste inimesi ebaseaduslikult üle piiri toimetavate isikutega. ÜRO ekspertide rühm väidab, et Milad ja teised rannikuvalve liikmed on otseselt seotud rändajate aluste põhjalaskmisega tulirelvade abil. Al-Milad teeb koostööd teiste rändajaid ebaseaduslikult üle piiri toimetavate isikutega nagu Mohammed Kachlaf (kelle kohta on samuti tehtud ettepanek loetellu kandmiseks), kes allikate kohaselt pakub talle kaitset rändajatega kauplemise ja nende ebaseadusliku üle piiri toimetamise alaste ebaseaduslike tegevuste läbiviimiseks. Mitu kriminaaluurimises osalenud tunnistajat on väitnud, et neid on merest üles korjanud relvastatud mehed ja viinud rannavalvelaevale Tallil (mida kasutab al-Milad) ning nad on viidud al-Nasri kinnipidamiskeskusesse, kus neid on väidetavalt hoitud karmides tingimustes ja pekstud.