6.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 140/38


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2018/832,

5. juuni 2018,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate tsüantraniliprooli, tsümoksaniili, deltametriini, difenokonasooli, fenamidooni, flubeendiamiidi, fluopikoliidi, folpeedi, fosetüüli, mandestrobiini, mepikvaadi, metasakloori, propamokarbi, propargiidi, pürimetaniili, sulfoksafloori ja trifloksüstrobiini jääkide piirnormidega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. aasta määrust (EÜ) nr 396/2005 taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta, (1) eriti selle artikli 14 lõike 1 punkti a ja artikli 18 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Tsüantraniliprooli, tsümoksaniili, deltametriini, fenamidooni, folpeedi, mandestrobiini, mepikvaadi, metasakloori, propamokarbi, pürimetaniili, sulfoksafloori ja trifloksüstrobiini jääkide piirnormid on sätestatud määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas. Difenokonasooli, flubeendiamiidi, fluopikoliidi ja fosetüüli jääkide piirnormid on sätestatud kõnealuse määruse III lisa A osas. Propargiidi jääkide piirnormid on sätestatud kõnealuse määruse V lisas.

(2)

Codex alimentarius'e komisjon võttis 11. juulil 2015 vastu codex'i jääkide piirnormid fenamidooni jaoks (2).

(3)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002 (3) artikli 5 lõike 3 kohaselt arvestatakse toidualaste õigusnormide väljatöötamisel või kohandamisel olemasolevaid või peatselt valmivaid rahvusvahelisi standardeid, välja arvatud siis, kui need standardid või nende asjaomased osad oleksid ebatõhusad või sobimatud vahendid toidualaste õigusnormide õiguspäraste eesmärkide täitmiseks või kui arvestamata jätmine on teaduslikult põhjendatud või kui nende kasutamise tulemusena tekiks liidus sobivaks määratud tasemest erinev kaitsetase. Sama määruse artikli 13 punkti e kohaselt peab liit edendama rahvusvaheliste tehniliste standardite ja toidualaste õigusnormide kooskõla, tagades samas, et liidus ettenähtud kõrge kaitsetase ei langeks.

(4)

Liit esitas codex'i pestitsiidijääkide komiteele reservatsiooni järgmiste pestitsiidide või toodete kombinatsioonide jaoks kavandatud codex'i jääkide piirnormide kohta: fenamidoon (õisik-ristõielised, viliköögivili, v.a kõrvitsalised).

(5)

Seetõttu tuleks fenamidooni codex'i jääkide piirnormid, mida ei ole loetletud põhjenduses 4, lisada määrusesse (EÜ) nr 396/2005 jääkide piirnormidena, välja arvatud juhul, kui neid kohaldatakse selliste toodete suhtes, mida ei ole nimetatud kõnealuse määruse I lisas, või juhul, kui need on kehtivatest jääkide piirnormidest madalamad. Asjaomased codex'i jääkide piirnormid on liidu tarbijatele ohutud (4).

(6)

Seoses menetlusega toimeainet tsümoksaniili sisaldava taimekaitsevahendi kasutamise lubamiseks kaunteta ubade puhul on esitatud määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 6 lõike 1 kohane taotlus muuta kehtivat jääkide piirnormi.

(7)

Deltametriini kohta on selline taotlus esitatud seoses kasutamisega lehtkapsa puhul. Difenokonasooli kohta on sellina taotlus esitatud seoses kasutamisega muude õisikkapsaste, rooskapsa, sileda endiiviasiguri, põld-võõrkapsa, spinati ja muu samalaadse lehtköögivilja, salatsiguri ning rabarbri puhul. Fluopikoliidi kohta on selline taotlus esitatud seoses kasutamisega lehtpeedi puhul. Folpeedi kohta on selline taotlus esitatud seoses kasutamisega õunte ja pirnide puhul. Fosetüüli kohta on selline taotlus esitatud seoses kasutamisega õunviljade, virsikute ja kartuli puhul. Mandestrobiini kohta on selline taotlus esitatud seoses kasutamisega aprikooside, kirsside, virsikute ja ploomide puhul. Metasakloori kohta on selline taotlus esitatud seoses kasutamisega Hiina kapsa puhul. Propamokarbi kohta on selline taotlus esitatud seoses kasutamisega lehtpeedi puhul. Pürimetaniili kohta on selline taotlus esitatud seoses kasutamisega söödava koorega kõrvitsaliste puhul. Sulfoksafloori kohta on selline taotlus esitatud seoses kasutamisega viinapuu lehtede ja hariliku artišoki puhul. Trifloksüstrobiini kohta on selline taotlus esitatud seoses kasutamisega muude väikeste puuviljade ja marjade, aedsalati ja salatitaimede, portulaki, kaunteta ubade, herneste ja läätsede puhul.

(8)

Määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 6 lõigete 2 ja 4 kohaselt esitati sellised taotlused flubeendiamiidi kohta seoses kasutamisega USAs aprikooside, virsikute, ploomide ja sojaubade puhul, dinaatriumfosfonaadi kohta seoses kasutamisega USAs pähklite (välja arvatud kookospähklid) puhul ning propargiidi kohta seoses kasutamisega Brasiilias apelsinide ja Indias tee puhul. Taotluste esitajate väitel põhjustab nende ainete lubatud kasutamine vastavates eksportivates riikides kõnealuste kultuuride puhul jääkide esinemist määruses (EÜ) nr 396/2005 sätestatud jääkide piirnorme ületaval tasemel, mistõttu on vaja suuremaid jääkide piirnorme, et hoida ära kaubandustõkete tekkimist nimetatud kultuuride importimisel.

(9)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 (5) artikli 53 kohaselt teavitas Ühendkuningriik 8. augustil 2017 komisjoni, et on Drosophila suzukii ootamatu massilise leviku tõttu andnud loa lasta turule toimeainet tsüantraniliprooli sisaldav taimekaitsevahend, mida kasutatakse pamplite ja vaarikate töötlemiseks. 13. septembril 2017 teavitas Ühendkuningriik artikli 53 kohaselt komisjoni, et on Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis'e, Delia antiqua ja Phytomyza gymnostoma ootamatu massilise leviku tõttu andnud loa lasta turule toimeainet tsüantraniliprooli sisaldav taimekaitsevahend, mida kasutatakse porrulaugu töötlemiseks. Niisuguste lubade andmine osutus vajalikuks meetmeks, sest kõnealuste kahjurite puhangut ei olnud võimalik ühelgi muul otstarbekal viisil tõhusalt ohjeldata. Määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 18 lõike 4 kohaselt on Ühendkuningriik lubade andmisest teavitanud ka teisi liikmesriike, komisjoni ja Euroopa Toiduohutusametit (edaspidi „toiduohutusamet“) ning esitanud taotlused eesmärgiga sätestada kõnealuste kultuuride jaoks ajutised jääkide piirnormid.

(10)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 53 kohaselt teavitas Kreeka 19. septembril 2017 komisjoni, et on andnud loa lasta turule toimeainet mepikvaati sisaldav taimekaitsevahend, mida kasutatakse puuvilla kasvuregulaatorina. Niisugune loa andmine osutus vajalikuks meetmeks, et vältida saagikadu. Määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 18 lõike 4 kohaselt on Kreeka loa andmisest teavitanud ka teisi liikmesriike, komisjoni ja toiduohutusametit, ning esitanud taotluse eesmärgiga sätestada ajutine jääkide piirnorm puuvillaseemnete jaoks.

(11)

Asjaomased liikmesriigid hindasid määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 8 kohaselt kõnealuseid taotlusi ja edastasid hindamisaruanded komisjonile.

(12)

Toiduohutusamet hindas taotlusi ja hindamisaruandeid, uurides eelkõige ohte tarbijatele ja vajaduse korral loomadele, ning esitas põhjendatud arvamused kavandatud jääkide piirnormide kohta (6). Toiduohutusamet edastas kõnealused arvamused taotlejatele, komisjonile ja liikmesriikidele ning tegi need üldsusele kättesaadavaks.

(13)

Toiduohutusamet jõudis oma põhjendatud arvamuses järeldusele, et seoses deltametriini kasutamisega lehtkapsa puhul mõjutavad riskihinnangut määramatused, mis ei ole standardmääramatused. Võttes arvesse, et lehtkapsa osakaal kokkupuutes toidu kaudu tervikuna on väike, on siiski asjakohane kehtestada jääkide piirnormiks 0,15 mg/kg.

(14)

Trifloksüstrobiiniga seoses esitas taotluse esitaja puuduolevad andmed loomsete toodete analüüsimeetodite kohta ning tegi CGA321113 võrdlusstandardi kaubanduslikult kättesaadavaks.

(15)

Mis puutub sojaubade töötlemiseks kasutatavasse flubeendiamiidi, on eksportivas riigis kehtestatud jääkide piirnormiks 0,25 mg/kg. Arvestades, et järelevalve all läbi viidud välikatsetel mõõdetud suurim jääk jäi veidi ülespoole kõnealust väärtust, on asjakohane kehtestada jääkide piirnormiks ümardatud väärtus 0,3 mg/kg.

(16)

Seoses porrulaugu, pamplite ja vaarikate töötlemiseks kasutatava tsüantraniliprooliga tuleks jääkide piirnormid kehtestada ajutiselt kuni 30. juunini 2021.

(17)

Seoses puuvilla töötlemiseks kasutatava mepikvaadiga tuleks puuvillaseemete jaoks jääkide piirnorm kehtestada ajutiselt kuni 30. juunini 2021.

(18)

Kõigi muude taotluste kohta tegi toiduohutusamet järelduse, et kõik andmeid käsitlevad nõuded on täidetud ja taotlejate soovitud muudatused jääkide piirnormides on tarbijaohutuse seisukohalt vastuvõetavad, arvestades tarbija kokkupuute hinnangut Euroopa 27 konkreetse tarbijarühma kohta. Toiduohutusamet võttis arvesse kõige uuemat teavet ainete toksikoloogiliste omaduste kohta. Hinnangute kohaselt ei teki ei tarbijate eluaegsel kokkupuutel kõnealuste ainetega kõigi selliseid aineid sisaldada võivate toiduainete tarbimisel ega ka asjaomaste toodete suures koguses tarbimisega kaasneval lühiajalisel kokkupuutel ohtu ületada aktsepteeritavat päevadoosi või akuutset standarddoosi.

(19)

Tuginedes toiduohutusameti põhjendatud arvamustele ja võttes arvesse käsitletava küsimuse puhul asjakohaseid tegureid, on jääkide piirnormide asjakohased muudatused kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 14 lõikega 2.

(20)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 396/2005 vastavalt muuta.

(21)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 5. juuni 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 70, 16.3.2005, lk 1.

(2)  ftp://ftp.fao.org/codex/reports/reports_2015/REP15_PRe.pdf.

ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni ja Maailma Terviseorganisatsiooni ühine toidustandardite programm, codex alimentarius'e komisjon. III ja IV liide, 38. istung, Genf, Šveits, 6.–11. juuli 2015.

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1).

(4)  Scientific support for preparing an EU position for the 46th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR) („Teadusalane abi ELi seisukoha ettevalmistamiseks Codexi pestitsiidijääkide komitee 46. istungi jaoks“). EFSA Journal 2014; 12(7): 3737 [182 lk].

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 309, 24.11.2009, lk 1).

(6)  Euroopa Toiduohutusameti teaduslike aruannetega saab tutvuda aadressil: http://www.efsa.europa.eu:

 

„Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for cyantraniliprole in raspberries and blackberries“ („Põhjendatud arvamus tsüantraniliprooli jääkide piirnormide kehtestamise kohta vaarikate ja pamplite puhul“), EFSA Journal 2017; 15(11): 5061 [24 lk].

 

„Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for cyantraniliprole in leeks“ („Põhjendatud arvamus tsüantraniliprooli jääkide piirnormide kehtestamise kohta porrulaugu puhul“), EFSA Journal 2018; 16(1): 5124 [24 lk].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for cymoxanil in beans without pods“ („Põhjendatud arvamus tsümoksaniili jääkide kehtiva piirnormi muutmise kohta kaunteta ubade puhul“), EFSA Journal 2017; 15(11): 5066 [19 lk].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for deltamethrin in kale“ („Põhjendatud arvamus deltametriini jääkide kehtiva piirnormi muutmise kohta lehtkapsa puhul“), EFSA Journal 2018; 16(1): 4683 [28 lk].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for difenoconazole in various crops“ („Põhjendatud arvamus difenokonasooli jääkide kehtivate piirnormide muutmise kohta eri kultuuride puhul“), EFSA Journal 2018; 16(1): 5143 [28 lk].

 

„Reasoned opinion on the setting of import tolerances for flubendiamide in apricots, peaches, nectarines, plums and soya beans“ („Põhjendatud arvamus flubeendiamiidi jääkide piirnormide kehtestamise kohta aprikooside, virsikute, nektariinide, ploomide ja sojaubade puhul impordi jaoks“), EFSA Journal 2018; 16(1): 5128 [31 lk].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fluopicolide in chards“ („Põhjendatud arvamus fluopikoliidi jääkide kehtiva piirnormi muutmise kohta lehtpeedi puhul“), EFSA Journal 2018; 16(1): 5135 [21 lk].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for folpet in apples and pears“ („Põhjendatud arvamus folpeedi jääkide kehtivate piirnormide muutmise kohta õunte ja pirnide puhul“), EFSA Journal 2017; 15(10): 5041 [21 lk].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fosetyl-Al in tree nuts, pome fruit, peach and potato“ („Põhjendatud arvamus fosetüül-Al'i jääkide kehtivate piirnormide muutmise kohta pähklite, õunviljade, virsikute ja kartuli puhul“), EFSA Journal 2018; 16(2): 5161 [36 lk].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for mandestrobin in apricots, cherries, peaches/nectarines and plums“ („Põhjendatud arvamus mandestrobiini jääkide kehtivate piirnormide muutmise kohta aprikooside, kirsside, virsikute/nektariinide ja ploomide puhul“), EFSA Journal 2018; 16(1): 5148 [22 lk].

 

„Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for mepiquat chloride in cotton“ („Põhjendatud arvamus mepikvaatkloriidi jääkide piirnormide kehtestamise kohta puuvilla puhul“), EFSA Journal 2018; 16(2): 5162 [25 lk].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for metazachlor in Chinese cabbage“ („Põhjendatud arvamus metasakloori jääkide kehtiva piirnormi muutmise kohta Hiina kapsa puhul“), EFSA Journal 2018; 16(1): 5127 [20 lk].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for propamocarb in chards/beet leaves“ („Põhjendatud arvamus propamokarbi jääkide kehtivate piirnormide muutmise kohta lehtpeedi/peedilehtede puhul“), EFSA Journal 2017; 15(11): 5055 [22 lk].

 

„Reasoned opinion on the setting of import tolerances for propargite in citrus fruits and tea“ („Põhjendatud arvamus propargiidi jääkide piirnormi kehtestamise kohta tsitrusviljade ja tee puhul impordi jaoks“), EFSA Journal 2018; 16(2): 5193 [25 lk].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyrimethanil in cucurbits with edible peel“ („Põhjendatud arvamus pürimetaniili jääkide kehtiva piirnormi muutmise kohta söödava koorega kõrvitsaliste puhul“), EFSA Journal 2018; 16(2): 5145 [20 lk].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for sulfoxaflor in grape leaves and similar species, and globe artichokes“ („Põhjendatud arvamus sulfoksafloori jääkide kehtivate piirnormide muutmise kohta viinapuu ja sarnaste liikide lehtede ning hariliku artišoki puhul“), EFSA Journal 2017; 15(11): 5070 [23 lk].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for trifloxystrobin in various crops“ („Põhjendatud arvamus trifloksüstrobiini jääkide kehtivate piirnormide muutmise kohta eri kultuuride puhul“), EFSA Journal 2018; 16(1): 5154 [33 lk].


LISA

Määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa muudetakse järgmiselt:

1)

II lisa muudetakse järgmiselt:

a)

tsüantraniliprooli, tsümoksaniili, deltametriini, fenamidooni, folpeeti, mandestrobiini, mepikvaati, metasakloori, propamokarbi, pürimetaniili, sulfoksafloori ja trifloksüstrobiini käsitlevad veerud asendatakse järgmisega:

Pestitsiidide jäägid ja jääkide piirnormid (mg/kg)

Koodnumber

Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (1)

Tsüantraniliprool

Tsümoksaniil

Deltametriin (cis-deltametriin) (F)

Fenamidoon

Folpeet (folpeedi ja ftaalimiidi summa, väljendatud folpeedina) (R)

Mandestrobiin

Mepikvaat (mepikvaadi ja selle soolade summa, väljendatud mepikvaatkloriidina)

Metasakloor (metaboliitide 479M04, 479M08 and 479M16 summa, väljendatud metasakloorina) (R)

Propamokarb (propamokarbi ja selle soolade summa, väljendatud propamokarbina) (R)

Pürimetaniil (R)

Sulfoksafloor (isomeeride summa)

Trifloksüstrobiin (F) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

0100000

VÄRSKE VÕI KÜLMUTATUD PUUVILI; PÄHKLID

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0110000

Tsitrusviljad

0,9

0,01 (*1)

0,04 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

8

 

0,5

0110010

Greibid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,15

 

0110020

Apelsinid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

0110030

Sidrunid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4

 

0110040

Laimid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0110050

Mandariinid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

0110990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0120000

Pähklid

0,04

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,07 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,02

0120010

Mandlid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

0120020

Brasiilia pähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120030

Kašupähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120040

Kastanid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120050

Kookospähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120060

Sarapuupähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120070

Makadaamiapähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120080

Pekanipähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120090

Piiniapähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120100

Pistaatsiapähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

0120110

Kreeka pähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0130000

Õunviljad

0,8

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

15

 

0,7

0130010

Õunad

 

 

0,2

 

0,3

 

 

 

 

 

0,4

 

0130020

Pirnid

 

 

0,1

 

0,3

 

 

 

 

 

0,4

 

0130030

Küdooniad

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130040

Astelpihlaka viljad

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130050

Nisperod / jaapani villpöörise viljad

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130990

Muud

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0140000

Luuviljad

 

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

3

0140010

Aprikoosid

0,01 (*1)

 

0,15

 

 

2

 

 

 

10

0,5

 

0140020

Maguskirsid

6

 

0,1

 

 

3

 

 

 

4

1,5

 

0140030

Virsikud

1,5

 

0,15

 

 

2

 

 

 

10

0,5

 

0140040

Ploomid

0,7

 

0,07

 

 

0,5

 

 

 

2

0,5

 

0140990

Muud

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0150000

Marjad ja väikesed puuviljad

 

 

(+)

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0151000

a)

Viinamarjad

1,5

0,3 (+)

0,2

0,6

 

 

 

 

 

5

2

3

0151010

Lauaviinamarjad

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

0151020

Veiniviinamarjad

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

0152000

b)

Maasikad

0,5

0,01 (*1)

0,2

0,04

5 (+)

 

 

 

 

5

0,5

1

0153000

c)

Koguviljad

 

0,01 (*1)

0,1

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

3

0153010

Pamplid

0,9 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

0153020

Põldmurakad

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0153030

Vaarikad (punased ja kollased)

0,9 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

0153990

Muud

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0154000

d)

Muud väikesed puuviljad ja marjad

 

0,01 (*1)

0,6

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

3

0154010

Mustikad

4

 

 

 

 

 

 

 

 

8

0,01 (*1)

 

0154020

Jõhvikad

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154030

Sõstrad (mustad, punased ja valged)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154040

Karusmarjad (rohelised, punased ja kollased)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154050

Kibuvitsamarjad

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154060

Mooruspuu marjad (mustad ja valged)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154070

Õun-viirpuu marjad

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

15

0,3

 

0154080

Musta leedri marjad

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154990

Muud

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0160000

Mitmesugused puuviljad

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0161000

a)

Söödava koorega

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161010

Datlid

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161020

Viigimarjad

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161030

Lauaoliivid

1,5

 

1 (+)

 

0,15 (*1) (+)

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,3

0161040

Kinkanid

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161050

Tähtviljad

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161060

Hurmaad

0,8

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

15

0,3

0,01 (*1)

0161070

Jambolanid

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161990

Muud

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0162000

b)

Mittesöödava koorega, väikesed

0,01 (*1)

 

 

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0162010

Kiivid (rohelised, punased, kollased)

 

 

0,15 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162020

Litšid

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162030

Granadillid/marakujad

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

4 (+)

0162040

Kaktusviljad

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162050

Hariliku kuldlehiku viljad

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162060

Virgiinia persimonid

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162990

Muud

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0163000

c)

Mittesöödava koorega, suured

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0163010

Avokaadod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163020

Banaanid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

0,05

0163030

Mangod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163040

Papaiad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,6

0163050

Granaatõunad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163060

Suhkurannoonad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163070

Guajaavid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163080

Ananassid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163090

Hõlmise leivapuu viljad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163100

Durianid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163110

Oga-annoonad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0200000

VÄRSKE VÕI KÜLMUTATUD KÖÖGIVILI

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0210000

Juur- ja mugulköögivili

0,05

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0211000

a)

Kartulid

 

 

0,3 (+)

0,02  (*1)

0,06 (*1) (+)

 

 

0,02 (*1)

0,3

0,05 (*1)

0,03

0,02

0212000

b)

Troopiline juur- ja mugulköögivili

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0212010

Kassaava/jahumanioki juured

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Bataat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Jamss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Roogmaranta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

Muu juur- ja mugulköögivili, v.a suhkrupeet

 

 

0,02 (*1) (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Söögipeet

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,02

0213020

Porgand

 

 

 

0,2

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

1

0,05

0,1

0213030

Juurseller

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,09

0,01 (*1)

0,03

0,03

0213040

Mädarõigas

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213050

Maapirn

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0213060

Pastinaak

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213070

Juurpetersell

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213080

Redis

 

 

 

0,15

0,04 (*1) (+)

 

 

0,4 (+)

3

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213090

Aed-piimjuur

 

 

 

0,15

0,04 (*1) (+)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213100

Kaalikas

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213110

Naeris

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213990

Muud

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0220000

Sibulköögivili

 

0,01 (*1)

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0220010

Küüslauk

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,06 (*1)

2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220020

Sibul

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,02 (*1)

2

0,2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220030

Pesasibul

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,02 (*1)

2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220040

Roheline sibul ja talisibul

8

 

0,3

3

 

 

 

0,02 (*1)

30

3

0,7

0,1

0220990

Muud

0,05

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0230000

Viliköögivili

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

0231000

a)

Maavitsalised

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0231010

Tomat

1

0,4

0,07 (+)

1

5 (+)

 

 

 

4

1

0,3

0,7

0231020

Harilik paprika

1,5

0,01 (*1)

0,2 (+)

1 (+)

0,03 (*1)

 

 

 

3

2

0,4

0,4 (+)

0231030

Baklažaan

1

0,3

0,4 (+)

1

0,03 (*1)

 

 

 

4

1

0,3

0,7

0231040

Söödav muskushibisk

1,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0231990

Muud

1,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0232000

b)

Kõrvitsalised – söödava koorega

0,4

0,08

0,2 (+)

0,2

0,03 (*1)

 

 

 

5

0,8

0,5

0,3

0232010

Kurk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0232020

Kornišon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0232030

Kabatšokk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233000

c)

Kõrvitsalised – mittesöödava koorega

0,3

0,4

(+)

0,2

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

0,5

0,3

0233010

Melon

 

 

0,02 (*1)

 

0,4 (+)

 

 

 

 

 

 

 

0233020

Suureviljaline kõrvits

 

 

0,2

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0233030

Arbuus

 

 

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0233990

Muud

 

 

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0234000

d)

Suhkrumais

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0239000

e)

Muu viliköögivili

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0240000

Kapsasköögivili (v.a juured ja noorlehtedega põllukultuurid)

 

0,01 (*1)

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0241000

a)

Õisikkapsad

2

 

0,1

 

 

 

 

0,4 (+)

 

 

 

0,5

0241010

Spargelkapsas

 

 

 

5

 

 

 

 

3

 

3

 

0241020

Lillkapsas

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

10 (+)

 

0,04

 

0241990

Muud

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0242000

b)

Peakapsad

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Rooskapsas

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,06 (*1)

2

 

0,01 (*1)

0,6

0242020

Peakapsas

 

 

0,1

0,9

 

 

 

0,4 (+)

0,7

 

0,4

0,5

0242990

Muud

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0243000

c)

Lehtkapsad

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 (+)

0243010

Pekingi lehtnaeris / petsai

 

 

0,2

55

 

 

 

0,6

20

 

2

 

0243020

Kähar lehtkapsas ja söödakapsas

 

 

0,15

0,01 (*1)

 

 

 

0,2 (+)

20

 

0,01 (*1)

 

0243990

Muud

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0244000

d)

Nuikapsad

2

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,3 (+)

0,3

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0250000

Lehtköögivili, maitsetaimed ja söödavad õied

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

Aedsalat ja muud salatitaimed

 

 

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

15

0251010

Põldkännak

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251020

Aedsalat

5

0,03 (+)

0,5

30

 

 

 

 

40

20

4

 

0251030

Sile endiiviasigur / eskariool

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1

40

 

 

 

 

20 (+)

20

0,01 (*1)

 

0251040

Salatkress ning muud idandid ja võrsed

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251050

Ameerika kollakas

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251060

Põld-võõrkapsas/rukola

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

30

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251070

Kapsas-lehtsinep

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251080

Noorlehtedega põllukultuurid (sh Brassica liigid)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

20

0,01 (*1)

 

0251990

Muud

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0252000

b)

Spinat ja muu samalaadne (lehed)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1) (+)

60

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

40

0,01 (*1)

 

 

0252010

Spinat

 

1 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

6

0,01 (*1)

0252020

Harilik portulak

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

15

0252030

Lehtpeet

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0252990

Muud

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0253000

c)

Hariliku viinapuu ja sarnaste liikide lehed

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

0,01 (*1)

0254000

d)

Ürt-allikkerss

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0255000

e)

Salatsigur

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

15

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0256000

f)

Maitsetaimed ja söödavad õied

0,02 (*1)

0,02 (*1)

2 (+)

60

0,06 (*1)

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

30 (+)

20

 

15 (+)

0256010

Aed-harakputk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256020

Murulauk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256030

Lehtseller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

 

0256040

Petersell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256050

Aedsalvei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256060

Rosmariin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256070

Aed-liivatee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256080

Vürtsbasiilik ja söödavad õied

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256090

Loorberilehed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256100

Estragon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0260000

Kaunköögivili

 

 

0,2 (+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0260010

Oad (kaunadega)

1,5

0,05 (*1)

 

0,8

 

 

 

 

0,1

3

 

1 (+)

0260020

Oad (kaunadeta)

0,3

0,05  (*1)

 

0,15

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,09

0260030

Herned (kaunadega)

2

0,15

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

3

 

1,5

0260040

Herned (kaunadeta)

0,3

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,2

 

0,09

0260050

Läätsed

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0260990

Muud

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0270000

Varsköögivili

 

 

 

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0270010

Spargel

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05

0270020

Kardi

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

40

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270030

Varsseller

15

0,01 (*1)

0,3

40

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1,5

1

0270040

Salat-apteegitill

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,3

4

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270050

Harilik artišokk

0,1

0,01 (*1)

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

 

0,06 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,06

0,3

0270060

Porrulauk

0,6 (+)

0,02

0,3 (+)

0,3

 

 

 

0,06 (*1)

20

4

0,01 (*1)

0,7

0270070

Rabarber

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,3

4

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270080

Bambusevõrsed

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270090

Palmipungad

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270990

Muud

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0280000

Seened, samblad ja samblikud

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0280010

Kultuurseened

 

 

0,05 (+)

 

 

 

0,09 (+)

 

 

 

 

 

0280020

Metsaseened

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0280990

Samblad ja samblikud

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0290000

Vetikad ja prokarüoodid

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0300000

KAUNVILI

 

0,05 (*1) (+)

(+)

0,01 (*1)

0,07 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,2

0300010

Oad

0,3

 

0,6

 

 

 

 

 

 

0,5

0,3

 

0300020

Läätsed

0,01 (*1)

 

1

 

 

 

 

 

 

0,5

0,01 (*1)

 

0300030

Herned

0,01 (*1)

 

1

 

 

 

 

 

 

0,5

0,01 (*1)

 

0300040

Lupiinid/lupiinioad

0,01 (*1)

 

1

 

 

 

 

 

 

0,5

0,01 (*1)

 

0300990

Muud

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0400000

ÕLISEEMNED JA ÕLIVILI

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401000

Õliseemned

 

 

 

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0401010

Linaseemned

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401020

Maapähklid

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,02

0401030

Unimagunaseemned

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401040

Seesamiseemned

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401050

Päevalilleseemned

0,5

 

0,05 (*1) (+)

0,02  (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401060

Rapsiseemned

0,8

 

0,2

0,01 (*1)

 

 

4 (+)

0,06 (*1)

 

 

0,15

0,01 (*1)

0401070

Sojaoad

0,4

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,3

0,05

0401080

Sinepiseemned

0,01 (*1)

 

0,07 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401090

Puuvillaseemned

1,5

 

0,02 (*1) (+)

0,02  (*1)

 

 

5 (+)

0,02 (*1)

 

 

0,4

0,01 (*1)

0401100

Kõrvitsaseemned

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401110

Värvisafloori seemned

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401120

Hariliku kurgirohu seemned

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401130

Põldtudra seemned

0,01 (*1)

 

0,07 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401140

Kanepiseemned

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401150

Riitsinuseseemned

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401990

Muud

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0402000

Õlivili

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

 

0402010

Oliivid õli tootmiseks

1,5

 

0,6 (+)

 

0,15 (*1) (+)

 

 

 

 

 

 

0,3

0402020

Õlipalmi tuumad

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0402030

Õlipalmi viljad

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0402040

Hariliku kapokipuu viljad

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0402990

Muud

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0500000

TERAVILI

0,01 (*1)

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0500010

Oder

 

 

2

 

1 (+)

 

4

 

 

0,05 (*1) (+)

0,6

0,5

0500020

Tatar ja muu ebateravili

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500030

Mais

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02

0500040

Harilik hirss

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500050

Kaer

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

3

 

 

0,05 (*1) (+)

0,04

0,4 (+)

0500060

Riis

 

 

1

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

5

0500070

Rukis

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

3

 

 

0,05 (*1) (+)

0,015

0,3

0500080

Harilik sorgo

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500090

Nisu

 

 

1

 

0,4 (+)

 

3

 

 

0,05 (*1) (+)

0,2

0,3

0500990

Muud

 

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0600000

TEED, KOHV, TAIMETEED, KAKAO JA JAANIKAUNAD

 

0,1 (*1)

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0610000

Teed

0,05 (*1)

 

5 (+)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0620000

Kohvioad

0,05

 

0,1 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0630000

Taimeteed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631000

a)

Õitest

0,05 (*1)

(+)

15 (+)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0631010

Kummel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631020

Hapu hibisk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631030

Roos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631040

Jasmiin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631050

Pärn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632000

b)

Lehtedest ja ürtidest

0,05 (*1)

 

15 (+)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0632010

Maasikas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632020

Tee-punapõõsas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632030

Matepuu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

Juurtest

0,2

 

0,3 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633010

Palderjan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0633020

Ženženn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

 

 

0633990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0639000

d)

Muudest taimeosadest

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0640000

Kakaooad

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0650000

Jaanikaunad/jaanileivad

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0700000

HUMAL

0,05 (*1)

0,1 (*1) (+)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

400 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

40

0800000

MAITSEAINED

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810000

Seemned

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0810010

Aniis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810020

Pärsia köömen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810030

Seller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810040

Koriander

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810050

Harilik vürtsköömen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810060

Aedtill

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810070

Harilik apteegitill

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810080

Põld-lambalääts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810090

Muskaatpähkel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820000

Viljad

0,05 (*1)

0,1 (*1)

15 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0820010

Piment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820020

Jaapani pipar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820030

Köömen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820040

Kardemon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820050

Kadakamarjad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820060

Pipar (must, roheline ja valge)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820070

Vanill

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820080

Tamarind

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830000

Puukoor

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Kaneel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840000

Juured ja risoomid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840010

Lagritsa-magusjuur

0,2

0,1 (*1)

0,5 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840020

Harilik ingver

0,2

0,1 (*1)

0,5 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840030

Harilik kollajuur / kurkum

0,2

0,1 (*1)

0,5 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840040

Mädarõigas

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

0840990

Muud

0,2

0,1 (*1)

0,5 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Pungad

0,05 (*1)

0,1 (*1)

15 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850010

Nelk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0850020

Kappar