16.5.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 121/30


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2018/686,

4. mai 2018,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate kloropürifossi, metüülkloropürifossi ja triklopüüri jääkide piirnormidega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. aasta määrust (EÜ) nr 396/2005 taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta, (1) eriti selle artikli 14 lõike 1 punkti a ja artikli 49 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kloropürifossi ja metüülkloropürifossi jääkide piirnormid on sätestatud määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas ja III lisa B osas. Triklopüüri jääkide piirnormid on sätestatud kõnealuse määruse III lisa A osas.

(2)

Kloropürifossi puhul esitas Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) põhjendatud arvamuse jääkide kehtivate piirnormide kohta kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 12 lõikega 2 koostoimes kõnealuse määruse artikli 12 lõikega 1 (2). Toiduohutusamet tegi veiniviinamarjade puhul kindlaks, et jääkide piirnormist tuleneb oht tarbijatele. Seepärast on asjakohane kõnealust piirnormi vähendada. Amet soovitas vähendada jääkide piirnorme küdooniate, astelpihlaka viljade, aprikooside, kirsside, suureviljaliste kõrvitsate, suhkrumaisi, spargelkapsa, rooskapsa, kähara lehtkapsa ja söödakapsa, nuikapsaste, aedsalati ja muude salatitaimede, spinati, kaunköögiviljade, spargli, hariliku artišoki, kaunviljade, unimagunaseemnete, päevalilleseemnete, rapsiseemnete, sinepiseemnete, põldtudra seemnete, õli tootmiseks ettenähtud oliivide, tatra, hirsi, kohviubade ja kodulindude (lihaskude, rasvkude ja maks) puhul. Muude toodete puhul soovitas toiduohutusamet jääkide piirnormi suurendada või jätkata kehtiva piirnormi kohaldamist. Amet jõudis järeldusele, et mandlite, sarapuupähklite, pekanipähklite, kreeka pähklite, õunade, pirnide, lauaviinamarjade, söögipeedi, redise, küüslaugu, pesasibula, rohelise sibula ja talisibula, tomati, hariliku paprika, baklažaani, pekingi lehtnaeri/petsai, põldkännaku, sileda endiiviasiguri/eskariooli, põld-võõrkapsa/rukola, ubade (kaunadega), ubade (kaunadeta), herneste (kaunadega), herneste (kaunadeta), spargli, hariliku artišoki, ubade, herneste, lupiinide/lupiinubade, unimagunaseemnete, päevalilleseemnete, rapsiseemnete, sojaubade, sinepiseemnete, puuvillaseemnete, põldtudra seemnete, õli tootmiseks ettenähtud oliivide, tatra ja muu ebateravilja, hariliku hirsi, teede, maitseainete (seemned, viljad, juured ja risoomid), sigade (lihas- ja rasvkude), veiste (lihas- ja rasvkude), lammaste (lihas- ja rasvkude), kitsede (lihas- ja rasvkude), kodulindude (lihas- ja rasvkude) ja piima (veised, lambad, kitsed) puhul ei ole jääkide piirnormi kindlaksmääramiseks vajalik teave täies ulatuses kättesaadav ja riskijuhtidel tuleb asjaolusid täiendavalt kaaluda. Kuna tarbijate jaoks ohtu ei ole, tuleks kõnealuste toodete puhul sätestada määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas jääkide piirnormid praegusel tasemel või toiduohutusameti poolt kindlaksmäärataval tasemel. Kõnealused jääkide piirnormid vaadatakse läbi. Läbivaatamisel võetakse arvesse kaks aastat pärast käesoleva määruse avaldamist kättesaadavat teavet.

(3)

Kloropürifossi puhul esitas toiduohutusamet põhjendatud arvamuse jääkide kehtivate piirnormide kohta kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 12 lõikega 2 koostoimes kõnealuse määruse artikli 12 lõikega 1 (3). Toiduohutusamet tegi ettepaneku kasutada teraviljade puhul jäägi määratlusena metüülkloropürifossi ja desmetüül-metüülkloropürifossi summat. Amet soovitas vähendada jääkide piirnorme maasikate, sõstarde (mustad, punased ja valged), kiivide, kartulite, maisi, rukki, hariliku sorgo, nisu, sigade (maks ja neerud), veiste (maks ja neerud), lammaste (maks ja neerud), kitsede (maks ja neerud) ja kodulindude (lihaskude, rasvkude, maks ja neerud) puhul. Muude toodete puhul soovitas toiduohutusamet jääkide piirnormi suurendada või jätkata kehtiva piirnormi kohaldamist. Toiduohutusamet tegi järelduse, et maitseainete (seemned, viljad, juured ja risoomid), odra, riisi, sigade (lihaskude, rasvkude, maks ja neerud), veiste (lihaskude, rasvkude, maks ja neerud), lammaste (lihaskude, rasvkude, maks ja neerud), kitsede (lihaskude, rasvkude, maks ja neerud), kodulindude (lihaskude, rasvkude, maks ja neerud), piima (veised, lambad ja kitsed) ja linnumunade puhul ei olnud teave jääkide piirnormide kohta täies ulatuses kättesaadav ja riskijuhtidel tuleb asjaolusid täiendavalt kaaluda. Kuna tarbijate jaoks ohtu ei ole, tuleks kõnealuste toodete puhul sätestada määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas jääkide piirnormid praegusel tasemel või toiduohutusameti poolt kindlaksmäärataval tasemel. Kõnealused jääkide piirnormid vaadatakse läbi. Läbivaatamisel võetakse arvesse kaks aastat pärast käesoleva määruse avaldamist kättesaadavat teavet. Seireandmed näitavad, et töötlemata kaunviljade, õliseemnete ja teraviljade puhul ületab jääkide piirnorm toiduohutusameti poolt kindlaksmääratud uut määramispiiri, kuid jääb madalamaks kui kehtiv määramispiir. Sellised jäägid tulenevad ristsaastumisest teiste kultuuride seaduslikult metüülkloropürifossiga töötlemise tagajärjel. Kuna hindamine näitab, et kehtiva määramispiiri juures puudub tarbijate ja loomade jaoks vastuvõetamatu oht, siis tuleks kõnealuste kultuuride puhul kehtestada ajutiselt jääkide piirnormid kehtiva määramispiiri tasemel. Kõnealused jääkide piirnormid vaadatakse läbi. Läbivaatamisel võetakse arvesse neli aastat pärast käesoleva määruse avaldamist kättesaadavat teavet.

(4)

Triklopüüri jääkide kehtivate piirnormide kohta esitas toiduohutusamet põhjendatud arvamuse (4) kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 12 lõikega 1. Amet soovitas vähendada jääkide piirnorme õunade, pirnide, aprikooside, virsikute, riisi, sigade (lihaskude, rasvkude, maks ja neerud), veiseneerude, lambaneerude, kitseneerude ja piima (veised, lambad ja kitsed) puhul. Muude toodete puhul soovitas toiduohutusamet jääkide piirnormi suurendada või jätkata kehtiva piirnormi kohaldamist. Amet jõudis järeldusele, et greipide, apelsinide, sidrunite, mandariinide, õunade, pirnide, aprikooside, virsikute ja riisi puhul ei olnud teave täies ulatuses kättesaadav ja riskijuhtidel tuleb asjaolusid täiendavalt kaaluda. Kuna tarbijate jaoks ohtu ei ole, tuleks kõnealuste toodete puhul sätestada määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas jääkide piirnormid praegusel tasemel või toiduohutusameti poolt kindlaksmäärataval tasemel. Kõnealused jääkide piirnormid vaadatakse läbi. Läbivaatamisel võetakse arvesse kaks aastat pärast käesoleva määruse avaldamist kättesaadavat teavet.

(5)

Toodete jaoks, mille puhul töötlemine asjaomaste taimekaitsevahenditega ei ole lubatud ja mille jaoks ei ole kehtestatud impordi puhul kohaldatavaid jääkide piirnorme ega codex’is esitatud jääkide piirnorme (CXL), tuleks kehtestada jääkide piirnormiks konkreetne määramispiir või vaikeväärtus, nagu on sätestatud määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 18 lõike 1 punktis b.

(6)

Komisjon pidas teatavate määramispiiride kohandamise küsimuses nõu Euroopa Liidu pestitsiidijääkide referentlaboritega. Laborid tegid mitme toimeaine suhtes järelduse, et tehnika arengu tõttu on teatavate kaupade puhul vaja kehtestada konkreetsed määramispiirid.

(7)

Tuginedes toiduohutusameti põhjendatud arvamustele ja võttes arvesse käsitletava küsimuse puhul asjakohaseid tegureid, on jääkide piirnormide asjakohased muudatused kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 14 lõikega 2.

(8)

Jääkide uute piirnormide suhtes on konsulteeritud Maailma Kaubandusorganisatsiooni vahendusel liidu kaubanduspartneritega ja nende märkusi on arvesse võetud.

(9)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 396/2005 vastavalt muuta.

(10)

Et võimaldada toodete tavapärast turustamist, töötlemist ja tarbimist, tuleks käesoleva määrusega ette näha üleminekukord selliste toodete jaoks, mis on toodetud enne jääkide piirnormide muutmist ja mille kohta on olemas teave, et tarbijate kaitse kõrge tase on tagatud. Kuna praegu kehtivate piirnormide puhul ei saa välistada ohtu tarbijatele, tuleks alates käesoleva määruse kohaldamise kuupäevast kohaldada kloropürifossi jääkide piirnormi väärtust 0,01 mg/kg veiniviinamarjade puhul.

(11)

Jääkide muudetud piirnormide jõustumisele peaks eelnema piisav ajavahemik, mille jooksul liikmesriigid, kolmandad riigid ja toidukäitlejad saaksid nende piirnormide muutmisest tulenevate uute nõuete täitmiseks valmistuda.

(12)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Kõigis toodetes ja nende pinnal leiduvate toimeainete metüülkloropürifossi ja triklopüüri suhtes jätkatakse määruse (EÜ) nr 396/2005 kohaldamist kujul, nagu see kehtis enne selle muutmist käesoleva määrusega, selliste toodete puhul, mis on toodetud enne 5. detsembrit 2018.

Kõigi toodete, välja arvatud veiniviinamarjade sees ja pinnal leiduvate toimeaine kloropürifossi jääkide suhtes jätkatakse määruse (EÜ) nr 396/2005 kohaldamist, nagu see kehtis enne selle muutmist käesoleva määrusega, selliste toodete puhul, mis on toodetud hiljemalt 5. detsembril 2018.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 5. detsembrist 2018.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. mai 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 70, 16.3.2005, lk 1.

(2)  Euroopa Toiduohutusamet: „Review of the existing maximum residue levels for chlorpyrifos according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005“ („Kloropürifossi jääkide kehtivate piirnormide läbivaatamine kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikliga 12“), EFSA Journal 2017;15(3):4733.

(3)  Euroopa Toiduohutusamet: „Review of the existing maximum residue levels for chlorpyrifos-methyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005“ („Metüülkloropürifossi jääkide kehtivate piirnormide läbivaatamine kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikliga 12“), EFSA Journal 2017;15(3):4734.

(4)  Euroopa Toiduohutusamet: „Review of the existing maximum residue levels for triclopyr according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005“ („Triklopüüri jääkide kehtivate piirnormide läbivaatamine kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikliga 12“), EFSA Journal 2017;15(3):4735.


LISA

Määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa muudetakse järgmiselt.

1)

II lisa muudetakse järgmiselt:

a)

kloropürifossi ja metüülkloropürifossi käsitlevad veerud asendatakse järgmisega:

Pestitsiidide jäägid ja jääkide piirnormid (mg/kg)

Kood-number

Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (1)

Kloropürifoss (F)

Metüülkloropürifoss (F) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

VÄRSKE VÕI KÜLMUTATUD PUUVILI; PÄHKLID

 

 

0110000

Tsitrusviljad

1,5

2

0110010

Greibid

 

 

0110020

Apelsinid

 

 

0110030

Sidrunid

 

 

0110040

Laimid

 

 

0110050

Mandariinid

 

 

0110990

Muud

 

 

0120000

Pähklid

 

0,01  (*1)

0120010

Mandlid

0,05 (+)

 

0120020

Brasiilia pähklid

0,01  (*1)

 

0120030

Kašupähklid

0,01  (*1)

 

0120040

Kastanid

0,01  (*1)

 

0120050

Kookospähklid

0,01  (*1)

 

0120060

Sarapuupähklid

0,01  (*1) (+)

 

0120070

Makadaamiapähklid

0,01  (*1)

 

0120080

Pekanipähklid

0,05 (+)

 

0120090

Piiniapähklid

0,01  (*1)

 

0120100

Pistaatsiapähklid

0,01  (*1)

 

0120110

Kreeka pähklid

0,05 (+)

 

0120990

Muud

0,01  (*1)

 

0130000

Õunviljad

 

1

0130010

Õunad

0,01  (*1) (+)

 

0130020

Pirnid

0,01  (*1) (+)

 

0130030

Küdooniad

0,4

 

0130040

Astelpihlaka viljad

0,01  (*1)

 

0130050

Nisperod / jaapani villpöörise viljad

1

 

0130990

Muud

0,01  (*1)

 

0140000

Luuviljad

 

0,5

0140010

Aprikoosid

0,01  (*1)

 

0140020

Maguskirsid

0,05

 

0140030

Virsikud

0,08

 

0140040

Ploomid

0,3

 

0140990

Muud

0,01  (*1)

 

0150000

Marjad ja väikesed puuviljad

 

 

0151000

a)

Viinamarjad

0,01  (*1)

1

0151010

Lauaviinamarjad

 

 

0151020

Veiniviinamarjad

 

 

0152000

b)

Maasikad

0,3

0,06

0153000

c)

Koguviljad

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0153010

Pamplid

 

 

0153020

Põldmurakad

 

 

0153030

Vaarikad (punased ja kollased)

 

 

0153990

Muud

 

 

0154000

d)

Muud väikesed puuviljad ja marjad

 

0,01  (*1)

0154010

Mustikad

0,01  (*1)

 

0154020

Jõhvikad

1

 

0154030

Sõstrad (mustad, punased ja valged)

0,01  (*1)

 

0154040

Karusmarjad (rohelised, punased ja kollased)

0,01  (*1)

 

0154050

Kibuvitsamarjad

0,01  (*1)

 

0154060

Mooruspuu marjad (mustad ja valged)

0,01  (*1)

 

0154070

Õun-viirpuu marjad

0,01  (*1)

 

0154080

Musta leedri marjad

0,01  (*1)

 

0154990

Muud

0,01  (*1)

 

0160000

Mitmesugused puuviljad

 

 

0161000

a)

Söödava koorega

 

 

0161010

Datlid

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0161020

Viigimarjad

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0161030

Lauaoliivid

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0161040

Kinkanid

1

2

0161050

Tähtviljad

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0161060

Hurmaad

0,01  (*1)

0,5

0161070

Jambolanid

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0161990

Muud

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0162000

b)

Mittesöödava koorega, väikesed

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0162010

Kiivid (rohelised, punased, kollased)

 

 

0162020

Litšid

 

 

0162030

Granadillid/marakujad

 

 

0162040

Kaktusviljad

 

 

0162050

Hariliku kuldlehiku viljad

 

 

0162060

Virgiinia persimonid

 

 

0162990

Muud

 

 

0163000

c)

Mittesöödava koorega, suured

 

 

0163010

Avokaadod

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163020

Banaanid

4

0,01  (*1)

0163030

Mangod

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163040

Papaiad

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163050

Granaatõunad

0,01  (*1)

0,3

0163060

Suhkurannoonad

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163070

Guajaavid

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163080

Ananassid

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163090

Hõlmise leivapuu viljad

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163100

Durianid

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163110

Oga-annoonad

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163990

Muud

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0200000

VÄRSKE VÕI KÜLMUTATUD KÖÖGIVILI

 

 

0210000

Juur- ja mugulköögivili

 

0,01  (*1)

0211000

a)

Kartulid

0,01  (*1)

 

0212000

b)

Troopiline juur- ja mugulköögivili

0,01  (*1)

 

0212010

Kassaava/jahumanioki juured

 

 

0212020

Bataat

 

 

0212030

Jamss

 

 

0212040

Roogmaranta

 

 

0212990

Muud

 

 

0213000

c)

Muu juur- ja mugulköögivili, v.a suhkrupeet

 

 

0213010

Söögipeet

0,05 (+)

 

0213020

Porgand

0,1

 

0213030

Juurseller

0,01  (*1)

 

0213040

Mädarõigas

0,01  (*1)

 

0213050

Maapirn

0,01  (*1)

 

0213060

Pastinaak

0,01  (*1)

 

0213070

Juurpetersell

0,01  (*1)

 

0213080

Redis

0,01  (*1) (+)

 

0213090

Aed-piimjuur

0,01  (*1)

 

0213100

Kaalikas

0,01  (*1)

 

0213110

Naeris

0,01  (*1)

 

0213990

Muud

0,01  (*1)

 

0220000

Sibulköögivili

 

0,01  (*1)

0220010

Küüslauk

0,01  (*1) (+)

 

0220020

Sibul

0,2

 

0220030

Pesasibul

0,01  (*1) (+)

 

0220040

Roheline sibul ja talisibul

0,01  (*1) (+)

 

0220990

Muud

0,01  (*1)

 

0230000

Viliköögivili

 

 

0231000

a)

Maavitsalised

 

 

0231010

Tomat

0,1 (+)

1

0231020

Harilik paprika

0,01  (*1) (+)

1

0231030

Baklažaan

0,01  (*1) (+)

1

0231040

Söödav muskushibisk

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0231990

Muud

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0232000

b)

Kõrvitsalised – söödava koorega

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0232010

Kurk

 

 

0232020

Kornišon

 

 

0232030

Kabatšokk

 

 

0232990

Muud

 

 

0233000

c)

Kõrvitsalised – mittesöödava koorega

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0233010

Melon

 

 

0233020

Suureviljaline kõrvits

 

 

0233030

Arbuus

 

 

0233990

Muud

 

 

0234000

d)

Suhkrumais

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0239000

e)

Muu viliköögivili

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0240000

Kapsasköögivili (v.a juured ja noorlehtedega põllukultuurid)

 

0,01  (*1)

0241000

a)

Õisikkapsad

 

 

0241010

Spargelkapsas

0,01  (*1)

 

0241020

Lillkapsas

0,05

 

0241990

Muud

0,01  (*1)

 

0242000

b)

Peakapsad

0,01  (*1)

 

0242010

Rooskapsas

 

 

0242020

Peakapsas

 

 

0242990

Muud

 

 

0243000

c)

Lehtkapsad

0,01  (*1)

 

0243010

Pekingi lehtnaeris / petsai

 

 

0243020

Kähar lehtkapsas ja söödakapsas

 

 

0243990

Muud

 

 

0244000

d)

Nuikapsad

0,01  (*1)

 

0250000

Lehtköögivili, maitsetaimed ja söödavad lilled

 

 

0251000

a)

Aedsalat ja muud salatitaimed

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0251010

Põldkännak

(+)

 

0251020

Aedsalat

(+)

 

0251030

Sile endiiviasigur / eskariool

(+)

 

0251040

Salatkress ning muud idandid ja võrsed

 

 

0251050

Ameerika kollakas

 

 

0251060

Põld-võõrkapsas/rukola

(+)

 

0251070

Kapsas-lehtsinep

 

 

0251080

Noorlehtedega põllukultuurid (sh Brassica liigid)

 

 

0251990

Muud

 

 

0252000

b)

Spinat ja muu samalaadne (lehed)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0252010

Spinat

 

 

0252020

Harilik portulak

 

 

0252030

Lehtpeet

 

 

0252990

Muud

 

 

0253000

c)

Hariliku viinapuu ja sarnaste liikide lehed

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0254000

d)

Ürt-allikkerss

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0255000

e)

Salatsigur

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0256000

f)

Maitsetaimed ja söödavad lilled

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0256010

Aed-harakputk

 

 

0256020

Murulauk

 

 

0256030

Lehtseller

 

 

0256040

Petersell

 

 

0256050

Aedsalvei

 

 

0256060

Rosmariin

 

 

0256070

Aed-liivatee

 

 

0256080

Vürtsbasiilik ja söödavad lilled

 

 

0256090

Loorberilehed

 

 

0256100

Estragon

 

 

0256990

Muud

 

 

0260000

Kaunköögivili

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0260010

Oad (kaunadega)

(+)

 

0260020

Oad (kaunadeta)

(+)

 

0260030

Herned (kaunadega)

(+)

 

0260040

Herned (kaunadeta)

(+)

 

0260050

Läätsed

 

 

0260990

Muud

 

 

0270000

Varsköögivili

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0270010

Spargel

(+)

 

0270020

Kardi

 

 

0270030

Varsseller

 

 

0270040

Salat-apteegitill

 

 

0270050

Harilik artišokk

(+)

 

0270060

Porrulauk

 

 

0270070

Rabarber

 

 

0270080

Bambusevõrsed

 

 

0270090

Palmipungad

 

 

0270990

Muud

 

 

0280000

Seened, samblad ja samblikud

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0280010

Kultuurseened

 

 

0280020

Metsaseened

 

 

0280990

Samblad ja samblikud

 

 

0290000

Vetikad ja prokarüoodid

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300000

KAUNVILI

0,01  (*1)

0,05 (+)

0300010

Oad

(+)

 

0300020

Läätsed

 

 

0300030

Herned

(+)

 

0300040

Lupiinid/lupiinioad

(+)

 

0300990

Muud

 

 

0400000

ÕLISEEMNED JA ÕLIVILI

 

 

0401000

Õliseemned

 

0,05 (+)

0401010

Linaseemned

0,01  (*1)

 

0401020

Maapähklid

0,01  (*1)

 

0401030

Unimagunaseemned

0,01  (*1) (+)

 

0401040

Seesamiseemned

0,01  (*1)

 

0401050

Päevalilleseemned

0,01  (*1) (+)

 

0401060

Rapsiseemned

0,04 (+)

 

0401070

Sojaoad

0,1 (+)

 

0401080

Sinepiseemned

0,04 (+)

 

0401090

Puuvillaseemned

0,3 (+)

 

0401100

Kõrvitsaseemned

0,01  (*1)

 

0401110

Värvisafloori seemned

0,01  (*1)

 

0401120

Hariliku kurgirohu seemned

0,01  (*1)

 

0401130

Põldtudra seemned

0,04 (+)

 

0401140

Kanepiseemned

0,01  (*1)

 

0401150

Riitsinuseseemned

0,01  (*1)

 

0401990

Muud

0,01  (*1)

 

0402000

Õlivili

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0402010

Oliivid õli tootmiseks

(+)

 

0402020

Õlipalmi tuumad

 

 

0402030

Õlipalmi viljad

 

 

0402040

Hariliku kapokipuu viljad

 

 

0402990

Muud

 

 

0500000

TERAVILI

 

 

0500010

Oder

0,6

6 (+)

0500020

Tatar ja muu ebateravili

0,01  (*1) (+)

0,05 (+)

0500030

Mais

0,05

0,05 (+)

0500040

Harilik hirss

0,01  (*1) (+)

0,05 (+)

0500050

Kaer

0,6

6 (+)

0500060

Riis

0,5

3 (+)

0500070

Rukis

0,15

0,05 (+)

0500080

Harilik sorgo

0,5

0,05 (+)

0500090

Nisu

0,5

0,05 (+)

0500990

Muud

0,01  (*1)

0,05 (+)

0600000

TEED, KOHV, TAIMETEED, KAKAO JA JAANIKAUNAD

 

0,05  (*1)

0610000

Teed

2 (+)

 

0620000

Kohvioad

0,05

 

0630000

Taimeteed

0,05  (*1)

 

0631000

a)

Õitest

 

 

0631010

Kummel

 

 

0631020

Hapu hibisk

 

 

0631030

Roos

 

 

0631040

Jasmiin

 

 

0631050

Pärn

 

 

0631990

Muud

 

 

0632000

b)

Lehtedest ja maitsetaimedest

 

 

0632010

Maasikas

 

 

0632020

Tee-punapõõsas

 

 

0632030

Matepuu

 

 

0632990

Muud

 

 

0633000

c)

Juurtest

 

 

0633010

Palderjan

 

 

0633020

Ženženn

 

 

0633990

Muud

 

 

0639000

d)

Muudest taimeosadest

 

 

0640000

Kakaooad

0,05  (*1)

 

0650000

Jaanikaunad/jaanileivad

0,05  (*1)

 

0700000

HUMAL

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0800000

MAITSEAINED

 

 

0810000

Seemned

5 (+)

1 (+)

0810010

Aniis

 

 

0810020

Pärsia köömen

 

 

0810030

Seller

 

 

0810040

Koriander

 

 

0810050

Harilik vürtsköömen

 

 

0810060

Aedtill

 

 

0810070

Harilik apteegitill

 

 

0810080

Põld-lambalääts

 

 

0810090

Muskaatpähkel

 

 

0810990

Muud

 

 

0820000

Viljad

1 (+)

0,3 (+)

0820010

Piment

 

 

0820020

Jaapani pipar

 

 

0820030

Köömen

 

 

0820040

Kardemon

 

 

0820050

Kadakamarjad

 

 

0820060

Pipar (must, roheline ja valge)

 

 

0820070

Vanill

 

 

0820080

Tamarind

 

 

0820990

Muud

 

 

0830000

Puukoor

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0830010

Kaneel

 

 

0830990

Muud

 

 

0840000

Juured ja risoomid

(+)

 

0840010

Lagritsa-magusjuur

1

5 (+)

0840020

Harilik ingver

1

5 (+)

0840030

Harilik kollajuur / kurkum

1

5 (+)

0840040

Mädarõigas

 

(+)

0840990

Muud

1

5 (+)

0850000

Pungad

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850010

Nelk

 

 

0850020

Kappar

 

 

0850990

Muud

 

 

0860000

Õie emakasuue

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0860010

Safran

 

 

0860990

Muud

 

 

0870000

Seemnerüü

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0870010

Muskaatõis

 

 

0870990

Muud

 

 

0900000

SUHKRUTAIMED

 

0,01  (*1)

0900010

Suhkrupeedi juured

0,05

 

0900020

Harilik suhkruroog

0,01  (*1)

 

0900030

Juursigur

0,01  (*1)

 

0900990

Muud

0,01  (*1)

 

1000000

LOOMSED TOOTED – MAISMAALOOMAD

 

 

1010000

Koed

 

 

1011000

a)

Sead

 

 

1011010

Lihaskude

0,01  (*1) (+)

0,1 (+)

1011020

Rasvkude

0,02 (+)

0,1 (+)

1011030

Maks

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1011040

Neerud

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1011050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1011990

Muud

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1012000

b)

Veised

 

 

1012010

Lihaskude

0,01  (*1) (+)

0,1 (+)

1012020

Rasvkude

1 (+)

0,1 (+)

1012030

Maks

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1012040

Neerud

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1012050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1012990

Muud

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1013000

c)

Lambad

 

 

1013010

Lihaskude

0,01  (*1) (+)

0,1 (+)

1013020

Rasvkude

1 (+)

0,1 (+)

1013030

Maks

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1013040

Neerud

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1013050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1013990

Muud

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1014000

d)

Kitsed

 

 

1014010

Lihaskude

0,01  (*1) (+)

0,1 (+)

1014020

Rasvkude

1 (+)

0,1 (+)

1014030

Maks

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1014040

Neerud

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1014050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1014990

Muud

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1015000

e)

Hobuslased

 

 

1015010

Lihaskude

0,01  (*1)

0,1 (+)

1015020

Rasvkude

1

0,1 (+)

1015030

Maks

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1015040

Neerud

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1015050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1015990

Muud

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1016000

f)

Kodulinnud

0,01  (*1)

 

1016010

Lihaskude

(+)

0,1 (+)

1016020

Rasvkude

(+)

0,1 (+)

1016030

Maks

 

0,01  (*1)

1016040

Neerud

 

0,01  (*1)

1016050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

0,01  (*1)

1016990

Muud

 

0,01  (*1)

1017000

g)

Muud põllumajanduslikud maismaaloomad

 

 

1017010

Lihaskude

0,01  (*1)

0,1

1017020

Rasvkude

1

0,1

1017030

Maks

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1017040

Neerud

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1017050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1017990

Muud

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1020000

Piim

0,02 (+)

0,01  (*1)

1020010

Veised

 

 

1020020

Lambad

 

 

1020030

Kitsed

 

 

1020040

Hobused

 

 

1020990

Muud

 

 

1030000

Linnumunad

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1030010

Kanad

 

 

1030020

Pardid

 

 

1030030

Haned

 

 

1030040

Vutid

 

 

1030990

Muud

 

 

1040000

Mesi ja muud mesindustooted

0,05  (*1)

0,05  (*1)

1050000

Kahepaiksed ja roomajad

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1060000

Selgrootud maismaaloomad

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1070000

Vabas looduses elavad maismaaselgroogsed

0,01  (*1)

0,01  (*1)

b)

lisatakse veerg triklopüüri kohta:

Pestitsiidide jäägid ja jääkide piirnormid (mg/kg)

Kood-number

Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (*3)

Triklopüür

(1)

(2)

(3)

0100000

VÄRSKE VÕI KÜLMUTATUD PUUVILI; PÄHKLID

 

0110000

Tsitrusviljad

 

0110010

Greibid

0,1 (+)

0110020

Apelsinid

0,1 (+)

0110030

Sidrunid

0,1 (+)

0110040

Laimid

0,01  (*2)

0110050

Mandariinid

0,1 (+)

0110990

Muud

0,01  (*2)

0120000

Pähklid

0,01  (*2)

0120010

Mandlid

 

0120020

Brasiilia pähklid

 

0120030

Kašupähklid

 

0120040

Kastanid

 

0120050

Kookospähklid

 

0120060

Sarapuupähklid

 

0120070

Makadaamiapähklid

 

0120080

Pekanipähklid

 

0120090

Piiniapähklid

 

0120100

Pistaatsiapähklid

 

0120110

Kreeka pähklid

 

0120990

Muud

 

0130000

Õunviljad

 

0130010

Õunad

0,05 (+)

0130020

Pirnid

0,05 (+)

0130030

Küdooniad

0,01  (*2)

0130040

Astelpihlaka viljad

0,01  (*2)

0130050

Nisperod / jaapani villpöörise viljad

0,01  (*2)

0130990

Muud

0,01  (*2)

0140000

Luuviljad

 

0140010

Aprikoosid

0,05 (+)

0140020

Maguskirsid

0,01  (*2)

0140030

Virsikud

0,05 (+)

0140040

Ploomid

0,01  (*2)

0140990

Muud

0,01  (*2)

0150000

Marjad ja väikesed puuviljad

0,01  (*2)

0151000

a)

Viinamarjad

 

0151010

Lauaviinamarjad

 

0151020

Veiniviinamarjad

 

0152000

b)

Maasikad

 

0153000

c)

Koguviljad

 

0153010

Pamplid

 

0153020

Põldmurakad

 

0153030

Vaarikad (punased ja kollased)

 

0153990

Muud

 

0154000

d)

Muud väikesed puuviljad ja marjad

 

0154010

Mustikad

 

0154020

Jõhvikad

 

0154030

Sõstrad (mustad, punased ja valged)

 

0154040

Karusmarjad (rohelised, punased ja kollased)

 

0154050

Kibuvitsamarjad

 

0154060

Mooruspuu marjad (mustad ja valged)

 

0154070

Õun-viirpuu marjad

 

0154080

Musta leedri marjad

 

0154990

Muud

 

0160000

Mitmesugused puuviljad

0,01  (*2)

0161000

a)

Söödava koorega

 

0161010

Datlid

 

0161020

Viigimarjad

 

0161030

Lauaoliivid

 

0161040

Kinkanid

 

0161050

Tähtviljad

 

0161060

Hurmaad

 

0161070

Jambolanid

 

0161990

Muud

 

0162000

b)

Mittesöödava koorega, väikesed

 

0162010

Kiivid (rohelised, punased, kollased)

 

0162020

Litšid

 

0162030

Granadillid/marakujad

 

0162040

Kaktusviljad

 

0162050

Hariliku kuldlehiku viljad

 

0162060

Virgiinia persimonid

 

0162990

Muud

 

0163000

c)

Mittesöödava koorega, suured

 

0163010

Avokaadod

 

0163020

Banaanid

 

0163030

Mangod

 

0163040

Papaiad

 

0163050

Granaatõunad

 

0163060

Suhkurannoonad

 

0163070

Guajaavid

 

0163080

Ananassid

 

0163090

Hõlmise leivapuu viljad

 

0163100

Durianid

 

0163110

Oga-annoonad

 

0163990

Muud

 

0200000

VÄRSKE VÕI KÜLMUTATUD KÖÖGIVILI

 

0210000

Juur- ja mugulköögivili

0,01  (*2)

0211000

a)

Kartulid

 

0212000

b)

Troopiline juur- ja mugulköögivili

 

0212010

Kassaava/jahumanioki juured

 

0212020

Bataat

 

0212030

Jamss

 

0212040

Roogmaranta

 

0212990

Muud

 

0213000

c)

Muu juur- ja mugulköögivili, v.a suhkrupeet

 

0213010

Söögipeet

 

0213020

Porgand

 

0213030

Juurseller

 

0213040

Mädarõigas

 

0213050

Maapirn

 

0213060

Pastinaak

 

0213070

Juurpetersell

 

0213080

Redis

 

0213090

Aed-piimjuur

 

0213100

Kaalikas

 

0213110

Naeris

 

0213990

Muud

 

0220000

Sibulköögivili

0,01  (*2)

0220010

Küüslauk

 

0220020

Sibul

 

0220030

Pesasibul

 

0220040

Roheline sibul ja talisibul

 

0220990

Muud

 

0230000

Viliköögivili

0,01  (*2)

0231000

a)

Maavitsalised

 

0231010

Tomat

 

0231020

Harilik paprika

 

0231030

Baklažaan

 

0231040

Söödav muskushibisk

 

0231990

Muud

 

0232000

b)

Kõrvitsalised – söödava koorega

 

0232010

Kurk

 

0232020

Kornišon

 

0232030

Kabatšokk

 

0232990

Muud

 

0233000

c)

Kõrvitsalised – mittesöödava koorega

 

0233010

Melon

 

0233020

Suureviljaline kõrvits

 

0233030

Arbuus

 

0233990

Muud

 

0234000

d)

Suhkrumais

 

0239000

e)

Muu viliköögivili

 

0240000

Kapsasköögivili (v.a juured ja noorlehtedega põllukultuurid)

0,01  (*2)

0241000

a)

Õisikkapsad

 

0241010

Spargelkapsas

 

0241020

Lillkapsas

 

0241990

Muud

 

0242000

b)

Peakapsad

 

0242010

Rooskapsas

 

0242020

Peakapsas

 

0242990

Muud

 

0243000

c)

Lehtkapsad

 

0243010

Pekingi lehtnaeris / petsai

 

0243020

Kähar lehtkapsas ja söödakapsas

 

0243990

Muud

 

0244000

d)

Nuikapsad

 

0250000

Lehtköögivili, maitsetaimed ja söödavad lilled

 

0251000

a)

Aedsalat ja muud salatitaimed

0,01  (*2)

0251010

Põldkännak

 

0251020

Aedsalat

 

0251030

Sile endiiviasigur / eskariool

 

0251040

Salatkress ning muud idandid ja võrsed

 

0251050

Ameerika kollakas

 

0251060

Põld-võõrkapsas/rukola

 

0251070

Kapsas-lehtsinep

 

0251080

Noorlehtedega põllukultuurid (sh Brassica liigid)

 

0251990

Muud

 

0252000

b)

Spinat ja muu samalaadne (lehed)

0,01  (*2)

0252010

Spinat

 

0252020

Harilik portulak

 

0252030

Lehtpeet

 

0252990

Muud

 

0253000

c)

Hariliku viinapuu ja sarnaste liikide lehed

0,01  (*2)

0254000

d)

Ürt-allikkerss

0,01  (*2)

0255000

e)

Salatsigur

0,01  (*2)

0256000

f)

Maitsetaimed ja söödavad lilled

0,02  (*2)

0256010

Aed-harakputk

 

0256020

Murulauk

 

0256030

Lehtseller

 

0256040

Petersell

 

0256050

Aedsalvei

 

0256060

Rosmariin

 

0256070

Aed-liivatee

 

0256080

Vürtsbasiilik ja söödavad lilled

 

0256090

Loorberilehed

 

0256100

Estragon

 

0256990

Muud

 

0260000

Kaunköögivili

0,01  (*2)

0260010

Oad (kaunadega)

 

0260020

Oad (kaunadeta)

 

0260030

Herned (kaunadega)

 

0260040

Herned (kaunadeta)

 

0260050

Läätsed

 

0260990

Muud

 

0270000

Varsköögivili

0,01  (*2)

0270010

Spargel

 

0270020

Kardi

 

0270030

Varsseller

 

0270040

Salat-apteegitill

 

0270050

Harilik artišokk

 

0270060

Porrulauk

 

0270070

Rabarber

 

0270080

Bambusevõrsed

 

0270090

Palmipungad

 

0270990

Muud

 

0280000

Seened, samblad ja samblikud

0,01  (*2)

0280010

Kultuurseened

 

0280020

Metsaseened

 

0280990

Samblad ja samblikud

 

0290000

Vetikad ja prokarüoodid

0,01  (*2)

0300000

KAUNVILI

0,01  (*2)

0300010

Oad

 

0300020

Läätsed

 

0300030

Herned

 

0300040

Lupiinid/lupiinioad

 

0300990

Muud

 

0400000

ÕLISEEMNED JA ÕLIVILI

0,01  (*2)

0401000

Õliseemned

 

0401010

Linaseemned

 

0401020

Maapähklid

 

0401030

Unimagunaseemned

 

0401040

Seesamiseemned

 

0401050

Päevalilleseemned

 

0401060

Rapsiseemned

 

0401070

Sojaoad

 

0401080

Sinepiseemned

 

0401090

Puuvillaseemned

 

0401100

Kõrvitsaseemned

 

0401110

Värvisafloori seemned

 

0401120

Hariliku kurgirohu seemned

 

0401130

Põldtudra seemned

 

0401140

Kanepiseemned

 

0401150

Riitsinuseseemned

 

0401990

Muud

 

0402000

Õlivili

 

0402010

Oliivid õli tootmiseks

 

0402020

Õlipalmi tuumad

 

0402030

Õlipalmi viljad

 

0402040

Hariliku kapokipuu viljad

 

0402990

Muud

 

0500000

TERAVILI

 

0500010

Oder

0,01  (*2)

0500020

Tatar ja muu ebateravili

0,01  (*2)

0500030

Mais

0,01  (*2)

0500040

Harilik hirss

0,01  (*2)

0500050

Kaer

0,01  (*2)

0500060

Riis

0,3 (+)

0500070

Rukis

0,01  (*2)

0500080

Harilik sorgo

0,01  (*2)

0500090

Nisu

0,01  (*2)

0500990

Muud

0,01  (*2)

0600000

TEED, KOHV, TAIMETEED, KAKAO JA JAANIKAUNAD

0,05  (*2)

0610000

Teed

 

0620000

Kohvioad

 

0630000

Taimeteed

 

0631000

a)

Õitest

 

0631010

Kummel

 

0631020

Hapu hibisk

 

0631030

Roos

 

0631040

Jasmiin

 

0631050

Pärn

 

0631990

Muud

 

0632000

b)

Lehtedest ja maitsetaimedest

 

0632010

Maasikas

 

0632020

Tee-punapõõsas

 

0632030

Matepuu

 

0632990

Muud

 

0633000

c)

Juurtest

 

0633010

Palderjan

 

0633020

Ženženn

 

0633990

Muud

 

0639000

d)

Muudest taimeosadest

 

0640000

Kakaooad

 

0650000

Jaanikaunad/jaanileivad

 

0700000

HUMAL

0,05  (*2)

0800000

MAITSEAINED

 

0810000

Seemned

0,05  (*2)

0810010

Aniis

 

0810020

Pärsia köömen

 

0810030

Seller

 

0810040

Koriander

 

0810050

Harilik vürtsköömen

 

0810060

Aedtill

 

0810070

Harilik apteegitill

 

0810080

Põld-lambalääts

 

0810090

Muskaatpähkel

 

0810990

Muud

 

0820000

Viljad

0,05  (*2)

0820010

Piment

 

0820020

Jaapani pipar

 

0820030

Köömen

 

0820040

Kardemon

 

0820050

Kadakamarjad

 

0820060

Pipar (must, roheline ja valge)

 

0820070

Vanill

 

0820080

Tamarind

 

0820990

Muud

 

0830000

Puukoor

0,05  (*2)

0830010

Kaneel

 

0830990

Muud

 

0840000

Juured ja risoomid

 

0840010

Lagritsa-magusjuur

0,05  (*2)

0840020

Harilik ingver

0,05  (*2)

0840030

Harilik kollajuur / kurkum

0,05  (*2)

0840040

Mädarõigas

(+)

0840990

Muud

0,05  (*2)

0850000

Pungad

0,05  (*2)

0850010

Nelk

 

0850020

Kappar

 

0850990

Muud

 

0860000

Õie emakasuue

0,05  (*2)

0860010

Safran

 

0860990

Muud

 

0870000

Seemnerüü

0,05  (*2)

0870010

Muskaatõis

 

0870990

Muud

 

0900000

SUHKRUTAIMED

0,01  (*2)

0900010

Suhkrupeedi juured

 

0900020

Harilik suhkruroog

 

0900030

Juursigur

 

0900990

Muud

 

1000000

LOOMSED TOOTED – MAISMAALOOMAD

 

1010000

Koed

 

1011000

a)

Sead

0,01  (*2)

1011010

Lihaskude

 

1011020

Rasvkude

 

1011030

Maks

 

1011040

Neerud

 

1011050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

1011990

Muud

 

1012000

b)

Veised

 

1012010

Lihaskude

0,06

1012020

Rasvkude

0,06

1012030

Maks

0,06

1012040

Neerud

0,08

1012050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

0,08

1012990

Muud

0,08

1013000

c)

Lambad

 

1013010

Lihaskude

0,06

1013020

Rasvkude

0,06

1013030

Maks

0,06

1013040

Neerud

0,08

1013050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

0,08

1013990

Muud

0,08

1014000

d)

Kitsed

 

1014010

Lihaskude

0,06

1014020

Rasvkude

0,06

1014030

Maks

0,06

1014040

Neerud

0,08

1014050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

0,08

1014990

Muud

0,08

1015000

e)

Hobuslased

 

1015010

Lihaskude

0,06

1015020

Rasvkude

0,06

1015030

Maks

0,06

1015040

Neerud

0,08

1015050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

0,08

1015990

Muud

0,08

1016000

f)

Kodulinnud

0,01  (*2)

1016010

Lihaskude

 

1016020

Rasvkude

 

1016030

Maks

 

1016040

Neerud

 

1016050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

1016990

Muud

 

1017000

g)

Muud põllumajanduslikud maismaaloomad

 

1017010

Lihaskude

0,06

1017020

Rasvkude

0,06

1017030

Maks

0,06

1017040

Neerud

0,08

1017050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

0,08

1017990

Muud

0,01  (*2)

1020000

Piim

0,01  (*2)

1020010

Veised

 

1020020

Lambad

 

1020030

Kitsed

 

1020040

Hobused

 

1020990

Muud

 

1030000

Linnumunad

0,01  (*2)

1030010

Kanad

 

1030020

Pardid

 

1030030

Haned

 

1030040

Vutid

 

1030990

Muud

 

1040000

Mesi ja muud mesindustooted

0,05  (*2)

1050000

Kahepaiksed ja roomajad

0,01  (*2)

1060000

Selgrootud maismaaloomad

0,01  (*2)

1070000

Vabas looduses elavad maismaaselgroogsed

0,01  (*2)

2)

III lisa muudetakse järgmiselt:

a)

A osas jäetakse välja triklopüüri käsitlev veerg.

b)

B osas jäetakse välja kloropürifossi ja metüülkloropürifossi käsitlevad veerud.


(*1)  Analüütiline määramispiir

(1)  Selliste taimsete ja loomsete toodete täielik loetelu, mille puhul kohaldatakse jääkide piirnorme, on esitatud I lisas.

(F)– Rasvas lahustuv

Kloropürifoss (F)

(+)

Euroopa Toiduohutusamet tegi kindlaks, et teave analüüsimeetodite ja põllumajanduskultuuride metabolismi kohta pärast pinnase töötlemist ei ole täies ulatuses kättesaadav. Jääkide piirnormide läbivaatamisel võtab komisjon arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see on esitatud hiljemalt 16 Mai 2020, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

0120010

Mandlid

0120060

Sarapuupähklid

0120080

Pekanipähklid

0120110

Kreeka pähklid

(+)

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave jäägikatsete kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Jääkide piirnormide läbivaatamisel võtab komisjon arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see on esitatud hiljemalt 16 Mai 2020, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

0130010

Õunad

0130020

Pirnid

0213010

Söögipeet

(+)

Euroopa Toiduohutusamet tegi kindlaks, et teave jäägikatsete ja põllumajanduskultuuride metabolismi kohta pärast pinnase töötlemist ei ole täies ulatuses kättesaadav. Jääkide piirnormide läbivaatamisel võtab komisjon arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see on esitatud hiljemalt 16 Mai 2020, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

0213080

Redis

(+)

Euroopa Toiduohutusamet tegi kindlaks, et teave jäägikatsete ja põllumajanduskultuuride metabolismi kohta pärast pinnase töötlemist ei ole täies ulatuses kättesaadav. Jääkide piirnormide läbivaatamisel võtab komisjon arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see on esitatud hiljemalt 16 Mai 2020, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

0220010

Küüslauk

(+)

Euroopa Toiduohutusamet tegi kindlaks, et teave jäägikatsete ja põllumajanduskultuuride metabolismi kohta pärast pinnase töötlemist ei ole täies ulatuses kättesaadav. Jääkide piirnormide läbivaatamisel võtab komisjon arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see on esitatud hiljemalt 16 Mai 2020, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

0220030

Pesasibul

0220040

Roheline sibul ja talisibul

0231010

Tomat

0231020

Harilik paprika

0231030

Baklažaan

0251010

Põldkännak

0251020

Aedsalat

0251030

Sile endiiviasigur / eskariool

0251060

Põld-võõrkapsas / rukola

(+)

Euroopa Toiduohutusamet tegi kindlaks, et teave jäägikatsete ja põllumajanduskultuuride metabolismi kohta pärast pinnase ja seemnete töötlemist ei ole täies ulatuses kättesaadav. Jääkide piirnormide läbivaatamisel võtab komisjon arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see on esitatud hiljemalt 16 Mai 2020, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

0260010

Oad (kaunadega)

(+)

Euroopa Toiduohutusamet tegi kindlaks, et teave jäägikatsete ja põllumajanduskultuuride metabolismi kohta pärast pinnase töötlemist ei ole täies ulatuses kättesaadav. Jääkide piirnormide läbivaatamisel võtab komisjon arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see on esitatud hiljemalt 16 Mai 2020, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

0260020

Oad (kaunadeta)

0260030

Herned (kaunadega)

0260040

Herned (kaunadeta)

0270010

Spargel

0270050

Harilik artišokk

(+)

Euroopa Toiduohutusamet tegi kindlaks, et teave jäägikatsete ja põllumajanduskultuuride metabolismi kohta pärast pinnase ja seemnete töötlemist ei ole täies ulatuses kättesaadav. Jääkide piirnormide läbivaatamisel võtab komisjon arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see on esitatud hiljemalt 16 Mai 2020, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

0300010

Oad

(+)

Euroopa Toiduohutusamet tegi kindlaks, et teave jäägikatsete ja põllumajanduskultuuride metabolismi kohta pärast pinnase töötlemist ei ole täies ulatuses kättesaadav. Jääkide piirnormide läbivaatamisel võtab komisjon arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see on esitatud hiljemalt 16 Mai 2020, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

0300030

Herned

(+)

Euroopa Toiduohutusamet tegi kindlaks, et teave jäägikatsete ja põllumajanduskultuuride metabolismi kohta pärast seemnete töötlemist ei ole täies ulatuses kättesaadav. Jääkide piirnormide läbivaatamisel võtab komisjon arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see on esitatud hiljemalt 16 Mai 2020, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

0300040

Lupiinid / lupiinioad

(+)

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave analüüsimeetodite kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Jääkide piirnormide läbivaatamisel võtab komisjon arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see on esitatud hiljemalt 16 Mai 2020, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

0401030

Unimagunaseemned

(+)

Euroopa Toiduohutusamet tegi kindlaks, et teave analüüsimeetodite ja põllumajanduskultuuride metabolismi kohta pärast pinnase töötlemist ei ole täies ulatuses kättesaadav. Jääkide piirnormide läbivaatamisel võtab komisjon arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see on esitatud hiljemalt 16 Mai 2020, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

0401050

Päevalilleseemned

(+)

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave analüüsimeetodite ja jäägikatsete kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Jääkide piirnormide läbivaatamisel võtab komisjon arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see on esitatud hiljemalt 16 Mai 2020, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

0401060

Rapsiseemned

(+)

Euroopa Toiduohutusamet tegi kindlaks, et teave analüüsimeetodite, jäägikatsete ja põllumajanduskultuuride metabolismi kohta pärast pinnase töötlemist ei ole täies ulatuses kättesaadav. Jääkide piirnormide läbivaatamisel võtab komisjon arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see on esitatud hiljemalt 16 Mai 2020, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

0401070

Sojaoad

(+)

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave analüüsimeetodite ja jäägikatsete kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Jääkide piirnormide läbivaatamisel võtab komisjon arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see on esitatud hiljemalt 16 Mai 2020, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

0401080

Sinepiseemned

(+)

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave analüüsimeetodite kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Jääkide piirnormide läbivaatamisel võtab komisjon arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see on esitatud hiljemalt 16 Mai 2020, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

0401090

Puuvillaseemned

(+)

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave analüüsimeetodite ja jäägikatsete kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Jääkide piirnormide läbivaatamisel võtab komisjon arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see on esitatud hiljemalt 16 Mai 2020, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

0401130

Põldtudra seemned

(+)

Euroopa Toiduohutusamet tegi kindlaks, et teave analüüsimeetodite ja põllumajanduskultuuride metabolismi kohta pärast pinnase töötlemist ei ole täies ulatuses kättesaadav. Jääkide piirnormide läbivaatamisel võtab komisjon arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see on esitatud hiljemalt 16 Mai 2020, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

0402010

Oliivid õli tootmiseks

(+)

Euroopa Toiduohutusamet tegi kindlaks, et teave jäägikatsete ja põllumajanduskultuuride metabolismi kohta pärast pinnase töötlemist ei ole täies ulatuses kättesaadav. Jääkide piirnormide läbivaatamisel võtab komisjon arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see on esitatud hiljemalt 16 Mai 2020, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

0500020

Tatar ja muu ebateravili

0500040

Hirss

(+)

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave analüüsimeetodite ja jäägikatsete kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Jääkide piirnormide läbivaatamisel võtab komisjon arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see on esitatud hiljemalt 16 Mai 2020, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

0610000

Teed

(+)

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave analüüsimeetodite kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Jääkide piirnormide läbivaatamisel võtab komisjon arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see on esitatud hiljemalt 16 Mai 2020, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

0810000

Seemned

0810010

Aniis

0810020

Pärsia köömen

0810030

Seller

0810040

Koriander

0810050

Harilik vürtsköömen

0810060

Aedtill

0810070

Harilik apteegitill

0810080

Põld-lambalääts

0810090

Muskaatpähkel

0810990

Muud

0820000

Viljad

0820010

Piment

0820020

Jaapani pipar

0820030

Köömen

0820040

Kardemon

0820050

Kadakamarjad

0820060

Pipar (must, roheline ja valge)

0820070

Vanill

0820080

Tamarind

0820990

Muud

0840000

Juured ja risoomid

0840010

Lagritsa-magusjuur

0840020

Harilik ingver

0840030

Harilik kollajuur / kurkum

(+)

Maitseainete rühmas kohaldatakse mädarõika (Armoracia rusticana) (kood 0840040) suhtes sama jääkide piirnormi, mida kohaldatakse köögivilja kategooria juur- ja mugulköögivilja rühmas mädarõika (Armoracia rusticana) (kood 0213040) puhul, võttes määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 20 lõike 1 kohaselt arvesse töötlemisest (kuivatamine) tulenevaid muutusi jääkide sisalduses.

0840040

Mädarõigas

(+)

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave analüüsimeetodite kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Jääkide piirnormide läbivaatamisel võtab komisjon arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see on esitatud hiljemalt 16 Mai 2020, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

0840990

Muud

1011010

Lihaskude

(+)

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave analüüsimeetodite kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Jääkide piirnormide läbivaatamisel võtab komisjon arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see on esitatud hiljemalt 16 Mai 2020, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

1011020

Rasvkude

(+)

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave analüüsimeetodite kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Jääkide piirnormide läbivaatamisel võtab komisjon arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see on esitatud hiljemalt 16 Mai 2020, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

1012010

Lihaskude

1012020

Rasvkude

1013010

Lihaskude

1013020

Rasvkude

1014010

Lihaskude

1014020

Rasvkude

1016010

Lihaskude

1016020

Rasvkude

1020000

Piim

1020010

Veised

1020020

Lambad

1020030

Kitsed

1020040

Hobused

1020990

Muud

Metüülkloropürifoss (F) (R)

(R)= Jääkide määratlus on erinev pestitsiidi ja koodnumbri järgmise kombinatsiooni puhul:

metüülkloropürifoss – kood 500000: metüülkloropürifossi ja desmetüül-metüülkloropürifossi summa

(+)

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave analüüsimeetodite kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Jääkide piirnormide läbivaatamisel võtab komisjon arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see on esitatud hiljemalt 16 Mai 2020, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist. Seireandmed näitavad, et võib esineda töötlemata kaunviljade ristsaastumist teiste kultuuride seaduslikult metüülkloropürifossiga töötlemise tagajärjel. Sellist ristsaastumist ei pruugi olla võimalik alati ära hoida. Jääkide piirnormide läbivaatamisel võtab komisjon arvesse teavet, kui see on esitatud hiljemalt 16 Mai 2022, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

0300000

KAUNVILJAD

0300010

Oad

0300020

Läätsed

0300030

Herned

0300040

Lupiinid / lupiinioad

0300990

Muud

(+)

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave analüüsimeetodite kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Jääkide piirnormide läbivaatamisel võtab komisjon arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see on esitatud hiljemalt 16 Mai 2020, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist. Seireandmed näitavad, et võib esineda töötlemata õliseemnete ristsaastumist teiste kultuuride seaduslikult metüülkloropürifossiga töötlemise tagajärjel. Sellist ristsaastumist ei pruugi olla võimalik alati ära hoida. Jääkide piirnormide läbivaatamisel võtab komisjon arvesse teavet, kui see on esitatud hiljemalt 16 Mai 2022, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

0401000

Õliseemned

0401010

Linaseemned

0401020

Maapähklid

0401030

Unimagunaseemned

0401040

Seesamiseemned

0401050

Päevalilleseemned

0401060

Rapsiseemned

0401070

Sojaoad

0401080

Sinepiseemned

0401090

Puuvillaseemned

0401100

Kõrvitsaseemned

0401110

Värvisafloori seemned

0401120

Hariliku kurgirohu seemned

0401130

Põldtudra seemned

0401140

Kanepiseemned

0401150

Riitsinuseseemned

0401990

Muud

(+)

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave analüüsimeetodite kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Jääkide piirnormide läbivaatamisel võtab komisjon arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see on esitatud hiljemalt 16 Mai 2020, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist. Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave jäägikatsete kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Jääkide piirnormide läbivaatamisel võtab komisjon arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see on esitatud hiljemalt 16 Mai 2020, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

0500010

Oder

(+)

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave analüüsimeetodite kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Jääkide piirnormide läbivaatamisel võtab komisjon arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see on esitatud hiljemalt 16 Mai 2020, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist. Seireandmed näitavad, et võib esineda töötlemata teraviljade ristsaastumist teiste kultuuride seaduslikult metüülkloropürifossiga töötlemise tagajärjel. Sellist ristsaastumist ei pruugi olla võimalik alati ära hoida. Jääkide piirnormide läbivaatamisel võtab komisjon arvesse teavet, kui see on esitatud hiljemalt 16 Mai 2022, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

0500020

Tatar ja muu ebateravili

0500030

Mais

0500040

Hirss

(+)

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave analüüsimeetodite kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Jääkide piirnormide läbivaatamisel võtab komisjon arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see on esitatud hiljemalt 16 Mai 2020, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist. Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave jäägikatsete kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Jääkide piirnormide läbivaatamisel võtab komisjon arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see on esitatud hiljemalt 16 Mai 2020, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

0500050

Kaer

0500060

Riis

(+)

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave analüüsimeetodite kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Jääkide piirnormide läbivaatamisel võtab komisjon arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see on esitatud hiljemalt 16 Mai 2020, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist. Seireandmed näitavad, et võib esineda töötlemata teraviljade ristsaastumist teiste kultuuride seaduslikult metüülkloropürifossiga töötlemise tagajärjel. Sellist ristsaastumist ei pruugi olla võimalik alati ära hoida. Jääkide piirnormide läbivaatamisel võtab komisjon arvesse teavet, kui see on esitatud hiljemalt 16 Mai 2022, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

0500070

Rukis

0500080

Harilik sorgo

0500090

Nisu

0500990

Muud

(+)

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave analüüsimeetodite kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Jääkide piirnormide läbivaatamisel võtab komisjon arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see on esitatud hiljemalt 16 Mai 2020, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

0810000

Seemned

0810010

Aniis

0810020

Pärsia köömen

0810030

Seller

0810040

Koriander

0810050

Harilik vürtsköömen

0810060

Aedtill

0810070

Harilik apteegitill

0810080

Põld-lambalääts

0810090

Muskaatpähkel

0810990

Muud

0820000

Viljad

0820010

Piment

0820020

Jaapani pipar

0820030

Köömen

0820040

Kardemon

0820050

Kadakamarjad

0820060

Pipar (must, roheline ja valge)

0820070

Vanill

0820080

Tamarind

0820990

Muud

0840010

Lagritsa-magusjuur

0840020

Harilik ingver

0840030

Harilik kollajuur / kurkum

(+)

Maitseainete rühmas kohaldatakse mädarõika (Armoracia rusticana) (kood 0840040) suhtes sama jääkide piirnormi, mida kohaldatakse köögivilja kategooria juur- ja mugulköögivilja rühmas mädarõika (Armoracia rusticana) (kood 0213040) puhul, võttes määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 20 lõike 1 kohaselt arvesse töötlemisest (kuivatamine) tulenevaid muutusi jääkide sisalduses.

0840040

Mädarõigas

(+)

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave analüüsimeetodite kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Jääkide piirnormide läbivaatamisel võtab komisjon arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see on esitatud hiljemalt 16 Mai 2020, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

0840990

Muud

(+)

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave söötmisuuringute proovide säilitustingimuste kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Jääkide piirnormide läbivaatamisel võtab komisjon arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see on esitatud hiljemalt 16 Mai 2020, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

1011010

Lihaskude

1011020

Rasvkude

1012010

Lihaskude

1012020

Rasvkude

1013010

Lihaskude

1013020

Rasvkude

1014010

Lihaskude

1014020

Rasvkude

1015010

Lihaskude

1015020

Rasvkude

1016010

Lihaskude

1016020

Rasvkude

(*2)  Analüütiline määramispiir

(*3)  Selliste taimsete ja loomsete toodete täielik loetelu, mille puhul kohaldatakse jääkide piirnorme, on esitatud I lisas.

Triklopüür

(+)

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave jäägikatsete kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Jääkide piirnormide läbivaatamisel võtab komisjon arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see on esitatud hiljemalt 16 Mai 2020, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

0110010

Greibid

0110020

Apelsinid

0110030

Sidrunid

0110050

Mandariinid

(+)

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave säilivusuuringutes kasutatud analüüsimeetodite kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Jääkide piirnormide läbivaatamisel võtab komisjon arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see on esitatud hiljemalt 16 Mai 2020, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

0130010

Õunad

0130020

Pirnid

(+)

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave säilivusuuringutes ja jäägikatsetes kasutatud analüüsimeetodite kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Jääkide piirnormide läbivaatamisel võtab komisjon arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see on esitatud hiljemalt 16 Mai 2020, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

0140010

Aprikoosid

(+)

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave säilivusuuringutes kasutatud analüüsimeetodite kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Jääkide piirnormide läbivaatamisel võtab komisjon arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see on esitatud hiljemalt 16 Mai 2020, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

0140030

Virsikud

(+)

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave säilivuse kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Jääkide piirnormide läbivaatamisel võtab komisjon arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see on esitatud hiljemalt 16 Mai 2020, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

0500060

Riis

(+)

Maitseainete rühmas kohaldatakse mädarõika (Armoracia rusticana) (kood 0840040) suhtes sama jääkide piirnormi, mida kohaldatakse köögivilja kategooria juur- ja mugulköögivilja rühmas mädarõika (Armoracia rusticana) (kood 0213040) puhul, võttes määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 20 lõike 1 kohaselt arvesse töötlemisest (kuivatamine) tulenevaid muutusi jääkide sisalduses.

0840040

Mädarõigas