23.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 102/99


Komisjoni 18. aprilli 2018. aasta määruse (EL) 2018/589 (millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa metanooli osas) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 99, 19. aprill 2018 )

Leheküljel 9 määruse lisas

asendatakse

„69.

Metanool

CASi nr 67–56-1

EÜ nr 200–659-6

Ei tohi üldsuse jaoks turule viia pärast 9. maid 2018 tuuleklaasipesu- või jääsulatusvedelikes, kui aine kontsentratsioon on 0,6 massiprotsenti või enam.“

järgmisega:

„69.

Metanool

CASi nr 67-56-1

EÜ nr 200-659-6

Ei tohi üldsuse jaoks turule viia pärast 9. maid 2019 tuuleklaasipesu- või jääsulatusvedelikes, kui aine kontsentratsioon on 0,6 massiprotsenti või enam.“