16.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 96/7


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/574,

15. detsember 2017,

tubakatoodete jälgitavussüsteemi loomiseks ja käitamiseks vajalike tehniliste standardite kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta direktiivi 2014/40/EL tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/37/EÜ, (1) eriti selle artikli 15 lõiget 11,

ning arvestades järgmist:

(1)

Tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise probleemi lahendamiseks on direktiiviga 2014/40/EL ette nähtud, et kõik tubakatoodete tarbijapakendid tuleb märgistada kordumatu tunnusega, et nende liikumist saaks registreerida. See võimaldab selliseid tooteid kogu liidus jälgida ja tuvastada. Sätestada tuleks süsteemi loomise ja käitamisega seotud tehnilised kirjeldused, aga ka selle ühilduvus kogu liidus.

(2)

Kehtestada tuleks eeskirjad, mis käsitlevad pakendite märgistamist kordumatu tunnusega, andmete registreerimist, edastamist, töötlemist, talletamist ja andmetele juurdepääsu ning jälgitavussüsteemi osade ühilduvust.

(3)

Liidu tasandi seadusandlikud meetmed on vajalikud ka selleks, et rakendada Maailma Terviseorganisatsiooni tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni juurde kuuluva tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise protokolli (edaspidi „WHO tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni protokoll“) (2) artiklit 8, mille Euroopa Liit on ratifitseerinud (3) ja milles on sätestatud ülemaailmne tubakatoodete jälgimise ja tuvastamise kord, mille konventsiooniosalised peavad kehtestama viie aasta jooksul alates protokolli jõustumisest.

(4)

Selleks et võidelda mitmesuguste olemasolevate pettuseliikidega (sh praktikad, mille hulka kuulub ekspordi valesti deklareerimine), mille tulemusel jõuavad ebaseaduslikud tooted tarbijani, tuleb kooskõlas direktiivi 2014/40/EL artikliga 15 kohaldada kõigi liidus toodetud tubakatoodete, aga ka väljaspool liitu toodetud, kuid liidu turu jaoks ettenähtud või liidu turule lastavate tubakatoodete suhtes käesoleva määrusega ette nähtud jälgitavussüsteemi.

(5)

Selleks et tagada jälgitavussüsteemi sõltumatus ja selle kontrollimine liikmesriikide poolt, nagu on sätestatud (WHO) tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni protokolli artiklis 8, on pakendite märgistamisel kordumatu tunnusega äärmiselt oluline selge ülesannete jaotus. Tarbijapakendi tasandil kordumatu tunnuse loomise põhiülesanne tuleks anda liikmesriikide määratud sõltumatule kolmandale isikule („tunnuse väljaandja“). Vältimaks et kaks või enam tunnuse väljaandjat loovad üksteisest sõltumatult sama kordumatu tunnuse, tuleks igale tunnuse väljaandjale anda kordumatu tunnuskood, mis peaks moodustama osa nende väljaantavatest kordumatutest tunnustest.

(6)

Tunnuse ainukordsuse tagamiseks peaks iga kordumatu tunnuse osaks olema tunnuse väljaandja loodud seerianumber, mille äraarvamise võimalus on võltsijate jaoks vähetõenäoline.

(7)

Kui tootjad ja importijad taotlevad tunnuse väljaandjalt tarbijapakendi tasandil kordumatuid tunnuseid, peaksid nad olema kohustatud esitama väljaandjale kogu kõnealuse tunnuse loomiseks vajaliku teabe kooskõlas direktiivi 2014/40/EL artikli 15 lõike 2 punktidega a–h, v.a tootmise kuupäev ja kellaaeg, mida ei pruugi olla võimalik eelnevalt kindlaks määrata ja mille ettevõtja peaks lisama tootmise hetkel.

(8)

Tarbijapakendi tasandil kordumatu tunnuse pikkusest võib sõltuda, kui kiiresti tubakatoodete tootjad või importijad selle tarbijapakenditele saavad paigaldada. Selleks et kordumatu tunnuse lisamine tarbijapakendile ei avaldaks ülemäärast mõju ja oleks tagatud piisav ruum kogu ülejäänud teabele, tuleks sätestada kordumatu tunnuse maksimaalne lubatud tähtnumbriliste märkide arv. Kogu nõutavale teabele ruumi jättes tuleks paigaldamisele ülemäärase mõju avaldamise vältimiseks sätestada tarbijapakendi tasemel kordumatu tunnuse maksimaalne lubatud tähtnumbriliste märkide arv.

(9)

Selleks et tarbijapakendi tasandil kordumatud tunnused vastaksid maksimaalse lubatud tähtnumbriliste märkide arvu nõuetele, tuleks direktiivi 2014/40/EL artikli 15 lõike 2 punktides a–h nõutud teave esitada koodina.

(10)

Selleks et liikmesriikide pädevad asutused saaksid kordumatuid tunnuseid ilma hoidlate süsteemis talletatud andmeid kasutamata dekodeerida, peaksid tunnuste väljaandjad looma lamefailid ja neid haldama. Selliste lamefailide abil peaks olema võimalik tuvastada kogu kordumatusse tunnusesse kodeeritud teave. Määratleda tuleks selliste lamefailide suurus, tagamaks, et neid saab alla laadida seadmetesse, mida liikmesriigid kasutavad kordumatute tunnuste lugemiseks võrguühenduseta (offline-lamefailid).

(11)

Direktiivis 2014/40/EL on sätestatud, et artikli 15 kohaselt kehtestatud registreerimiskohustust võib täita, märgistades ja registreerides koondpakendid, nagu blokid, suurpakendid või kaubaalused, tingimusel et tarbijapakendite liikumise tuvastamine ja jälgimine on endiselt võimalik. Kui ettevõtjad otsustavad seda võimalust kasutada, tuleks neilt nõuda, et sellised pakendid on märgistatud koondpakendi tasandil kordumatu tunnusega, mis on samuti ainukordne ja mille abil on seepärast võimalik üheselt tuvastada kõik selles sisalduvad väiksemate pakendite tasandid ja lõpuks ka tarbijapakendid.

(12)

Selleks et tagada kõigi tarbijapakendite liikumisega seotud andmete registreerimine ja edastamine, peaksid tootjad ja importijad veenduma, et kordumatud tunnused on paigaldatud nõuetekohaselt ja et need on loetavad. Et seda tarbijapakendi tasandil kordumatute tunnuste seisukohalt olulist protsessi kontrollida, tuleks kontrollimiseks kasutatavatele seadmetele paigaldada rikkumisvastased seadmed, mille peab tarnima sõltumatu kolmas isik. Selliste seadmete paigaldamiseeskirjade sätestamisel on asjakohane võtta arvesse ettevõtjate vahelisi erinevusi, eelkõige seoses nende suuruse, tootmisvõimsuse ja tootmisprotsessi laadiga, tagamaks, et selle nõude täitmine ei tekitaks üleliigset koormust eelkõige väiksematele ettevõtjatele, sh väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd). Kuna rikkumisvastaste seadmete kasutamine on tubakatoodete automatiseeritud tootmisel eriti tähtis, siis selleks, et tarbijapakendi tasandil kordumatute tunnuste terviklus oleks nõuetekohaselt kaitstud, on selliste seadmete paigaldamise kohustuse puhul asjakohane piirduda muude ettevõtjatega kui need, kes kasutavad täielikku käsitsitootmist.

(13)

Selleks et minimeerida jälgitavussüsteemi mõju tootmis- ja levitamisskeemidele, peaks ettevõtjatel olema lubatud kordumatute tunnuste partiisid ette tellida. Et vältida aga seda, et ettevõtjatel koguneb liigne kordumatute tunnuste varu, ja kontrollida üksiktellimuste mahtu, tuleks kehtestada nii tarbijapakendi kui ka koondpakendi tasandil välja antud kordumatute tunnuste kasutamise tähtaeg. Need meetmed peaksid ka leevendama tunnuste loomisele ja väljaandmisele avalduvat võimalikku ülemäärast mõju.

(14)

Jälgitavussüsteemi nõuetekohase toimimise tagamiseks peaksid ettevõtjad ja esimeste jaemüügiettevõtete käitajad asjaomastelt tunnuste väljaandjatelt eelnevalt taotlema ettevõtja tunnuskoodi ning iga rajatise jaoks rajatise tunnuskoodi. Ettevõtja tunnuskoodi ja rajatise tunnuskoodi andmine võimaldab tõhusalt kindlaks teha kõik ostjad ja tegeliku veoteekonna tootmiskohast kuni esimese jaemüügiettevõtteni, nagu on sätestatud direktiivi 2014/40/EL artikli 15 lõike 2 punktides i ja j.

(15)

Tootjad või importijad peaksid lisaks taotlema tunnuskoodi tubakatoodete tootmiseks kasutatavate masinate jaoks. Masina tunnuskoodi taotlemise kohustus võimaldab tubakatoodete tootmiseks kasutatavate masinate tõhusat tuvastamist vastavalt direktiivi 2014/40/EL artikli 15 lõike 2 punktile c.

(16)

Selleks et tagada, et kõik asjaomased ettevõtjad saaksid kordumatus tunnuses sisalduvat teavet registreerida ja edastada ning et kordumatu tunnus ühildub väliskomponentidega, nt skaneerimisseadmetega, tuleks määratleda lubatud andmekandjate liigid.

(17)

Et jälgitavussüsteem saavutaks oma eesmärgid, peab selle abil olema võimalik kõiki asjakohaseid andmeid lihtsalt edastada, andmeid turvaliselt talletada ning tagada komisjonile, liikmesriikide pädevatele asutustele ja välisaudiitorile täielik juurdepääs neile andmetele. Talletusarhitektuur peaks lisaks võimaldama tootjatel ja importijatel valida sõltumatust kolmandast isikust andmetalletusteenuse osutajaid, kellega sõlmida andmehalduslepinguid [Termin on muutunud. Uus termin on „andmetalletuslepingud“.] konkreetselt enda tubakatoodetega seotud andmete majutamiseks („põhihoidlad“), nagu on sätestatud direktiivi 2014/40/EL artikli 15 lõikes 8, tagades samas, et asutustel on järelevalve- ja täitetegevuseks täielik juurdepääs kõigile talletatud andmetele. Sellise järelevalve- ja täitetegevuse tulemuslikkuseks on vaja ühtset teise tasandi hoidlate süsteemi („varuhoidla“), mis sisaldab kõigi põhihoidlates talletatavate andmete koopiat ja annab ametiasutustele üldise ülevaate jälgitavussüsteemi toimimisest. Selleks et pakkuda muudele ettevõtjatele kui tootjatele ja importijatele üht ühist kohta nende poolt jälgitavussüsteemis registreeritud andmete esitamiseks ning seeläbi hõlbustada andmeedastust, tuleks luua varuhoidla haldaja käitatav marsruutimissüsteem. Marsruutimisteenus peaks ka tagama, et andmed edastatakse õigele põhihoidlale.

(18)

Et tagada asjaomaste ametiasutuste täielik juurdepääs ja aidata kaasa jälgitavussüsteemi tõhusale toimimisele, peaks varuhoidla haldaja töötama välja kasutajaliidesed, mis võimaldavad talletatud andmeid vaadata ja nende kohta päringuid esitada. Hoidlate süsteemile juurdepääsul peaks asjaomastel asutustel olema võimalus tugineda e-identimist käsitleval määrusel (4) põhinevatele taaskasutatavatele lahendustele, mida pakutakse aluselementidena Euroopa ühendamise rahastu telekommunikatsiooni osas. Selleks et hõlbustada tõhusat järelevalvet ja nõuete täitmise tagamist, peaks kasutajaliides lisaks võimaldama eristada konkreetsetel teatatud sündmustel põhinevaid individuaalseid automaatseid hoiatusi.

(19)

Selleks et tagada hoidlate süsteemi osade koostalitlusvõime, tuleks kehtestada omandiõigusega hõlmamata avatud standarditel põhinevad tehnilised kirjeldused põhihoidlate, varuhoidla ja marsruutimissüsteemi vaheliseks andmevahetuseks.

(20)

Tagamaks, et kõik ettevõtjad registreerivad ja edastavad nõutavat teavet õigeaegselt ja ühetaoliselt, tuleks sätestada direktiivi 2014/40/EL artikli 15 lõike 2 punktide i, j ja k kohaselt registreerida tulevate tarneahela ja tehingutega seotud sündmuste täpne nimekiri, samuti edastada tuleva lisateabe sisu.

(21)

Pidades silmas, et jälgitavussüsteemi eesmärk on anda liikmesriikide ja komisjoni käsutusse tõhus vahend tubakatoodete ebaseadusliku kaubanduse vastu võitlemiseks, on tarneahela ja tehingutega seotud sündmusi käsitlevate andmete õigeaegne kättesaadavus vajalik uurimise ja nõuete täitmise tagamise jaoks. Seepärast tuleks ette näha maksimaalne aeg, mis võib jääda tarneahela ja tehingutega seotud sündmuse ja sellega seotud teabe asjakohasesse andmehoidlasse edastamise vahele. Selliste ajapiirangute sätestamisel on asjakohane võtta arvesse ettevõtjate vahelisi erinevusi, eelkõige seoses nende suuruse ja tootmisvõimsusega, tagamaks, et aruandluskohustuste täitmine ei tekitaks üleliigset koormust eelkõige väiksematele ettevõtjatele, sh väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd).

(22)

Uurimiseks ja nõuete täitmise tagamiseks on vaja, et liikmesriikide pädevatel asutustel ja komisjonil oleks juurdepääs kõigi tubakatoodetega kauplemisega seotud ettevõtjate ja esimeste jaemüügiettevõtete käitajate, samuti nende poolt oma toodete valmistamiseks, ladustamiseks ja töötlemiseks kasutatavate rajatiste ja masinate andmetele. Seepärast peaks iga tunnuste väljaandja looma eespool nimetatud ettevõtjate, esimeste jaemüügiettevõtete käitajate, masinate ja rajatiste tunnuskoode sisaldava registri ja seda haldama. Nende registrite ajakohastatud koopia koos vastava teabega tuleks saata elektrooniliselt ruuteri kaudu varuhoidlasse ja koondada üleeuroopalisse registrisse.

(23)

Arvestades nõuet, et jälgitavussüsteem peab olema tubakatoodete tootjatest ja importijatest sõltumatu ning liikmesriikide kontrolli all, nagu on ette nähtud (WHO) tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni protokolli artikliga 8, tuleks sätestada kõigi jälgitavussüsteemis osalevate kolmandate isikute (tunnuste väljaandjad, andmehoidla teenuste osutajad ja rikkumisvastaste seadmete tarnijad) sõltumatuse hindamise ühised kriteeriumid. Selleks et tagada pidev sõltumatuse nõudest kinnipidamine, mis on jälgitavussüsteemi tervikluse tagamise ja säilitamise seisukohalt ülimalt tähtis, peaks komisjon korrapäraselt läbi vaatama tunnuse väljaandjate ja muude sõltumatute teenusepakkujate määramist ja käesolevas määruses sätestatud sõltumatuse kriteeriumidele vastavuse kontrollimist reguleeriva korra. Komisjon peaks läbivaatamise järeldused avaldama ja need peaksid moodustama osa direktiivi 2014/40/EL kohaldamist käsitlevast aruandest, mis on ette nähtud kõnealuse direktiivi artikliga 28.

(24)

Jälgitavussüsteemi raames töödeldavate isikuandmete kaitse tuleks tagada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 95/46/EÜ (5).

(25)

Teatavate käesoleva määrusega ette nähtud tehniliste nõuete täitmise tõendamiseks peaks olema võimalik kasutusele võtta rahvusvahelised standardid. Kui rahvusvahelistele standarditele vastavusega ei ole võimalik nõuete täitmist tõendada, peaksid kohustatud isikud vastutama selle eest, et nad kontrollitavate vahenditega tõendaksid vastavust käesoleva määruse nõuetele.

(26)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas direktiivi 2014/40/EL artiklis 25 nimetatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK

REGULEERIMISESE JA MÕISTED

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesolevas määruses sätestatakse direktiivi 2014/40/EL artikliga 15 ettenähtud jälgitavussüsteemi loomiseks ja käitamiseks vajalikud tehnilised standardid.

Artikkel 2

Mõisted

Lisaks direktiivi 2014/40/EL artiklis 2 määratletud mõistetele kasutatakse käesolevas määruses järgmisi mõisteid:

1)   „kordumatu tunnus“– tähtnumbriline kood, mis võimaldab kindlaks teha tubakatoodete tarbijapakendi või koondpakendi;

2)   „ettevõtja“– tubakatoodetega kauplemises, sh eksport, osalev mis tahes füüsiline või juriidiline isik alates tootjast kuni viimase ettevõtjani enne esimest jaemüügiettevõtet;

3)   „esimene jaemüügiettevõte“– rajatis, kus tubakatooted esimest korda turule lastakse, sh tubakatoodete müügiks kasutatavad müügiautomaadid;

4)   „eksport“– vedu liidust kolmandasse riiki;

5)   „koondpakend“– mis tahes pakend, mis sisaldab rohkem kui üht tubakatoodete tarbijapakendit;

6)   „rajatis“– mis tahes koht, hoone või müügiautomaat, kus tubakatooteid valmistatakse, ladustatakse või turule viiakse;

7)   „rikkumisvastane seade“– seade, mis võimaldab pärast iga tarbijapakendi tasandil kordumatu tunnuse paigaldamist tehtavat kontrolli jäädvustada video või logifaili abil, mida ettevõtja ei saa pärast salvestamist enam muuta;

8)   offline-lamefailid“– iga tunnuse väljaandja loodavad ja hallatavad elektroonilised failid, mis sisaldavad lihtteksti vormingus andmeid, mis võimaldavad ekstraktida tarbijapakendi või koondpakendi tasandil kasutatud kordumatutesse tunnustesse kodeeritud teavet (v.a ajatempel) ilma hoidlate süsteemi sisenemata;

9)   „register“– iga tunnuse väljaandja loodud ja hallatav andmik ettevõtjate, esimese jaemüügiettevõtete käitajate, rajatiste ja masinate jaoks loodud kõigi tunnuskoodide kohta koos vastava teabega;

10)   „andmekandja“– seadme abil loetavas vormis andmeid esitav kandja;

11)   „masin“– tubakatoodete tootmiseks kasutatav seade, mis moodustab tootmisprotsessi lahutamatu osa;

12)   „ajatempel“– konkreetse sündmuse toimumise kuupäev ja kellaaeg, mis on registreeritud koordineeritud maailmaajana (UTC) ettenähtud vormingus;

13)   „põhihoidla“– hoidla, kus talletatakse üksnes asjaomase toote tootja või importija toodetega seotud jälgitavusandmeid;

14)   „varuhoidla“– hoidla, milles on kõigi põhihoidlates talletatud jälgitavusandmete koopia;

15)   „ruuter“– varuhoidlasse paigaldatud seade, mis edastab andmeid hoidlate süsteemi eri osade vahel;

16)   „hoidlate süsteem“– põhihoidlatest, varuhoidlast ja ruuterist koosnev süsteem;

17)   „ühine andmesõnastik“– andmebaasi sisu, vormingut ja struktuuri ning selle elementide vahelisi seoseid kirjeldav teabekogum, mida kasutatakse kõigile põhi- ja varuhoidlate jaoks ühistele andmebaasidele juurdepääsu ja nende käitlemise korraldamiseks;

18)   „tööpäev“– iga tööpäev selles liikmesriigis, kus tunnuse väljaandja on pädev;

19)   „vahelaadimine“– tubakatoodete ühelt sõidukilt teisele ümberlaadimine, mille käigus tubakatooteid ei viida rajatisse ega sealt välja;

20)   „müügiauto“– sõiduk, mida kasutatakse enne tarnimist kindlaksmääramata kogustes tubakatoodete tarnimiseks mitmesse jaemüügiettevõttesse.

II PEATÜKK

KORDUMATU TUNNUSEGA SEOTUD TEHNILISED KIRJELDUSED

1. JAGU

Üldsätted

Artikkel 3

Tunnuse väljaandja

1.   Iga liikmesriik määrab maksimaalselt ühe aasta jooksul alates käesoleva rakendusmääruse jõustumise päevast üksuse, kes vastutab kooskõlas artiklitega 8, 9, 11 ja 13 kordumatu tunnuse loomise ja väljaandmise eest („tunnuse väljaandja“).

2.   Liikmesriigid tagavad, et sellise tunnuse väljaandja määramist, kes kavatseb oma ülesannete täitmiseks kasutada alltöövõtjaid, kaalutakse ainult siis, kui neile on edastatud kõigi pakutud alltöövõtjate andmed.

3.   Tunnuse väljaandja peab olema sõltumatu ja vastama artiklis 35 sätestatud kriteeriumidele.

4.   Igale tunnuse väljaandjale tuleb anda kordumatu tunnuskood. Kood peab koosnema tähtnumbrilistest märkidest ja vastama Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni / Rahvusvahelise Elektrotehnikakomisjoni (edaspidi „ISO/IEC“) standardile 15459-2:2015.

5.   Kui ühe tunnuse väljaandja määrab mitu liikmesriiki, identifitseeritakse teda sama koodi abil.

6.   Liikmesriigid annavad komisjonile tunnuse väljaandja määramisest ja tema tunnuskoodist teada ühe kuu jooksul alates tema määramisest.

7.   Liikmesriigid tagavad, et määratud tunnuse väljaandja identiteediga seotud teave ja tema tunnuskood tehakse üldsusele kättesaadavaks ja veebis juurdepääsetavaks.

8.   Iga liikmesriik kehtestab sobivad meetmed, tagamaks

a)

et tunnuse väljaandja, kelle ta on määranud, vastab ka edaspidi artikli 35 kohasele sõltumatuse nõudele, ning

b)

et juhul, kui määratakse uus tunnuse väljaandja, kes võtab eelmiselt tunnuse väljaandjalt teenuse üle, jätkub teenuse osutamine. Sel eesmärgil nõuavad liikmesriigid, et tunnuse väljaandja töötaks välja väljumiskava, millega on ette nähtud kord, mida tuleb tegevuse jätkumise tagamiseks järgida uue tunnuse väljaandja määramiseni.

9.   Tunnuse väljaandja võib kehtestada ja ettevõtjatelt sisse nõuda ainult kordumatu tunnuse loomise ja väljaandmise tasusid. Tasud ei tohi olla diskrimineerivad ja peavad olema proportsionaalsed loodud ja ettevõtjatele välja antud kordumatute tunnuste arvuga, võttes arvesse tarneviisi.

Artikkel 4

Kordumatute tunnuste loomiseks ja väljaandmiseks pädevad tunnuse väljaandjad

1.   Liidus toodetud tubakatoodete puhul on pädev tunnuse väljaandja selle liikmesriigi jaoks määratud üksus, kus tooteid toodetakse.

Erandina esimesest lõikest on pädev tunnuse väljaandja selle liikmesriigi jaoks määratud üksus, kelle turule tooted lastakse, kui kõnealune liikmesriik nii nõuab.

2.   Liitu imporditud tubakatoodete puhul on pädev tunnuse väljaandja selle liikmesriigi jaoks määratud üksus, kelle turule tooted lastakse.

3.   Liidus koondpakendisse pakendatud tubakatoodete puhul on pädev tunnuse väljaandja selle liikmesriigi jaoks määratud üksus, kus tooteid koondpakendisse pakendatakse.

4.   Ekspordiks ettenähtud tubakatoodete puhul on pädev tunnuse väljaandja selle liikmesriigi jaoks määratud üksus, kus tooteid valmistatakse.

5.   Pädeva tunnuse väljaandja ajutisel puudumisel võib komisjon lubada ettevõtjatel kasutada mõne teise, artikli 3 kohaselt määratud tunnuse väljaandja teenuseid.

Artikkel 5

Kordumatute tunnuste kehtivus ja deaktiveerimine

1.   Tunnuse väljaandjate loodud kordumatuid tunnuseid võib artiklite 6 ja 10 kohaselt kasutada tarbija- ja koondpakendite märgistamiseks maksimaalselt kuue kuu jooksul alates kuupäevast, mil ettevõtja kordumatu tunnuse kätte sai. Pärast seda ajavahemikku kaotab kordumatu tunnus kehtivuse ja ettevõtjad peavad tagama, et neid ei kasutata tarbija- ja koondpakendite märgistamiseks.

2.   Hoidlate süsteem tagab, et kordumatud tunnused, mida ei ole lõikes 1 osutatud kuue kuu jooksul kasutatud, deaktiveeritakse automaatselt.

3.   Tootjad ja importijad võivad igal ajal lasta kordumatu tunnuse deaktiveerida, edastades asjaomasele põhihoidlale deaktiveerimistaotluse. Teised ettevõtjad võivad lasta kordumatu tunnuse deaktiveerida, edastades deaktiveerimistaotluse ruuteri kaudu. Deaktiveerimistaotlus esitatakse elektrooniliselt vastavalt artiklile 36 ja see peab sisaldama II lisa II peatüki 2. jao punktis 2.3 loetletud teavet seal osutatud vormingus. Deaktiveerimine ei mõjuta seoses kordumatu tunnusega juba talletatud teabe terviklust.

2. JAGU

Tarbijapakendi tasandil kordumatud tunnused

Artikkel 6

Märgistamine tarbijapakendi tasandil kordumatute tunnuste abil

1.   Tootjad ja importijad märgistavad iga liidus toodetud või liitu imporditud tarbijapakendi artikli 8 kohase kordumatu tunnusega („tarbijapakendi tasandil kordumatu tunnus“).

2.   Väljaspool liitu valmistatud toodete puhul paigaldatakse tarbijapakendi tasandil kordumatu tunnus tarbijapakendile enne, kui tubakatoode liitu imporditakse.

Artikkel 7

Tarbijapakendi tasandil kordumatute tunnuste kontrollimine

1.   Tootjad ja importijad tagavad, et kohe pärast tarbijapakendi tasandil kordumatute tunnuste paigaldamist kontrollitakse nende paigaldamise nõuetekohasust ja loetavust.

2.   Lõikes 1 osutatud protsessi kaitstakse rikkumisvastase seadmega, mille on tarninud ja paigaldanud sõltumatu kolmas isik, kes esitab asjaomastele liikmesriikidele ja komisjonile kinnituse selle kohta, et paigaldatud seade vastab käesoleva määruse nõuetele.

3.   Kui lõikes 1 osutatud protsess ei kinnita, et tarbijapakendi tasandil kordumatu tunnus on nõuetekohaselt paigaldatud ja täielikult loetav, paigaldavad tootjad ja importijad tarbijapakendi tasandil kordumatu tunnuse uuesti.

4.   Tootjad ja importijad tagavad, et rikkumisvastase seadme salvestatud teave jääb kättesaadavaks üheksa kuu jooksul pärast teabe registreerimist.

5.   Tootjad ja importijad tagavad liikmesriikide taotluse korral täieliku juurdepääsu rikkumisvastase seadme jäädvustatud kontrolliprotsessi salvestisele.

6.   Erandina lõigetest 2, 4 ja 5 ei kohaldata rikkumisvastase seadme paigaldamise kohustust:

a)

kuni 20. maini 2020 tootmisprotsesside suhtes, mida viivad läbi ettevõtjad või ettevõtjate grupp, kuhu nad kuuluvad, ja kes on 2019. kalendriaastal liidu tasandil kasutanud vähem kui 120 miljonit tarbijapakendi tasandil kordumatut tunnust;

b)

kuni 20. maini 2021 tootmisprotsesside suhtes, mida viivad läbi ettevõtjad, kes kuuluvad komisjoni soovituses 2003/361/EÜ (6) sätestatud väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate määratluse alla;

c)

täieliku käsitsitootmise suhtes.

Artikkel 8

Tarbijapakendi tasandil kordumatute tunnuste ülesehitus

1.   Iga tubakatoodete tarbijapakend märgistatakse tarbijapakendi tasandil kordumatu tunnusega. See koosneb võimalikult lühikesest tähtnumbriliste märkide jadast, mis ei ole pikem kui 50 märki. See on iga tarbijapakendi puhul kordumatu ja koosneb järgmistest andmeelementidest:

a)

kõigepealt tunnuse väljaandjale artikli 3 lõike 4 kohaselt antud tunnuskoodi tähistavad tähtnumbrilised märgid;

b)

tähtnumbriline jada, mille äraarvamise võimalus on vähetõenäoline ja igal juhul väiksem kui üks kümne tuhande kohta („seerianumber“);

c)

kood („tootekood“), mis võimaldab määrata kindlaks järgmist:

i)

tootmiskoht;

ii)

artiklis 16 osutatud tootmisrajatis;

iii)

artiklis 18 osutatud tubakatoodete tootmise masin;

iv)

toote kirjeldus;

v)

jaemüügi jaoks ette nähtud turg;

vi)

kavandatav veoteekond;

vii)

liitu importija (kui on kohaldatav);

d)

viimasena, tootmise kuupäeva ja kellaaega tähistav kaheksast numbrist koosnev ajatempel vormis AAKKPPhh.

2.   Tunnuse väljaandjad vastutavad lõike 1 punktides a, b ja c loetletud elemente sisaldava koodi loomise eest.

3.   Tootjad või importijad lisavad tunnuse väljaandja poolt vastavalt lõikele 2 loodud koodile lõike 1 punktis d osutatud ajatempli.

4.   Tarbijapakendi tasandil kordumatud tunnused ei sisalda ühtki muud andmeelementi, kui lõikes 1 loetletud.

Kui tunnuse väljaandjad kasutavad tarbijapakendi tasandil kordumatute tunnuste loomiseks krüpteerimist või tihendamist, peavad nad liikmesriikide pädevatele asutustele ja komisjonile teatama, milliseid algoritme nad krüpteerimise või tihendamise jaoks kasutasid. Tarbijapakendi tasandil kordumatuid tunnuseid ei kasutata uuesti.

Artikkel 9

Tarbijapakendi tasandil kordumatute tunnuste taotlemine ja väljaandmine

1.   Tootjad ja importijad saadavad taotluse artiklis 8 osutatud pädevale tarbijapakendi tasandil kordumatu tunnuse väljaandjale. Taotlused esitatakse elektrooniliselt kooskõlas artikliga 36.

2.   Sellist taotlust esitavad tootjad ja importijad edastavad II lisa II peatüki 2. jao punktis 2.1 loetletud teabe seal osutatud vormingus.

3.   Tunnuse väljaandja teeb kahe päeva jooksul alates taotluse saamisest ja allpool esitatud järjestuses järgmist:

a)

loob artikli 8 lõikes 2 osutatud koodid;

b)

edastab koodid koos käesoleva artikli lõikes 2 osutatud teabega ruuteri kaudu taotluse esitanud tootja või importija põhihoidlasse, nagu on ette nähtud artiklis 26, ning

c)

edastab koodid elektrooniliselt taotluse esitanud tootjale või importijale.

4.   Liikmesriik võib tunnuse väljaandjalt siiski nõuda elektroonilise edastamise alternatiivina tarbijapakendi tasandil kordumatute tunnuste saatmist füüsilisel kujul. Kui tarbijapakendi tasandil kordumatute tunnuste saatmist füüsilisel kujul pakutakse, peavad tootjad ja importijad täpsustama, kas nad seda soovivad. Sel juhul teeb tunnuse väljaandja kümne päeva jooksul alates taotluse saamisest ja allpool esitatud järjestuses järgmist:

a)

loob artikli 8 lõikes 2 osutatud koodid;

b)

edastab koodid koos lõikes 2 osutatud teabega ruuteri kaudu taotluse esitanud tootja või importija põhihoidlasse, nagu on ette nähtud artiklis 26;

c)

saadab taotluse esitanud tootjale või importijale artikli 21 kohase koodi optilise vöötkoodi kujul, mis on paigutatud füüsilistele kandjatele, nt kleebistele.

5.   Tootjad ja importijad võivad ühe tööpäeva jooksul tühistada lõike 1 kohaselt saadetud taotluse tagasikutsumisteate abil, mis on täpsemalt määratletud II lisa II peatüki 5. jao punktis 5.

3. JAGU

Koondpakendi tasandil kordumatud tunnused

Artikkel 10

Märgistamine koondpakendi tasandil kordumatute tunnuste abil

1.   Kui ettevõtjad otsustavad järgida direktiivi 2014/40/EL artikli 15 lõikes 5 sätestatud registreerimiskohustust, kasutades koondpakendi registreerimist, märgistavad nad tubakatooteid sisaldavad koondpakendid kordumatu tunnusega („koondpakendi tasandil kordumatu tunnus“).

2.   Koondpakendi tasandil kordumatud tunnused loob ja annab välja pädev tunnuse väljaandja talle esitatud taotluse alusel või ettevõtja ise.

3.   Kui koondpakendi tasandil kordumatu tunnus on loodud pädevale tunnuse väljaandjale esitatud taotluse alusel, vastab selle ülesehitus artikli 11 lõikes 1 sätestatule.

4.   Kui koondpakendi tasandil kordumatu tunnuse on loonud ettevõtja ise, koosneb see individuaalsest ühikukoodist, mis on loodud kooskõlas standardiga ISO/IEC 15459-1:2014 või ISO/IEC 15459-4:2014 või nende uusimate ekvivalentidega.

Artikkel 11

Tunnuse väljaandjate loodud koondpakendi tasandil kordumatute tunnuste ülesehitus

1.   Koondpakendi tasandil kordumatu tunnuse puhul, mis on loodud pädevale tunnuse väljaandjale esitatud taotluse alusel, moodustatakse tunnus maksimaalselt sajast tähtnumbrilisest märgist koosnevast jadast, mis on konkreetse koondpakendi jaoks kordumatu, ning see koostatakse järgmistest andmeelementidest:

a)

kõigepealt tunnuse väljaandjale artikli 3 lõike 4 kohaselt antud tunnuskoodi tähistavad tähtnumbrilised märgid;

b)

tähtnumbriline jada, mille äraarvamise võimalus on vähetõenäoline ja igal juhul väiksem kui üks kümne tuhande kohta („seerianumber“);

c)

selle rajatise (nagu on sätestatud artiklis 16) tunnuskood, kus koondpakenditesse pakendamine toimus;

d)

viimasena koondpakenditesse pakendamise kuupäeva ja kellaaega tähistav kaheksast numbrist koosnev ajatempel vormis AAKKPPhh.

2.   Tunnuse väljaandjad vastutavad lõike 1 punktides a, b ja c loetletud elemente sisaldava koodi loomise eest.

3.   Ettevõtjad lisavad tunnuse väljaandja poolt vastavalt lõikele 2 loodud koodile lõike 1 punktis d osutatud ajatempli.

4.   Ettevõtja võib koondpakendi tasandil kordumatule tunnusele lisada täiendavat teavet, eeldusel et ei ületata lõikes 1 sätestatud maksimaalset märkide arvu. Sellist teavet võib esitada üksnes lõikes 1 osutatud andmete järel.

Artikkel 12

Kordumatute tunnuste tasandite vaheline link

1.   Koondpakendi tasandil kordumatu tunnuse abil saab hoidlate süsteemile elektroonilist juurdepääsu tagava lingi kaudu kindlaks teha kõigi koondpakendis olevate kordumatute tunnuste loetelu.

2.   Lõikes 1 osutatud lingi loomiseks edastavad tootjad ja importijad oma põhihoidlale II lisa II peatüki 2. jao punktis 3.2 loetletud teabe seal osutatud vormingus.

3.   Lõikes 1 osutatud lingi loomiseks edastavad muud ettevõtjad kui tootjad ja importijad ruuteri kaudu varuhoidlale II lisa II peatüki 2. jao punktis 3.2 loetletud teabe seal osutatud vormingus.

Artikkel 13

Tunnuse väljaandjate loodud koondpakendi tasandil kordumatute tunnuste taotlemine ja väljaandmine

1.   Pädeva tunnuse väljaandjalt koondpakendi tasandil kordumatuid tunnuseid taotlevad ettevõtjad esitavad sellised taotlused elektrooniliselt kooskõlas artikliga 36.

2.   Selliseid taotlusi esitavad ettevõtjad edastavad II lisa II peatüki 2. jao punktis 2.2 loetletud teabe seal osutatud vormingus.

3.   Tootjate ja importijate puhul teeb tunnuse väljaandja kahe päeva jooksul alates taotluse saamisest ja allpool esitatud järjestuses järgmist:

a)

loob artikli 11 lõikes 2 osutatud koodid;

b)

edastab koodid koos lõikes 2 osutatud teabega ruuteri kaudu taotluse esitanud tootja või importija põhihoidlasse, nagu on ette nähtud artiklis 26, ning

c)

edastab koodid elektrooniliselt taotluse esitanud tootjale või importijale.

4.   Muude ettevõtjate kui tootjate ja importijate puhul teeb tunnuse väljaandja kahe päeva jooksul alates taotluse saamisest ja allpool esitatud järjestuses järgmist:

a)

loob artikli 11 lõikes 2 osutatud koodid;

b)

edastab koodid koos lõikes 2 osutatud teabega ruuteri kaudu varuhoidlasse, nagu on ette nähtud artiklis 26, ning

c)

edastab koodid elektrooniliselt taotluse esitanud ettevõtjatele.

5.   Ettevõtjad võivad ühe tööpäeva jooksul tühistada lõike 1 kohaselt saadetud taotluse II lisa II peatüki 5. jao punktis 5 täpsemalt määratletud ja seal osutatud vormis tagasikutsumisteate abil.

6.   Pädeva tunnuse väljaandja välja antud koondpakendi tasandil kordumatut tunnust ei tohi uuesti kasutada.

III PEATÜKK

ETTEVÕTJATE, RAJATISTE JA MASINATE TUNNUSKOODID

Artikkel 14

Taotlus ettevõtja tunnuskoodi saamiseks

1.   Ettevõtjad ja esimeste jaemüügiettevõtete käitajad taotlevad ettevõtja tunnuskoodi selliselt tunnuse väljaandjalt, kes on pädev igas liikmesriigis, kus neil on vähemalt üks rajatis. Importijad taotlevad ettevõtja tunnuskoodi selliselt tunnuse väljaandjalt, kes on pädev igas liikmesriigis, kelle turule nad oma tooteid lasevad.

2.   Lõike 1 kohast taotlust esitavad ettevõtjad ja esimeste jaemüügiettevõtete käitajad edastavad II lisa II peatüki 1. jao punktis 1.1 loetletud teabe seal osutatud vormingus.

3.   Esimeste jaemüügiettevõtete käitajate kohustust taotleda ettevõtja tunnuskoodi võib täita ka mis tahes muu registreeritud ettevõtja. Selliseks kolmanda isiku poolseks registreerimiseks on vaja esimese jaemüügiettevõtte käitaja nõusolekut. Kolmas isik teavitab esimese jaemüügiettevõtte käitajat registreerimise kõigist üksikasjadest, sh talle antud ettevõtja tunnuskoodist.

4.   Ettevõtjad ja esimeste jaemüügiettevõtete käitajad teavitavad tunnuse väljaandjat kõigist teiste tunnuse väljaandjate poolt neile antud ettevõtja tunnuskoodidest. Kui see teave ei ole registreerimise ajal kättesaadav, edastavad ettevõtjad selle hiljemalt kahe tööpäeva jooksul alates teise tunnuse väljaandja poolt neile antud ettevõtja tunnuskoodi kättesaamise päevast.

5.   Asjaomane ettevõtja teavitab tunnuse väljaandjat II lisa II peatüki 1. jao punktides 1.2 ja 1.3 osutatud vormingus viivitamata mis tahes muudatustest algses taotluses esitatud teabes ning tegevuse lõpetamisest.

Artikkel 15

Ettevõtja tunnuskoodi väljaandmine ja registreerimine

1.   Pärast artikli 14 kohase taotluse saamist loob tunnuse väljaandja ettevõtja tunnuskoodi, mis koosneb järgmistest andmeelementidest järgmises järjestuses:

a)

kõigepealt tunnuse väljaandjale artikli 3 lõike 4 kohaselt antud tunnuskoodi tähistavad tähtnumbrilised märgid ning

b)

seejärel tähtnumbriline jada, mis tunnuse väljaandja koodikogumis ei kordu.

2.   Tunnuse väljaandja edastab koodi taotluse esitanud ettevõtjale kahe tööpäeva jooksul.

3.   Kogu artikli 14 lõike 2 kohaselt tunnuse väljaandjale esitatud teave ja vastavad tunnuskoodid moodustavad osa loodavast registrist, mida haldab ja ajakohastab pädev tunnuse väljaandja.

4.   Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võivad liikmesriigid kooskõlas oma siseriikliku õigusega nõuda tunnuse väljaandjalt ettevõtja tunnuskoodi deaktiveerimist. Sel juhul teavitavad liikmesriigid ettevõtjat või esimese müügikoha käitajat deaktiveerimisest, lisades selle põhjused. Ettevõtja tunnuskoodi deaktiveerimine toob endaga automaatselt kaasa seotud rajatiste ja masinate tunnuskoodide deaktiveerimise.

5.   Ettevõtjad ja esimeste jaemüügiettevõtete käitajad vahetavad teavet oma tunnuskoodide kohta, et ettevõtjatel oleks võimalik registreerida ja edastada tehinguid käsitlevat teavet, nagu on sätestatud artiklis 33.

Artikkel 16

Taotlus rajatise tunnuskoodi saamiseks

1.   Kõik rajatised alates tootmisest kuni esimese jaemüügiettevõtteni identifitseeritakse sellise tunnuse väljaandja loodud koodi („rajatise tunnuskood“) abil, kes on pädev rajatise asukoha territooriumil.

2.   Ettevõtjad ja esimeste jaemüügiettevõtete käitajad esitavad rajatise tunnuskoodi taotluse, edastades tunnuse väljaandjale II lisa II peatüki 1. jao punktis 1.4 loetletud teabe seal osutatud vormingus.

3.   Esimeste jaemüügiettevõtete puhul lasub rajatise tunnuskoodi taotlemise kohustus esimese jaemüügiettevõtte käitajal. Seda kohustust võib täita ka mis tahes muu registreeritud ettevõtja, kes võib tegutseda esimese jaemüügiettevõtte käitaja nimel. Kolmanda isiku poolseks registreerimiseks on vaja esimese jaemüügiettevõtte käitaja nõusolekut. Kolmas isik teavitab esimese jaemüügiettevõtte käitajat registreerimise kõigist üksikasjadest, sh talle antud rajatise tunnuskoodist.

4.   Rajatise tunnuskoodi taotlemise kohustus väljaspool liitu asuvate tootmisrajatiste jaoks lasub liidus registreeritud importijal. Importijad esitavad taotluse selle liikmesriigi määratud tunnuse väljaandjale, kelle turule nad oma tooteid lasevad. Importijapoolseks registreerimiseks on vaja kolmandas riigis asuva tootmisrajatise käitaja nõusolekut. Importija teavitab kolmandas riigis asuva tootmisrajatise käitajat registreerimise kõigist üksikasjadest, sh talle antud rajatise tunnuskoodist.

5.   Ettevõtja teavitab tunnuse väljaandjat II lisa II peatüki 1. jao punktides 1.5 ja 1.6 osutatud vormingus viivitamata mis tahes muudatustest algses taotluses esitatud teabes ning rajatise sulgemisest.

Artikkel 17

Rajatise tunnuskoodi väljaandmine ja registreerimine

1.   Pärast artikli 16 kohase taotluse saamist loob tunnuse väljaandja rajatise tunnuskoodi, mis koosneb järgmistest andmeelementidest järgmises järjestuses:

a)

kõigepealt tunnuse väljaandjale artikli 3 lõike 4 kohaselt antud tunnuskoodi tähistavad tähtnumbrilised märgid ning

b)

seejärel tähtnumbriline jada, mis tunnuse väljaandja koodikogumis ei kordu.

2.   Tunnuse väljaandja edastab koodi taotluse esitanud ettevõtjale kahe tööpäeva jooksul alates taotluse kättesaamisest.

3.   Kogu artikli 16 lõike 2 kohaselt tunnuse väljaandjale esitatud teave ja vastavad tunnuskoodid moodustavad osa loodavast registrist, mida haldab ja ajakohastab pädev tunnuse väljaandja.

4.   Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võivad liikmesriigid nõuda tunnuse väljaandjalt rajatise tunnuskoodi deaktiveerimist. Sel juhul teavitavad liikmesriigid ettevõtjat või esimese müügikoha käitajat deaktiveerimisest, lisades selle põhjused. Rajatise tunnuskoodi deaktiveerimine toob endaga automaatselt kaasa seotud masinate tunnuskoodide deaktiveerimise.

5.   Ettevõtjad ja esimeste jaemüügiettevõtete käitajad vahetavad teavet oma tunnuskoodide kohta, et ettevõtjatel oleks võimalik registreerida ja edastada toodete liikumist käsitlevat teavet, nagu on sätestatud artiklis 32.

Artikkel 18

Taotlus masina tunnuskoodi saamiseks

1.   Iga masin identifitseeritakse sellise tunnuse väljaandja loodud koodi („masina tunnuskood“) abil, kes on pädev masina asukoha territooriumil.

2.   Tootjad ja importijad esitavad masina tunnuskoodi taotluse, edastades tunnuse väljaandjale II lisa II peatüki 1. jao punktis 1.7 loetletud teabe seal osutatud vormingus.

3.   Masina tunnuskoodi taotlemise kohustus väljaspool liitu asuvates tootmisrajatistes asuvate masinate jaoks lasub liidus registreeritud importijal. Importijad esitavad taotluse selle liikmesriigi määratud tunnuse väljaandjale, kelle turule nad oma tooteid lasevad. Importijapoolseks registreerimiseks on vaja kolmandas riigis asuva tootmisrajatise käitaja nõusolekut. Importija teavitab kolmandas riigis asuva tootmisrajatise käitajat registreerimise kõigist üksikasjadest, sh talle antud masina tunnuskoodist.

4.   Tootja või importija teavitab tunnuse väljaandjat II lisa II peatüki 1. jao punktides 1.8 ja 1.9 osutatud vormingus viivitamata mis tahes muudatustest algses taotluses esitatud teabes ning registreeritud masina kasutusest kõrvaldamisest.

Artikkel 19

Masina tunnuskoodi väljaandmine ja registreerimine

1.   Pärast artikli 18 kohase taotluse saamist loob tunnuse väljaandja masina tunnuskoodi, mis koosneb järgmistest andmeelementidest järgmises järjestuses:

a)

kõigepealt tunnuse väljaandjale artikli 3 lõike 4 kohaselt antud tunnuskoodi tähistavad tähtnumbrilised märgid ning

b)

seejärel tähtnumbriline jada, mis tunnuse väljaandja koodikogumis ei kordu.

2.   Tunnuse väljaandja edastab koodi taotluse esitanud ettevõtjale kahe tööpäeva jooksul.

3.   Kogu artikli 18 lõike 2 kohaselt tunnuse väljaandjale esitatud teave ja vastavad tunnuskoodid moodustavad osa loodavast registrist, mida haldab ja ajakohastab asjaomane tunnuse väljaandja.

4.   Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võivad liikmesriigid nõuda tunnuse väljaandjalt masina tunnuskoodi deaktiveerimist. Sel juhul teavitavad liikmesriigid tootjaid ja importijaid deaktiveerimisest, lisades selle põhjused.

Artikkel 20

Offline-lamefailide ja registrite edastamine

1.   Tunnuse väljaandjad loovad artikli 14 lõikes 2, artikli 16 lõikes 2 ja artikli 18 lõikes 2 osutatud teabega seotud offline-lamefailid ja registrid koos selgitavate märkustega nende struktuuri kohta.

2.   Offline-lamefailid ei tohi olla suuremad kui kaks gigabaiti tunnuse väljaandja kohta. Iga lamefaili rida peab sisaldama üht eraldajatega (nt komad või tabeldusmärgid) piiratud väljadega kirjet.

3.   Tunnuse väljaandjad tagavad, et kõigi offline-lamefailide, registrite ja nendega seotud selgitavate märkuste ajakohastatud koopiad saadetakse elektrooniliselt ruuteri kaudu varuhoidlasse.

4.   Liikmesriigid võivad kohandada lõikes 2 offline-lamefailide suuruse suhtes seatud piiranguid, võttes arvesse nii kordumatute tunnuste võrguväliseks kontrollimiseks kasutatavatele seadmetele installitud olemasoleva mälu keskmist suurust kui ka tunnuse väljaandjate koguarvu.

IV PEATÜKK

ANDMEKANDJAD

Artikkel 21

Kordumatute tunnuste andmekandjad

1.   Tarbijapakendi tasandil kordumatud tunnused kodeeritakse vähemalt üht järgmist liiki andmekandjat kasutades:

a)

optilise seadmega loetav andmemaatriks (Data Matrix), mille veatuvastus- või veaparandusomadused on vähemalt võrdsed Data Matrix ECC200-ga. Standardi ISO/IEC 16022:2006 nõuetele vastavad vöötkoodid loetakse käesolevas punktis sätestatud nõuetele vastavaks;

b)

optilise seadmega loetav ruutkood (QR Code) vähemalt 30 % veaparandustasemega. Standardi ISO/IEC 18004:2015 nõuetele vastavad, veaparandustasemega H vöötkoodid loetakse käesolevas punktis sätestatud nõuetele vastavaks;

c)

optilise seadmega loetav täppkood (DotCode), mille veatuvastus- või veaparandusomadused on vähemalt võrdsed sellega või suuremad sellest, mida võimaldab NC kontrollsümboliga Reedi-Solomoni veaparandusalgoritm, kus kontrollsümbolite arv NC = 3 + ND/2 (ND on andmesümbolite arv). Association for Automatic Identification and Mobility (AIM) avaldatud tehnilisele kirjeldusele „ISS DotCode Symbology Specification“ (3. versioon, august 2014) vastavad vöötkoodid loetakse käesolevas punktis sätestatud nõuetele vastavaks.

2.   Kui tarbijapakendi tasandil kordumatud tunnused saadetakse elektrooniliselt, vastutavad nende kodeerimise eest tootjad ja importijad kooskõlas lõikega 1.

3.   Kui tarbijapakendi tasandil kordumatud tunnused saadetakse füüsilisel kujul, vastutavad artikli 8 lõike 2 kohaselt loodud koodide šifreerimise eest tunnuse väljaandjad kooskõlas lõikega 1.

4.   Erandina lõikest 1 võivad tootjad ja importijad lisada vormingus AAKKPPhh ajatempli andmekandjast eraldi oleva inimloetava koodina.

5.   Koondpakendi tasandil kordumatud tunnused kodeerivad ettevõtjad vähemalt üht järgmist liiki andmekandjat kasutades:

a)

optilise seadmega loetav andmemaatriks (Data Matrix), mille veatuvastus- või veaparandusomadused on vähemalt võrdsed Data Matrix ECC200-ga. Standardi ISO/IEC 16022:2006 nõuetele vastavad vöötkoodid loetakse käesolevas punktis sätestatud nõuetele vastavaks;

b)

optilise seadmega loetav ruutkood (QR Code) vähemalt 30 % veaparandustasemega. Standardi ISO/IEC 18004:2015 nõuetele vastavad, veaparandustasemega H vöötkoodid loetakse käesolevas punktis sätestatud nõuetele vastavaks;

c)

optilise seadmega loetav kood 128, mille veatuvastusomadused on vähemalt võrdsed sellega, mida võimaldab paaris-/paaritu-paarsusel ja joone/tühiku paarsusel põhinev algoritm. Standardi ISO/IEC 15417:2007 nõuetele vastavad vöötkoodid loetakse käesolevas punktis sätestatud nõuetele vastavaks.

6.   Selleks et eristada lõigetes 1 ja 5 osutatud andmekandjaid kõigist muudest tarbija- või koondpakendile paigutatud andmekandjatest, võivad ettevõtjad selliste andmekandjate kõrvale lisada märke „TTT“.

Artikkel 22

Optiliste andmekandjate kvaliteet

1.   Ettevõtjad tagavad optiliste andmekandjate väga hea loetavuse. Käesolevas artiklis sätestatud nõuetele vastavaks loetakse selline optiliste andmekandjate kvaliteet, mida on kahemõõtmeliste andmekandjate puhul hinnatud ISO/IEC standardi 15415:2011 järgi ja lineaarsete sümbolite puhul ISO/IEC standardi 15416:2016 järgi vähemalt 3,5-le.

2.   Ettevõtjad tagavad, et optilised andmekandjad on loetavad vähemalt viis aastat pärast nende loomist.

Artikkel 23

Inimloetav kood

1.   Ettevõtjad tagavad, et iga andmekandja sisaldab inimloetavat koodi, mis võimaldab elektroonilist juurdepääsu hoidlate süsteemis olevale kordumatute tunnustega seotud teabele.

2.   Kui pakendi mõõtmed seda võimaldavad, peab inimloetav kood paiknema kordumatut tunnust kandva optilise andmekandja lähedal.

V PEATÜKK

HOIDLATE SÜSTEEM

Artikkel 24

Hoidlate süsteemi osad

1.   Hoidlate süsteem koosneb järgmistest allsüsteemidest:

a)

andmehoidlad, mis on loodud üksiktootjate ja -importijate tubakatoodetega seotud andmete talletamiseks („põhihoidlad“);

b)

andmehoidla, mis sisaldab kõigi põhihoidlates talletatavate andmete koopiat („varuhoidla“);

c)

varuhoidla haldaja poolt loodud ja käitatav marsruutimisteenus („ruuter“).

2.   Lõikes 1 osutatud allsüsteemid peavad kasutatud teenuseosutajast olenemata olema üksteisega täielikult koostalitusvõimelised.

Artikkel 25

Hoidlate süsteemi üldiseloomustus

1.   Hoidlate süsteem vastab järgmistele tingimustele:

a)

see võimaldab hoidlate süsteemi funktsionaalset integreerimist jälgitavussüsteemi, samuti katkematut elektroonilist andmevahetust hoidlate süsteemi ja muude asjakohaste jälgitavussüsteemi osade vahel;

b)

see võimaldab käesolevas määruses sätestatud nõuete kohast tubakatoodete e-identimist ja e-autentimist nii tarbija- kui ka koondpakendi tasandil;

c)

see võimaldab kordumatute tunnuste automaatset deaktiveerimist artiklis 5 sätestatud eeskirjade kohaselt;

d)

see tagab ettevõtjate ja tunnuse väljaandjate registreeritud ja hoidlate süsteemi saadetud teabe elektroonilise vastuvõtmise ja talletamise käesolevas määruses sätestatud nõuete kohaselt;

e)

see tagab andmete talletamise vähemalt viie aasta jooksul alates hetkest, mil andmed hoidlate süsteemi üles laaditakse;

f)

see võimaldab ettevõtjatele ning taotluse korral liikmesriikidele ja komisjonile automaatset olekuteate saatmist, nt aruandlustegevusega seotud õnnestumise, vea või muudatuste korral, vastavalt käesoleva määruse nõuetele;

g)

see võimaldab ettevõtjatelt saadud teadete automaatset kinnitamist, sh ebatäpsete või mittetäielike teadete tagasilükkamist, eelkõige aruandluse puhul, mis on seotud registreerimata või dubleeritud kordumatute tunnustega, kusjuures hoidlate süsteem talletab teabe kõigi tagasilükatud teadete kohta;

h)

see tagab kohese sõnumite vahetamise kõigi süsteemi osade vahel vastavalt käesoleva määruse nõuetele; eelkõige ei tohi hoidlate süsteemi üldine reageerimisaeg kinnitavate teadete saatmisel ületada 60 sekundit, olenemata lõppkasutaja internetiühenduse kiirusest;

i)

see tagab kõigi süsteemi osade ja teenuste pideva kättesaadavuse vähemalt 99,5 % igakuise töövõimeajaga ja piisava varundamissüsteemi;

j)

seda kaitsevad turvaprotseduurid ja -süsteemid, mis tagavad, et juurdepääs andmehoidlatele ja neisse alla laaditud andmetele antakse ainult käesoleva määrusega lubatud isikutele;

k)

sellele pääsevad juurde liikmesriikide pädevad asutused ja komisjon. Liikmesriikide määratud riiklikele asutustele ja komisjoni talitustele antakse pääsuõigused, mis võimaldavad neil graafilise kasutajate haldamise liidese kaudu luua, hallata ja tühistada andmehoidlate kasutajate pääsuõigusi ja teha käesolevas peatükis sätestatud seotud toiminguid. Graafiline kasutajate haldamise liides, eelkõige asjakohased taaskasutatavad lahendused, mida pakutakse Euroopa ühendamise rahastu telekommunikatsiooni osa oluliste aluselementidena, peavad olema kooskõlas määrusega (EL) nr 910/2014. Liikmesriikide määratud riiklikud asutused on võimelised andma seonduvaid pääsuõigusi teistele oma vastutusalasse kuuluvatele kasutajatele;

l)

see võimaldab liikmesriikidel ja komisjonil laadida alla andmehoidlates talletatavate andmete täielikke ja valikulisi kogumeid;

m)

see säilitab täielikud andmed („auditijälg“) kõigi talletatud andmeid käsitlevate toimingute, neid tegevate kasutajate ja nende laadi, sh kasutajate juurdepääsu ajaloo kohta; auditijälg luuakse andmete esmakordsel üleslaadimisel ja seda säilitatakse olenemata mis tahes täiendavatest riiklikest nõuetest vähemalt viis aastat.

2.   Hoidlate süsteemis talletatavaid andmeid kasutatakse üksnes direktiivis 2014/40/EL ja käesolevas määruses nimetatud eesmärgil.

Artikkel 26

Põhihoidlad

1.   Iga tootja ja importija tagab põhihoidla loomise. Selleks sõlmib iga tootja ja importija kooskõlas komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2018/573 (7) sätestatud lepinguliste nõuetega sõltumatu kolmandast isikust teenuseosutajaga lepingu. Sõltumatu kolmanda isiku valimine toimub vastavalt I lisa A osas sätestatud menetluseeskirjadele.

2.   Iga põhihoidla majutab ainult teavet, mis on seotud selle tootja või importija tubakatoodetega, kes hoidlaga lepingu sõlmis.

3.   Alati, kui põhihoidla saab aruandlustegevuse alusel andmeid või mõnel muul lubatud põhjusel, saadetakse need kohe edasi varuhoidlasse.

4.   Kõigi saadud andmete edasisaatmiseks varuhoidlasse kasutavad põhihoidlad varuhoidla kindlaks määratud andmevormingut ja andmevahetuse korda.

5.   Põhihoidlad talletavad andmeid kooskõlas varuhoidla esitatud ühise andmesõnastikuga.

6.   Liikmesriigid, komisjon ja komisjoni heaks kiidetud välisaudiitorid peavad olema võimelised teostama põhilisi päringuid kõigi põhihoidlas talletatud andmete kohta.

Artikkel 27

Varuhoidla

1.   Luuakse üks varuhoidla, mis sisaldab kõigi põhihoidlates talletatud andmete koopiat. Varuhoidla käitaja määratakse põhihoidlate haldajate hulgast I lisa B osas sätestatud korras.

2.   Varuhoidla pakub nii graafilist kui ka mittegraafilist kasutajaliidest, mis võimaldavad liikmesriikidel ja komisjonil pääseda juurde hoidlate süsteemis talletatud andmetele ja nende kohta päringuid esitada, kasutades kõiki üldkasutatavate andmebaaside otsingufunktsioone, eelkõige järgmiste toimingute läbiviimisel:

a)

kõikvõimaliku üht või mitut kordumatut tunnust käsitleva teabe otsimine, sh mitme kordumatu tunnuse ja nendega seotud teabe, eriti nende asukohta tarneahelas käsitlevate andmete võrdlemine ja ristkontroll;

b)

loetelude ja statistika koostamine (nt tootevarude ja laekumiste/väljamaksete kohta) seoses ühe või mitme II lisas andmeväljadena loetletud aruandlusandmete elemendiga;

c)

kõigi ettevõtja poolt süsteemile teatatud tubakatoodete, sh tagasikutsutuna, turult kõrvaldatuna, varastatuna, kadununa või hävitamisele kuuluvana teatatud toodete kindlakstegemine.

3.   Lõikes 2 osutatud kasutajaliidesed võimaldavad igal liikmesriigil ja komisjonil määrata kindlaks konkreetsed eeskirjad, mis käsitlevad järgmist:

a)

automaatne hoiatamine, mis põhineb eranditel ja konkreetsetel teatatud sündmustel, nt kaubanduses ilmnevatel äkilistel kõikumistel ja korrapäratustel, katsetel sisestada süsteemi kaks korda üht kordumatut tunnust või deaktiveerida artikli 15 lõikes 4, artikli 17 lõikes 4 ja artikli 19 lõikes 4 osutatud tunnuskoode või siis, kui ettevõtja teatab, et toode on varastatud või kadunud;

b)

selliste perioodiliste aruannete vastuvõtt, mis põhinevad II lisas andmeväljadena loetletud aruandlusandmete elementide mis tahes kombinatsioonil.

4.   Lõikes 3 osutatud automaatsed hoiatused ja perioodilised aruanded saadetakse edasi liikmesriikide ja komisjoni määratud saaja-aadressidele, nt riiklike asutuste või komisjoni kasutatavatele ja hallatavatele välissüsteemidele kuuluvatele personaalsetele e-posti aadressidele ja/või internetiprotokolli (IP) aadressidele.

5.   Lõikes 2 nimetatud kasutajaliidesed võimaldavad liikmesriikidel ja komisjonil nende enda valitud analüüsitarkvara kasutades kaugseadmete abil juurde pääseda hoidlate süsteemis talletatud andmetele.

6.   Lõikes 2 osutatud kasutajaliidesed on kättesaadavad liidu ametlikes keeltes.

7.   Andmehoidla üldine reageerimisaeg mis tahes päringule ja hoiatuse päästikule ei tohi vähemalt 99 % puhul kõigist lõigetega 2 ja 3 ette nähtud päringutest ja automaatsetest hoiatustest ületada viit sekundit vähem kui kaks aastat talletatud andmete korral ja kümmet sekundit kaks või enam aastat talletatud andmete korral, olenemata lõppkasutaja internetiühenduse kiirusest.

8.   Aruandlustegevuse andmete saabumise ning neile graafilise ja mittegraafilise kasutajaliidese kaudu juurdepääsetavuse vahele jääv aeg ei tohi põhi- ja varuhoidlates vähemalt 99 % puhul kõigist andmeedastustest ületada 60 sekundit.

9.   Andmehoidla võimaldab offline-lamefailide vastuvõtmist, talletamist ja kättesaadavaks tegemist selleks, et uuendada liikmesriikide poolt kordumatute tunnuste võrguväliseks dekodeerimiseks kasutatavaid kontrolliseadmeid.

10.   Varuhoidla haldaja loob artikli 20 lõike 3 kohaselt talle edastatud teabe registri ja haldab seda. Registris talletatud teavet säilitatakse nii kaua, kuni jälgitavussüsteem töötab.

11.   Liikmesriikidel ja komisjonil on õigus sõlmida varuhoidla haldajaga täiendavaid teenustaseme kokkuleppeid, et viimane saaks lepinguosalisena osutada täiendavaid teenuseid, mida ei ole käesoleva määrusega ette nähtud. Varuhoidla haldaja võib selliste lisateenuste eest nõuda proportsionaalset tasu.

12.   Käesoleva artikli kohaselt liikmesriikidele ja komisjonile osutatavad andmehoidla teenused peavad olema kooskõlas määrusega (EL) nr 910/2014 ja eelkõige võimaldama asjakohaseid taaskasutatavaid lahendusi, mida pakutakse Euroopa ühendamise rahastu telekommunikatsiooni osa oluliste aluselementidena.

Artikkel 28

Varuhoidla haldaja koordineerimisülesanded

1.   Varuhoidlat haldav teenuseosutaja edastab põhihoidlaid haldavatele teenuseosutajatele, tunnuse väljaandjatele ja ettevõtjatele varuhoidla ja ruuteriga andmete vahetamiseks nõutava tehniliste kirjelduste loetelu. Kõik tehnilised kirjeldused põhinevad omandiõigusega hõlmamata avatud standarditel.

Esimeses lõigus osutatud loetelu edastatakse hiljemalt kahe kuu jooksul pärast kuupäeva, mil varuhoidlat haldav teenuseosutaja välja valiti.

2.   Varuhoidlat haldav teenuseosutaja koostab II lisas esitatud teabe põhjal ühtse andmesõnastiku. Ühtne andmesõnastik viitab inimloetavas vormingus andmeväljade märgenditele. Ühtne andmesõnastik edastatakse põhihoidlaid haldavatele teenuseosutajatele hiljemalt kahe kuu jooksul pärast kuupäeva, mil varuhoidlat haldav teenuseosutaja välja valiti.

3.   Alati, kui on vaja tagada hoidlate süsteemi tõhus toimimine kooskõlas käesoleva määruse nõuetega, ajakohastab varuhoidlat haldav teenuseosutaja lõikes 1 osutatud loetelu ja lõikes 2 osutatud loetelu ja ühtse andmesõnastiku. Igast sellisest ajakohastamisest antakse teada põhihoidlaid haldavatele teenuseosutajatele vähemalt kaks kuud enne süsteemi ajakohastamist.

Artikkel 29

Ruuter

1.   Varuhoidla haldaja seab sisse ruuteri ja haldab seda.

2.   Ruuteri, põhihoidlate ja varuhoidla vaheline andmevahetus toimub ruuteri poolt kindlaks määratud andmevormingut ja andmevahetuse korda kasutades.

3.   Ruuteri ja tunnuse väljaandja vaheline andmevahetus toimub ruuteri kindlaks määratud andmevormingut ja andmevahetuse korda kasutades.

4.   Muud ettevõtjad kui tootjad ja importijad saadavad direktiivi 2014/40/EL artikli 15 ja käesoleva määruse kohaselt salvestatud teabe ruuterile, mis edastab selle põhihoidlale, mis teenindab tootjat või importijat, kelle tubakatoodetega on tegu. Nende andmete koopia edastatakse kohe varuhoidlate süsteemi.

Artikkel 30

Hoidlate süsteemi kulud

1.   Kõik artikli 24 lõikes 1 osutatud hoidlate süsteemiga seotud kulud, sh need kulud, mis tekivad seoses selle loomise, käitamise ja hooldusega, kannavad tubakatoodete tootjad ja importijad. Need kulud peavad olema õiglased, mõistlikud ja proportsionaalsed

a)

osutatud teenustega ning

b)

taotletud tarbijapakendi tasandil kordumatute tunnuste arvuga kindla perioodi jooksul.

2.   Kohaldatavad varuhoidla loomise ja ruuteri sisseseadmise ning nende käitamise ja hooldamise kulud jäetakse tubakatoodete tootjate ja importijate kanda kulude kaudu, mille tasumist nõuavad neilt põhihoidlate haldajad.

Artikkel 31

Hoidlate süsteemi loomise tähtaeg

Hoidlate süsteem peab olema loodud ja testimisvalmis 20. märtsil 2019.

VI PEATÜKK

REGISTREERIMINE JA EDASTAMINE

Artikkel 32

Toodete liikumist käsitleva teabe registreerimine ja edastamine

1.   Liidus toodetud või liitu imporditud tarbijapakendite tegeliku veoteekonna kindlaksmääramiseks registreerivad ettevõtjad järgmised sündmused:

a)

tarbijapakendi tasandil kordumatute tunnuste paigaldamine tarbijapakenditele;

b)

koondpakendi tasandil kordumatute tunnuste paigaldamine koondpakenditele;

c)

tubakatoodete lähetamine rajatisest;

d)

tubakatoodete saabumine rajatisse;

e)

vahelaadimine.

2.   Tootjad ja importijad edastavad II lisa II peatüki 3. jao punktides 3.1–3.5 loetletud teabe seal osutatud vormingus põhihoidlale, kellega neil on sõlmitud leping. Kõik ülejäänud ettevõtjad edastavad II lisa II peatüki 3. jao punktides 3.1–3.5 loetletud teabe seal osutatud vormingus ruuteri kaudu.

3.   Artikli 10 lõike 4 kohaselt märgistatud koondpakendi lahtivõtmiseks juhul, kui ettevõtja kavatseb koondpakendi tasandil kordumatut tunnust tulevastes toimingutes uuesti kasutada, edastavad tootjad ja importijad II lisa II peatüki 3. jao punktis 3.6 loetletud teabe seal osutatud vormingus põhihoidlale, kellega neil on sõlmitud leping. Kõik ülejäänud ettevõtjad edastavad II lisa II peatüki 3. jao punktis 3.6 loetletud teabe seal osutatud vormingus ruuteri kaudu.

4.   Kui kaupa tarnitakse müügiautoga mitmele esimesele jaemüügiettevõttele, edastavad tootjad ja importijad II lisa II peatüki 3. jao punktis 3.7 loetletud teabe seal osutatud vormingus põhihoidlale, kellega neil on sõlmitud leping. Kõik ülejäänud ettevõtjad edastavad II lisa II peatüki 3. jao punktis 3.7 loetletud teabe seal osutatud vormingus ruuteri kaudu.

5.   Liidust väljapoole saatmiseks ette nähtud alla 10 kg kogumassiga tubakatoodete tarbija- või koondpakendite lähetamisel või vahelaadimisel võivad liikmesriigid, kus lähetav rajatis asub, lubada lõike 1 punktides c–e osutatud registreerimiskohustust täita logistika- või postiettevõtjale kuuluva tuvastamis- ja jälgimissüsteemi kirjetele juurdepääsu andmise teel.

6.   Kui tubakatooted on pärast kordumatu tunnuse paigaldamist hävitatud või varastatud, edastavad ettevõtjad viivitamata deaktiveerimistaotluse II lisa II peatüki 2. jao punktis 2.3 osutatud ulatuses ja vormingus.

7.   Sündmust käsitlev teave loetakse nõuetekohaselt edastatuks, kui põhihoidlalt või ruuterilt on saadud positiivne kinnitus. Kinnitus sisaldab teate tagasikutsumiskoodi, mida ettevõtja peab kasutama juhul, kui algne sõnum tuleb tühistada.

Artikkel 33

Tehinguid käsitleva teabe registreerimine ja edastamine

1.   Direktiivi 2014/40/EL artikli 15 lõike 2 punktides j ja k osutatud tehinguid käsitleva teabe määratlemiseks registreerivad ettevõtjad järgmised sündmused:

a)

tellimuse numbri väljastamine;

b)

arve väljastamine;

c)

makse laekumine.

2.   Tootjad ja importijad edastavad II lisa II peatüki 4. jaos loetletud teabe seal osutatud vormingus põhihoidlale, kellega neil on sõlmitud leping. Kõik ülejäänud ettevõtjad edastavad II lisa II peatüki 4. jaos loetletud teabe seal osutatud vormingus ruuteri kaudu.

3.   Lõikes 2 osutatud teabe salvestamise ja edastamise kohustus lasub müüjal.

4.   Lõikes 2 osutatud teave loetakse nõuetekohaselt edastatuks, kui põhihoidlatelt või ruuterilt on saadud positiivne kinnitus. Kinnitus sisaldab teate tagasikutsumiskoodi, mida ettevõtja peab kasutama juhul, kui algne sõnum tuleb tühistada.

Artikkel 34

Nõutava teabe edastamise ajaline raamistik

1.   Ettevõtjad peavad edastama artikli 32 lõike 1 punktides a, b ja d, artikli 32 lõigetes 3 ja 4 ning artikli 33 lõikes 1 osutatud andmed kolme tunni jooksul pärast sündmuse toimumist. Artiklis 32 osutatud teave tuleb edastada sündmuste toimumise järjekorras.

2.   Lõike 1 kohaldamisel loetakse artiklis 33 osutatud sündmused toimunuks hetkel, kui neid saab esimest korda seostada asjakohaste tarbijapakenditega.

3.   Ettevõtjad peavad edastama artikli 32 lõike 1 punktides c ja e osutatud, tubakatoodete rajatisest lähetamist ja vahelaadimist käsitlevad andmed 24 tunni jooksul enne sündmuse toimumist.

4.   Erandina lõikest 1 võivad ettevõtjad edastada artikli 32 lõike 1 punktides a, b ja d, artikli 32 lõigetes 3 ja 4 ning artikli 33 lõikes 1 osutatud andmed 24 tunni jooksul pärast sündmuse toimumist, kui nad täidavad mis tahes järgmise tingimuse:

a)

ettevõtjad või ettevõtjate grupp, kuhu nad kuuluvad, on eelmisel kalendriaastal liidu tasandil kasutanud vähem kui 120 miljonit tarbijapakendi tasandil kordumatut tunnust;

b)

nad on väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad komisjoni soovituse 2003/361/EÜ tähenduses.

5.   Lõiget 1 kohaldatakse alates 20. maist 2028. Kuni selle kuupäevani võivad kõik ettevõtjad edastada lõikes 1 osutatud teavet 24 tunni jooksul pärast sündmuse toimumist.

VII PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 35

Sõltumatus

1.   Tunnuse väljaandjad, andmehoidla teenuste osutajad ja rikkumisvastaste seadmete tarnijad ning, kui see on asjakohane, siis nende alltöövõtjad peavad olema sõltumatud ja täitma oma ülesandeid erapooletult.

2.   Lõike 1 kohaldamisel kasutatakse sõltumatuse hindamiseks järgmisi kriteeriume:

a)

sõltumatus tubakatööstusest nii õigusliku vormi, organisatsioonilise struktuuri kui ka otsuste tegemise seisukohast. Eelkõige hinnatakse, kas tubakatööstusel, sealhulgas vähemusaktsionäridel ei ole otsest või kaudset valitsevat mõju ettevõtte või ettevõtjate grupi üle;

b)

rahaline sõltumatus tubakatööstusest, mille tingimuseks on see, et enne ülesande enda peale võtmist on asjaomane ettevõtja või ettevõtjate grupp teeninud viimase kahe kalendriaasta jooksul tubakasektorile tarnitud kaupadest ja teenustest alla 10 % oma ülemaailmsest käibest (v.a käibemaks ja muud kaudsed maksud), nagu on võimalik kindlaks teha uusimate kinnitatud raamatupidamisandmete põhjal. Iga järgneva kalendriaasta jooksul ei ületa tubakasektorile tarnitud kaupadest ja teenustest tulenev ülemaailmne käive (v.a käibemaks ja muud kaudsed maksud) 20 %;

c)

ettevõtja või ettevõtjate grupi juhtkonna, sh direktorite nõukogu või mistahes muu juhtorgani huvide konfliktide puudumine tubakatööstusega. Eelkõige:

1)

ei ole nad viimase viie aasta jooksul osalenud tubakatööstuse äriühingute struktuurides;

2)

on nad sõltumatud kõigist tubakatööstusega seotud rahalistest ja mitterahalistest huvidest, sh aktsiate omamisest, erapensioniprogrammides osalemisest või partnerite, abikaasade või ülenevas või alanevas liinis otseste sugulaste huvidest.

3.   Kui tunnuse väljaandjatel, andmehoidlate teenuse osutajatel ja rikkumisvastaste seadmete tarnijatel on võimalik kasutada alltöövõtjaid, jäävad nad vastutavaks selle eest, et kõnealused alltöövõtjad vastavad lõikes 2 sätestatud sõltumatuse kriteeriumidele.

4.   Selleks et liikmesriigid ja ka komisjon saaksid täita artikli 3 lõike 8 punkti a kohaseid kohustusi, võivad nad nõuda tunnuse väljaandjatelt, andmehoidla teenuste osutajatelt ja rikkumisvastaste seadmete tarnijatelt (sh nende alltöövõtjatelt, kui see on asjakohane), et nad esitaksid lõikes 2 sätestatud kriteeriumidele vastavuse hindamiseks vajalikud dokumendid. Selliste dokumentide hulka võivad kuuluda iga-aastased lõikes 2 sätestatud sõltumatuse kriteeriumidele vastavust kinnitavad vastavusdeklaratsioonid. Liikmesriigid ja komisjon võivad nõuda, et vastavusdeklaratsioonides oleks esitatud kõigi viimase kalendriaasta jooksul tubakatööstusele osutatud teenuste loetelu, samuti kõigi sõltumatu teenuseosutaja juhtorganite liikmete esitatud individuaalsed deklaratsioonid, mis kinnitavad rahalist sõltumatust tubakatööstusest.

5.   Igast muudatusest lõikes 2 osutatud kriteeriumidega seotud asjaoludes, mis võib mõjutada tunnuse väljaandjate, andmehoidlate teenuse osutajate ja rikkumisvastaste seadmete tarnijate (sh nende alltöövõtjate, kui see on asjakohane) sõltumatust ja mis püsib kahel järjestikusel kalendriaastal, teatatakse viivitamata asjaomastele liikmesriikidele ja komisjonile.

6.   Kui lõike 4 kohaselt saadud teabest või lõikes 5 osutatud teatest selgub, et andmehoidlate teenuse osutajad ja rikkumisvastaste seadmete tarnijad (sh nende alltöövõtjad, kui see on asjakohane) ei vasta enam lõikes 2 sätestatud nõuetele, võtavad liikmesriigid ja varuhoidla haldaja puhul komisjon mõistliku aja jooksul ja hiljemalt teabe või teate saamise kalendriaastale järgneva kalendriaasta lõpuks kõik meetmed, et tagada vastavus lõikes 2 sätestatud kriteeriumidele.

7.   Tunnuse väljaandjad, andmehoidla teenuste osutajad ja rikkumisvastaste seadmete tarnijad teavitavad asjaomaseid liikmesriike ja komisjoni viivitamata mis tahes ohu ilmingutest või muudest lubamatu mõjutamise katsetest, mis võivad tegelikult või potentsiaalselt kahjustada nende sõltumatust.

8.   Avaliku sektori asutused või avalik-õiguslikud asutused koos nende alltöövõtjatega loetakse tubakatööstusest sõltumatuks.

9.   Komisjon vaatab regulaarselt läbi tunnuse väljaandjate, andmehoidlate teenuse osutajate ja rikkumisvastaste seadmete tarnijate määramiseks ning lõikes 2 sätestatud sõltumatuse kriteeriumidele vastavuse jälgimiseks kehtestatud korra, et hinnata nende vastavust direktiivi 2014/40/EL artikli 15 nõuetele ja käesolevale määrusele. Läbivaatamise järeldused avaldatakse ja need moodustavad osa direktiivi 2014/40/EL kohaldamist käsitlevast aruandest, mis on ette nähtud kõnealuse direktiivi artikliga 28.

Artikkel 36

Suhtluse ja andmete turvalisus ja koostalitlus

1.   Kogu käesoleva määruse kohane elektrooniline suhtlus toimub turvaliste vahendite abil. Kohaldatavad andmeturbeprotokollid ja ühenduvuseeskirjad põhinevad omandiõigusega hõlmamata avatud standarditel. Need kehtestatakse järgmiste isikute poolt:

a)

tunnuse väljaandja poolt tema enda ja tema juures registreeritud või temalt kordumatuid tunnuseid taotlevate ettevõtjate vahelise suhtluse jaoks;

b)

põhihoidlate haldajate poolt põhihoidlate ja tootjate või importijate vahelise suhtluse jaoks;

c)

varuhoidla haldaja poolt varuhoidla ja ruuteri vahelise suhtluse jaoks ning suhtlemiseks:

i)

tunnuste väljaandjatega;

ii)

põhihoidlatega ning

iii)

ruuterit kasutavate ettevõtjatega, st muude ettevõtjate, kui tootjate ja importijatega.

2.   Põhi- ja varuhoidlate haldajad vastutavad majutatud andmete turvalisuse ja tervikluse eest. Andmete ülekantavus tagatakse kooskõlas artiklis 28 sätestatud ühise andmesõnastikuga.

3.   Kõigi andmeedastuste puhul vastutab edastatavate andmete täielikkuse eest nende saatja. Et saatja saaks seda kohustust täita, peab saaja kinnitama, et on kätte saanud edastatud andmed, sh tegelikult edastatud andmete kontrollsumma või mis tahes alternatiivse mehhanismi, mis võimaldab valideerida andmeedastuse terviklust, eelkõige selle täielikkust.

Artikkel 37

Üleminekusäte

1.   Sigaretid ja isevalmistatavate sigarettide tubakas, mis toodeti liidus või imporditi liitu enne 20. maid 2019 ja mida ei ole artikli 6 kohaselt tarbijapakendi tasandil kordumatu tunnusega märgistatud, võivad jääda vabasse ringlusse kuni 20. maini 2020. Nende tubakatoodete suhtes, mis võivad jääda vabasse ringlusse, kuid ei ole märgistatud tarbijapakendi tasandil kordumatu tunnusega, ei kohaldata VI peatükis osutatud kohustusi.

2.   Muud tubakatooted kui sigaretid ja isevalmistatavate sigarettide tubakas, mis toodeti liidus või imporditi liitu enne 20. maid 2024 ja mida ei ole artikli 6 kohaselt tarbijapakendi tasandil kordumatu tunnusega märgistatud, võivad jääda vabasse ringlusse kuni 20. maini 2026. Nende tubakatoodete suhtes, mis võivad jääda vabasse ringlusse, kuid ei ole märgistatud tarbijapakendi tasandil kordumatu tunnusega, ei kohaldata VI peatükis osutatud kohustusi.

Artikkel 38

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. detsember 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 127, 29.4.2014, lk 1.

(2)  Maailma Terviseorganisatsiooni tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni juurde kuuluv tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise protokoll (ELT L 268, 1.10.2016, lk 10).

(3)  Nõukogu 17. juuni 2016. aasta otsus (EL) 2016/1749 Maailma Terviseorganisatsiooni tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni juurde kuuluva tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise protokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta, välja arvatud protokolli nende sätete osas, mis kuuluvad Euroopa Liidu toimimise lepingu kolmanda osa V jaotise kohaldamisalasse (ELT L 268, 1.10.2016, lk 1). Nõukogu 17. juuni 2016. aasta otsus (EL) 2016/1750 Maailma Terviseorganisatsiooni tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni juurde kuuluva tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise protokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta seoses protokolli nende sätetega, mis käsitlevad kohustusi seoses õigusalase koostööga kriminaalasjades ja kuritegude määratlemisega (ELT L 268, 1.10.2016, lk 6).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 910/2014 e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/93/EÜ (ELT L 257, 28.8.2014, lk 73).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31).

(6)  Komisjoni 6. mai 2003. aasta soovitus, millega määratletakse mikro-, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (ELT L 124, 20.5.2003, lk 36).

(7)  Komisjoni 15. detsembri 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) 2018/573, milles käsitletakse tubakatoodete jälgitavussüsteemi osana sõlmitavate andmetalletuslepingute põhielemente (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 1).


I LISA

SÕLTUMATUST KOLMANDAST ISIKUST HOIDLASÜSTEEMIDE TEENUSE OSUTAJA VALIMISE MENETLUS

A OSA

Põhihoidlat käitava sõltumatust kolmandast isikust teenuseosutaja valimiseks kasutatakse järgmisi menetlusi.

1.

Iga sigarettide ja isevalmistatavate sigarettide tubaka tootja ja importija esitab komisjonile hiljemalt kaks kuud pärast delegeeritud määruse (EL) 2018/573 jõustumist

a)

selle kolmanda isiku andmed, kelle ta kavatseb määrata põhihoidla käitajaks (edaspidi „kavandatud teenuseosutaja“), ja

b)

delegeeritud määruses sätestatud põhielemente sisaldava andmetalletuslepingu projekti, et komisjon need heaks kiidaks.

2.

Teatele tuleb lisada järgmised dokumendid:

a)

kirjalik kinnitus delegeeritud määruse (EL) 2018/573 artiklis 4 osutatud tehniliste ja ekspluatatsioonialaste eriteadmiste kohta;

b)

kirjalik kinnitus delegeeritud määruse (EL) 2018/573 artiklis 8 osutatud juriidilise ja rahalise sõltumatuse kohta;

c)

lepingutingimuste ja delegeeritud määruses (EL) 2018/573 sätestatud nõuete vaheline vastavustabel.

3.

Komisjon kiidab kolme kuu jooksul alates teate saamisest teenuseosutaja ja lepingu projekti heaks või lükkab need tagasi, lähtudes sobivuse kontrollist, mis on kavandatud teenuseosutajale tehtud eelkõige seoses tema sõltumatuse ja tehnilise võimekusega, millele on osutatud direktiivi 2014/40/EL artikli 15 lõikes 8. Kui komisjon ei ole selle ajavahemiku jooksul vastanud, loetakse teenuseosutaja ja lepingu projekt heakskiidetuks.

4.

Kui komisjon ei kiida kavandatavat teenuseosutajat või lepingu projekti heaks või kui ta leiab, et leping ei sisalda delegeeritud määruses (EL) 2018/573 sätestatud põhielemente, peab asjaomane tootja või importija ühe kuu jooksul alates komisjoni teavitusest pakkuma välja uue teenuseosutaja ja/või tegema lepingu projekti vajalikud muudatused komisjonile edasiseks läbivaatamiseks.

5.

Kui kavandatud teenuseosutaja ja lepingu projekt on heaks kiidetud, esitavad tootjad ja importijad kahe nädala jooksul pärast heakskiitmist elektrooniliselt

a)

mõlema lepinguosalise allkirjastatud lepingu koopia ja

b)

kinnitused, mille esitamist lepingu osana on nõutud delegeeritud määruse (EL) 2018/573 artiklites 4 ja 8.

6.

Muude tubakatoodete kui sigarettide ja isevalmistatavate sigarettide tubaka tootjad ja importijad esitavad komisjonile 31. detsembriks 2022 kavandatud teenuseosutaja andmed, delegeeritud määruses (EL) 2018/573 sätestatud põhielemente sisaldava andmetalletuslepingu projekti, mis vajab komisjoni heakskiitu, ja punktis 2 osutatud täiendavad dokumendid.

7.

Põhihoidla käitajaks määratud teenuseosutaja integreerib oma andmehoidla jälgitavussüsteemi alles siis, kui heakskiidetud leping on sõlmitud.

8.

Komisjon avaldab teatatud ja heakskiidetud kolmandate isikute nimekirja veebisaidil.

9.

Kõik delegeeritud määruses (EL) 2018/573 määratletud lepingu põhielementide muudatused vajavad komisjoni heakskiitu. Mis tahes muudest lepingu muudatustest tuleb komisjoni eelnevalt teavitada.

B OSA

Varuhoidlat käitava sõltumatu kolmanda isiku valimiseks kasutatakse järgmist menetlust.

1.

Komisjon määrab põhihoidlate haldajate hulgast, kes on vastavalt A osale heaks kiidetud kuue kuu jooksul pärast delegeeritud määruse (EL) 2018/573 jõustumist, teenuseosutaja, kelle ülesandeks on käitada varuhoidlat („varuhoidla käitaja“) eesmärgiga osutada käesoleva määruse V peatükis määratletud teenuseid.

2.

Varuhoidla käitaja määramisel lähtutakse objektiivsete kriteeriumide hindamisest ja see peab toimuma hiljemalt kaheksa kuud pärast delegeeritud määruse (EL) 2018/573 jõustumist.

3.

Komisjon avaldab varuhoidla käitaja määramise tulemused veebisaidil.

4.

Iga vastavalt A osale määratud põhihoidla haldaja sõlmib individuaalse lepingu teenuseosutajaga, kelle ülesandeks on käitada varuhoidlat eesmärgiga osutada käesoleva määruse V peatükis määratletud teenuseid.

5.

Lepingud allkirjastatakse ja esitatakse komisjonile ühe kuu jooksul pärast määramise kuupäeva.

C OSA

Lisaks A ja B osas kirjeldatud valikumenetlustele kohaldatakse järgmisi nõudeid.

1.

Kui tootja või importija ning põhihoidla haldaja vaheline lepinguline suhe on ühe lepinguosalise poolt mis tahes põhjusel, k.a mittevastavus artiklis 35 sätestatud sõltumatuse kriteeriumidele, lõpetatud või eeldatavasti lõpetatakse, teavitab tootja või importija komisjoni viivitamata sellisest lõpetamisest või eeldatavast lõpetamisest ja niipea, kui see on teada, lepingu lõpetamise teatavakstegemise kuupäevast ja lepingu lõpetamise jõustumise kuupäevast. Tootja või importija leiab teenuseosutajale asendaja ning teatab temast komisjonile niipea kui võimalik ja hiljemalt kolm kuud enne kehtiva lepingu lõpetamist. Teenuseosutaja asendaja määramine toimub vastavalt A osa punktidele 2–7.

2.

Kui varuhoidla käitaja teatab oma kavatsusest lõpetada kõnealuse hoidla käitamine kooskõlas B osa punkti 4 kohaselt sõlmitud lepingutega, teavitab ta komisjoni sellest ja lepingu lõpetamise jõustumise kuupäevast viivitamata.

3.

Kui punktis 1 osutatud otsust kohaldatakse teenuseosutaja suhtes, kes on määratud varuhoidla käitajaks, lõpetavad lepinguosalised omakorda B osa punkti 4 kohaselt varuhoidla käitamiseks sõlmitud lepingud.

4.

Punktides 2 ja 3 osutatud juhtudel määrab komisjon teenuseosutajale asendaja niipea kui võimalik ja hiljemalt kolm kuud enne kehtiva lepingu lõpetamist.


II LISA

Ettevõtjatele saadetav peamine teave

Regulatiivsel eesmärgil nõutav teave sisaldab vähemalt käesolevas lisas loetletud andmeväljasid. Nii tunnuse väljaandjad kui ka andmehoidlate (sh ruuter) teenuse osutajad võivad puhttehnilistel põhjustel otsustada tubakatoodete jälgitavussüsteemi tõhusa toimimise tagamiseks teabesisu laiendada.

Lisas loetletud teave ei sisalda tunnuse väljaandjate ja andmehoidlate (sh ruuter) teenuse osutajate poolt ettevõtjatele tagasi saadetavat teavet (nt sõnum teabe kättesaamise kohta).

Kogu tubakatoodete jälgitavussüsteemis loodav teave peab sisaldama algataja identifitseerimistunnust ja sekundilise täpsusega ajatemplit (vt andmete liiki „Time(L)“). Tunnuse väljaandjad ja andmehoidlate (sh ruuter) teenuse osutajad peavad varustama iga saadud teabeühiku sekundilise täpsusega ajatempliga.

I PEATÜKK

VÄLJADE KIRJELDUSED

1. JAGU

Andmete liik

Andmete liik

Kirjeldus

Näide

ARC

Haldusviitenumber (ARC) või aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteemi (EMCS) kohaselt kohaldatav mis tahes järjestikune kood

15GB0123456789ABCDEF0

aUI

Koondpakendi tasandil kordumatu tunnus, mis on kodeeritud

 

kas

ISO646:1991 muutumatu koguga ja koosneb neljast plokist: a) ISO15459-2:2015 kohane tunnuse väljaandja prefiks, b) seeriaelement tunnuse väljaandja kehtestatud vormingus, c) andmeliiki „FID“ järgiv tubakatoodete rajatise tunnuskood, d) andmeliigi „Time(s)“ kohane ajatempel

 

või

ISO646:1991 muutumatu kogu, mis moodustab ISO15459-1:2014 või ISO15459-4:2014 (või uusimate võrdväärsete standardite) kohaselt struktureeritud koodi

 

Boolean

Kahendmuutuja väärtus

0 (väär/desaktiveeritud)

1 (tõene/aktiveeritud)

Country

ISO-3166-1:2013 kahetähelise tähise (või uusima võrdväärse standardi) kohaselt kodeeritud riigi nimi

DE

Currency

ISO 4217:2015 (või uusima võrdväärse standardi) kohaselt kodeeritud valuuta nimi

EUR

Date

Järgmisele vormingule vastav kuupäev koordineeritud maailmaaja (UTC) järgi: AAAA-KK-PP

nt 2019-05–20

Decimal

Numbrilised väärtused, kümnendarvud lubatud

nt 1 või 2,2 või 3,33

EOID

ISO 646:1991 muutumatu koguga kodeeritud, tunnuse väljaandja kehtestatud vormingule vastav ettevõtja tunnuskood

 

FID

ISO 646:1991 muutumatu koguga kodeeritud, tunnuste väljaandja kehtestatud vormingule vastav tubakatoodete rajatise tunnuskood

 

Integer

Ümardatud numbrilised väärtused ilma kümnendarvudeta

nt 1 või 22 või 333

MID

ISO 646:1991 muutumatu koguga kodeeritud, tunnuse väljaandja kehtestatud vormingule vastav masina tunnuskood

 

MRN

Liikumise viitenumber (MRN) on tolliga seotud kordumatu registreerimisnumber. See sisaldab 18 märki ja koosneb järgmistest elementidest: a) ekspordi liikumise ametliku heakskiitmise aasta kaks viimast numbrit (YY), b) ISO-3166-1:2013 kahetähelise tähise (või uusima võrdväärse standardi) kohaselt kodeeritud liikmesriigi nimi, kellele deklaratsioon saadeti, c) riiki sisenemise/impordi kordumatu tunnus aasta ja riigi kaupa, d) kontrollnumber.

11IT9876AB88901235

SEED

Aktsiisinumber, mis koosneb järgmisest: a) ISO-3166-1:2013 kahetähelise tähise (või uusima võrdväärse standardi) kohaselt kodeeritud riigi nimi (nt LU) ja b) 11 tähemärki (vajaduse korral), mis on vasakult lugedes täidetud nullidega (nt 00000987ABC).

LU00000987ABC

ITU

ISO15459-1:2014 (või uusima võrdväärse standardi) kohaselt loodud veoühiku individuaalne kood (nt SSCC)

nt 001234560000000018

Text

ISO8859-15:1999 kohaselt kodeeritud tähemärgid

abcde12345

Time(L)

Järgmisele vormingule vastav koordineeritud maailmaaeg (UTC): AAAA-KK-PPThh:mm:ssZ

nt 2019-07-16T19:20:30Z

Time(s)

Järgmisele vormingule vastav koordineeritud maailmaaeg (UTC): AAKKPPhh

nt 19071619

TPID

Tubakatoote identifitseerimistunnus (TP-ID) – ELi ühisportaali süsteemis järgmises vormingus kasutatav numbriline identifitseerimistunnus: NNNNN-NN-NNNNN

nt 02565-16-00230

PN

Toote number – ELi ühisportaali süsteemis kasutatav numbriline identifitseerimistunnus toodete esitlemise identifitseerimiseks (nt ülemaailmne kaubaartikli kood (GTIN))

nt 00012345600012

upUI(L)

ISO 646:1991 muutumatu koguga kodeeritud tarbijapakendi tasandil kordumatu tunnus, mis koosneb kolmest plokist: a) ISO15459-2:2015 kohane tunnuste väljaandja prefiks, b) keskplokk tunnuse väljaandja kehtestatud vormingus, c) andmeliiki „Time(s)“ järgiv ajatempel

 

upUI(s)

ISO 646:1991 muutumatu koguga kodeeritud kordumatu tarbijapakendi tasandil kordumatu tunnus, mis koosneb kahest plokist: a) ISO15459-2:2015 kohane tunnuse väljaandja prefiks, b) seeriaelement tunnuse väljaandja kehtestatud vormingus (nt tarbijapakenditel inimesele loetaval kujul nähtavaks tehtud kordumatu tunnus)

 

Year

Järgmisele vormingule vastav koordineeritud maailmaaja (UTC) aasta: AAAA

nt 2024

2. JAGU

Kardinaalsuse liik

Liik

Kirjeldus

Lihtne (S)

Üksikväärtus

Mitmekordne (M)

Mitu väärtust

3. JAGU

Prioriteetsuse liik

Liik

Kirjeldus

Kohustuslik (M)

Teate edukaks saatmiseks tuleb selle muutuja sisestamine lõpule viia

Valikuline (O)

Muutuja on seotud valikuliste lisaväljadega

II PEATÜKK

TEATED

1. JAGU

Ettevõtjate, rajatiste ja masinate tunnuskoodid

1.1.   Ettevõtja tunnuskoodi taotlus

Punkt #

Väli

Märkused

Andmete liik

Kardinaalsus

Prioriteetsus

Väärtused

 

Message_Type

Teate liigi määramine

Text

S

M

1–1

 

EO_Name1

Ettevõtja registrijärgne nimi

Text

S

M

 

 

EO_Name2

Ettevõtja muu või lühendatud nimi

Text

S

O

 

 

EO_Address

Ettevõtja aadress – tänav, majanumber, postiindeks, linn

Text

S

M

 

 

EO_CountryReg

Ettevõtja registreerimisriik

Country

S

M

 

 

EO_Email

Ettevõtja e-posti aadress, mida kasutatakse tema registreerimisprotsessist (sh vastavatest muudatustest) teavitamiseks ja muu vajaliku kirjavahetuse jaoks

Text

S

M

 

 

VAT_R

Märge käibemaksukohustuslasena registreerimise staatuse kohta

Boolean

S

M

0 – käibemaksukohustuslasena registreerimata

1 – käibemaksukohustuslasena registreerimise number olemas

 

VAT_N

Ettevõtja käibemaksukohustuslasena registreerimise number

Text

S

M, kui VAT_R = 1

 

 

TAX_N

Ettevõtja maksukohustuslasena registreerimise number

Text

S

M, kui VAT_R = 0

 

 

EO_ExciseNumber1

Märge selle kohta, kas ettevõtjal on isikute/ruumide identifitseerimiseks pädeva asutuse väljastatud aktsiisimaksukohustuslase registreerimisnumber

Boolean

S

M

0 – SEEDi number puudub

1 – SEEDi number olemas

 

EO_ExciseNumber2

Ettevõtjale isikute/ruumide identifitseerimiseks pädeva asutuse väljastatud aktsiisimaksukohustuslase registreerimisnumber

SEED

S

M, kui EO_ExciseNumber1 = 1

 

 

OtherEOID_R

Märge selle kohta, kas tunnuse määras ettevõtjale mõni muu tunnuse väljaandja

Boolean

S

M

0 – ei

1 – jah

 

OtherEOID_N

tunnuste muude väljaandjate määratud ettevõtja tunnuskoodid

EOID

M

M, kui OtherEOID_R = 1

 

 

Reg_3RD

Märge selle kohta, kas registreerimine toimus sellise jaemüügiettevõtja nimel, kes tubakakaubanduses muul viisil ei osale

Boolean

S

M

0 – ei

1 – jah

 

Reg_EOID

Sellise ettevõtja identifitseerimistunnus, kes tegutseb tubakakaubanduses muul viisil mitte osaleva jaemüügiettevõtja nimel

EOID

S

M, kui Reg_3RD = 1

 

1.2.   Ettevõtja tunnuskoodi käsitleva teabe parandamine

Punkt #

Väli

Märkused

Andmete liik

Kardinaalsus

Prioriteetsus

Väärtused

 

Message_Type

Teate liigi määramine

Text

S

M

1–2

 

EO_ID

Ettevõtja tunnuskood

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Ettevõtja registreerimise tulemusena määratud ettevõtja kinnituskood

Text

S

M

 

 

EO_Name1

Ettevõtja registrijärgne nimi

Text

S

M

 

 

EO_Name2

Ettevõtja muu või lühendatud nimi

Text

S

O

 

 

EO_Address

Ettevõtja aadress – tänav, postiindeks ja linn

Text

S

M

 

 

EO_CountryReg

Ettevõtja registreerimisriik

Country

S

M

 

 

EO_Email

Ettevõtja e-posti aadress, mida kasutatakse tema registreerimisprotsessist (sh vastavatest muudatustest) teavitamiseks

Text

S

M

 

 

VAT_R

Märge käibemaksukohustuslasena registreerimise staatuse kohta

Boolean

S

M

0 – käibemaksukohustuslasena registreerimata

1 – käibemaksukohustuslasena registreerimise number olemas

 

VAT_N

Ettevõtja käibemaksukohustuslasena registreerimise number

Text

S

M, kui VAT_R = 1

 

 

TAX_N

Ettevõtja maksukohustuslasena registreerimise number

Text

S

M, kui VAT_R = 0

 

 

EO_ExciseNumber1

Märge selle kohta, kas ettevõtjal on isikute/ruumide identifitseerimiseks pädeva asutuse väljastatud aktsiisimaksukohustuslase registreerimisnumber

Boolean

S

M

0 – SEEDi number puudub

1 – SEEDi number olemas

 

EO_ExciseNumber2

Ettevõtjale isikute/ruumide identifitseerimiseks pädeva asutuse väljastatud aktsiisimaksukohustuslase registreerimisnumber

SEED

S

M, kui EO_ExciseNumber1 = 1

 

 

OtherEOID_R

Märge selle kohta, kas tunnuse määras ettevõtjale mõni muu tunnuse väljaandja

Boolean

S

M

0 – ei

1 – jah

 

OtherEOID_N

Muude tunnuse väljaandjate määratud ettevõtja tunnuskoodid

EOID

M

M, kui OtherEOID_R = 1

 

 

Reg_3RD

Märge selle kohta, kas registreerimine toimus sellise jaemüügiettevõtja nimel, kes tubakakaubanduses muul viisil ei osale

Boolean

S

M

0 – ei

1 – jah

 

Reg_EOID

Sellise ettevõtja identifitseerimistunnus, kes tegutseb tubakakaubanduses muul viisil mitte osaleva jaemüügiettevõtja nimel

EOID

S

M, kui Reg_3RD = 1

 

1.3.   Ettevõtja tunnuskoodi kustutamine registrist

Punkt #

Väli

Märkused

Andmete liik

Kardinaalsus

Prioriteetsus

Väärtused

 

Message_Type

Teate liigi määramine

Text

S

M

1–3

 

EO_ID

Ettevõtja tunnuskood

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Ettevõtja registreerimise tulemusena määratud ettevõtja kinnituskood

Text

S

M

 

 

Reg_3RD

Märge selle kohta, kas registreerimine toimus sellise jaemüügiettevõtja nimel, kes tubakakaubanduses muul viisil ei osale

Boolean

S

M

0 – ei

1 – jah

 

Reg_EOID

Sellise ettevõtja identifitseerimistunnus, kes tegutseb tubakakaubanduses muul viisil mitte osaleva jaemüügiettevõtja nimel

EOID

S

M, kui Reg_3RD = 1

 

1.4.   Rajatise tunnuskoodi taotlus

Punkt #

Väli

Märkused

Andmete liik

Kardinaalsus

Prioriteetsus

Väärtused

 

Message_Type

Teate liigi määramine

Text

S

M

1–4

 

EO_ID

Ettevõtja tunnuskood

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Ettevõtja registreerimise tulemusena määratud ettevõtja kinnituskood

Text

S

M

 

 

F_Address

Rajatise aadress – tänav, majanumber, postiindeks ja linn

Text

S

M

 

 

F_Country

Rajatise riik

Country

S

M

 

 

F_Type

Rajatise liik

Integer

S

M

1 – laoga tootmiskoht

2 – eraldiseisev ladu

3 – jaemüügikoht

4 – muu

 

F_Type_Other

Muu rajatise kirjeldus

Text

S

M, kui F_Type = 4

 

 

F_Status

Märge selle kohta, kas rajatise osal on maksulao (aktsiisilao) staatus

Boolean

S

M

0 – ei

1 – jah

 

F_ExciseNumber1

Märge selle kohta, kas rajatisel on isikute/ruumide identifitseerimiseks pädeva asutuse väljastatud aktsiisimaksukohustuslase registreerimisnumber

Boolean

S

M

0 – SEEDi number puudub

1 – SEEDi number olemas

 

F_ExciseNumber2

Rajatisele isikute/ruumide identifitseerimiseks pädeva asutuse väljastatud aktsiisimaksukohustuslase registreerimisnumber

SEED

S

M, kui F_ExciseNumber1 = 1

 

 

OtherFID_R

Märge selle kohta, kas tunnuse määras rajatisele mõni muu tunnuse väljaandja

Boolean

S

M

0 – ei

1 – jah (võimalik ainult kolmandate riikide rajatiste puhul)

 

OtherFID_N

Muude tunnuse väljaandjate määratud rajatise tunnuskoodid

FID

M

M, kui OtherFID_R = 1

 

 

Reg_3RD

Märge selle kohta, kas registreerimine toimus sellise jaemüügiettevõtja nimel, kes tubakakaubanduses muul viisil ei osale

Boolean

S

M

0 – ei

1 – jah (võimalik ainult juhul kui F_Type = 3)

 

Reg_EOID

Sellise ettevõtja identifitseerimistunnus, kes tegutseb tubakakaubanduses muul viisil mitte osaleva jaemüügiettevõtja nimel

EOID

S

M, kui Reg_3RD = 1

 

1.5.   Rajatise tunnuskoodi käsitleva teabe parandamine

Punkt #

Väli

Märkused

Andmete liik

Kardinaalsus

Prioriteetsus

Väärtused

 

Message_Type

Teate liigi määramine

Text

S

M

1–5

 

EO_ID

Ettevõtja tunnuskood

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Ettevõtja registreerimise tulemusena määratud ettevõtja kinnituskood

Text

S

M

 

 

F_ID

Rajatise tunnuskood

FID

S

M

 

 

F_Address

Rajatise aadress – tänav, postiindeks ja linn

Text

S

M

 

 

F_Country

Rajatise riik

Country

S

M

 

 

F_Type

Rajatise liik

Integer

S

M

1 – laoga tootmiskoht

2 – eraldiseisev ladu

3 – jaemüügikoht

4 – muu

 

F_Type_Other

Muu rajatise kirjeldus

Text

S

M, kui F_Type = 4

 

 

F_Status

Märge selle kohta, kas rajatise osal on maksulao (aktsiisilao) staatus

Boolean

S

M

0 – ei

1 – jah

 

F_ExciseNumber1

Märge selle kohta, kas rajatisel on isikute/ruumide identifitseerimiseks pädeva asutuse väljastatud aktsiisimaksukohustuslase registreerimisnumber

Boolean

S

M

0 – SEEDi number puudub

1 – SEEDi number olemas

 

F_ExciseNumber2

Rajatisele isikute/ruumide identifitseerimiseks pädeva asutuse väljastatud aktsiisimaksukohustuslase registreerimisnumber

SEED

S

M, kui F_ExciseNumber1 = 1

 

 

OtherFID_R

Märge selle kohta, kas tunnuse määras rajatisele mõni muu tunnuse väljaandja

Boolean

S

M

0 – ei

1 – jah (võimalik ainult kolmandate riikide rajatiste puhul)

 

OtherFID_N

Muude tunnuse väljaandjate määratud rajatise tunnuskoodid

FID

M

M, kui OtherFID_R = 1

 

 

Reg_3RD

Märge selle kohta, kas registreerimine toimus sellise jaemüügiettevõtja nimel, kes tubakakaubanduses muul viisil ei osale

Boolean

S

M

0 – ei

1 – jah (võimalik ainult juhul kui F_Type = 3)

 

Reg_EOID

Sellise ettevõtja identifitseerimistunnus, kes tegutseb tubakakaubanduses muul viisil mitte osaleva jaemüügiettevõtja nimel

EOID

S

M, kui Reg_3RD = 1

 

1.6.   Rajatise tunnuskoodi kustutamine registrist

Punkt #

Väli

Märkused

Andmete liik

Kardinaalsus

Prioriteetsus

Väärtused

 

Message_Type

Teate liigi määramine

Text

S

M

1–6

 

EO_ID

Ettevõtja tunnuskood

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Ettevõtja registreerimise tulemusena määratud ettevõtja kinnituskood

Text

S

M

 

 

F_ID

Rajatise tunnuskood

FID

S

M

 

 

Reg_3RD

Märge selle kohta, kas registrist kustutamine toimub tubakakaubanduses muul viisil mitte osaleva jaemüügiettevõtja nimel

Boolean

S

M

0 – ei

1 – jah

 

Reg_EOID

Sellise ettevõtja identifitseerimistunnus, kes tegutseb tubakakaubanduses muul viisil mitte osaleva jaemüügiettevõtja nimel

EOID

S

M, kui Reg_3RD = 1

 

1.7.   Masina tunnuskoodi taotlus

Punkt #

Väli

Märkused

Andmete liik

Kardinaalsus

Prioriteetsus

Väärtused

 

Message_Type

Teate liigi määramine

Text

S

M

1–7

 

EO_ID

Ettevõtja tunnuskood

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Ettevõtja registreerimise tulemusena määratud ettevõtja kinnituskood

Text

S

M

 

 

F_ID

Rajatise tunnuskood

FID

S

M

 

 

M_Producer

Masina tootja

Text

S

M

 

 

M_Model

Masina mudel

Text

S

M

 

 

M_Number

Masina seerianumber

Text

S

M

 

 

M_Capacity

Tarbijapakendites väljendatud maksimaalne võimsus 24-tunnise tootmistsükli jooksul

Integer

S

M

 

1.8.   Masina tunnuskoodi käsitleva teabe parandamine

Punkt #

Väli

Märkused

Andmete liik

Kardinaalsus

Prioriteetsus

Väärtused

 

Message_Type

Teate liigi määramine

Text

S

M

1–8

 

EO_ID

Ettevõtja tunnuskood

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Ettevõtja registreerimise tulemusena määratud ettevõtja kinnituskood

Text

S

M

 

 

F_ID

Rajatise tunnuskood

FID

S

M

 

 

M_ID

Masina tunnuskood

MID

S

M

 

 

M_Producer

Masina tootja

Text

S

M

 

 

M_Model

Masina mudel

Text

S

M

 

 

M_Number

Masina seerianumber

Text

S

M

 

 

M_Capacity

Tarbijapakendites väljendatud maksimaalne võimsus 24-tunnise tootmistsükli jooksul

Integer

S

M

 

1.9.   Masina tunnuskoodi kustutamine registrist

Punkt #

Väli

Märkused

Andmete liik

Kardinaalsus

Prioriteetsus

Väärtused

 

Message_Type

Teate liigi määramine

Text

S

M

1–9

 

EO_ID

Ettevõtja tunnuskood

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Ettevõtja registreerimise tulemusena määratud ettevõtja kinnituskood

Text

S

M

 

 

F_ID

Rajatise tunnuskood

FID

S

M

 

 

M_ID

Masina tunnuskood

MID

S

M

 

2. JAGU

Kordumatud tunnused

2.1.   Pakendi tasandil kordumatute tunnuste taotlus

Punkt #

Väli

Märkused

Andmete liik

Kardinaalsus

Prioriteetsus

Väärtused

 

Message_Type

Teate liigi määramine

Text

S

M

2–1

 

EO_ID

Taotlust esitava üksuse (kas ELi tootja või ELi importija) ettevõtja tunnuskood

EOID

S

M

 

 

F_ID

Rajatise tunnuskood

FID

S

M

 

 

Process_Type

Märge selle kohta, kas toomisprotsess hõlmab masinaid

Boolean

S

M

0 – ei (ainult täiel määral käsitsi valmistatud toodete puhul)

1 – jah

 

M_ID

Masina tunnuskood

MID

S

M, kui Process_Type = 1

 

 

P_Type

Tubakatoote liik

Integer

S

M

1 – sigaret

2 – sigar

3 – sigarillo

4 – isevalmistatavate sigarettide tubakas

5 – piibutubakas

6 – vesipiibutubakas

7 – suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakas

8 – nuusktubakas

9 – närimistubakas

10 – uudne tubakatoode

11 – muu (enne 19. maid 2014 turule lastud toode, mida kategooriad 1–9 ei hõlma)

 

P_OtherType

Muud liiki tubakatoote kirjeldus

Text

S

M, kui P_Type = 11

 

 

P_CN

Kombineeritud nomenklatuuri (CN) kood

Text

S

O

 

 

P_Brand

Tubakatoote tootemark

Text

S

M

 

 

P_weight

Tarbijapakendi keskmine brutokaal (sh pakend) grammides 0,1 grammi täpsusega

Decimal

S

M

 

 

TP_ID

ELi ühisportaali süsteemis kasutatav tubakatoote identifitseerimistunnus

TPID

S

M, kui Intended_Market on ELi riik

 

 

TP_PN

ELi ühisportaali süsteemis kasutatav tubakatoote number

PN

S

M, kui Intended_Market on ELi riik

 

 

Intended_Market

Jaemüügi ettenähtud riik

Country

S

M

 

 

Intended_Route1

Märge selle kohta, kas on ette nähtud toote viimine üle riigipiiri, kasutades maismaa-/vee-/õhuvedu

Boolean

S

M

0 – ei

1 – jah

 

Intended_Route2

Maismaa-/vee-/õhuveo esimene riik pärast seda, kui toode viiakse tootmise kohaks olevast liikmesriigist välja, või impordikohaks olev liikmesriik, mis on kindlaks määratud vastavalt kas maismaapiiril asuva piiripunkti, järgmise sadama või järgmise lennujaama põhjal

Country

S

M, kui Intended_Route1 = 1

 

 

Import

Märge selle kohta, kas toode imporditi ELi

Boolean

S

M

0 – ei

1 – jah

 

Req_Quantity

Tarbijapakendi tasandil kordumatute tunnuste nõutav hulk

Integer

S

M

 

2.2.   Koondpakendi tasandil kordumatute tunnuste taotlus

Punkt #

Väli

Märkused

Andmete liik

Kardinaalsus

Prioriteetsus

Väärtused

 

Message_Type

Teate liigi määramine

Text

S

M

2–2

 

EO_ID

Taotlust esitava üksuse ettevõtja tunnuskood

EOID

S

M

 

 

F_ID

Rajatise tunnuskood

FID

S

M

 

 

Req_Quantity

Koondpakendi tasandil kordumatute tunnuste nõutav hulk

Integer

S

M

 

2.3.   Kordumatute tunnuste deaktiveerimise taotlus

Punkt #

Väli

Märkused

Andmete liik

Kardinaalsus

Prioriteetsus

Väärtused

 

Message_Type

Teate liigi määramine

Text

S

M

2–3

 

EO_ID

Taotlust esitava üksuse ettevõtja tunnuskood

EOID

S

M

 

 

Deact_Type

Tarbijapakendi või koondpakendi tasandil kordumatute tunnuste deaktiveerimine

Integer

S

M

1 –tarbijapakendi tasandil kordumatud tunnused

2 – koondpakendi tasandil kordumatud tunnused

 

Deact_Reason1

Deaktiveerimise põhjuse määramine

Integer

S

M

1 – toode on hävitatud

2 – toode on varastatud

3 – kordumatu tunnus on hävitatud

4 – kordumatu tunnus on varastatud

5 – kordumatu tunnus on kasutamata

6 – muu

 

Deact_Reason2

Muu põhjuse kirjeldus

Text

S

M, kui Deact_Reason1 = 6

 

 

Deact_Reason3

Põhjuse täiendav kirjeldus

Text

S

O

 

 

Deact_upUI

Deaktiveeritavate tarbijapakendi tasandil kordumatute tunnuste nimekiri

upUI(s)

M

M, kui Deact_Type = 1

 

 

Deact_aUI

Deaktiveeritavate koondpakendi tasandil kordumatute tunnuste nimekiri

aUI

M

M, kui Deact_Type = 2

 

3. JAGU

Toote liikumist käsitleva teabe registreerimine ja edastamine

3.1.   Tarbijapakendi tasandil kordumatute tunnuste paigaldamine tarbijapakenditele

Punkt #

Väli

Märkused

Andmete liik

Kardinaalsus

Prioriteetsus

Väärtused

 

Message_Type

Teate liigi määramine

Text

S

M

3–1

 

EO_ID

Taotlust esitava üksuse ettevõtja tunnuskood

EOID

S

M

 

 

F_ID

Rajatise tunnuskood

FID

S

M

 

 

upUI_1

Registreeritavate tarbijapakendi tasandil kordumatute tunnuste nimekiri (täispikk)

upUI(L)

M

M

 

 

upUI_2

Registreeritavate vastaval tarbijapakendi tasandil kordumatute tunnuste nimekiri (inimesele loetaval kujul nähtavaks tehtult), mis on esitatud samas järjekorras kui upUI_1

upUI(s)

M

M

 

 

upUI_comment

Aruandva üksuse märkused

Text

S

O

 

3.2.   Koondpakendi tasandil kordumatute tunnuste paigaldamine koondpakenditele

Punkt #

Väli

Märkused

Andmete liik

Kardinaalsus

Prioriteetsus

Väärtused

 

Message_Type

Teate liigi määramine

Text

S

M

3–2

 

EO_ID

Taotlust esitava üksuse ettevõtja tunnuskood

EOID

S

M

 

 

F_ID

Rajatise tunnuskood

FID

S

M

 

 

Event_Time

Sündmuse toimumise aeg

Time(s)

S

M

 

 

aUI

Koondpakendi tasandil kordumatu tunnus

aUI

S

M

 

 

Aggregation_Type

Koondamise liigi määramine

Integer

S

M

1 – ainult tarbijapakendi tasandil kordumatute tunnuste koondamine

2 – ainult koondpakendi tasandil kordumatute tunnuste koondamine

3 – nii tarbijapakendi kui ka koondpakendi tasandil kordumatute tunnuste koondamine

 

Aggregated_UIs1

Koondatavate tarbijapakendi tasandil kordumatute tunnuste nimekiri

upUI(L)

M

M, kui Aggregation_ Type = 1 või 3

 

 

Aggregated_UIs2

Koondpakendi tasandil kordumatute tunnuste nimekiri täiendavaks koondamiseks

aUI

M

M, kui Aggregation_ Type = 2 või 3

 

 

aUI_comment

Aruandva üksuse märkused

Text

S

O

 

3.3.   Tubakatoodete saatmine rajatisest

Punkt #

Väli

Märkused

Andmete liik

Kardinaalsus

Prioriteetsus

Väärtused

 

Message_Type

Teate liigi määramine

Text

S

M

3–3

 

EO_ID

Taotlust esitava üksuse ettevõtja tunnuskood

EOID

S

M

 

 

Event_Time

Sündmuse toimumise kavandatav aeg

Time(s)

S

M

 

 

F_ID

Saatva rajatise tunnuskood

FID

S

M

 

 

Destination_ID1

Märge sihtkoha liigi kohta, kui sihtrajatis asub ELis ja kui tegemist on kauba toimetamisega müügiautomaati või kui müük toimub müügiautost, mis toimetab kaupa määramata kogustes mitmesse jaemüügikohta, mis ei ole enne kohaletoimetamist kindlaks määratud

Integer

S

M

1 – EList väljaspool asuv sihtkoht

2 – ELis asuv sihtkoht (v.a müügiautomaat) – fikseeritud kogusega tarne

3 – ELi müügiautomaadid

4 – ELis asuv sihtkoht (v.a müügiautomaat) – tarne müügiautoga

 

Destination_ID2

Sihtrajatise tunnuskood

FID

S

M, kui Destination_ID1 = 2

 

 

Destination_ID3

Sihtrajatise tunnuskood(id) – potentsiaalselt mitu müügiautomaati

FID

M

M, kui Destination_ID1 = 3

 

 

Destination_ID4

Sihtrajatise tunnuskood(id)

FID

M

M, kui Destination_ID1 = 4

 

 

Destination_ID5

Sihtrajatise täisaadress: tänav, majanumber, postiindeks, linn

Text

S

M, kui Destination_ID1 = 1

 

 

Transport_mode

Transpordiliik, mille abil toode rajatisest välja viiakse, vt komisjoni määrus (EÜ) nr 684/2009, II lisa, koodide loetelu nr 7

Integer

S

M

0 – muu

1 – meretransport

2 – raudteetransport

3 – maanteetransport

4 – õhutransport

5 – postisaadetis

6 – kinnistranspordiseadmed

7 – siseveetransport

 

Transport_vehicle

Transpordivahendi identifitseerimine (s.o numbrimärk, rongi number, lennuki/lennu number, laeva nimi või muu identifitseerimistunnus)

Text

S

M

„Puudub“ on lubatud väärtus siis, kui Transport_mode = 0 ja kui toodete liikumine toimub lähedalasuvate rajatiste vahel ja need toimetatakse kohale käsitsi

 

Transport_cont1

Märge selle kohta, kas transport toimub konteinereid kasutades ja kas kohaldatakse individuaalset transpordiühiku koodi (nt SSCC)

Boolean

S

M

0 – ei

1 – jah

 

Transport_cont2

Konteineri individuaalne transpordiühiku kood

ITU

S

M, kui Transport_cont1 = 1

 

 

Transport_s1

Märge selle kohta, kas saatmine toimub sellise logistikaettevõtte/postiasutuse osalusel, kes käitab saatva rajatise liikmesriigis heakskiidetud omaenda tuvastamis- ja jälgimissüsteemi. Ainult kolmandatesse riikidesse ekspordiks ettenähtud tubakatoodete väikeste koguste puhul (saadetavate toodete netokaal alla 10 kg)

Boolean

S

M

0 – ei

1 – jah

 

Transport_s2

Logistikaettevõtte jälgimisnumber

Text

S

M, kui Transport_s1 = 1

 

 

EMCS

Saatmine aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteemi kaudu

Boolean

S

M

0 – ei

1 – jah

 

EMCS_ARC

Haldusviitenumber

ARC

S

M, kui EMCS = 1

 

 

SAAD

Saatmine lihtsustatud saatedokumendiga, vt komisjoni määrus (EMÜ) nr 3649/92

Boolean

S

M

0 – ei

1 – jah

 

SAAD_number

Deklaratsiooni ja/või loa viitenumber, mille peab väljastama sihtliikmesriigi pädev asutus enne liikumise algust

Text

S

M, kui SAAD = 1

 

 

Exp_Declaration

Märge selle kohta, kas tolliamet on väljastanud liikumise viitenumbri

Boolean

S

M

0 – ei

1 – jah

 

Exp_ DeclarationNumber

Liikumise viitenumber

MRN

S

M, kui Exp_Declaration = 1

 

 

UI_Type

Saadetud kordumatu tunnuse liikide identifitseerimine (registreeritakse võimalikult kõrgel koondpakendi tasandil)

Integer

S

M

1 – ainult tarbijapakendi tasandil kordumatud tunnused

2 – ainult koondpakendi tasandil kordumatud tunnused

3 – nii tarbijapakendi kui ka koondpakendi tasandil kordumatud tunnused

 

upUIs

Saadetavate tarbijapakendi tasandil kordumatute tunnuste nimekiri

upUI(L)

M

M, kui UI_Type = 1 või 3

 

 

aUIs

Saadetavate koondpakendi tasandil kordumatute tunnuste nimekiri

aUI

M

M, kui UI_Type = 2 või 3

 

 

Dispatch_comment

Aruandva üksuse märkused

Text

S

O

 

3.4.   Tubakatoodete saabumine rajatisse

Punkt #

Väli

Märkused

Andmete liik

Kardinaalsus

Prioriteetsus

Väärtused

 

Message_Type

Teate liigi määramine

Text

S

M

3–4

 

EO_ID

Taotlust esitava üksuse ettevõtja tunnuskood

EOID

S

M

 

 

F_ID

Saabumisrajatise tunnuskood

FID

S

M

 

 

Event_Time

Sündmuse toimumise aeg

Time(s)

S

M

 

 

Product_Return

Märkus selle kohta, kas saabuvad tooted tagastatakse osalise või täieliku tarnimata jätmise tõttu

Boolean

S

M

0 – ei

1 – jah

 

UI_Type

Kordumatu tunnuse liikide identifitseerimine laekumisel (registreeritakse võimalikult kõrgel koondpakendi tasandil)

Integer

S

M

1 – ainult tarbijapakendi tasandil kordumatud tunnused

2 – ainult koondpakendi tasandil kordumatud tunnused

3 – nii tarbijapakendi kui ka koondpakendi tasandil kordumatud tunnused

 

upUIs

Laekunud tarbijapakendi tasandil kordumatute tunnuste nimekiri

upUI(L)

M

M, kui UI_Type = 1 või 3

 

 

aUIs

Laekunud koondpakendi tasandil kordumatute tunnuste nimekiri

aUI

M

M, kui UI_Type = 2 või 3

 

 

Arrival_comment

Aruandva üksuse märkused

Text

S

O

 

3.5.   Vahelaadimine

Punkt #

Väli

Märkused

Andmete liik

Kardinaalsus

Prioriteetsus

Väärtused

 

Message_Type

Teate liigi määramine

Text

S

M

3–5

 

EO_ID

Taotlust esitava üksuse ettevõtja tunnuskood

EOID

S

M

 

 

Event_Time

Sündmuse toimumise kavandatav aeg

Time(s)

S

M

 

 

Destination_ID1

Märge selle kohta, kas sihtrajatis asub ELi territooriumil

Boolean

S

M

0 – ei

1 – jah

 

Destination_ID2

Sihtrajatise tunnuskood

FID

S

M, kui Destination_ID1 = 1

 

 

Destination_ID3

Sihtrajatise täisaadress

Text

S

M, kui Destination_ID1 = 0

 

 

Transport_mode

Transpordiliik, millele toode ümber laaditakse, vt komisjoni määrus (EÜ) nr 684/2009, II lisa, koodide loetelu nr 7

Integer

S

M

0 – muu

1 – meretransport

2 – raudteetransport

3 – maanteetransport

4 – õhutransport

5 – postisaadetis

6 – kinnistranspordiseadmed

7 – siseveetransport

 

Transport_vehicle

Transpordivahendi identifitseerimine (s.o numbrimärk, rongi number, lennuki/lennu number, laeva nimi või muu identifitseerimistunnus)

Text

S

M

 

 

Transport_cont1

Märge selle kohta, kas transport toimub konteinereid kasutades ja kas kohaldatakse individuaalset transpordiühiku koodi (nt SSCC)

Boolean

S

M

0 – ei

1 – jah

 

Transport_cont2

Konteineri individuaalne transpordiühiku kood

ITU

S

M, kui Transport_cont1 = 1

 

 

EMCS

Saatmine aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteemi (EMCS) kaudu

Boolean

S

M

0 – ei

1 – jah

 

EMCS_ARC

Haldusviitenumber

ARC

S

M, kui EMCS = 1

 

 

UI_Type

Ümberlaaditavate kordumatu tunnuse liikide identifitseerimine (registreeritakse võimalikult kõrgel koondpakendi tasandil)

Integer

S

M

1 – ainult tarbijapakendi tasandil kordumatud tunnused

2 – ainult koondpakendi tasandil kordumatud tunnused

3 – nii tarbijapakendi kui ka koondpakendi tasandil kordumatud tunnused

 

upUIs

Ümberlaaditavate tarbijapakendi tasandil kordumatute tunnuste nimekiri

upUI(L)

M

M, kui UI_Type = 1 või 3

 

 

aUIs

Ümberlaaditavate koondpakendi tasandil kordumatute tunnuste nimekiri

aUI

M

M, kui UI_Type = 2 või 3

 

 

Transloading_comment

Aruandva üksuse märkused

Text

S

O

 

3.6.   Koondpakendi tasandil kordumatute tunnuste komponentideks jaotamine

Punkt #

Väli

Märkused

Andmete liik

Kardinaalsus

Prioriteetsus

Väärtused

 

Message_Type

Teate liigi määramine

Text

S

M

3–6

 

EO_ID

Ettevõtja identifitseerimistunnus

EOID

S

M

 

 

F_ID

Rajatise identifitseerimistunnus

FID

S

M

 

 

Event_Time

Sündmuse toimumise aeg

Time(s)

S

M

 

 

aUI

Komponentideks jaotatavate koondpakendi tasandil kordumatute tunnuste nimekiri

aUI

S

M

 

 

disaUI_comment

Aruandva üksuse märkused

Text

S

O

 

3.7.   Müügiautoga jaemüügikohta vedamise aruanne (nõutav, kui teate liik on 3–3, väli Destination_ID1 = 4)

Punkt #

Väli

Märkused

Andmete liik

Kardinaalsus

Prioriteetsus

Väärtused

 

Message_Type

Teate liigi määramine

Text

S

M

3–7

 

EO_ID

Taotlust esitava üksuse ettevõtja tunnuskood

EOID

S

M

 

 

F_ID

Jaemüügikoha rajatise tunnuskood

FID

S

M

 

 

Event_Time

Sündmuse toimumise aeg

Time(s)

S

M

 

 

UI_Type

Tarnitud kordumatu tunnuse liikide identifitseerimine (registreeritakse võimalikult kõrgel koondtasandil)

Integer

S

M

1 – ainult tarbijapakendi taseme kordumatud tunnused

2 – ainult koondpakendi tasandil kordumatud tunnused

3 – nii tarbijapakendi kui ka koondpakendi tasandil kordumatud tunnused

 

upUIs

Tarnitud tarbijapakendi tasandil kordumatute tunnuste nimekiri

upUI(L)

M

M, kui UI_Type = 1 või 3

 

 

aUIs

Tarnitud koondpakendi tasandil kordumatute tunnuste nimekiri

aUI

M

M, kui UI_Type = 2 või 3

 

 

Delivery_comment

Aruandva üksuse märkused

Text

S

O

 

4. JAGU

Äriline tegevus

4.1.   Arve väljastamine

Punkt #

Väli

Märkused

Andmete liik

Kardinaalsus

Prioriteetsus

Väärtused

 

Message_Type

Teate liigi määramine

Text

S

M

4–1

 

EO_ID

Taotlust esitava üksuse ettevõtja tunnuskood

EOID

S

M

 

 

Event_Time

Sündmuse toimumise aeg

Time(s)

S

M

 

 

Invoice_Type1

Arve liik

Integer

S

M

1 – originaal

2 – parandus

3 – muu

 

Invoice_Type2

Arve muu liigi kirjeldus

Text

S

M, kui Invoice_Type1 = 3

 

 

Invoice_Number

Arve number

Text

S

M

 

 

Invoice_Date

Arve kuupäev

Date

S

M

 

 

Invoice_Seller

Müüja andmed

EOID

S

M

 

 

Invoice_Buyer1

Märge selle kohta, kas ostja asub ELis

Boolean

S

M

0 – ei

1 – jah

 

Invoice_Buyer2

Ostja andmed

EOID

S

M, kui Invoice_Buyer1 = 1

 

 

Buyer_Name

Ostja registreeritud juriidiline nimi

Text

S

M, kui Invoice_Buyer1 = 0

 

 

Buyer_Address

Ostja aadress – tänav, maja number, postiindeks, linn

Text

S

M, kui Invoice_Buyer1 = 0

 

 

Buyer_CountryReg

Ostja registreerimise riik

Country

S

M, kui Invoice_Buyer1 = 0

 

 

Buyer_TAX_N

Ostja maksukohustuslasena registreerimise number

Text

S

M, kui Invoice_Buyer1 = 0

 

 

First_Seller_EU

Märge selle kohta, kas arve väljastas esimene müüja ELis, st ELis asuv tootja või importija, ja kas toode on suunatud ELi turule

Boolean

S

M

0 – ei

1 – jah

 

Product_Items_1

Arvel loetletud tooteartiklitele vastavate TPIDide nimekiri

TPID

M

M, kui First_Seller_EU = 1

 

 

Product_Items_2

Arvel loetletud tooteartiklitele vastavate tootenumbrite nimekiri (samas järjekorras kui Product_ Items_1)

PN

M

M, kui First_Seller_EU = 1

 

 

Product_Price

Tarbijapakendi netohind iga TPIDi ja tootenumbri paari puhul

(samas järjekorras kui Product_ Items_1)

Decimal

M

M, kui First_Seller_EU = 1

 

 

Invoice_Net

Arve netosumma kokku

Decimal

S

M

 

 

Invoice_Currency

Arve valuuta

Currency

S

M

 

 

UI_Type

Arvel esitatud kordumatu tunnuse liikide identifitseerimine (salvestatakse võimalikult kõrgel koondtasandil)

Integer

S

M

1 – ainult tarbijapakendi tasandil kordumatud tunnused

2 – ainult koondpakendi tasandil kordumatud tunnused

3 – nii tarbijapakendi kui ka koondpakendi tasandil kordumatud tunnused

 

upUIs

Arvel esitatud tarbijapakendi tasandil kordumatute tunnuste nimekiri

upUI(L)

M

M, kui UI_Type = 1 või 3

 

 

aUIs

Arvel esitatud koondpakendi tasandil kordumatute tunnuste nimekiri

aUI

M

M, kui UI_Type = 2 või 3

 

 

Invoice_comment

Aruandva üksuse märkused

Text

S

O

 

4.2.   Tellimuse numbri väljastamine

Punkt #

Väli

Märkused

Andmete liik

Kardinaalsus

Prioriteetsus

Väärtused

 

Message_Type

Teate liigi määramine

Text

S

M

4–2

 

EO_ID

Taotlust esitava üksuse ettevõtja tunnuskood

EOID

S

M

 

 

Event_Time

Sündmuse toimumise aeg

Time(s)

S

M

 

 

Order_Number

Ostutellimuse number

Text

S

M

 

 

Order_Date

Ostutellimuse kuupäev

Date

S

M

 

 

UI_Type

Ostutellimusel esitatud kordumatu tunnuse liikide identifitseerimine (registreeritakse võimalikult kõrgel koondpakendi tasandil)

Integer

S

M

1 – ainult tarbijapakendi tasandil kordumatud tunnused

2 – ainult koondpakendi tasandil kordumatud tunnused

3 – nii tarbijapakendi kui ka koondpakendi tasandil kordumatud tunnused

 

upUIs

Ostutellimusega hõlmatud tarbijapakendi tasandil kordumatute tunnuste nimekiri

upUI(L)

M

M, kui UI_Type = 1 või 3

 

 

aUIs

Ostutellimusega hõlmatud koondpakendi tasandil kordumatute tunnuste nimekiri

aUI

M

M, kui UI_Type = 2 või 3

 

 

Order_comment

Ostutellimuse hilinenud registreerimise põhjuse kirjeldus

Text

S

O

 

4.3.   Makse laekumine

Punkt #

Väli

Märkused

Andmete liik

Kardinaalsus

Prioriteetsus

Väärtused

 

Message_Type

Teate liigi määramine

Text

S

M

4–3

 

EO_ID

Taotlust esitava üksuse ettevõtja tunnuskood

EOID

S

M

 

 

Event_Time

Sündmuse toimumise aeg

Time(s)

S

M

 

 

Payment_Date

Makse laekumise kuupäev

Date

S

M

 

 

Payment_Type

Makse liik

Integer

S

M

1 – pangaülekanne

2 – pangakaart

3 – sularaha

4 – muu

 

Payment_Amount

Makse summa

Decimal

S

M

 

 

Payment_Currency

Makse valuuta

Currency

S

M

 

 

Payment_Payer1

Märge selle kohta, kas maksja asub ELis

Boolean

S

M

0 – ei

1 – jah

 

Payment_Payer2

Maksja identiteet

EOID

S

M, kui Payment_Payer1 = 1

 

 

Payer_Name

Maksja registreeritud juriidiline nimi

Text

S

M, kui Payment_Payer1 = 0

 

 

Payer_Address

Maksja aadress – tänav, maja number, postiindeks ja linn

Text

S

M, kui Payment_Payer1 = 0

 

 

Payer_CountryReg

Maksja registreerimise riik

Country

S

M, kui Payment_Payer1 = 0

 

 

Payer_TAX_N

Maksja maksukohustuslasena registreerimise number

Text

S

M, kui Payment_Payer1 = 0

 

 

Payment_Recipient

Saaja identiteet

EOID

S

M

 

 

Payment_Invoice

Märge selle kohta, kas makse vastab olemasolevale arvele

Boolean

S

M

0 – ei

1 – jah

 

Invoice_Paid

Maksega tasutud arve number

Text

S

M, kui Payment_Invoice = 1

 

 

UI_Type

Maksega hõlmatud kordumatu tunnuse liikide identifitseerimine (registreeritakse võimalikult kõrgel koondtasandil)

Integer

S

M, kui Payment_Invoice = 0

1 – ainult tarbijapakendi tasandil kordumatud tunnused

2 – ainult koondpakendi tasandil kordumatud tunnused

3 – nii tarbijapakendi kui ka koondpakendi tasandil kordumatud tunnused

 

upUIs

Maksega hõlmatud tarbijapakendi tasandil kordumatute tunnuste nimekiri

upUI(L)

M

M, kui Payment_Invoice = 0 ja UI_Type = 1 või 3

 

 

aUIs

Maksega hõlmatud koondpakendi tasandil kordumatute tunnuste nimekiri

aUI

M

M, kui Payment_Invoice = 0 ja UI_Type = 2 või 3

 

 

Payment_comment

Aruandva üksuse märkused

Text

S

O

 

5. JAGU

Tagasivõtmine

5.   Taotluste ning tegevuslike ja äriliste teadete tagasivõtmine (võimalik teateliikide 2–1, 2–2, 3–1 kuni 3–7, 4–1, 4–2 ja 4–3 puhul)

Punkt #

Väli

Märkused

Andmete liik

Kardinaalsus

Prioriteetsus

Väärtused

 

Message_Type

Teate liigi määramine

Text

S

M

5

 

EO_ID

Taotlust esitava üksuse ettevõtja tunnuskood

EOID

S

M

 

 

Recall_CODE

Teate tagasivõtmise kood, mis esitatakse teate saatjale algse tagasivõetava teate kättesaamise kinnitusena

Text

S

M

 

 

Recall_Reason1

Algse teate tagasivõtmise põhjus

Integer

S

M

1 – teatatud sündmus ei toimunud (ainult teateliikide 3–3 ja 3–5 puhul)

2 – teade sisaldas valeteavet

3 – muu

 

Recall_Reason2

Algse teate tagasivõtmise põhjuse kirjeldus

Text

S

M, kui Recall_Reason1 = 3

 

 

Recall_Reason3

Algse teate tagasivõtmise põhjuse mis tahes täiendavad selgitused

Text

S

O

 

Märkus: tegevuslike ja logistiliste sündmuste puhul tagasivõtmise korral märgistatakse vastav teade tühistatuks, kuid see ei põhjusta andmebaasis olemasoleva kirje kustutamist.