4.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 88/4


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/524,

28. märts 2018,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete Bacillus subtilis'e ((Cohn 1872) tüvi QST 713, identne tüvega AQ 713), klodinafopi, klopüraliidi, tsüprodiniili, diklorprop-P, fosetüüli, mepanipüriimi, metkonasooli, metrafenooni, pirimikarbi, Pseudomonas chlororaphis'e tüve MA 342, pürimetaniili, kinoksüfeeni, rimsulfurooni, spinosaadi, tiaklopriidi, tiametoksaami, tiraami, metüültolklofossi, triklopüüri, trineksapaki, tritikonasooli ja tsiraami heakskiidu kehtivusaja pikendamisega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 17 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 (2) lisa A osas on sätestatud toimeained, mida käsitatakse määruse (EÜ) nr 1107/2009 alusel heaks kiidetuna.

(2)

Toimeainete mepanipüriimi, Pseudomonas chlororaphis'e tüve MA 342, kinoksüfeeni, tiaklopriidi, tiraami ja tsiraami heakskiidu kehtivusaega pikendati viimati komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2016/2016 (3). Nende ainete heakskiit aegub 30. aprillil 2018.

(3)

Toimeainete Bacillus subtilis'e ((Cohn 1872) tüvi QST 713, identne tüvega AQ 713), klodinafopi, metrafenooni, pirimikarbi, rimsulfurooni, spinosaadi, tiametoksaami, metüültolklofossi ja tritikonasooli heakskiidu kehtivusaega pikendati komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 487/2014 (4). Nende ainete heakskiit aegub 30. aprillil 2018.

(4)

Toimeainete klopüraliidi, tsüprodiniili, fosetüüli, pürimetaniili ja trineksapaki heakskiidu kehtivusaega pikendati komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 678/2014 (5). Nende ainete heakskiit aegub 30. aprillil 2018.

(5)

Toimeainete dikloroprop-P, metkonasooli ja triklopüüri heakskiidu kehtivusaega pikendati komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 878/2014 (6). Nende ainete heakskiit aegub 30. aprillil 2018.

(6)

Põhjendustes 2–5 loetletud toimeainete heakskiidu pikendamise taotlused esitati kooskõlas komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 844/2012 (7).

(7)

Kuna kõnealuste toimeainete hindamine on taotlejatest sõltumatutel põhjustel hilinenud, aegub nende ainete heakskiit tõenäoliselt enne selle pikendamist käsitleva otsuse vastuvõtmist. Seepärast on vaja pikendada nende toimeainete heakskiidu kehtivusaega.

(8)

Arvestades määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 17 esimese lõigu eesmärki nende juhtumite puhul, kui komisjon võtab vastu määruse, milles sätestatakse, et käesoleva määruse lisas viidatud toimeaine heakskiitu ei pikendata, kuna heakskiitmise tingimused ei ole täidetud, määrab komisjon kehtivusaja lõpu samale kuupäevale, mis kehtis enne käesoleva määruse kohaldamist, või kuupäevale, mil jõustub määrus, milles sätestatakse, et toimeaine heakskiitu ei pikendata, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem. Juhtumite puhul, kus komisjon võtab vastu määruse, millega nähakse ette käesoleva määruse lisas osutatud toimeaine heakskiidu pikendamine, püüab komisjon kehtestada konkreetsetest asjaoludest lähtuvalt varaseima võimaliku kohaldamiskuupäeva.

(9)

Kuna toimeainete heakskiidu kehtivusaeg lõpeb 30. aprillil 2018, tuleks käesolev määrus jõustada võimalikult kiiresti.

(10)

Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 vastavalt muuta.

(11)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa A osa muudetakse käesoleva määruse lisa kohaselt.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. märts 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 309, 24.11.2009, lk 1.

(2)  Komisjoni 25. mai 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 540/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses heakskiidetud toimeainete loeteluga (ELT L 153, 11.6.2011, lk 1).

(3)  Komisjoni 17. novembri 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/2016, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete atseetamipriidi, bensoehappe, flasasulfurooni, mekoprop-P, mepanipüriimi, mesosulfurooni, propineebi, propoksükarbasooni, propüsamiidi, propikonasooli, Pseudomonas chlororaphis'e tüve MA 342, püraklostrobiini, kinoksüfeeni, tiaklopriidi, tiraami, tsiraami ja zoksamiidi heakskiidu kehtivusaja pikendamisega (ELT L 312, 18.11.2016, lk 21).

(4)  Komisjoni 12. mai 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 487/2014, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete Bacillus subtilis'e ((Cohn 1872) tüvi QST 713, identne tüvega AQ 713), klodinafopi, metrafenooni, pirimikarbi, rimsulfurooni, spinosaadi, tiametoksaami, metüültolklofossi ja tritikonasooli heakskiitmise kehtivuse pikendamisega (ELT L 138, 13.5.2014, lk 72).

(5)  Komisjoni 19. juuni 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 678/2014, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete klopüraliidi, tsüprodiniili, fosetüüli, pürimetaniili ja trineksapaki heakskiidu kehtivusaja pikendamisega (ELT L 180, 20.6.2014, lk 11).

(6)  Komisjoni 12. augusti 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 878/2014, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete dikloropop-P, metkonasooli ja triklopüüri heakskiidu kehtivusaja pikendamisega (ELT L 240, 13.8.2014, lk 18).

(7)  Komisjoni 18. septembri 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 844/2012, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1107/2009 (taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta) ette nähtud toimeainete heakskiidu pikendamise menetluse rakendamiseks vajalikud sätted (ELT L 252, 19.9.2012, lk 26).


LISA

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa A osa muudetakse järgmiselt:

(1)

73. reas asendatakse tiraami käsitleva kande kuuendas veerus („Heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „30. aprill 2019“;

(2)

74. reas asendatakse tsiraami käsitleva kande kuuendas veerus („Heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „30. aprill 2019“;

(3)

82. reas asendatakse kinoksüfeeni käsitleva kande kuuendas veerus („Heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „30. aprill 2019“;

(4)

89. reas asendatakse Pseudomonas chlororaphis't (tüvi MA 342) käsitleva kande kuuendas veerus („Heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „30. aprill 2019“;

(5)

90. reas asendatakse mepanipüriimi käsitleva kande kuuendas veerus („Heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „30. aprill 2019“;

(6)

92. reas asendatakse tiaklopriidi käsitleva kande kuuendas veerus („Heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „30. aprill 2019“;

(7)

123. reas asendatakse klodinafoppi käsitleva kande kuuendas veerus („Heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „30. aprill 2019“;

(8)

124. reas asendatakse pirimikarbi käsitleva kande kuuendas veerus („Heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „30. aprill 2019“;

(9)

125. reas asendatakse rimsulfurooni käsitleva kande kuuendas veerus („Heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „30. aprill 2019“;

(10)

126. reas asendatakse metüültolklofossi käsitleva kande kuuendas veerus („Heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „30. aprill 2019“;

(11)

127. reas asendatakse tritikonasooli käsitleva kande kuuendas veerus („Heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „30. aprill 2019“;

(12)

129. reas asendatakse klopüraliidi käsitleva kande kuuendas veerus („Heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „30. aprill 2019“;

(13)

130. reas asendatakse tsüprodiniili käsitleva kande kuuendas veerus („Heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „30. aprill 2019“;

(14)

131. reas asendatakse fosetüüli käsitleva kande kuuendas veerus („Heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „30. aprill 2019“;

(15)

132. reas asendatakse trineksapakki käsitleva kande kuuendas veerus („Heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „30. aprill 2019“;

(16)

133. reas asendatakse dikloroprop-P-d käsitleva kande kuuendas veerus („Heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „30. aprill 2019“;

(17)

134. reas asendatakse metkonasooli käsitleva kande kuuendas veerus („Heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „30. aprill 2019“;

(18)

135. reas asendatakse pürimetaniili käsitleva kande kuuendas veerus („Heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „30. aprill 2019“;

(19)

136. reas asendatakse triklopüüri käsitleva kande kuuendas veerus („Heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „30. aprill 2019“;

(20)

137. reas asendatakse metrafenooni käsitleva kande kuuendas veerus („Heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „30. aprill 2019“;

(21)

138. reas asendatakse toimeainet Bacillus subtilis't ((Cohn 1872) tüvi QST 713, identne tüvega AQ 713) käsitleva kande kuuendas veerus („Heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „30. aprill 2019“;

(22)

139. reas asendatakse spinosaadi käsitleva kande kuuendas veerus („Heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „30. aprill 2019“;

(23)

140. reas asendatakse tiametoksaami käsitleva kande kuuendas veerus („Heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „30. aprill 2019“.