13.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 69/11


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/388,

12. märts 2018,

millega rakendatakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. märtsi 2014. aasta määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega (1), eriti selle artikli 14 lõikeid 1 ja 3,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 17. märtsil 2014 vastu määruse (EL) nr 269/2014.

(2)

Nõukogus toimunud läbivaatamise alusel tuleks määruse (EL) nr 269/2014 I lisas muuta teatavaid isikuid ja üksusi käsitlevat teavet.

(3)

Määruse (EL) nr 269/2014 I lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 269/2014 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisas sätestatule.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. märts 2018

Nõukogu nimel

eesistuja

E. KARANIKOLOV


(1)  ELT L 78, 17.3.2014, lk 6.


LISA

Allpool loetletud isikuid ja üksusi käsitlevad kanded, mis on esitatud otsuse 2014/145/ÜVJP lisas, asendatakse järgmiste kannetega.

Isikud:

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

„3.

Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV (Рустам Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ)

Rustam Ilmyrovych TEMIRHALIIEV (Рустам Iльмирович ТЕМIРГАЛIЄВ)

Sünniaeg: 15.8.1976

Sünnikoht: Ulan-Ude, Burjaatia ANSV (Vene NFSV)

Krimmi endise asepeaministrina etendas Temirgaliev olulist rolli „ülemnõukogus“ langetatud otsuste juures, mis käsitlesid Ukraina territoriaalset terviklikkust kahjustavat 16. märtsil 2014 korraldatud „referendumit“. Ta tegi aktiivselt lobitööd Krimmi ühendamiseks Venemaa Föderatsiooniga.

Temirgaliev astus 11. juunil 2014 tagasi „Krimmi Vabariigi“ peaministri esimese asetäitja ametikohalt. Praegu Venemaa-Hiina piirkondliku arengu investeerimisfondi haldusettevõtte peadirektor.

Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust või poliitikat.

17.3.2014

6.

Pyotr Anatoliyovych ZIMA

(Пётр Анатольевич ЗИМА)

Petro Anatoliyovych ZYMA

(Петро Анатолiйович ЗИМА)

Sünniaeg: 18.1.1970 või 29.3.1965

Sünnikoht: Artemivsk (Артемовск) (2016. aastal taastati endine nimi Bakhmut/Бахмут), Donetski oblast, Ukraina

„Peaminister“ Aksyonov nimetas Zima 3. märtsil 2014 Krimmi julgeolekuteenistuse (SBU) uueks juhiks ja Zima võttis selle ametikoha vastu. Ta on andnud Venemaa luureteenistusele (FSB) olulist teavet, sealhulgas andmebaasi. See sisaldas teavet Euro-Maidani aktivistide ja Krimmi inimõiguste kaitsjate kohta. Ta etendas olulist rolli Ukraina ametivõimudel Krimmi territooriumi kontrollimise takistamises. 11. märtsil 2014 kuulutasid endised Krimmi julgeolekuteenistuse (SBU) ametnikud välja Krimmi sõltumatu julgeolekuteenistuse moodustamise.

17.3.2014

9.

Viktor Alekseevich OZEROV

(Виктор Алексеевич Озеров)

Sünniaeg: 5.1.1958

Sünnikoht: Abakan, Hakassia

Venemaa Föderatsiooni Föderatsiooninõukogu julgeoleku- ja kaitsekomisjoni endine esimees.

Ozerov toetas 1. märtsil 2014 avalikult Föderatsiooninõukogus Föderatsiooninõukogu julgeoleku- ja kaitsekomisjoni nimel Vene vägede kasutamist Ukrainas.

Esitas 2017. aasta juulis avalduse julgeoleku- ja kaitsekomisjoni esimehe kohalt tagasiastumiseks. Ta on jätkuvalt föderatsiooninõukogu ning kodukorra ja parlamendiasjade komisjoni liige.

10. oktoobril 2017 nimetati ta dekreediga N 372-SF Ozerov föderatsiooninõukogu riikliku suveräänsuse kaitsmise ja Venemaa Föderatsiooni siseasjadesse sekkumise takistamise ajutise komisjoni liikmeks.

17.3.2014

14.

Aleksandr Borisovich TOTOONOV

(Александр Борисович Тотоонов)

Sünniaeg: 3.4.1957

Sünnikoht: Ordzhonikidze (Ordžonikidze), Põhja-Osseetia

Venemaa Föderatsiooni Föderatsiooninõukogu välisasjade komisjoni endine liige. Tema volitused Venemaa Föderatsiooni Föderatsiooninõukogu liikmena lõppesid 2017. aasta septembris.

Praegu on ta Põhja-Osseetia parlamendi liige.

Totoonov toetas 1. märtsil 2014 avalikult Föderatsiooninõukogus Vene vägede kasutamist Ukrainas.

17.3.2014

28.

Valery Vladimirovich KULIKOV

(Валерий Владимирович Куликов)

Sünniaeg: 1.9.1956

Sünnikoht: Zaporozhye, (Ukraina NSV)

Endine Musta mere laevastiku ülema asetäitja, kontradmiral.

Vastutav Ukraina suveräänse territooriumi okupeerinud Vene vägede juhatamise eest.

26. septembril 2017 vabastati ta Venemaa Föderatsiooni presidendi dekreediga sellest ametist ning saadeti erru.

21.3.2014

31.

Valery Kirillovich MEDVEDEV

(Валерий Кириллович МЕДВЕДЕВ)

Valeriy Kyrylovych MEDVEDIEV

(Валерiй Кирилович МЕДВЕДЄВ)

Sünniaeg: 21.8.1946

Sünnikoht: Shmakovka, Primorski oblast

Sevastopoli valimiskomisjoni endine esimees (kuni 26. maini 2017). Ta on vastutav Krimmi „referendumi“ läbiviimise eest. Ta vastutab Venemaa süsteemi kohaselt „referendumi“ tulemuste allkirjastamise eest.

21.3.2014

33.

Elena Borisovna MIZULINA (neiupõlvenimega DMITRIYEVA)

(Елена Борисовна МИЗУЛИНА (neiupõlvenimega ДМИТРИЕВА)

Sünniaeg: 9.12.1954

Sünnikoht: Bui, Kostroma oblast

Endine Riigiduuma liige. Selliste Venemaal hiljuti tehtud seadusandlike ettepanekute algataja ja kaastoetaja, mis võimaldaks teiste riikide piirkondadel Venemaaga ühineda ilma nende keskvõimu eelneva nõusolekuta.

Alates 2015. aasta septembrist Föderatsiooninõukogu liige Omski oblastist. Praegu föderatsiooninõukogu põhiseadusliku ja riigi ülesehitamise komisjoni aseesimees.

21.3.2014

51.

Vladimir Nikolaevich PLIGIN

(Владимир Николаевич ПЛИГИН)

Sünniaeg: 19.5.1960

Sünnikoht: Ignatovo, Vologodski oblast, NSVL

Endine Riigiduuma liige ja endine põhiseaduskomisjoni esimees. Vastutav nende õigusaktide vastuvõtmisele kaasaaitamise eest, mis käsitlevad Krimmi ja Sevastopoli annekteerimist Venemaa Föderatsiooni koosseisu.

Ühtse Venemaa partei ülemnõukogu liige.

12.5.2014

53.

Oleg Grigorievich KOZYURA (Олег Григорьевич КОЗЮРА)

Oleh Hryhorovych KOZYURA (Олег Григорович КОЗЮРА)

Sünniaeg: 30.12.1965 või 19.12.1962

Sünnikoht: Simferopol, Krimm või Zaporozhye

Endine föderaalse migratsiooniameti Sevastopoli büroo juhataja. Vastutav Venemaa passide süstemaatilise ja kiirendatud väljastamise eest Sevastopoli elanikele.

Alates 2016. oktoobrist Sevastopoli seadusandliku kogu kantselei ülem.

12.5.2014

59.

Aleksandr Sergeevich MALYKHIN

Alexander Sergeevich MALYHIN

(Александр Сергеевич МАЛЫХИН)

Oleksandr Serhiyovych (Sergiyovych) MALYKHIN

(Олександр Сергiйович МАЛИХIН)

Sünniaeg: 12.1.1981

„Luganski Rahvavabariigi“ keskvalimiskomisjoni esimees. Korraldas aktiivselt 11. mai 2014 referendumit „Luganski Rahvavabariigi“ enesemääramisõiguse küsimuses.

Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku poliitikat.

12.5.2014

66.

Marat Faatovich BASHIROV

(Марат Фаатович БАШИРОВ)

Sünniaeg: 20.1.1964

Sünnikoht: Izhevsk, Vene Föderatsioon

Endine „Luganski Rahvavabariigi ministrite nõukogu peaminister“, ametisse kinnitatud 8. juulil 2014.

Vastutav „Luganski Rahvavabariigi valitsuse“ separatistliku „valitsemistegevuse“ eest.

Jätkab LNRi separatistlike struktuuride toetamist.

12.7.2014

70.

Igor PLOTNITSKY

Igor Venediktovich PLOTNITSKII

(Игорь Венедиктович ПЛОТНИЦКИЙ)

Ihor (Igor) Venedyktovych PLOTNYTSKYY

(Iгор Венедиктович ПЛОТНИЦЬКИЙ)

Sünniaeg: 24.6.1964 või 25.6.1964 või 26.6.1964

Sünnikoht: Luhansk (võimalik, et Kelmentsis, Tšernivtsi oblast)

Endine „Luganski Rahvavabariigi kaitseminister“ ja endine nn juht.

Vastutav „Luganski Rahvavabariigi valitsuse“ separatistliku „valitsemistegevuse“ eest.

Jätkab „Luganski Rahvavabariigi valitsuse“„valitsemistegevusega“ seotud ülesannete täitmist „Luganski Rahvavabariigi“ eriesindajana Minski kokkulepete täitmisega seoses.

12.7.2014

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

(Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)

Sünniaeg: 15.12.1950.

Sünnikoht: Vladivostok

Endine Venemaa Föderatsiooni julgeolekunõukogu alaline liige. Riigi julgeolekuküsimustes nõu andva ja neid küsimusi koordineeriva julgeolekunõukogu liikmena osales ta Vene valitsuse sellise poliitika kujundamises, mis ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

On endiselt Ühtse Venemaa partei ülemnõukogu esimees.

25.7.2014

84.

Fyodor Dmitrievich BEREZIN

(Фëдор Дмитриевич БЕРЕЗИН)

Fedir Dmytrovych BEREZIN

(Федiр Дмитрович БЕРЕЗIН)

Sünniaeg: 7.2.1960

Sünnikoht: Donetsk

„Donetski Rahvavabariigi“ endine „asekaitseminister“. Ta on seotud Igor Strelkovi/Girkiniga, kes vastutab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevuse eest. Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega on Berezin toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat. Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust ja poliitikat. Praegu Donetski Rahavabariigi kirjanike liidu juhatuse esimees.

25.7.2014

90.

Boris Alekseevich LITVINOV

(Борис Алексеевич ЛИТВИНОВ)

Borys Oleksiyovych LYTVYNOV

(Борис Олексiйович ЛИТВИНОВ)

Sünniaeg: 13.1.1954

Sünnikoht: Dzerzhynsk (Donetski oblast)

„Donetski Rahvavabariigi“ nn rahvusnõukogu endine liige ja nn ülemnõukogu endine esimees, kes oli sellise poliitika algatajate ja sellise ebaseadusliku „referendumi“ korraldajate hulgas, mis viis „Donetski Rahvavabariigi“ väljakuulutamiseni, millega rikuti Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja ühtsust. Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust ja poliitikat. Praegu Donetski Rahvavabariigi kommunistliku partei juht.

30.7.2014

97.

Vladimir Petrovich KONONOV (teise nimega „Tsaar“)

(Владимир Петровнч КОНОНОВ)

Volodymyr Petrovych KONONOV

(Володимир Петрович КОНОНОВ)

Sünniaeg: 14.10.1974

Sünnikoht: Gorsky, Luhanski oblast

Asus 14. augustil 2014 Igor Strelkovi/Girkini asemel „Donetski Rahvavabariigi“ nn kaitseministri ametisse. Ta on väidetavalt juhtinud alates 2014. aasta aprillist separatistlikku võitlejate üksust Donetskis ja lubanud lahendada strateegilise ülesande tõrjuda Ukraina sõjalist agressiooni. Seetõttu on Kononov toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat.

12.9.2014

103.

Aleksandr Akimovich KARAMAN

(Александр Акимович КАРАМАН)

Alexandru CARAMAN

Sünniaeg: 26.7.1956

Sünnikoht: Cioburciu, Slobozia piirkond, praegune Moldova Vabariik

„Donetski Rahvavabariigi“ endine nn asepeaminister sotsiaalküsimuste vallas. Seotud Vladimir Antyufeyeviga, kes oli vastutav „Donetski Rahvavabariigi valitsuse“ separatistliku „valitsemistegevuse“ eest. Seetõttu on ta toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat. Venemaa asepeaministri Dmitry Rogozini soosik. „Donetski Rahvavabariigi“ ministrite nõukogu administratsiooni endine ülem.

Kuni 2017. aasta märtsini „Transnistria Moldaavia Vabariigi“ nn presidendi täievoliline esindaja Venemaa Föderatsioonis.

12.9.2014

108.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

(Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ)

Sünniaeg: 11.8.1949

Sünnikoht: Klin

Riigiduuma endine asespiiker. Hääletas 20. märtsil 2014 föderaalse põhiseaduseelnõu poolt, mis käsitleb Krimmi Vabariigi vastuvõtmist Venemaa Föderatsiooni koosseisu ning Venemaa Föderatsioonis uute föderaalüksuste, Krimmi Vabariigi ja föderaalstaatusega Sevastopoli linna moodustamist.

Määrati 2017. aasta oktoobris presidendi dekreediga Dagestani Vabariigi juhi kohusetäitjaks.

12.9.2014

111.

Vladimir Stepanovich NIKITIN

(Владимир Степанович НИКИТИН)

Sünniaeg: 5.4.1948.

Sünnikoht: Opochka

Endine Riigiduuma liige ning suhteid SRÜ riikidega, Euraasia integratsiooni ja suhteid kaasmaalastega käsitleva Riigiduuma komisjoni endine esimene aseesimees. Hääletas 20. märtsil 2014 föderaalse põhiseaduseelnõu poolt, mis käsitleb Krimmi Vabariigi vastuvõtmist Venemaa Föderatsiooni koosseisu ning Venemaa Föderatsioonis uute föderaalüksuste, Krimmi Vabariigi ja föderaalstaatusega Sevastopoli linna moodustamist.

Venemaa Föderatsiooni kommunistliku partei keskkomitee presiidiumi liige.

12.9.2014

112.

Oleg Vladimirovich LEBEDEV

(Олег Владимирович ЛЕБЕДЕВ)

Sünniaeg: 21.3.1964

Sünnikoht: Rudny, Kostanai oblast, Kasahhi NSV

Endine Riigiduuma liige ning suhteid SRÜ riikidega, Euraasia integratsiooni ja suhteid kaasmaalastega käsitleva Riigiduuma komisjoni endine esimene aseesimees. Hääletas 20. märtsil 2014 föderaalse põhiseaduseelnõu poolt, mis käsitleb Krimmi Vabariigi vastuvõtmist Venemaa Föderatsiooni koosseisu ning Venemaa Föderatsioonis uute föderaalüksuste, Krimmi Vabariigi ja föderaalstaatusega Sevastopoli linna moodustamist.

Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku poliitikat.

12.9.2014

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Aлександр Михайлович БАБАКОВ)

Sünniaeg: 8.2.1963

Sünnikoht: Chisinau

Endine Riigiduuma liige. Endine Riigiduuma saadik, Venemaa Föderatsiooni sõjalis-tööstusliku kompleksi arenguga seotud seadusandlikke sätteid käsitleva riigiduuma komisjoni esimees. Ta on Ühtse Venemaa tähtis liige ja ärimees, kes on teinud Ukrainasse ja Krimmi suuri investeeringuid.

Hääletas 20. märtsil 2014 föderaalse põhiseaduseelnõu poolt, mis käsitleb Krimmi Vabariigi vastuvõtmist Venemaa Föderatsiooni koosseisu ning Venemaa Föderatsioonis uute föderaalüksuste, Krimmi Vabariigi ja föderaalstaatusega Sevastopoli linna moodustamist.

Praegu Venemaa Föderatsiooni föderatsiooninõukogu liige. Välisasjade komisjoni aseesimees.

12.9.2014

123.

Yuriy Viktorovich SIVOKONENKO, (teise nimega Yuriy SIVOKONENKO, Yury SIVOKONENKO, Yury SYVOKONENKO)

(Юрий Викторович СИВОКОНЕНКО)

Sünniaeg: 7.8.1957

Sünnikoht: Stalino (nüüd Donetsk)

„Donetski Rahvavabariigi“ nn parlamendi liige, Donbassi miilitsa eriüksuse veteranide liidu esimees ning rahvaliikumise „Vaba Donbass“ liige. Kandideeris „valimistel“2. novembril 2014„Donetski Rahvavabariigi“ nn juhi kohale. Nende valimistega rikuti Ukraina õiguskorda ja seetõttu olid need ebaseaduslikud.

Nende ametikohtade vastuvõtmisega ja nendel ametikohtadel tegutsemisega ning ebaseaduslikel „valimistel“ ametlikult kandideerimisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

Praegu on jätkuvalt „Donetski Rahvavabariigi“ nn rahvusnõukogu liige.

29.11.2014

125.

Ravil Zakarievich KHALIKOV

(Равиль Закариевич ХАЛИКОВ)

Ravil Zakariyovych KHALIKOV

(Равiль Закарiйович ХАЛIКОВ)

Sünniaeg: 23.2.1969

Sünnikoht: Belozernoe küla, Romodanovskiy rajoon, NSVL

„Donetski Rahvavabariigi“ endine „peaministri esimene asetäitja“ ning endine „peaprokurör“.

Nende ametikohtade vastuvõtmisega ja nendel ametikohtadel tegutsemisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

Praegu Venemaa Föderatsiooni juurdluskomitee Moskva büroo juhi „abi“.

29.11.2014

126.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV

Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV

(Дмитрий Александрович СЕМЕНОВ)

Sünniaeg: 3.2.1963

Sünnikoht: Moskva

Endine „Luganski Rahvavabariigi“ nn peaministri asetäitja rahandusküsimustes.

Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega on ta aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

Jätkab LNRi separatistlike struktuuride toetamist.

29.11.2014

140.

Sergey Yurevich IGNATOV (teise nimega KUZOVLEV, teise nimega TAMBOV)

(Сергей Юрьевич ИГНАТОВ, teise nimega КУЗОВЛЕВ, teise nimega ТAMБOB).

Sünniaeg: 7.1.1967

Sünnikoht: Michurinsk, Tambovi oblast

Мичуринск, Тамбовская область

Endine „Luganski Rahvavabariigi“ omakaitse nn ülemjuhataja.

Nende ametikohtade vastuvõtmisega ja nendel ametikohtadel tegutsemisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

Venemaa relvajõudude 8. armee ülem.

16.2.2015

145.

Olga Igoreva BESEDINA

(Ольга Игорева БЕСЕДИНА)

Olha Ihorivna BESEDINA

(Ольга Iгорiвна БЕСЕДIНА)

Sünniaeg: 10.12.1976

Sünnikoht: Luhansk

Endine „Luganski rahvavabariigi“ nn majandusarengu- ja kaubandusminister.

Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

Praegu „Luhanski omavalitsuse“ juhi kantselei välismajandusosakonna juht.

16.2.2015

146.

Zaur Raufovich ISMAILOV

(Заур Рауфович ИСМАИЛОВ)

Zaur Raufovych ISMAYILOV

(Заур Рауфович IСМАЇЛОВ)

Sünniaeg: 25.7.1978 (või 23.3.1975)

Sünnikoht: Krasny Luch, Vorošilovgrad, Luganski oblast

Endine „Luganski Rahvavabariigi“ nn peaprokurör (kuni oktoobrini 2017).

Nende ametikohtade vastuvõtmisega ja nendel ametikohtadel tegutsemisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

147.

Anatoly Ivanovich ANTONOV (Анатолий Иванович АНТОНОВ)

Sünniaeg: 15.5.1955.

Sünnikoht: Omsk

Endine asekaitseminister, kes osaleb selles ametis Vene vägede Ukrainasse lähetamise toetamises.

Venemaa kaitseministeeriumi praeguse struktuuri kohaselt osales ta selles ametis Venemaa valitsuse poliitikate kujundamises ja rakendamises. Need poliitikad ohustavad Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

Alates 28. detsembrist 2016 endine välisministri asetäitja.

Suursaadik Venemaa Föderatsiooni diplomaatilises korpuses.

16.2.2015

153.

Konstantin Mikhailovich BAKHAREV

(Константин Михайлович БАХАРЕВ)

Sünniaeg: 20.10.1972

Sünnikoht: Simferopol, Ukraina NSV

Ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi Autonoomset Vabariiki esindav liige Riigiduumas.

Kontrolli ja reguleerimist käsitleva duumakomisjoni liige.

2014. aasta märtsis nimetati Bakharev „Krimmi Vabariigi“ riiginõukogu aseesimeheks ning 2014. aasta augustis kõnealuse organi esimeseks aseesimeheks. Ta on tunnistanud oma osalemist 2014. aastal toimunud sündmustes, mis tõid kaasa Krimmi ja Sevastopoli ebaseadusliku annekteerimise, mida ta ka avalikult toetas, sealhulgas intervjuus, mis avaldati 22. märtsil 2016 veebisaidil gazetakrimea.ru ja 23. augustil 2016 veebisaidil c-pravda.ru. „Krimmi Vabariigi“ nn ametivõimud on talle andnud ordeni „Kohusetundlikkuse eest“.

9.11.2016

154.

Dmitry Anatolievich BELIK

(Дмитрий Анатольевич БЕЛИК)

Sünniaeg: 17.10.1969

Sünnikoht: Kular Ust-Yansky piirkond, Jakuutia ANSV

Ebaseaduslikult annekteeritud Sevastopoli linna esindav liige Riigiduumas.

Kontrolli ja reguleerimist käsitleva duumakomisjoni liige.

Sevastopoli kohaliku omavalitsuse liikmena toetas ta 2014. aasta veebruaris ja märtsis nn rahvalinnapea Alexei Chaliy tegevust. Ta on avalikult tunnistanud oma osalemist 2014. aastal toimunud sündmustes, mis tõid kaasa Krimmi ja Sevastopoli ebaseadusliku annekteerimise, mida ta on ka avalikult toetanud, sealhulgas oma isiklikul veebisaidil ja intervjuus, mis avaldati 21. veebruaril 2016 veebisaidil nation-news.ru.

Annekteerimisprotsessis osalemise eest anti talle Venemaa riiklik orden „Teente eest Isamaa ees“ (teine järk).

9.11.2016

160.

Sergey Anatolevich TOPOR-GILKA

(Сергей Анатольевич ТОПОР-ГИЛКА)

OAO „VO TPE“ peadirektor kuni selle maksejõuetuseni, OOO „VO TPE“ peadirektor

Sünniaeg: 17.2.1970

OOO „VO TPE“ peadirektorina juhtis ta Siemens Gas Turbine Technologies OOO'ga peetud läbirääkimisi gaasiturbiinide ostmiseks ja nende tarnimiseks Venemaa Föderatsioonis Krasnodari krais Tamanis asuva elektrijaama jaoks. Vastutas hiljem OOO „VO TPE“ peadirektorina gaasiturbiinide Krimmi saatmise eest. See aitab luua Krimmile ja Sevastopolile sõltumatut energiavarustust, toetades seeläbi nende eraldamist Ukrainast, ning kahjustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

4.8.2017

Üksused

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

3.

„Lugansk People's Republic“ („Luganski Rahvavabariik“)

‘Луганская народная республика’

„Luganskaya narodnaya respublika“

Ametlik veebisait:

https://glava-lnr.su/content/konstituciya

https://glava-lnr.info/

„Luganski Rahvavabariik“ loodi 27. aprillil 2014.

Vastutab ebaseadusliku referendumi korraldamise eest 11. mail 2014. Iseseisvusdeklaratsioon 12. mail 2014.

„Donetski Rahvavabariik“ ja „Luganski Rahvavabariik“ lõid 22. mail 2014„Novorossija Föderaalriigi“.

See rikub Ukraina põhiseadust ja sellest tulenevalt ka rahvusvahelist õigust, kahjustades nii Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

„Luganski Rahvavabariik“ on samuti seotud võitlejate värbamisega separatistlikusse „kaguarmeesse“ ja muudesse ebaseaduslikesse relvastatud separatistlikesse rühmadesse, kahjustades nii Ukraina stabiilsust ja julgeolekut.

25.7.2014

4.

„Donetsk People's Republic“ („Donetski Rahvavabariik“)

„Донецкая народная республика“

„Donétskaya naródnaya respúblika“

Ametlik teave, sh Donetski Rahvavabariigi põhiseadus ja ülemnõukogu koosseis:

https://dnr-online.ru/

„Donetski Rahvavabariik“ kuulutati välja 7. aprillil 2014.

Vastutab ebaseadusliku referendumi korraldamise eest 11. mail 2014. Iseseisvusdeklaratsioon 12. mail 2014.

„Donetski Rahvavabariik“ ja „Luganski Rahvavabariik“ kirjutasid 24. mail 2014 alla lepingule luua nn Novorossija Föderaalriik.

See rikub Ukraina põhiseadust ja sellest tulenevalt ka rahvusvahelist õigust, kahjustades nii Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

„Donetski Rahvavabariik“ on samuti seotud võitlejate värbamisega ebaseaduslikesse relvastatud separatistlikesse rühmadesse, ohustades seega Ukraina stabiilsust ja julgeolekut.

25.7.2014

5.

„Federal State of Novorossiya“ („Novorossija Föderaalriik“)

„Федеративное государство Новороссия“

„Federativnoye Gosudarstvo Novorossiya“

Ametlikud pressiteated:

http://novorossia.su/official

http://novopressa.ru/

http://novorossia-tv.ru/

http://novorossia.today/

http://novorossiia.ru/

https://www.novorosinform.org/

„Donetski Rahvavabariik“ ja „Luganski Rahvavabariik“ kirjutasid 24. mail 2014 alla tunnustamata „Novorossija Föderaalriigi“ loomise lepingule.

See rikub Ukraina põhiseadust ja sellest tulenevalt ka rahvusvahelist õigust, kahjustades nii Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.7.2014

20.

Joint-stock company Sparkling wine plant „Novy Svet“

Aкционерное общество „Завод шампанских вин „Новый Свет““

Varasema nimega: State unitary enterprise of the „Republic of Crimea“ Sparkling wine plant „Novy Svet“

Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Завод шампанских вин „Новый Свет““

Gosudarstvenoye predpriyatiye „Zavod shampanskykh vin Novy Svet“) ja riigiettevõte „Sparkling wine plant „Novy Svet““

Государственное предприятие Завод шампанских вин ‘Новый свет’ (Gosudarstvenoye predpriyatiye Zavod shampanskykh vin ‘Novy Svet’)

298032, Crimea, Sudak, Novy Svet, str. Shalapina 1.

298032, Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, д.1

Üksuse omandiõigus anti üle Ukraina õiguse vastaselt. „Krimmi parlamendi presiidium“ võttis 9. aprillil 2014 vastu otsuse nr 1991-6/14, mis käsitleb „Krimmi Vabariigi“ riiginõukogu 26. märtsi 2014. aasta resolutsiooni nr 1836-6/14 („Krimmi Vabariigi“ territooriumil asuvate agrotööstusettevõtete, -institutsioonide ja -organisatsioonide vara natsionaliseerimise kohta) muutmist ja milles nähti ette, et „Krimmi Vabariik“ võtab üle riigiettevõttele „Zavod shampanskykh vin Novy Svet“ kuuluva vara. Ettevõte on seega tegelikult Krimmi „võimude“ poolt konfiskeeritud. 4. jaanuaril 2015 registreeriti uuesti nimega „State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea „Sparkling wine plant“„Novy Svet““ (Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Завод шампанских вин „Новый Свет““). Asutaja: „Krimmi Vabariigi“ põllumajandusministeerium (Министерство сельского хозяйства Республики Крым).

Pärast reorganiseerimist registreeriti 29.8.2017 uuesti nime all: Joint-stock company Sparkling wine plant „Novy Svet“ (Aкционерное общество „Завод шампанских вин „Новый Свет““). Asutaja: „Krimmi Vabariigi“ maa- ja kinnisvarahalduseministeerium (Министерство земельных и имущественных отношений Республики Крым).

25.7.2014

21.

JOINT-STOCK COMPANY ALMAZ-ANTEY AIR AND SPACE DEFENCE CORPORATION

Акционерное общество „Концерн воздушно-космической обороны „Алмаз - Антей““

(teise nimega CONCERN ALMAZ-ANTEY; ALMAZ-ANTEY CORP; (teise nimega ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; (teise nimega ALMAZ-ANTEY JSC; Концерн ВКО „Алмаз - Антей“;)

41 ul.Vereiskaya, Moscow 121471, Russia

Veebisait: almaz-antey.ru;

e-posti aadress antey@almaz-antey.ru

Almaz-Antey on Venemaa riigiettevõte. Ta toodab õhutõrjerelvi, sealhulgas maa-õhk tüüpi rakette, mida ta tarnib Venemaa armeele. Venemaa ametivõimud on andnud Ukraina idaosas tegutsevatele separatistidele raskerelvi, aidates kaasa Ukraina destabiliseerimisele. Separatistid kasutavad neid relvi muu hulgas lennukite allatulistamiseks. Riigiettevõttena aitab Almaz-Antey seega kaasa Ukraina destabiliseerimisele.

30.7.2014

22.

DOBROLET, teise nimega DOBROLYOT

ДОБРОЛЕТ/ДОБРОЛЁТ

Lennuettevõtja kood: QD

International Highway, House 31, building 1, 141411 Moscow

141411, г Москва, Международное ш. дом 31, строение 1

Veebisait: www.dobrolet.com

Dobrolet oli Venemaa riigile kuuluva lennuettevõtja tütarettevõte. Pärast Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist teenindas Dobrolet ainuõiguslikult lende Moskva ja Simferopoli vahel. Seega soodustas ta ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi Autonoomse Vabariigi integreerimist Venemaa Föderatsiooni ning kahjustas Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust.

30.7.2014

28.

Luhansk Economic Union (Luganskiy Ekonomicheskiy Soyuz) - Luganski majandusliit

Луганский экономический союз

 

Nn ühiskondlik organisatsioon, kes esitas kandidaate nn Luganski rahvavabariigi nn valimistele 2. novembril 2014. Esitas nn Luganski rahvavabariigi nn juhi kandidaadiks Oleg AKIMOVi. Nende „valimistega“ rikutakse Ukraina õiguskorda ja seetõttu on need ebaseaduslikud.

Nendel ebaseaduslikel „valimistel“ ametlikult osalemisega on organisatsioon seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

29.11.2014

29.

Cossack National Guard

Казачья Национальная Гвардия

http://казакнацгвард.рф/

Relvastatud separatistlik rühmitus, mis on aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

Üksust juhib loetellu kantud isik Nikolay KOZITSYN ja üksus on seega temaga seotud.

Väidetavalt „Luganski Rahvavabariigi“„teise sõjaväekorpuse“ osa.

16.2.2015

41.

State Unitary Enterprise of the Crimean Republic „Crimean Sea Ports“

(Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Крымские морские порты“), sealhulgas selle filiaalid:

Feodosia Commercial Port,

Kerch Ferry,

Kerch Commercial Port.

28 Kirova Street

Kerch 298312

Crimean

(298312, Крым, гор. Керчь, ул. Кирова, дом 28)

„Krimmi parlament“ võttis 17. märtsil 2014 vastu resolutsiooni nr 1757-6/14 mõne Ukraina infrastruktuuri- või põllumajandusministeeriumile kuuluva ettevõtte natsionaliseerimise kohta ning 26. märtsil 2014 resolutsiooni nr 1865-6/14 riigiettevõtte „Crimean Sea Ports“ kohta („О Государственном предприятии „Крымские морские порты““), milles nähti ette, et „Krimmi Vabariik“ võtab üle vara, mis kuulub mitmele riigiettevõttele, mis ühendati „Krimmi Vabariigi“ ühtseks riigiettevõtteks „State Unitary Enterprise of the Crimean Republic „Crimean Sea Ports““. Nimetatud ettevõtted on seega tegelikult Krimmi „võimude“ poolt konfiskeeritud ning „Crimean Sea Ports“ on saanud kasu nende omandilise kuuluvuse muutmisest.

16.9.2017“