8.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 65/17


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/338,

7. märts 2018,

milles käsitletakse loa andmist Aspergillus niger'i (DSM 25770) abil toodetud 6-fütaasi preparaadi kasutamiseks broilerkanade, noorkanade, nuumsigade, emiste, vähemtähtsate sealiikide nuum- või sugusigade, broilerkalkunite, aretuskalkunite, kõigi muude linnuliikide (välja arvatud munalinnud) ja võõrutatud põrsaste söödalisandina (loa hoidja BASF SE)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise alused ja kord.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 kohaselt esitati taotlus Aspergillus niger'i (DSM 25770) abil toodetud 6-fütaasi preparaadi kasutamiseks. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.

(3)

Kõnealuses taotluses käsitletakse loa andmist Aspergillus niger'i (DSM 25770) abil toodetud 6-fütaasi preparaadi kasutamiseks broilerkanade, noorkanade, nuumsigade, emiste, vähemtähtsate sealiikide nuum- või sugusigade, broilerkalkunite, aretuskalkunite, kõigi muude linnuliikide (välja arvatud munalinnud) ja võõrutatud põrsaste söödalisandina ning selle klassifitseerimist söödalisandite kategooriasse „zootehnilised söödalisandid“.

(4)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis oma 28. septembri 2017. aasta arvamuses (2) järeldusele, et kavandatud kasutustingimustel ei avalda Aspergillus niger'i (DSM 25770) abil toodetud 6-fütaasi preparaat kahjulikku mõju ei looma- ega inimtervisele ega keskkonnale ning see parandab zootehnilisi näitajaid ja/või fosfori omastamist sihtliikides. Toiduohutusameti hinnangul ei ole vaja kehtestada turustamisjärgse järelevalve erinõudeid. Toiduohutusamet kinnitas ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori esitatud aruande söödas sisalduva söödalisandi analüüsimise meetodi kohta.

(5)

Aspergillus niger'i (DSM 25770) abil toodetud 6-fütaasi preparaadi hindamisest nähtub, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused kasutamise lubamiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse preparaadi kasutamiseks käesoleva määruse lisas esitatud tingimustel.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas kirjeldatud preparaati, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „seedimist soodustavad ained“, lubatakse kasutada söödalisandina vastavalt kõnealuses lisas sätestatud tingimustele.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. märts 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  EFSA Journal 2017; 15 (11): 5024.


LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Loa hoidja nimi

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Aktiivsuse ühikuid 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta

Kategooria: zootehnilised lisandid. Funktsionaalrühm: seedimist soodustavad ained

4a27

BASF SE

6-fütaas

EC 3.1.3.26

Söödalisandi koostis

Aspergillus niger'i (DSM 25770) abil toodetud 6-fütaasi preparaat, milles on vähemalt:

Tahkis: 5 000 FTU (1)/g

Vedelik: 5 000 FTU/g

Toimeaine kirjeldus

Aspergillus niger'i (DSM 25770) abil toodetud 6-fütaas

Analüüsimeetod  (2)

Selleks et kvantifitseerida fütaasi aktiivsust söödalisandis:

kolorimeetriline meetod, mis põhineb fütaasi ensümaatilisel reaktsioonil fütaadiga.

Selleks et kvantifitseerida fütaasi aktiivsust eelsegus:

kolorimeetriline meetod, mis põhineb fütaasi ensümaatilisel reaktsioonil fütaadiga – VDLUFA 27.1.3.

Selleks et kvantifitseerida fütaasi aktiivsust söödas:

kolorimeetriline meetod, mis põhineb fütaasi ensümaatilisel reaktsioonil fütaadiga – EN ISO 30024.

Nuumsead

Emised

Vähemtähtsate sealiikide nuum- või sugusead

100 FTU

 

1.

Söödalisandi ja eelsegude kasutamisjuhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel.

2.

Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse söödalisandi kasutamisest tuleneda võivaid ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas hingamiskaitsevahendit.

3.

Kasutada kuni 35 kg kaaluvate võõrutatud põrsaste söötmisel.

28.3.2028

Võõrutatud põrsad

125 FTU

Broilerkanad

Noorkanad

750 FTU

Broiler-kalkunid

Aretuskalkunid

Kõik muud linnuliigid (välja arvatud munalinnud)

125 FTU


(1)  1 FTU on ensüümi kogus, mis pH-väärtusel 5,5 ja temperatuuril 37 °C vabastab naatriumfütaadist ühe mikromooli anorgaanilist fosfaati minutis.

(2)  Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports