6.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 63/10


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/328,

5. märts 2018,

milles käsitletakse loa andmist Bacillus subtilis DSM 29784 preparaadi kasutamiseks broilerite ja noorkanade söödalisandina (loa hoidja ADISSEO France SAS)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise alused ja kord.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 esitati taotlus Bacillus subtilis DSM 29784 preparaadi kasutamise lubamiseks. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.

(3)

Taotluses käsitletakse Bacillus subtilis DSM 29784 preparaadi kasutamise lubamist broilerite ja noorkanade söödalisandina ning selle klassifitseerimist söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid“.

(4)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis oma 4. juuli 2017. aasta arvamuses (2) järeldusele, et kavandatud kasutustingimustel ei avalda Bacillus subtilis DSM 29784 preparaat kahjulikku mõju ei looma- ega inimtervisele ega keskkonnale. Samuti jõudis toiduohutusamet järeldusele, et preparaat võib parandada broilerite zootehnilisi näitajaid. Seda järeldust võib laiendada noorkanadele, kui preparaati kasutatakse samas annuses. Toiduohutusameti hinnangul ei ole vaja kehtestada turustamisjärgse järelevalve erinõudeid. Toiduohutusamet kinnitas ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori esitatud aruande söödas sisalduva kõnealuse söödalisandi analüüsimise meetodi kohta.

(5)

Bacillus subtilis DSM 29784 preparaadi hindamisest nähtub, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud loa andmise tingimused on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse preparaadi kasutamiseks käesoleva määruse lisas esitatud tingimustel.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas kirjeldatud preparaati, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „zootehnilised söödalisandid“ ja funktsionaalrühma „soolestiku mikrofloorat tasakaalustavad ained“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 5. märts 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  EFSA Journal 2017; 15(7):4933.


LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Loa hoidja nimi

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

CFU/kg täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %

Kategooria: zootehnilised söödalisandid. Funktsionaalrühm: soolestiku mikrofloorat tasakaalustavad ained

4b1829

Adisseo France SAS

Bacillus subtilis DSM 29784

Söödalisandi koostis

Bacillus subtilis DSM 29784 preparaat, milles on vähemalt 1 × 1010 CFU/g söödalisandit.

Tahkis

Toimeaine kirjeldus

Bacillus subtilis DSM 29784 eluvõimelised spoorid

Analüüsimeetod  (1)

Bacillus subtilis DSM 29784 loendamiseks söödalisandis, eelsegus ja söödas:

pindkülvimeetod EN 15784

Bacillus subtilis DSM 29784 määramine:

impulssvälja-geelelektroforees (PFGE)

Broilerid

Noorkanad

1 × 108

1.

Söödalisandi ja eelsegude kasutamisjuhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel.

2.

Lubatud kasutada söödas, mis sisaldab mõnda järgmistest lubatud koktsidiostaatikumidest: monensiinnaatrium, narasiin/nikarbasiin, naatriumsalinomütsiin, naatriumlasalotsiid A, diklasuriil, narasiin, ammooniummaduramütsiin, robenidiinvesinikkloriid või dekokvinaat.

3.

Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas naha-, hingamis- ja silmakaitsevahendeid.

26.3.2028


(1)  Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports