3.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 61/5


Komisjoni 27. veebruari 2018. aasta rakendusmääruse (EL) 2018/303 (milles käsitletakse toimeaine Reynoutria sachalinensis'e ekstrakti heakskiitmata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 59, 1. märts 2018 )

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2018/303 avaldamine tunnistatakse õigustühiseks.