27.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 55/27


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2018/290,

26. veebruar 2018,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1881/2006 seoses glütsidooli rasvhappeestrite piirnormiga taimeõlides ja -rasvades, imiku piimasegudes, jätkupiimasegudes ning meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud imiku- ja väikelastetoidus

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 8. veebruari 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 315/93, milles sätestatakse ühenduse menetlused toidus sisalduvate saasteainete suhtes, (1) eriti selle artikli 2 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EÜ) nr 1881/2006 (2) on sätestatud teatavate saasteainete piirnormid toiduainetes.

(2)

2016. aasta mais võttis toiduahelas olevaid saasteaineid käsitlev Euroopa Toiduohutusameti (edaspidi „amet“) teaduskomisjon (CONTAM-komisjon) vastu teadusliku arvamuse inimtervisele avalduvate riskide kohta, mis on seotud 3-monokloropropaandiooli (edaspidi „3-MCPD“) ja 2-monokloropropaandiooli (edaspidi „2-MCPD“) ning nende rasvhappeestrite ning glütsidooli rasvhappeestrite esinemisega toidus (3).

(3)

Arvestades teaduskomisjoni ajakohastatud suuniseid võrdlusdooside meetodi kasutamise kohta riskihindamises, (4) on amet pärast FAO/WHO toidu lisaainete ühiseksperdikomisjoni (5) ja ameti vaheliste arvamuste lahknevuse üksikasjalikku analüüsi otsustanud uuesti hinnata 3-MCPD-d ja selle rasvhappeestreid. Seepärast on enne asjaomaste regulatiivsete meetmete võtmist asjakohane ära oodata 3-MCPD ja selle rasvhappeestrite hindamise tulemus.

(4)

Glütsidooli rasvhappeestrid on toidu saasteained, mida suurimas koguses leidub rafineeritud taimeõlides ja -rasvades. Seedekulglas hüdrolüüsitakse glütsidooli rasvhappeestrid glütsidooliks.

(5)

Amet jõudis järeldusele, et glütsidool on genotoksiline ja kantserogeenne ühend. Arvestades glütsidooli genotoksilist ja kantserogeenset potentsiaali, kohaldas amet kokkupuute ohutuspiiri. Imikute, maimikute ja teiste laste kokkupuute stsenaariumide ohutuspiir jäi vahemikku 12 800 – 4 900 ning üksnes segutoitu saavate imikute puhul vahemikku 5 500 – 2 100. Amet käsitas kokkupuute ohutuspiiri alla 25 000 tervisele ohtlikuna. Seepärast on asjakohane kehtestada glütsidooli rasvhappeestrite esinemise piirnorm taimeõlides ja -rasvades, mis on lastud turule lõpptarbija jaoks või toidu koostisosana kasutamiseks. Ohtlikkuse tõttu imikutele, maimikutele ja väikelastele on asjakohane kehtestada rangem piirnorm taimeõlide ja -rasvade puhul, mis on ette nähtud imikutoidu ning teraviljapõhise töödeldud imiku- ja väikelastetoidu tootmiseks.

(6)

Selleks et välistada kõik võimalikud imikute, maimikute ja väikelaste terviseohud ning arvestades eriti selliste imikute kokkupuudet glütsidooli rasvhappeestritega, keda toidetakse üksnes imiku piimaseguga, on asjakohane kehtestada konkreetne ja range piirnorm imiku piimasegu, jätkupiimasegu ning meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud imiku- ja väikelastetoidu kohta. Glütsidooli rasvhappeestrite esinemist imiku piimasegudes, jätkupiimasegudes ning meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud imiku- ja väikelastetoidus on siiski vaja veel vähendada, mistõttu tuleb need kohe läbi vaadata, kui on olemas usaldusväärne analüüsimeetod, millega analüüsida rangemaid piirnorme, et tagada nende piirnormide tõhus kohaldamine.

(7)

Toidukäitlejatele tuleks anda piisavalt aega tootmisprotsesside kohandamiseks.

(8)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1881/2006 vastavalt muuta.

(9)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1881/2006 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesoleva määruse lisas loetletud toiduained, mis on seaduslikult turule lastud enne käesoleva määruse jõustumist, võib turule lasta kuni 19. septembrini 2018.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 26. veebruar 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EÜT L 37, 13.2.1993, lk 1.

(2)  Komisjoni 19. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1881/2006, millega sätestatakse teatavate saasteainete piirnormid toiduainetes (ELT L 364, 20.12.2006, lk 5).

(3)  „Scientific opinion on the risks for human health related to the presence of 3- and 2-monochloropropanediol (MCPD), and their fatty acid esters, and glycidyl fatty acid esters in food“. EFSA Journal 2016;14(5): 4426, 159 lk, doi:10.2903/j.efsa.2016.4426

(4)  Teaduskomisjoni 13.–14. veebruaril 2017 toimunud 82. istungi protokoll. Kättesaadav aadressil https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/170213-m.pdf

(5)  „Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, Eighty-third meeting, Rome, 8–17 November 2016, Summary and Conclusions“ (FAO/WHO toidu lisaainete ühiseksperdikomisjoni 83. istung, Rooma, 8.–17. november 2016, kokkuvõte ja järeldused). Kättesaadav aadressil http://www.fao.org/3/a-bq821e.pdf


LISA

Määruse (EÜ) nr 1881/2006 lisas asendatakse „4. jagu: 3-monokloropropaan-1,2-diool (3-MCPD)“ järgmisega:

„4. jagu: 3-monokloropropaandiooli (3-MCPD) ja glütsidooli rasvhappeestrid

Toode (1)

Piirnorm

(μg/kg)

4.1.

3-monokloropropaandiool (3-MCPD)

 

4.1.1.

Hüdrolüüsitud taimne valk (30)

20

4.1.2.

Sojakaste (30)

20

4.2.

Glütsidooli rasvhappeestrid, väljendatud glütsidoolina

 

4.2.1.

Taimeõlid ja -rasvad, mis on turule lastud lõpptarbija jaoks või toidu koostisosana kasutamiseks, välja arvatud punktis 4.2.2 osutatud toiduained

1 000

4.2.2.

Taimeõlid ja -rasvad, mis on ette nähtud imikutoidu ning töödeldud teraviljapõhise imiku- ja väikelastetoidu tootmiseks (3)

500

4.2.3.

Imiku piimasegud, jätkupiimasegud ning meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud imiku- ja väikelastetoit (pulber) (3) (29)

75 (kuni 30.6.2019)

50 (alates 1.7.2019)

4.2.4.

Imiku piimasegud, jätkupiimasegud ning meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud imiku- ja väikelastetoit (vedelik) (3) (29)

10,0 (kuni 30.6.2019)

6,0 (alates 1.7.2019)“