9.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 36/15


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2018/192,

8. veebruar 2018,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 VII lisa söödas ja toidus esinevate saasteainete valdkonnas määratud ELi referentlaborite osas

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks, (1) eriti selle artikli 32 lõikeid 5 ja 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 882/2004 on sätestatud Euroopa Liidu (EL) toidu-, sööda- ja loomatervishoiualaste referentlaborite (edaspidi „ELi referentlaborid“) üldised ülesanded, kohustused ja nõuded. Vastavalt kõnealusele määrusele vastutavad ELi referentlaborid eelkõige riiklike referentlaborite analüüsimeetodite üksikasjadega varustamise ja selliste meetodite rakendamise kooskõlastamise eest. ELi toidu ja sööda referentlaborid on loetletud kõnealuse määruse VII lisa I osas. Söödas ja toidus esinevate saasteainete valdkonnas määrati ELi referentlabor söödas ja toidus sisalduvate raskemetallide jaoks, ELi referentlabor mükotoksiinide jaoks, ELi referentlabor polütsükliliste aromaatsete süsivesinike (PAH) jaoks ning ELi referentlabor söödas ja toidus sisalduvate dioksiinide ja PCBde jaoks.

(2)

Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus, mis praegu majutab ELi referentlaborit söödas ja toidus sisalduvate raskemetallide jaoks, ELi referentlaborit polütsükliliste aromaatsete süsivesinike (PAH) jaoks ning alates 2006. aastast ELi referentlaborit söödas ja toidus sisalduvate mükotoksiinide jaoks, teatas tervise ja toiduohutuse peadirektoraadile, et ei soovi alates 1. jaanuarist 2018 enam kõnealuseid ELi referentlaboreid majutada.

(3)

Eespool nimetatud valdkondades sõltub ametlike kontrollide ja muude kontrollitegevuste tõhusus analüüsimeetodite kvaliteedist, ühtlusest ja usaldusväärsusest ning ametlike laborite tehtud analüüsitulemustest, samuti on vaja pidevalt edendada ühtsete analüüsimeetodite kasutamist. Oluline on kõnealuste valdkondade ELI referentlaborid säilitada ning seepärast on vaja määrata uued ELi referentlaborid. Kuna alates 2006. aastast on tehtud kindlaks uued esmatähtsad prioriteedid metallide, lämmastikühendite, töötlemisel tekkivate saasteainete ja taimetoksiinide valdkonnas, on vaja laiendada uute määratavate ELi referentlaborite tegevuste ja ülesannete ulatust.

(4)

Seepärast tuleks praeguste ELi referentlaborite tegevuste ja ülesannete ulatust laiendada järgmiselt: söödas ja toidus sisalduvate raskemetallide valdkonnas määratud labori puhul kõigile söödas ja toidus sisalduvatele metallidele; lämmastikuühenditele, polütsükliliste aromaatsete süsivesinike (PAH) valdkonnas määratud labori puhul kõigile töötlemisel tekkivatele saasteainetele ning söödas ja toidus sisalduvate mükotoksiinide valdkonnas määratud labori puhul söödas ja toidus sisalduvatele mükotoksiinidele ja taimetoksiinidele.

(5)

Seepärast kuulutas komisjon 23. jaanuaril 2017 välja konkursi, et valida ja määrata ELi referentlabor eespool nimetatud valdkondades. ELi referentlaboriks tuleks määrata järgmised valitud laborid: National Food Institute, Technical University of Denmark (Taani) ELi referentlaboriks söödas ja toidus sisalduvate metallide ja lämmastikuühendite jaoks, labor National Food Institute, Technical University of Denmark (Taani) ELi referentlaboriks töötlemisel tekkivate saasteainete jaoks ning labor RIKILT (Stichting Wageningen Research) (Madalmaad) ELi referentlaboriks söödas ja toidus sisalduvate mükotoksiinide ja taimetoksiinide jaoks.

(6)

Võttes arvesse muude klooritud püsisaasteainete kui polüklooritud bifenüülide (PCB) ja dioksiinide, broomitud püsisaasteainete ning fluoritud püsisaasteainete suurenevat tähtsust sööda ja toidu ohutuse jaoks, on asjakohane laiendada ka söödas ja toidus sisalduvate dioksiinide ja PCBde valdkonnas määratud ELi referentlabori tegevuste ja ülesannete ulatust kõigile söödas ja toidus sisalduvatele halogeenitud püsivatele orgaanilistele saasteainetele (POP). Seetõttu tuleks kõnealuse ulatuse laiendamise kajastamiseks ELi referentlabor söödas ja toidus sisalduvate dioksiinide ja PCBde jaoks nimetada ümber ELi referentlaboriks söödas ja toidus sisalduvatele halogeenitud püsivate orgaaniliste saasteainete jaoks.

(7)

Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 882/2004 VII lisa I osa vastavalt muuta.

(8)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 882/2004 VII lisa I osa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. veebruar 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 165, 30.4.2004, lk 1.


LISA

Määruse (EÜ) nr 882/2004 VII lisa I osa punktid 18–21 asendatakse järgmisega:

„18.

ELi referentlabor söödas ja toidus sisalduvate metallide ja lämmastikühendite jaoks

National Food Institute, Technical University of Denmark

Kopenhaagen

Taani;

19.

ELi referentlabor söödas ja toidus sisalduvate mükotoksiinide ja taimetoksiinide jaoks

RIKILT (Stichting Wageningen Research)

Wageningen

Madalmaad;

20.

ELi referentlabor töötlemisel tekkivate saasteainete jaoks

National Food Institute, Technical University of Denmark

Kopenhaagen

Taani;

21.

ELi referentlabor söödas ja toidus sisalduvate halogeenitud püsivate orgaaniliste saasteainete (POP) jaoks

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg

Freiburg

Saksamaa;“.