6.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 32/6


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2018/172,

28. november 2017,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 649/2012 (ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta) I ja V lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta, (1) eriti selle artikli 23 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EL) nr 649/2012 on rakendatud teatavate ohtlike kemikaalide ja pestitsiididega rahvusvaheliseks kauplemiseks nõusoleku saamise korda käsitlev Rotterdami konventsioon (edaspidi „Rotterdami konventsioon“), millele kirjutati alla 11. septembril 1998 ning mis kiideti Euroopa Ühenduse nimel heaks nõukogu otsusega 2003/106/EÜ (2).

(2)

3-detseen-2-ooni ei ole vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 (3) heaks kiidetud, mistõttu on selle aine pestitsiidina kasutamine keelatud ning see tuleks seega lisada määruse (EL) nr 649/2012 I lisa 1. ja 2. osas esitatud kemikaalide loeteludesse.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 alusel ei ole esitatud toimeaine karbendasiimi heakskiidu pikendamise taotlust, mistõttu on karbendasiimi kasutamine taimekaitsetoodete rühma kuuluva pestitsiidina keelatud ning see tuleks seega lisada määruse (EL) nr 649/2012 I lisa 1. osas esitatud kemikaalide loetelusse.

(4)

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 alusel ei ole esitatud toimeaine tepraloksüdiimi heakskiidu pikendamise taotlust, mistõttu on tepraloksüdiimi kasutamine pestitsiidina keelatud ning see tuleks seega lisada määruse (EL) nr 649/2012 I lisa 1. ja 2. osas esitatud kemikaalide loeteludesse.

(5)

Tsübutriini ega triklosaani ei ole vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 528/2012 (4) biotsiidides kasutamiseks heaks kiidetud, mistõttu on nende ainete pestitsiidina kasutamine keelatud ning need tuleks seega lisada määruse (EL) nr 649/2012 I lisa 1. ja 2. osas esitatud kemikaalide loeteludesse.

(6)

Triflumurooni ei ole vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 528/2012 biotsiidides kasutamiseks heaks kiidetud, mistõttu on selle aine kasutamine alamkategooria „muu pestitsiid, k.a biotsiidid“ all keelatud ning see tuleks seega lisada määruse (EL) nr 649/2012 I lisa 1. osas esitatud kemikaalide loetelusse.

(7)

5-tert-butüül-2,4,6-trinitro-m-ksüleen, bensüülbutüülftalaat, diisobutüülftalaat, diarseenpentaoksiid ja tris(2-kloroetüül)fosfaat on kantud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (5) XIV lisasse, sest need on kindlaks määratud väga ohtlike ainetena. Seetõttu on nende ainete jaoks vajalik luba. Kuna lube ei ole antud, on nende ainete tööstuslik kasutamine rangelt piiratud. Seepärast tuleks need ained lisada määruse (EL) nr 649/2012 I lisa 1. ja 2. osasse.

(8)

Rotterdami konventsiooni osalised otsustasid 4.–15. mail 2015 toimunud seitsmendal konverentsil lisada metamidofossi kõnealuse konventsiooni III lisasse, mistõttu hakkas selle kemikaali suhtes kehtima kõnealuse konventsiooni kohane eelnevalt teatatud nõusoleku protseduuri nõue. Konventsiooniosaliste konverentsil otsustati ühtlasi välja jätta III lisa praegune kanne „metamidofoss (lahustuvad vedelvormid toimeaine sisaldusega üle 600 g/l)“. Seepärast tuleks kõnealuseid muudatusi kajastada määruse (EL) nr 649/2012 I lisa 1. ja 3. osas esitatud kemikaalide loeteludes.

(9)

Püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni (edaspidi „Stockholmi konventsioon“, kiidetud heaks nõukogu otsusega 2006/507/EÜ) (6) osalised otsustasid 4.–15. mail 2015 toimunud seitsmendal konverentsil lisada heksaklorobutadieeni ja polüklooritud naftaleenid kõnealuse konventsiooni A lisasse. Need ained on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 850/2004 (7) I lisa B osas ja tuleks seega Stockholmi konventsiooni rakendamiseks lisada määruse (EL) nr 649/2012 V lisa 1. osasse.

(10)

Pärast seda, kui Stockholmi konventsiooni osalised otsustasid 28. aprillist kuni 10. maini 2013 toimunud kuuendal konverentsil lisada heksabromotsüklododekaani (HBCDD) kõnealuse konventsiooni A lisa 1. osa loetellu, lisati see kemikaal komisjoni määrusega (EL) 2016/293 (8) määruse (EÜ) nr 850/2004 I lisa A osasse. Seepärast tuleks see kemikaal lisada määruse (EL) nr 649/2012 V lisa 1. osasse.

(11)

Stockholmi konventsiooni alusel on lubatud tetrabromo- ja pentabromodifenüüleetrit või heksabromo- ja heptabromodifenüüleetrit sisaldavate või sisaldada võivate toodete ringlussevõtt ning selliste toodete kasutamine ja lõplik kõrvaldamine, mis on toodetud neid aineid sisaldavatest ringlussevõetud materjalidest, tingimusel et võetakse abinõusid kõnealuste toodete ekspordi vältimiseks, kui nimetatud ainete tase või sisaldus neis toodetes ületab taset või sisaldust, mis on lubatud nende toodete müügiks, kasutamiseks, impordiks või tootmiseks vastava osalise territooriumil. Kõnealuse kohustuse rakendamiseks liidus tuleks keelata selliste toodete eksport, mis on osaliselt või täielikult valmistatud ringlussevõetud materjalist või korduskasutamiseks ette valmistatud jäätmetest saadud materjalist ja milles on nimetatud ainete sisaldus 0,1 massiprotsenti või rohkem, lisades need ained määruse (EL) nr 649/2012 V lisa 1. osasse.

(12)

Seepärast tuleks määrust (EL) nr 649/2012 vastavalt muuta.

(13)

On asjakohane näha ette mõistlik ajavahemik, mille vältel saaksid kõik huvitatud isikud võtta käesoleva määruse nõuete täitmiseks vajalikud meetmed ja mille vältel saaksid liikmesriigid võtta määruse rakendamiseks vajalikud meetmed,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL) nr 649/2012 muudetakse järgmiselt.

1)

I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse I lisale.

2)

V lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrust kohaldatakse 1. aprillist 2018.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. november 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 201, 27.7.2012, lk 60.

(2)  Nõukogu 19. detsembri 2002. aasta otsus 2003/106/EÜ, mis käsitleb Rotterdami konventsiooni rahvusvahelises teatavate ohtlike kemikaalide ja pestitsiidide kaubanduses rakendatava eelnevalt teatatud nõusoleku protseduuri kohta heakskiitmist Euroopa Ühenduse nimel (ELT L 63, 6.3.2003, lk 27).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 309, 24.11.2009, lk 1).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrus (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist (ELT L 167, 27.6.2012, lk 1).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1).

(6)  Nõukogu 14. oktoobri 2004. aasta otsus 2006/507/EÜ, mis käsitleb püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni sõlmimist Euroopa Ühenduse nimel (ELT L 209, 31.7.2006, lk 1).

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 850/2004 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta ning millega muudetakse direktiivi 79/117/EMÜ (ELT L 158, 30.4.2004, lk 7).

(8)  Komisjoni 1. märtsi 2016. aasta määrus (EL) 2016/293, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 850/2004 (püsivate orgaaniliste saasteainete kohta) I lisa (ELT L 55, 2.3.2016, lk 4).


I LISA

Määruse (EL) nr 649/2012 I lisa muudetakse järgmiselt.

1)

1. osa muudetakse järgmiselt:

a)

metamidofossi käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

Kemikaal

CASi nr

EINECSi nr

CN-kood (***)

Alamkategooria (*)

Kasutuspiirang (**)

Riigid, mille puhul teatamist ei nõuta

„metamidofoss (#)

10265-92–6

233–606-0

ex 2930 80 00

p(1)

b“;

 

b)

kanne „metamidofoss (lahustuvad vedelvormid toimeaine sisaldusega üle 600 g/l)“ jäetakse välja;

c)

lisatakse järgmised kanded:

Kemikaal

CASi nr

EINECSi nr

CN-kood (***)

Alamkategooria (*)

Kasutuspiirang (**)

Riigid, mille puhul teatamist ei nõuta

„3-detseen-2-oon (+)

10519-33–2

234–059-0

ex 2914 19 90

p(1)

b

 

5-tert-butüül-2,4,6-trinitro-m-ksüleen (+)

81–15-2

201–329-4

ex 2904 20 00

i(1) - i(2)

sr

 

bensüülbutüülftalaat (+)

85–68-7

201–622-7

ex 2917 34 00

i(1) - i(2)

sr

 

karbendasiim

10605-21–7

234–232-0

ex 2933 99 80

p(1)

b

 

tsübutriin (+)

28159-98–0

248–872-3

ex 2933 69 80

p(2)

b

 

diisobutüülftalaat (+)

84–69-5

201–553-2

ex 2917 34 00

i(1) - i(2)

sr

 

diarseenpentaoksiid (+)

1303-28–2

215–116-9

ex 2811 29 90

i(1) - i(2)

sr

 

tepraloksüdiim (+)

149979-41–9

ei kohaldata

ex 2932 99 00

p(1)

b

 

triklosaan (+)

3380-34–5

222–182-2

ex 2909 50 00

p(2)

b

 

triflumuroon

64628-44–0

264–980-3

ex 2924 21 00

p(2)

b

 

tris(2-kloroetüül)fosfaat (+)

115–96-8

204–118-5

ex 2919 90 00

i(1) - i(2)

sr“.

 

2)

2. osa muudetakse järgmiselt:

a)

metamidofossi käsitlev kanne jäetakse välja;

b)

lisatakse järgmised kanded:

Kemikaal

CASi nr

EINECSi nr

CN-kood (***)

Kategooria (*)

Kasutuspiirang (**)

„3-detseen-2-oon

10519-33–2

234–059-0

ex 2914 19 90

p

b

5-tert-butüül-2,4,6-trinitro-m-ksüleen

81–15-2

201–329-4

ex 2904 20 00

i

sr

bensüülbutüülftalaat

85–68-7

201–622-7

ex 2917 34 00

i

sr

tsübutriin

28159-98–0

248–872-3

ex 2933 69 80

p

b

diisobutüülftalaat

84–69-5

201–553-2

ex 2917 34 00

i

sr

diarseenpentaoksiid

1303-28–2

215–116-9

ex 2811 29 90

i

sr

tepraloksüdiim

149979-41–9

ei kohaldata

ex 2932 99 00

p

b

triklosaan

3380-34–5

222–182-2

ex 2909 50 00

p

b

tris(2-kloroetüül)fosfaat

115–96-8

204–118-5

ex 2919 90 00

i

sr“.

3)

3. osa muudetakse järgmiselt:

a)

lisatakse järgmine kanne:

Kemikaal

Asjaomane (asjaomased) CASi number (numbrid)

HS-kood

Puhas aine (**)

HS-kood

Ainet sisaldavad segud (**)

Kategooria

„metamidofoss

10265-92–6

ex ex 2930.80

ex ex 3808.59

pestitsiid“;

b)

kanne „metamidofoss (lahustuvad vedelvormid toimeaine sisaldusega üle 600 g/l)“ jäetakse välja.


II LISA

Määruse (EL) nr 649/2012 V lisa 1. osasse lisatakse järgmised kanded:

Ekspordikeelu alla kuuluvate kemikaalide või toodete kirjeldus

Lisaandmed vajaduse korral (nt kemikaali nimi, EC-number, CASi nr jne)

 

„heksaklorobutadieen

EC-nr 201-765-5

CASi nr 87-68-3

CN-kood 2903 29 00

 

polüklooritud naftaleenid

EC-nr 274-864-4

CASi nr 70776-03-3 ja muud

CN-kood 3824 99 93

 

heksabromotsüklododekaan

EC-nr 247-148-4, 221-695-9

CASi nr 25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8 ja muud

CN-kood 2903 89 80

Tooted, mis on osaliselt või täielikult valmistatud ringlusse võetud materjalist või korduskasutamiseks ette valmistatud jäätmetest saadud materjalist ja milles on tetrabromo-, pentabromo-, heksabromo- või heptabromodifenüüleetri sisaldus 0,1 massiprotsenti või rohkem.

tetrabromodifenüüleeter

EC-nr 254-787-2 ja muud

CASi nr 40088-47-9 ja muud

CN-kood 2909 30 38

pentabromodifenüüleeter

EC-nr 251-084-2 ja muud

CASi nr 32534-81-9 ja muud

CN-kood 2909 30 31

heksabromodifenüüleeter

EC-nr 253-058-6 ja muud

CASi nr 36483-60-0 ja muud

CN-kood 2909 30 38

heptabromodifenüüleeter

EC-nr 273-031-2 ja muud

CASi nr 68928-80-3 ja muud

CN-kood 2909 30 38 “.