23.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 17/29


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/99,

22. jaanuar 2018,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2015/2378 seoses automaatse teabevahetuse tõhususe iga-aastase hinnangu vormi ja edastamistingimustega ning liikmesriikide esitatavate statistiliste andmete loendiga nõukogu direktiivi 2011/16/EL hindamiseks

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. veebruari 2011. aasta direktiivi 2011/16/EL maksustamisalase halduskoostöö kohta ja direktiivi 77/799/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (1), eriti selle artikli 23 lõikeid 3 ja 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2011/16/EL artikli 23 lõikega 3 on ette nähtud, et liikmesriigid edastavad igal aastal komisjonile hinnangu automaatse teabevahetuse tõhususe kohta.

(2)

Direktiivi 2011/16/EL artikli 23 lõikega 4 on ette nähtud, et liikmesriigid esitavad direktiivi hindamiseks statistiliste andmete loendi.

(3)

See loend ei hõlma direktiivi 2011/16/EL artikli 8a kohast kohustuslikku automaatset teabevahetust, kuna komisjon kogub sellist teavet direktiivi 2011/16/EL artikli 21 lõike 5 alusel loodud keskregistrist.

(4)

Komisjoni rakendusmäärust (EL) 2015/2378 (2) tuleks seepärast vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas maksustamisalase halduskoostöö komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) 2015/2378 muudatused

Rakendusmäärust (EL) 2015/2378 muudetakse järgmiselt:

1)

lisatakse artiklid 2c ja 2d:

„Artikkel 2c

Tõhususe iga-aastase hinnangu vorm ja edastamistingimused

1.   Direktiivi 2011/16/EL artikli 23 lõike 3 kohase automaatse teabevahetuse tõhususe iga-aastase hinnangu ja saavutatud praktiliste tulemuste edastamise vorm on sätestatud käesoleva määruse VIII lisas.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile igal aastal enne 1. aprilli elektrooniliselt oma iga-aastase hinnangu, kasutades lõikes 1 osutatud vormi. Hinnang hõlmab eelmist kalendriaastat.

Artikkel 2d

Statistiliste andmete loend

1.   Direktiivi 2011/16/EL artikli 23 lõike 4 kohane statistiliste andmete loend, mida on vaja igal kujul halduskoostöö tegemiseks peale kohustusliku automaatse teabevahetuse, on sätestatud käesoleva määruse IX lisas.

Statistiliste andmete loend direktiivi 2011/16/EL artikli 8 lõike 1 kohase kohustusliku automaatse teabevahetuse jaoks on sätestatud käesoleva määruse X lisas.

Statistiliste andmete loend direktiivi 2011/16/EL artikli 8 lõike 3a kohase kohustusliku automaatse teabevahetuse jaoks on sätestatud käesoleva määruse XI lisas.

Statistiliste andmete loend direktiivi 2011/16/EL artikli 8aa kohase kohustusliku automaatse teabevahetuse jaoks on sätestatud käesoleva määruse XII lisas.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile igal aastal enne 1. aprilli elektrooniliselt vastavalt IX lisas sätestatud loendile eelmise kalendriaasta statistilised andmed igat liiki halduskoostöö kohta peale kohustusliku automaatse teabevahetuse.

3.   Liikmesriigid edastavad komisjonile igal aastal enne 1. novembrit elektrooniliselt vastavalt X, XI ja XII lisas sätestatud loendile statistilised andmed kohustusliku automaatse teabevahetuse kohta.“;

2)

VIII, IX, X, XI ja XII lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. jaanuar 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 64, 11.3.2011, lk 1.

(2)  Komisjoni 15. detsembri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/2378, milles sätestatakse nõukogu direktiivi 2011/16/EL (maksustamisalase halduskoostöö kohta) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad ning millega tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) nr 1156/2012 (ELT L 332, 18.12.2015, lk 19).


LISA

Rakendusmäärusele (EL) 2015/2378 lisatakse järgmised lisad:

VIII LISA

Artiklis 2c osutatud vorm

Direktiivi 2011/16/EL artikli 23 lõike 3 kohane hinnangu vorm hõlmab järgmist teavet:

küsimustikule vastuseid andva liikmesriigi tunnus

teabe kättesaadavus liikmesriigis

jälgimine, kas on saadetud kahepoolset tagasisidet vastavalt artikli 14 lõikele 2

automaatse teabevahetuse tõhusus:

saadud teabe töötlemine ja peamised tehnilised (IT) probleemid

saadud teabe kvaliteet koos vastuvõtjate/poolte tunnustega; teabe sisuga seotud probleemid ja sellega seotud ettepanekud

nõuetele vastav teabe kasutamine ja tõhusus, sh teabe põhimõtteline kasulikkus; teabe praegune ja tulevane kasutamine; teabe kasutamine maksuvaldkonna järgi; halduskoostöö paranemine tänu saadud teabe kasutamisele

saadud praktilised tulemused koos lõpliku tulemiga (sh eriprojektid); eriprojektidest saadud konkreetsed tulemid; haldus- ja muud asjakohased kulud, mis on seotud automaatse teabevahetuse väljatöötamise ja rakendamisega; automaatse teabevahetuse korduvate operatsioonide halduskulud; muud asjakohased kulud maksukohustuse täitmiseks; positiivsed ja negatiivsed kogemused; peamised kohtuvaidlusi ja -menetlusi tekitavad aspektid

asjaomastele liikmesriikidele riikidepõhiste aruannete edastamise kohustuse täitmise määr (teiste liikmesriikide maksuhalduritelt saadud riikidepõhiste aruannete arv/teiste liikmesriikide maksuhalduritelt saadaolevate riikidepõhiste aruannete arv)

riikidepõhiste aruannete esitamise kohustuse täitmise määr aruandekohustuslike üksuste puhul (saadud riikidepõhiste aruannete arv/saadaolevate riikidepõhiste aruannete arv)

loetelu kõigist jurisdiktsioonidest, kus resideerivad ELis asuvate aruandekohustuslike üksuste lõplikud emaüksused, kuid mille puhul ei ole esitatud või vahetatud täielikke riikidepõhiseid aruandeid

IX LISA

Artiklis 2d osutatud loetelu

Direktiivi 2011/16/EL artikli 23 lõike 4 kohaselt nõutud statistilised andmed muude halduskoostöö vormide kui automaatse teabevahetuse kohta hõlmavad järgmist teavet:

liikmesriigi tunnus

aasta

A osa: teabevahetuse statistilised andmed liikmesriikide kaupa

taotuse alusel toimunud teabevahetuse kohta (direktiivi 2011/16/EL artiklid 5, 6, 7)

saadetud päringute arv

saadud vastuste arv

kuue kuu jooksul saadud täielike vastuste arv

vastuste arv, mille puhul saadi teave (osaline või täielik) kahe kuu jooksul

saadud päringute arv

saadetud vastuste arv

keeldumiste arv direktiivi 2011/16/EL artikli 17 alusel

omaalgatusliku teabevahetuse kohta (direktiivi 2011/16/EL artiklid 9 ja 10)

omaalgatusliku teabevahetuse raames saadetud teadete arv

omaalgatusliku teabevahetuse raames saadud teadete arv

saadetud piiriüleste eelotsuste arv

saadud piiriüleste eelotsuste arv

saadetud ühepoolsete siirdehinna eelkokkulepete arv

saadud ühepoolsete siirdehinna eelkokkulepete arv

B osa: halduskoostöö muude vormide statistilised andmed

haldusasutuste ametiruumides viibimise ja haldusuurimistes osalemise kohta (direktiivi 2011/16/EL artikkel 11)

haldusasutuste ametiruumides viibimiste ja haldusuurimistes osalemiste arv

üheaegsete kontrollide kohta (direktiivi 2011/16/EL artikkel 12)

liikmesriigi algatatud üheaegsete kontrollide arv

üheaegsete kontrollide arv, milles liikmesriik on osalenud

teatamistaotluste kohta (direktiivi 2011/16/EL artikkel 13)

saadetud teatamistaotluste arv

saadud teatamistaotluste arv

tagasiside kohta (direktiivi 2011/16/EL artikkel 14)

saadetud tagasisidetaotluste arv

saadud tagasisideteadete arv

saadud tagasisidetaotluste arv

saadetud tagasisideteadete arv

C osa: statistilised andmed halduskoostööst tuleneva hinnangulise lisatulu või määratud maksude suurenemise kohta Selles osas esitatav teave on vabatahtlik.

taotluse alusel saadud teabevahetusest

omaalgatuslikust teabevahetusest

üheaegsete kontrollide tagajärjel

summa kokku ja juhtumite arv.

X LISA

Artiklis 2d osutatud loetelu

Direktiivi 2011/16/EL artikli 23 lõike 4 kohaselt nõutud statistilised andmed kõnealuse direktiivi artikli 8 lõikes 1 viidatud tulu ja kapitali kategooriaid käsitleva kohustusliku automaatse teabevahetuse kohta hõlmavad järgmist teavet:

kõigi direktiivi 2011/16/EL artikli 8 lõikes 1 viidatud tulu ja kapitali kategooriate puhul: statistilised andmed sõnumite ja maksumaksjate kohta

palgatulu ja juhtide tasude puhul: statistilised andmed sõnumi ja saaja, sõnumi ja maksja, saaja ja suhte, maksja ja suhte, saaja ja sissetuleku kohta

pensionide puhul: statistilised andmed sõnumi ja saaja, sõnumi ja maksja, saaja, maksja, sissetuleku kohta

elukindlustustoodete puhul: statistilised andmed sõnumi ja kindlustuslepingu, kindlustuslepingu üldandmete ja sündmuse kohta

kinnisomandi ja kinnisvaratulu puhul: statistilised andmed sõnumi ja osalise, osalise üldandmete, kinnisomandi arvu ja väärtuse, tehingute arvu ja väärtuse, laenusündmuste arvu ja väärtuse, omandiõigusega seotud sissetulekute arvu ja väärtuse kohta

sõnumite staatuse puhul: statistilised andmed sõnumite vastuvõtmise või tagasilükkamise kohta ja saadud sõnumites leitud vigade kohta

andmeteta sõnumite puhul: statistilised andmed andmeteta sõnumite vastuvõtmise kohta.

XI LISA

Artiklis 2d osutatud loetelu

Direktiivi 2011/16/EL artikli 23 lõikes 4 kohased statistilised andmed kõnealuse direktiivi artikli 8 lõike 3a kohaselt nõutud kohustusliku automaatse teabevahetuse kohta hõlmavad järgmist teavet:

iga sõnumi puhul statistilised andmed päritolu- ja sihtriigi kohta, esitatud andmike arv kokku, maksete summa kokku

iga päritoluriigi puhul aruanded esitanud finantsasutuste arv kokku, maksete summa kokku

iga üksiku konto puhul kontoomanike arv, maksekategooria, summa maksekategooria kohta

iga konto puhul statistilised andmed kontoomaniku kategooria kohta, kontoomaniku maksukohustuslase identifitseerimisnumber või selle toimiv ekvivalent, kontoomaniku asukohariik, füüsiline isik kontoomanikuna, suletud konto, seisev konto

iga kontoomaniku puhul statistilised andmed kontrolliva isiku kohta, kontrolliva isiku maksukohustuslase identifitseerimisnumber või selle toimiv ekvivalent, kontrolliva isiku asukohariik, füüsiline isik kontrolliva isikuna.

XII LISA

Artiklis 2d osutatud loetelu

Direktiivi 2011/16/EL artikli 23 lõike 4 kohased statistilised andmed kõnealuse direktiivi artikli 8aa kohaselt nõutud kohustusliku automaatse teabevahetuse kohta hõlmavad järgmist teavet:

aruandekohustuslikelt üksustelt saadud riikidepõhiste aruannete arv

aruandekohustuslike üksuste poolt esitada tulevate, kuid mitte kätte saadud või ainult osaliselt esitatud riikidepõhiste aruannete arv, jaotus lõplike emaüksuste jurisdiktsioonide kaupa

teistelt liikmesriikidelt saadud riikidepõhiste aruannete arv

teiste liikmesriikide poolt esitada tulevate, kuid mitte kätte saadud riikidepõhiste aruannete arv

teistele liikmesriikidele saadetud riikidepõhiste aruannete arv.