19.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 14/31


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2018/79,

18. jaanuar 2018,

millega muudetakse määrust (EL) nr 10/2011 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastmaterjalide ja -esemete kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. oktoobri 2004. aasta määrust (EÜ) nr 1935/2004 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete kohta, millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 80/590/EMÜ ja 89/109/EMÜ, (1) eriti selle artikli 5 lõike 1 punkte a, d, e, h ja i, artikli 11 lõiget 3 ning artikli 12 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EL) nr 10/2011 (2) (edaspidi „määrus“) on kehtestatud liidu loetelu lubatud ainetest, mida võib kasutada toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastmaterjalides ja -esemetes.

(2)

Pärast määruse (EL) nr 10/2011 viimast muutmist on Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) avaldanud täiendavaid teaduslikke arvamusi konkreetsete ainete kohta, mida võib kasutada toiduga kokku puutuvates materjalides, ning juba varem lubatud ainete lubatud kasutusalade kohta. Selleks et tagada toiduohutusameti uusimate tulemuste kajastumine määruses (EL) nr 10/2011, tuleks määrust muuta.

(3)

Toiduohutusamet võttis vastu heakskiitva teadusliku arvamuse (3) butadieeni, stüreeni, metüülmetakrülaadi ja butüülakrülaadi kopolümeeri (ristsillatud divinüülbenseeni või 1,3-butaandiooldimetakrülaadiga) kasutamise kohta (toiduga kokkupuutuva materjali aine nr 856 ja CASi nr 25101-28-4). Toiduohutusamet tegi järelduse, et aine ei põhjusta tarbijale ohtu, kui seda kasutatakse polümeerse lisaainena kontsentratsioonis kuni 40 massiprotsenti stüreenakrüülnitriili (SAN) kopolümeeri/polü(metüülmetakrülaadi) (PMMA) segudest korduvkasutatavates toodetes, mis on ette nähtud toatemperatuuril kokkupuuteks veepõhiste, happeliste ja/või väikse alkoholisisaldusega (< 20 %) toiduainetega vähem kui ühe ööpäeva jooksul ja kuivade toiduainetega kokkupuuteks (sealhulgas pikaajaline säilitamine) mis tahes aja jooksul. Kõnealuse aine kehtivat luba tuleks täiendada, lisades nimetatud kasutusviisi, tingimusel et järgitakse eeltoodud spetsifikatsioone.

(4)

Toiduohutusamet võttis vastu heakskiitva teadusliku arvamuse (4) monomeeri 2,4,4′-trifluorobensofenooni kasutamise kohta (toiduga kokkupuutuva materjali aine nr 1061 ja CASi nr 80512-44-3). Amet jõudis järeldusele, et kõnealune aine ei põhjusta tarbijale ohtu, kui seda kasutatakse polüeetereeterketoonplasti tootmisel komonomeerina kontsentratsioonis kuni 0,3 massiprotsenti valmismaterjalis. Seepärast tuleks kõnealune monomeer lisada liidu lubatud ainete loetellu tingimusel, et järgitakse nimetatud spetsifikatsiooni.

(5)

Toiduohutusamet võttis vastu heakskiitva teadusliku arvamuse (5) monomeeri 2,3,3,4,4,5,5-heptafluoro-1-penteeni kasutamise kohta (toiduga kokkupuutuva materjali aine nr 1063 ja CASi nr 1547-26-8). Toiduohutusamet tegi järelduse, et aine ei põhjusta tarbijale ohtu, kui seda kasutatakse komonomeerina koos tetrafluoroetüleeni ja/või etüleeni komonomeeridega selliste fluorokopolümeeride valmistamiseks, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes polümeeri abiainetena kontsentratsioonis kuni 0,2 massiprotsenti toiduga kokkupuutuvast materjalist. Nimetatud kasutuse puhul ei tohiks väikse molekulmassiga (alla 1 500 Da) fraktsiooni olla rohkem kui 30 mg/kg. Kõnealune monomeer tuleks lisada liidu lubatud ainete loetellu tingimusel, et järgitakse nimetatud spetsifikatsioone.

(6)

Toiduohutusamet võttis vastu heakskiitva teadusliku arvamuse (6) aine volframoksiidi (WOn (n = 2,72–2,90)) kasutamise kohta (toiduga kokkupuutuva materjali aine nr 1064 ja CASi nr 39318-18-8). Toiduohutusamet tegi järelduse, et aine ei põhjusta tarbijale ohtu, kui lisaainet kasutatakse taaskuumutamist soodustava ainena polüetüleentereftalaadis (PET). Amet leidis, et kuna aine on lahustumatu, võib eeldada, et selle migratsioon ettenähtud kasutuse korral PETi taaskuumutamist soodustava ainena on väike. Seetõttu ei ole migratsiooni piirnormi kontrollimine vajalik. Muude tehniliste funktsioonide ja muudes polümeerides kasutamise kohta jõudis toiduohutusamet järeldusele, et migratsioon ei tohiks ületada 0,05 mg/kg (väljendatud volframina). Kõnealune aine tuleks lisada liidu lubatud ainete loetellu tingimusel, et järgitakse nimetatud spetsifikatsioone.

(7)

Toiduohutusamet võttis vastu heakskiitva teadusliku arvamuse (7) rasvhapetest saadud metüülhargahelaga ja lineaarse ahelaga C14–18 alkaanamiidide segu kasutamise kohta (toiduga kokkupuutuva materjali aine nr 1065 ja CASi nr 85711-28-0). Toiduohutusamet tegi järelduse, et aine ei põhjusta tarbijale ohtu, kui seda kasutatakse selliste polüolefiinesemete tootmiseks, mis on ette nähtud kokkupuuteks kõigi toiduainetega, v.a rasvased toidud (määratletud mudelainega D2), ja kui aine migratsioon ei ületa 5 mg toidu kg kohta. Seepärast tuleks kõnealune segu lisada liidu lubatud ainete loetellu tingimusel, et järgitakse nimetatud spetsifikatsioone.

(8)

Seetõttu tuleks määruse (EL) nr 10/2011 I lisa vastavalt muuta.

(9)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 10/2011 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Plastmaterjale ja -esemeid, mis vastavad määrusele (EL) nr 10/2011, nagu seda kohaldatakse enne käesoleva määruse jõustumise kuupäeva, võib turule lasta kuni 8. veebruarini 2019 ja need võivad turule jääda kuni varude lõppemiseni.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. jaanuar 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 338, 13.11.2004, lk 4.

(2)  Komisjoni 14. jaanuari 2011. aasta määrus (EL) nr 10/2011 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastmaterjalide ja -esemete kohta (ELT L 12, 15.1.2011, lk 1).

(3)  EFSA Journal 2016;14(11):4637.

(4)  EFSA Journal 2016;14(7):4532.

(5)  EFSA Journal 2016;14(10):4582.

(6)  EFSA Journal 2017;15(1):4661.

(7)  EFSA Journal 2017;15(2):4724.


LISA

Määruse (EL) nr 10/2011 I lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Punkti 1 tabelit 1 muudetakse järgmiselt:

a)

toiduga kokkupuutuva materjali ainet nr 856 käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

„856

40563

25101-28-4

Butadieeni, stüreeni, metüülmetakrülaadi ja butüülakrülaadi kopolümeer, ristsillatud divinüülbenseeni või 1,3-butaandiooldimetakrülaadiga

Jah

Ei

Ei

 

 

Kasutada üksnes:

jäigas polüvinüülkloriidis (PVC) sisaldusega kuni 12 % toatemperatuuril või madalamal temperatuuril või

kontsentratsioonis kuni 40 massiprotsenti stüreenakrüülnitriili (SAN) kopolümeeri/polü(metüülmetakrülaadi) (PMMA) segudest korduvkasutatavates toodetes toatemperatuuril või madalamal temperatuuril ning kokkupuutes üksnes veepõhiste, happeliste ja/või väikse alkoholisisaldusega (< 20 %) toiduainetega vähem kui ühe ööpäeva jooksul või kokkupuutes üksnes kuivade toiduainetega mis tahes aja jooksul.“

 

b)

toiduga kokkupuutuva materjali ainete numbrite järjekorras lisatakse järgmised kanded:

„1061

 

80512-44-3

2,4,4′-trifluorobensofenoon

Ei

Jah

Ei

 

 

Kasutada üksnes komonomeerina polüeetereeterketoonplasti tootmisel kontsentratsioonis kuni 0,3 massiprotsenti valmismaterjalist.

 

1063

 

1547-26-8

2,3,3,4,4,5,5-heptafluoro-1-penteen

Ei

Jah

Ei

 

 

Kasutada üksnes koos tetrafluoroetüleeni ja/või etüleeni komonomeeridega selliste fluorokopolümeeride tootmiseks, mis on ette nähtud kasutamiseks polümeeri abiainena kontsentratsioonis kuni 0,2 massiprotsenti toiduga kokkupuutuvast materjalist, ning tingimusel, et väikse molekulmassiga (alla 1 500 Da) fraktsiooni ei ole rohkem kui 30 mg/kg.

 

1064

 

39318-18-8

Volframoksiid

Jah

Ei

Ei

0,05

 

Stöhhiomeetria: WOn, n = 2,72–2,90

(25)

1065

 

85711-28-0

Rasvhapetest saadud metüülhargahelaga ja lineaarse ahelaga C14-C18 alkaanamiidid

Jah

Ei

Ei

5

 

Kasutada üksnes selliste polüolefiinesemete tootmiseks, mis ei puutu kokku toiduainetega, mille puhul on III lisa tabelis 2 ette nähtud toidu mudelaine D2 kasutamine.

(26)“

2)

Punkti 3 tabelisse 3 lisatakse järgmised kanded:

„(25)

Polüetüleentereftalaadis (PET) taaskuumutamist soodustava ainena kasutamise korral ei nõuta migratsiooni konkreetsele piirnormile vastavuse kontrollimist; kõikidel muudel juhtudel kontrollitakse migratsiooni konkreetsele piirnormile vastavust kooskõlas artikliga 18; migratsiooni konkreetset piirnormi väljendatakse mg volframit/kg toidu kohta.

(26)

Tabelis 1 toiduga kokkupuutuva materjali aine nr 306 all loetletud steariinamiidi (mille suhtes ei kohaldata migratsiooni konkreetset piirnormi) migratsiooni puhul jäetakse välja nõue kontrollida segu migratsiooni vastavust segu jaoks ette nähtud migratsiooni konkreetsele piirnormile.“