19.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 14/6


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2018/78,

16. jaanuar 2018,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate 2-fenüülfenooli, metüülbensulfurooni, dimetakloori ja lufenurooni jääkide piirnormidega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. aasta määrust (EÜ) nr 396/2005 taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta, (1) eriti selle artikli 14 lõike 1 punkti a ja artikli 49 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

2-fenüülfenooli jääkide piirnormid on sätestatud määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas. Dimetakloori ja lufenurooni jääkide piirnormid on sätestatud kõnealuse määruse III lisa A osas. Metüülbensulfurooni puhul ei ole jääkide piirnorme veel kehtestatud.

(2)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) esitas põhjendatud arvamuse 2-fenüülfenooli jääkide kehtivate piirnormide läbivaatamise kohta kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 12 lõikega 1 (2). Toiduohutusamet tegi ettepaneku muuta jäägi määratlust taimsete toodete puhul ja soovitas vähendada jääkide piirnorme lihaskoes, rasvkoes, maksas ja neerudes sea-, veise-, hobuslaste puhul ning piimas veiste ja hobuste puhul. Toiduohutusamet tegi järelduse, et tsitruseliste kohta ei ole teave nende jääkide piirnormide kohta täies ulatuses kättesaadav ja riskijuhtijatel tuleb asjaolusid täiendavalt kaaluda. Kuna tarbijate jaoks ohtu ei ole, tuleks kõnealuse toote puhul jääkide piirnormid sätestada määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas praegusel tasemel või ameti poolt kindlaksmäärataval tasemel. Pirnide puhul on Codex alimentarius'es kehtestatud jääkide piirnormid tarbijatele ohutud. Seega on pirnide puhul asjakohane kehtestada jäägi piirnorm samal tasemel.

(3)

Toiduohutusamet esitas põhjendatud arvamuse (3) metüülbensulfurooni jääkide kehtivate piirnormide kohta kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 12 lõikega 1. Toiduohutusamet soovitas nende jääkide piirnormi suurendada või jätkata kehtiva piirnormi kohaldamist.

(4)

Toiduohutusamet esitas põhjendatud arvamuse (4) dimetakloori jääkide kehtivate piirnormide kohta kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 12 lõikega 1. Toiduohutusamet soovitas nende jääkide piirnormi suurendada või jätkata kehtiva piirnormi kohaldamist.

(5)

Toiduohutusamet esitas põhjendatud arvamuse (5) lufenurooni jääkide kehtivate piirnormide kohta kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 12 lõikega 1. Toiduohutusamet tegi ettepaneku muuta jäägi määratlust kõigi toodete puhul ja soovitas vähendada jääkide piirnorme tsitrusviljade, õunviljade, maguskirsside, ploomide, lauaviinamarjade, veiniviinamarjade, viigimarjade, hurmaade, kiivide, kartulite, tomatite, hariliku paprika, kurkide, rullkõrvitsate (kabatšokkide) ja sojaubade puhul. Muude toodete puhul soovitas toiduohutusamet nende jääkide piirnormi suurendada või jätkata kehtiva piirnormi kohaldamist. Toiduohutusamet jõudis järeldusele, et aprikooside, virsikute, maasikate, kornišonide, põldkännaku, salatite, sileda endiiviasiguri, salatkressi ja muude idandite ja võrsete, Ameerika kollaka, põld-võõrkapsa/rukola, kapsa-lehtsinepi, noorlehtedega põllukultuuride (sh Brassica liigid), sigade, veiste, lammaste, kitsede ja hobuslaste maksa ja neerude ning kodulindude maksa kohta ei ole teave täies ulatuses kättesaadav ning riskijuhtidel tuleb asjaolusid täiendavalt kaaluda. Kuna tarbijate jaoks ohtu ei ole, tuleks kõnealuste toodete puhul sätestada määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas jääkide piirnormid praegusel tasemel või toiduohutusameti kindlaksmäärataval tasemel. Kõnealused jääkide piirnormid vaadatakse läbi; läbivaatamisel võetakse arvesse kaks aastat pärast käesoleva määruse avaldamist kättesaadavat teavet.

(6)

Toodete jaoks, mille puhul töötlemine asjaomaste taimekaitsevahenditega ei ole lubatud ja mille jaoks ei ole kehtestatud impordi puhul kohaldatavaid jääkide piirnorme ega Codex alimentarius'es esitatud jääkide piirnorme (CXL), tuleks kehtestada jääkide piirnormiks konkreetne määramispiir või vaikeväärtus, nagu on sätestatud määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 18 lõike 1 punktis b.

(7)

Komisjon pidas teatavate määramispiiride kohandamise küsimuses nõu Euroopa Liidu pestitsiidijääkide referentlaboritega. Laborid tegid mitme toimeaine suhtes järelduse, et tehnika arengu tõttu on teatavate kaupade puhul vaja kehtestada konkreetsed määramispiirid.

(8)

Tuginedes toiduohutusameti põhjendatud arvamustele ja võttes arvesse käsitletava küsimuse puhul asjakohaseid tegureid, on jääkide piirnormide asjakohased muudatused kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 14 lõikega 2.

(9)

Jääkide uute piirnormide suhtes on Maailma Kaubandusorganisatsiooni vahendusel konsulteeritud liidu kaubanduspartneritega ja nende märkusi arvesse võetud.

(10)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 396/2005 vastavalt muuta.

(11)

Selleks et võimaldada toodete tavapärast turustamist, töötlemist ja tarbimist, tuleks käesoleva määrusega ette näha üleminekukord selliste toodete jaoks, mis on toodetud enne jääkide piirnormide muutmist ja mille kohta on olemas teave, et tarbijate kaitse kõrge tase on tagatud.

(12)

Jääkide muudetud piirnormide jõustumisele peaks eelnema piisav ajavahemik, mille jooksul liikmesriigid, kolmandad riigid ja toidukäitlejad saaksid nende piirnormide muutmisest tulenevate uute nõuete täitmiseks valmistuda.

(13)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 396/2005 kohaldamist kujul, nagu kõnealuses määruses oli sätestatud enne selle muutmist käesoleva määrusega, jätkatakse nende toodete suhtes, mis on toodetud seaduslikult enne 8. augustit 2018.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 8. augustist 2018.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. jaanuar 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 70, 16.3.2005, lk 1.

(2)  European Food Safety Authority; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for 2-phenylphenol according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Põhjendatud arvamus 2-fenüülfenooli jääkide kehtivate piirnormide läbivaatamise kohta kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikliga 12). EFSA Journal 2017; 15(1): 4696.

(3)  European Food Safety Authority; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for bensulfuron-methyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Põhjendatud arvamus metüülbensulfurooni jääkide kehtivate piirnormide läbivaatamise kohta kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikliga 12). EFSA Journal (2016); 14(10): 4596.

(4)  European Food Safety Authority; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for dimethachlor according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Põhjendatud arvamus dimetakloori jääkide kehtivate piirnormide läbivaatamise kohta kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikliga 12). EFSA Journal (2016); 14(11): 4632.

(5)  European Food Safety Authority; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for lufenuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Põhjendatud arvamus lufenurooni jääkide kehtivate piirnormide läbivaatamise kohta kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikliga 12). EFSA Journal 2017; 15(1): 4652.


LISA

Määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa muudetakse järgmiselt.

1)

II lisa muudetakse järgmiselt:

a)

2-fenüülfenooli käsitlev veerg asendatakse järgmisega:

„Pestitsiidide jäägid ja jääkide piirnormid (mg/kg)

Kood-number

Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (a)

2-fenüülfenool (2-fenüülfenooli ja selle konjugaatide summa, väljendatud 2-fenüülfenoolina) (R)

(1)

(2)

(3)

0100000

VÄRSKE VÕI KÜLMUTATUD PUUVILI; PÄHKLID

 

0110000

Tsitrusviljad

10

0110010

Greibid

 

0110020

Apelsinid

 

0110030

Sidrunid

 

0110040

Laimid

 

0110050

Mandariinid

 

0110990

Muu

 

0120000

Pähklid

0,01  (*1)

0120010

Mandlid

 

0120020

Brasiilia pähklid

 

0120030

Kašupähklid

 

0120040

Kastanid

 

0120050

Kookospähklid

 

0120060

Sarapuupähklid

 

0120070

Makadaamiapähklid

 

0120080

Pekanipähklid

 

0120090

Piiniapähklid

 

0120100

Pistaatsiapähklid

 

0120110

Kreeka pähklid

 

0120990

Muu

 

0130000

Õunviljad

0,01  (*1)

0130010

Õunad

0,01  (*1)

0130020

Pirnid

20

0130030

Küdooniad

0,01  (*1)

0130040

Astelpihlaka viljad

0,01  (*1)

0130050

Nisperod / jaapani villpöörise viljad

0,01  (*1)

0130990

Muu

0,01  (*1)

0140000

Luuviljad

0,01  (*1)

0140010

Aprikoosid

 

0140020

Maguskirsid

 

0140030

Virsikud

 

0140040

Ploomid

 

0140990

Muu

 

0150000

Marjad ja väikesed puuviljad

0,01  (*1)

0151000

a)

Viinamarjad

 

0151010

Lauaviinamarjad

 

0151020

Veiniviinamarjad

 

0152000

b)

Maasikad

 

0153000

c)

Koguviljad

 

0153010

Pamplid

 

0153020

Põldmurakad

 

0153030

Vaarikad (punased ja kollased)

 

0153990

Muu

 

0154000

d)

Muud väikesed puuviljad ja marjad

 

0154010

Mustikad

 

0154020

Jõhvikad

 

0154030

Sõstrad (mustad, punased ja valged)

 

0154040

Karusmarjad (rohelised, punased ja kollased)

 

0154050

Kibuvitsamarjad

 

0154060

Mooruspuu marjad (mustad ja valged)

 

0154070

Õun-viirpuu marjad

 

0154080

Musta leedri marjad

 

0154990

Muu

 

0160000

Mitmesugused puuviljad

0,01  (*1)

0161000

a)

Söödava koorega

 

0161010

Datlid

 

0161020

Viigimarjad

 

0161030

Lauaoliivid

 

0161040

Kinkanid (kumkvaadid)

 

0161050

Tähtviljad

 

0161060

Hurmaad

 

0161070

Jambolanid

 

0161990

Muu

 

0162000

b)

Mittesöödava koorega, väikesed

 

0162010

Kiivid (rohelised, punased, kollased)

 

0162020

Litšid

 

0162030

Granadillid/marakujad

 

0162040

Kaktusviljad

 

0162050

Hariliku kuldlehiku viljad

 

0162060

Virgiinia persimonid

 

0162990

Muu

 

0163000

c)

Mittesöödava koorega, suured

 

0163010

Avokaadod

 

0163020

Banaanid

 

0163030

Mangod

 

0163040

Papaiad

 

0163050

Granaatõunad

 

0163060

Suhkurannoonad

 

0163070

Guajaavid

 

0163080

Ananassid

 

0163090

Hõlmise leivapuu viljad

 

0163100

Durianid

 

0163110

Oga-annoonad

 

0163990

Muu

 

0200000

VÄRSKE VÕI KÜLMUTATUD KÖÖGIVILI

 

0210000

Juur- ja mugulköögivili

0,01  (*1)

0211000

a)

Kartulid

 

0212000

b)

Troopilised juur- ja mugulköögiviljad

 

0212010

Kassaava juured / jahumaniokk

 

0212020

Bataadid

 

0212030

Jamss

 

0212040

Roogmarantad

 

0212990

Muu

 

0213000

c)

Muud juur- ja mugulköögiviljad, v.a suhkrupeet

 

0213010

Söögipeedid

 

0213020

Porgandid

 

0213030

Juursellerid

 

0213040

Mädarõikad

 

0213050

Maapirnid

 

0213060

Pastinaagid

 

0213070

Juurpetersellid

 

0213080

Redised

 

0213090

Aed-piimjuured

 

0213100

Kaalikad

 

0213110

Naerid

 

0213990

Muu

 

0220000

Sibulköögivili

0,01  (*1)

0220010

Küüslauk

 

0220020

Sibul

 

0220030

Pesasibulad

 

0220040

Harilik sibul / roheline sibul ja talisibul

 

0220990

Muu

 

0230000

Viliköögivili

0,01  (*1)

0231000

a)

Maavitsalised

 

0231010

Tomatid

 

0231020

Harilikud paprikad

 

0231030

Baklažaanid

 

0231040

Söödavad muskushibiskid

 

0231990

Muu

 

0232000

b)

Söödava koorega kõrvitsalised

 

0232010

Kurgid

 

0232020

Kornišonid

 

0232030

Rullkõrvitsad (kabatšokid)

 

0232990

Muu

 

0233000

c)

Mittesöödava koorega kõrvitsalised

 

0233010

Melonid

 

0233020

Suureviljalised kõrvitsad

 

0233030

Arbuusid

 

0233990

Muu

 

0234000

d)

Suhkrumais

 

0239000

e)

Muud viliköögiviljad

 

0240000

Kapsasköögivili (v.a juured ja noorlehtedega põllukultuurid)

0,01  (*1)

0241000

a)

Õisik-kapsad

 

0241010

Spargelkapsas

 

0241020

Lillkapsad

 

0241990

Muu

 

0242000

b)

Peakapsad

 

0242010

Rooskapsas

 

0242020

Peakapsas

 

0242990

Muu

 

0243000

c)

Lehtkapsad

 

0243010

Hiina lehtnaeris / paksoi

 

0243020

Kähar lehtkapsas ja söödakapsas

 

0243990

Muu

 

0244000

d)

Nuikapsad

 

0250000

Lehtköögivili, maitsetaimed ja söödavad õied

 

0251000

a)

Salatid ja salatitaimed

0,01  (*1)

0251010

Põldkännak

 

0251020

Aedsalat

 

0251030

Sile endiiviasigur

 

0251040

Kressid, muud võrsed ja võsud

 

0251050

Ameerika kollakas

 

0251060

Põld-võõrkapsas/rukola

 

0251070

Kapsas-lehtsinep

 

0251080

Noorlehtedega põllukultuurid (sh Brassica liigid)

 

0251990

Muu

 

0252000

b)

Spinat ja muu samalaadne (lehed)

0,01  (*1)

0252010

Spinat

 

0252020

Harilik portulak

 

0252030

Varspeedi/peedi pealsed

 

0252990

Muu

 

0253000

c)

Viinapuu lehed ja sarnased liigid

0,01  (*1)

0254000

d)

Ürt-allikkersid

0,01  (*1)

0255000

e)

Salatsigurid

0,01  (*1)

0256000

f)

Maitsetaimed ja söödavad õied

0,02  (*1)

0256010

Aed-harakputk

 

0256020

Murulauk

 

0256030

Lehtseller

 

0256040

Petersell

 

0256050

Aedsalvei

 

0256060

Rosmariin

 

0256070

Aed-liivatee

 

0256080

Vürtsbasiilik ja söödavad õied

 

0256090

Loorberilehed

 

0256100

Estragon

 

0256990

Muu

 

0260000

Kaunköögivili

0,01  (*1)

0260010

Oad (kaunadega)

 

0260020

Oad (kaunadeta)

 

0260030

Herned (kaunadega)

 

0260040

Herned (kaunadeta)

 

0260050

Läätsed

 

0260990

Muu

 

0270000

Varsköögivili

0,01  (*1)

0270010

Spargel

 

0270020

Kardi

 

0270030

Varsseller

 

0270040

Salat-apteegitill

 

0270050

Hispaania artišokk

 

0270060

Porrulauk

 

0270070

Rabarber

 

0270080

Bambusevõrsed

 

0270090

Palmisäsi

 

0270990

Muu

 

0280000

Seened, samblad ja samblikud

0,01  (*1)

0280010

Kultuurseened

 

0280020

Metsaseened

 

0280990

Samblad ja samblikud

 

0290000

Vetikad ja prokarüoodid

0,01 (*1)

0300000

KAUNVILI

0,02  (*1)

0300010

Oad

 

0300020

Läätsed

 

0300030

Herned

 

0300040

Lupiinid/lupiinioad

 

0300990

Muu

 

0400000

ÕLISEEMNED JA ÕLIVILI

0,01  (*1)

0401000

Õliseemned

 

0401010

Hariliku lina seemned

 

0401020

Maapähklid

 

0401030

Unimagunaseemned

 

0401040

Seesamiseemned

 

0401050

Päevalilleseemned

 

0401060

Rapsiseemned

 

0401070

Sojaoad

 

0401080

Sinepiseemned

 

0401090

Puuvillaseemned

 

0401100

Kõrvitsaseemned

 

0401110

Värvisafloori seemned

 

0401120

Hariliku kurgirohu seemned

 

0401130

Põldtudra seemned

 

0401140

Kanepiseemned

 

0401150

Riitsinuseseemned

 

0401990

Muu

 

0402000

Õlivili

 

0402010

Oliivid õli tootmiseks

 

0402020

Õlipalmi tuumad

 

0402030

Õlipalmi viljad

 

0402040

Hariliku kapokipuu viljad

 

0402990

Muu

 

0500000

TERAVILI

0,02  (*1)

0500010

Oder

 

0500020

Tatar ja muu ebateravili

 

0500030

Mais

 

0500040

Harilik hirss

 

0500050

Kaer

 

0500060

Riis

 

0500070

Rukis

 

0500080

Harilik sorgo

 

0500090

Nisu

 

0500990

Muu

 

0600000

TEED, KOHV, TAIMETEED, KAKAO JA JAANIKAUNAD

0,05  (*1)

0610000

Teed

 

0620000

Kohvioad

 

0630000

Taimeteed

 

0631000

a)

Õied

 

0631010

Kummel

 

0631020

Hapu hibisk

 

0631030

Roos

 

0631040

Jasmiin

 

0631050

Harilik pärn

 

0631990

Muu

 

0632000

b)

Lehed ja maitsetaimed

 

0632010

Maasikas

 

0632020

Tee-punapõõsas/rooibos

 

0632030

Matepuu / paraguai iileks

 

0632990

Muu

 

0633000

c)

Juured

 

0633010

Palderjan

 

0633020

Ženženn

 

0633990

Muu

 

0639000

d)

Muud taimeosad

 

0640000

Kakaooad

 

0650000

Jaanikaunad/jaanileivad

 

0700000

HUMAL

0,05  (*1)

0800000

MAITSEAINED

 

0810000

Seemned

0,05  (*1)

0810010

Aniis/aniisiseemned

 

0810020

Mustköömen/mugul-haukaputk

 

0810030

Seller

 

0810040

Koriander

 

0810050

Harilik vürtsköömen

 

0810060

Aedtill

 

0810070

Harilik apteegitill

 

0810080

Põld-lambalääts

 

0810090

Muskaatpähkel

 

0810990

Muu

 

0820000

Viljad

0,05  (*1)

0820010

Piment

 

0820020

Koldpuu marjad

 

0820030

Köömen

 

0820040

Kardemon

 

0820050

Kadakamarjad

 

0820060

Pipar (must, roheline ja valge)

 

0820070

Vanill

 

0820080

Tamarindipuu viljad

 

0820990

Muu

 

0830000

Puukoor

0,05  (*1)

0830010

Kaneel

 

0830990

Muu

 

0840000

Juured ja risoomid

 

0840010

Lagritsa-magusjuur

0,05  (*1)

0840020

Harilik ingver

0,05  (*1)

0840030

Harilik kollajuur / kurkum

0,05  (*1)

0840040

Mädarõigas

(+)

0840990

Muu

0,05  (*1)

0850000

Pungad

0,05  (*1)

0850010

Nelk

 

0850020

Kappar

 

0850990

Muu

 

0860000

Õite emakasuudmed

0,05  (*1)

0860010

Safrankrookus

 

0860990

Muu

 

0870000

Seemnerüüd

0,05  (*1)

0870010

Muskaatõis

 

0870990

Muu

 

0900000

SUHKRUTAIMED

0,01  (*1)

0900010

Suhkrupeedi juured

 

0900020

Harilik suhkruroog

 

0900030

Juursigur

 

0900990

Muu

 

1000000

LOOMSED TOOTED – MAISMAALOOMAD

 

1010000

Koed

0,01  (*1)

1011000

a)

Sead

 

1011010

Lihaskude

 

1011020

Rasvkude

 

1011030

Maks

 

1011040

Neerud

 

1011050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

1011990

Muu

 

1012000

b)

Veised

 

1012010

Lihaskude

 

1012020

Rasvkude

 

1012030

Maks

 

1012040

Neerud

 

1012050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

1012990

Muu

 

1013000

c)

Lambad

 

1013010

Lihaskude

 

1013020

Rasvkude

 

1013030

Maks

 

1013040

Neerud

 

1013050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

1013990

Muu

 

1014000

d)

Kitsed

 

1014010

Lihaskude

 

1014020

Rasvkude

 

1014030

Maks

 

1014040

Neerud

 

1014050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

1014990

Muu

 

1015000

e)

Hobuslased

 

1015010

Lihaskude

 

1015020

Rasvkude

 

1015030

Maks

 

1015040

Neerud

 

1015050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

1015990

Muu

 

1016000

f)

Kodulinnud

 

1016010

Lihaskude

 

1016020

Rasvkude

 

1016030

Maks

 

1016040

Neerud

 

1016050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

1016990

Muu

 

1017000

g)

Muud tehistingimustes peetavad maismaaloomad

 

1017010

Lihaskude

 

1017020

Rasvkude

 

1017030

Maks

 

1017040

Neerud

 

1017050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

1017990

Muu

 

1020000

Piim

0,01  (*1)

1020010

Veised

 

1020020

Lambad

 

1020030

Kitsed

 

1020040

Hobused

 

1020990

Muu

 

1030000

Linnumunad

0,01  (*1)

1030010

Kanad

 

1030020

Pardid

 

1030030

Haned

 

1030040

Vutid

 

1030990

Muu

 

1040000

Mesi ja muud mesindustooted

0,05 (*1)

1050000

Kahepaiksed ja roomajad

0,01  (*1)

1060000

Selgrootud maismaaloomad

0,01  (*1)

1070000

Vabas looduses elavad maismaaselgroogsed

0,01  (*1)

b)

lisatakse metüülbensulfurooni, dimetakloori ja lufenurooni käsitlevad veerud:

„Pestitsiidide jäägid ja jääkide piirnormid (mg/kg)

Kood-number

Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (a)

Metüülbensulfuroon

Dimetakloor

Lufenuroon (kõikide selles sisalduvate isomeeridega) (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

VÄRSKE VÕI KÜLMUTATUD PUUVILI; PÄHKLID

0,01  (*2)

0,01  (*2)

 

0110000

Tsitrusviljad

 

 

0,01  (*2)

0110010

Greibid

 

 

 

0110020

Apelsinid

 

 

 

0110030

Sidrunid

 

 

 

0110040

Laimid

 

 

 

0110050

Mandariinid

 

 

 

0110990

Muu

 

 

 

0120000

Pähklid

 

 

0,01  (*2)

0120010

Mandlid

 

 

 

0120020

Brasiilia pähklid

 

 

 

0120030

Kašupähklid

 

 

 

0120040

Kastanid

 

 

 

0120050

Kookospähklid

 

 

 

0120060

Sarapuupähklid

 

 

 

0120070

Makadaamiapähklid

 

 

 

0120080

Pekanipähklid

 

 

 

0120090

Piiniapähklid

 

 

 

0120100

Pistaatsiapähklid

 

 

 

0120110

Kreeka pähklid

 

 

 

0120990

Muu

 

 

 

0130000

Õunviljad

 

 

0,15

0130010

Õunad

 

 

 

0130020

Pirnid

 

 

 

0130030

Küdooniad

 

 

 

0130040

Astelpihlaka viljad

 

 

 

0130050

Nisperod / jaapani villpöörise viljad

 

 

 

0130990

Muu

 

 

 

0140000

Luuviljad

 

 

 

0140010

Aprikoosid

 

 

0,2 (+)

0140020

Maguskirsid

 

 

0,01  (*2)

0140030

Virsikud

 

 

0,2 (+)

0140040

Ploomid

 

 

0,01  (*2)

0140990

Muu

 

 

0,01  (*2)

0150000

Marjad ja väikesed puuviljad

 

 

0,01  (*2)

0151000

a)

Viinamarjad

 

 

 

0151010

Lauaviinamarjad

 

 

 

0151020

Veiniviinamarjad

 

 

 

0152000

b)

Maasikad

 

 

 

0153000

c)

Koguviljad

 

 

 

0153010

Pamplid

 

 

 

0153020

Põldmurakad

 

 

 

0153030

Vaarikad (punased ja kollased)

 

 

 

0153990

Muu

 

 

 

0154000

d)

Muud väikesed puuviljad ja marjad

 

 

 

0154010

Mustikad

 

 

 

0154020

Jõhvikad

 

 

 

0154030

Sõstrad (mustad, punased ja valged)

 

 

 

0154040

Karusmarjad (rohelised, punased ja kollased)

 

 

 

0154050

Kibuvitsamarjad

 

 

 

0154060

Mooruspuu marjad (mustad ja valged)

 

 

 

0154070

Õun-viirpuu marjad

 

 

 

0154080

Musta leedri marjad

 

 

 

0154990

Muu

 

 

 

0160000

Mitmesugused puuviljad

 

 

0,01  (*2)

0161000

a)

Söödava koorega

 

 

 

0161010

Datlid

 

 

 

0161020

Viigimarjad

 

 

 

0161030

Lauaoliivid

 

 

 

0161040

Kinkanid (kumkvaadid)

 

 

 

0161050

Tähtviljad

 

 

 

0161060

Hurmaad

 

 

 

0161070

Jambolanid

 

 

 

0161990

Muu

 

 

 

0162000

b)

Mittesöödava koorega, väikesed

 

 

 

0162010

Kiivid (rohelised, punased, kollased)

 

 

 

0162020

Litšid

 

 

 

0162030

Granadillid/marakujad

 

 

 

0162040

Kaktusviljad

 

 

 

0162050

Hariliku kuldlehiku viljad

 

 

 

0162060

Virgiinia persimonid

 

 

 

0162990

Muu

 

 

 

0163000

c)

Mittesöödava koorega, suured

 

 

 

0163010

Avokaadod

 

 

 

0163020

Banaanid

 

 

 

0163030

Mangod

 

 

 

0163040

Papaiad

 

 

 

0163050

Granaatõunad

 

 

 

0163060

Suhkurannoonad

 

 

 

0163070

Guajaavid

 

 

 

0163080

Ananassid

 

 

 

0163090

Hõlmise leivapuu viljad

 

 

 

0163100

Durianid

 

 

 

0163110

Oga-annoonad

 

 

 

0163990

Muu

 

 

 

0200000

VÄRSKE VÕI KÜLMUTATUD KÖÖGIVILI

 

 

 

0210000

Juur- ja mugulköögivili

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0211000

a)

Kartulid

 

 

 

0212000

b)

Troopilised juur- ja mugulköögiviljad

 

 

 

0212010

Kassaava juured / jahumaniokk

 

 

 

0212020

Bataadid

 

 

 

0212030

Jamss

 

 

 

0212040

Roogmarantad

 

 

 

0212990

Muu

 

 

 

0213000

c)

Muud juur- ja mugulköögiviljad, v.a suhkrupeet

 

 

 

0213010

Söögipeedid

 

 

 

0213020

Porgandid

 

 

 

0213030

Juursellerid

 

 

 

0213040

Mädarõikad

 

 

 

0213050

Maapirnid

 

 

 

0213060

Pastinaagid

 

 

 

0213070

Juurpetersellid

 

 

 

0213080

Redised

 

 

 

0213090

Aed-piimjuured

 

 

 

0213100

Kaalikad

 

 

 

0213110

Naerid

 

 

 

0213990

Muu

 

 

 

0220000

Sibulköögivili

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0220010

Küüslauk

 

 

 

0220020

Sibul

 

 

 

0220030

Pesasibulad

 

 

 

0220040

Harilik sibul / roheline sibul ja talisibul

 

 

 

0220990

Muu

 

 

 

0230000

Viliköögivili

0,01  (*2)

0,01  (*2)

 

0231000

a)

Maavitsalised

 

 

 

0231010

Tomatid

 

 

0,4

0231020

Harilikud paprikad

 

 

0,8

0231030

Baklažaanid

 

 

0,3

0231040

Söödavad muskushibiskid

 

 

0,01  (*2)

0231990

Muu

 

 

0,01  (*2)

0232000

b)

Söödava koorega kõrvitsalised

 

 

 

0232010

Kurgid

 

 

0,15

0232020

Kornišonid

 

 

0,15

0232030

Rullkõrvitsad (kabatšokid)

 

 

0,15

0232990

Muu

 

 

0,01  (*2)

0233000

c)

Mittesöödava koorega kõrvitsalised

 

 

 

0233010

Melonid

 

 

0,4

0233020

Suureviljalised kõrvitsad

 

 

0,4

0233030

Arbuusid

 

 

0,4

0233990

Muu

 

 

0,01  (*2)

0234000

d)

Suhkrumais

 

 

0,01  (*2)

0239000

e)

Muud viliköögiviljad

 

 

0,01  (*2)

0240000

Kapsasköögivili (v.a juured ja noorlehtedega põllukultuurid)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0241000

a)

Õisik-kapsad

 

 

 

0241010

Spargelkapsas

 

 

 

0241020

Lillkapsad

 

 

 

0241990

Muu

 

 

 

0242000

b)

Peakapsad

 

 

 

0242010

Rooskapsas

 

 

 

0242020

Peakapsas

 

 

 

0242990

Muu

 

 

 

0243000

c)

Lehtkapsad

 

 

 

0243010

Hiina lehtnaeris / paksoi

 

 

 

0243020

Kähar lehtkapsas ja söödakapsas

 

 

 

0243990

Muu

 

 

 

0244000

d)

Nuikapsad

 

 

 

0250000

Lehtköögivili, maitsetaimed ja söödavad õied

 

 

 

0251000

a)

Salatid ja salatitaimed

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0251010

Põldkännak

 

 

 

0251020

Aedsalat

 

 

 

0251030

Sile endiiviasigur

 

 

 

0251040

Kressid, muud võrsed ja võsud

 

 

 

0251050

Ameerika kollakas

 

 

 

0251060

Põld-võõrkapsas/rukola

 

 

 

0251070

Kapsas-lehtsinep

 

 

 

0251080

Noorlehtedega põllukultuurid (sh Brassica liigid)

 

 

 

0251990

Muu

 

 

 

0252000

b)

Spinat ja muu samalaadne (lehed)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0252010

Spinat

 

 

 

0252020

Harilik portulak

 

 

 

0252030

Varspeedi/peedi pealsed

 

 

 

0252990

Muu

 

 

 

0253000

c)

Viinapuu lehed ja sarnased liigid

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0254000

d)

Ürt-allikkersid

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0255000

e)

Salatsigurid

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0256000

f)

Maitsetaimed ja söödavad õied

0,02  (*2)

0,02 (*2)

0,02  (*2)

0256010

Aed-harakputk

 

 

 

0256020

Murulauk

 

 

 

0256030

Lehtseller

 

 

 

0256040

Petersell

 

 

 

0256050

Aedsalvei

 

 

 

0256060

Rosmariin

 

 

 

0256070

Aed-liivatee

 

 

 

0256080

Vürtsbasiilik ja söödavad õied

 

 

 

0256090

Loorberilehed

 

 

 

0256100

Estragon

 

 

 

0256990

Muu

 

 

 

0260000

Kaunköögivili

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0260010

Oad (kaunadega)

 

 

 

0260020

Oad (kaunadeta)

 

 

 

0260030

Herned (kaunadega)

 

 

 

0260040

Herned (kaunadeta)

 

 

 

0260050

Läätsed

 

 

 

0260990

Muu

 

 

 

0270000

Varsköögivili

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0270010

Spargel

 

 

 

0270020

Kardi

 

 

 

0270030

Varsseller

 

 

 

0270040

Salat-apteegitill

 

 

 

0270050

Hispaania artišokk

 

 

 

0270060

Porrulauk

 

 

 

0270070

Rabarber

 

 

 

0270080

Bambusevõrsed

 

 

 

0270090

Palmisäsi

 

 

 

0270990

Muu

 

 

 

0280000

Seened, samblad ja samblikud

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0280010

Kultuurseened

 

 

 

0280020

Metsaseened

 

 

 

0280990

Samblad ja samblikud

 

 

 

0290000

Vetikad ja prokarüoodid

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0300000

KAUNVILI

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0300010

Oad

 

 

 

0300020

Läätsed

 

 

 

0300030

Herned

 

 

 

0300040

Lupiinid/lupiinioad

 

 

 

0300990

Muu

 

 

 

0400000

ÕLISEEMNED JA ÕLIVILI

0,01  (*2)

 

0,01  (*2)

0401000

Õliseemned

 

 

 

0401010

Hariliku lina seemned

 

0,01  (*2)

 

0401020

Maapähklid

 

0,01  (*2)

 

0401030

Unimagunaseemned

 

0,01  (*2)

 

0401040

Seesamiseemned

 

0,01  (*2)

 

0401050

Päevalilleseemned

 

0,01  (*2)

 

0401060

Rapsiseemned

 

0,02  (*2)

 

0401070

Sojaoad

 

0,01  (*2)

 

0401080

Sinepiseemned

 

0,02 (*2)

 

0401090

Puuvillaseemned

 

0,01  (*2)

 

0401100

Kõrvitsaseemned

 

0,01  (*2)

 

0401110

Värvisafloori seemned

 

0,01  (*2)

 

0401120

Hariliku kurgirohu seemned

 

0,01  (*2)

 

0401130

Põldtudra seemned

 

0,02 (*2)

 

0401140

Kanepiseemned

 

0,01  (*2)

 

0401150

Riitsinuseseemned

 

0,01  (*2)

 

0401990

Muu

 

0,01  (*2)

 

0402000

Õlivili

 

0,01  (*2)

 

0402010

Oliivid õli tootmiseks

 

 

 

0402020

Õlipalmi tuumad

 

 

 

0402030

Õlipalmi viljad

 

 

 

0402040

Hariliku kapokipuu viljad

 

 

 

0402990

Muu

 

 

 

0500000

TERAVILI

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0500010

Oder

 

 

 

0500020

Tatar ja muu ebateravili

 

 

 

0500030

Mais

 

 

 

0500040

Harilik hirss

 

 

 

0500050

Kaer

 

 

 

0500060

Riis

 

 

 

0500070

Rukis

 

 

 

0500080

Harilik sorgo

 

 

 

0500090

Nisu

 

 

 

0500990

Muu

 

 

 

0600000

TEED, KOHV, TAIMETEED, KAKAO JA JAANIKAUNAD

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0610000

Teed

 

 

 

0620000

Kohvioad

 

 

 

0630000

Taimeteed

 

 

 

0631000

a)

Õied

 

 

 

0631010

Kummel

 

 

 

0631020

Hapu hibisk

 

 

 

0631030

Roos

 

 

 

0631040

Jasmiin

 

 

 

0631050

Harilik pärn

 

 

 

0631990

Muu

 

 

 

0632000

b)

Lehed ja maitsetaimed

 

 

 

0632010

Maasikas

 

 

 

0632020

Tee-punapõõsas/rooibos

 

 

 

0632030

Matepuu / paraguai iileks

 

 

 

0632990

Muu

 

 

 

0633000

c)

Juured

 

 

 

0633010

Palderjan

 

 

 

0633020

Ženženn

 

 

 

0633990

Muu

 

 

 

0639000

d)

Muud taimeosad

 

 

 

0640000

Kakaooad

 

 

 

0650000

Jaanikaunad/jaanileivad

 

 

 

0700000

HUMAL

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0800000

MAITSEAINED

0,05  (*2)

 

 

0810000

Seemned

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0810010

Aniis/aniisiseemned

 

 

 

0810020

Mustköömen/mugul-haukaputk

 

 

 

0810030

Seller

 

 

 

0810040

Koriander

 

 

 

0810050

Harilik vürtsköömen

 

 

 

0810060

Aedtill

 

 

 

0810070

Harilik apteegitill

 

 

 

0810080

Põld-lambalääts

 

 

 

0810090

Muskaatpähkel

 

 

 

0810990

Muu

 

 

 

0820000

Viljad

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0820010

Piment

 

 

 

0820020

Koldpuu marjad

 

 

 

0820030

Köömen

 

 

 

0820040

Kardemon

 

 

 

0820050

Kadakamarjad

 

 

 

0820060

Pipar (must, roheline ja valge)

 

 

 

0820070

Vanill

 

 

 

0820080

Tamarindipuu viljad

 

 

 

0820990

Muu

 

 

 

0830000

Puukoor

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0830010

Kaneel

 

 

 

0830990

Muu

 

 

 

0840000

Juured ja risoomid

 

 

 

0840010

Lagritsa-magusjuur

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0840020

Harilik ingver

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0840030

Harilik kollajuur / kurkum

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0840040

Mädarõigas

(+)

(+)

(+)

0840990

Muu

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0850000

Pungad

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0850010

Nelk

 

 

 

0850020

Kappar

 

 

 

0850990

Muu

 

 

 

0860000

Õite emakasuudmed

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0860010

Safrankrookus

 

 

 

0860990

Muu

 

 

 

0870000

Seemnerüüd

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0870010

Muskaatõis

 

 

 

0870990

Muu

 

 

 

0900000

SUHKRUTAIMED

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0900010

Suhkrupeedi juured

 

 

 

0900020

Harilik suhkruroog

 

 

 

0900030

Juursigur

 

 

 

0900990

Muu

 

 

 

1000000

LOOMSED TOOTED – MAISMAALOOMAD

 

 

 

1010000

Koed

0,01  (*2)

0,01  (*2)

 

1011000

a)

Sead

 

 

 

1011010

Lihaskude

 

 

0,03

1011020

Rasvkude

 

 

0,7

1011030

Maks

 

 

0,04 (+)

1011040

Neerud

 

 

0,04 (+)

1011050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

 

0,7

1011990

Muu

 

 

0,02 (*2)

1012000

b)

Veised

 

 

 

1012010

Lihaskude

 

 

0,03

1012020

Rasvkude

 

 

0,7

1012030

Maks

 

 

0,04 (+)

1012040

Neerud

 

 

0,04 (+)

1012050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

 

0,7

1012990

Muu

 

 

0,02 (*2)

1013000

c)

Lambad

 

 

 

1013010

Lihaskude

 

 

0,03

1013020

Rasvkude

 

 

0,7

1013030

Maks

 

 

0,04 (+)

1013040

Neerud

 

 

0,04 (+)

1013050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

 

0,7

1013990

Muu

 

 

0,02 (*2)

1014000

d)

Kitsed

 

 

 

1014010

Lihaskude

 

 

0,03

1014020

Rasvkude

 

 

0,7

1014030

Maks

 

 

0,04 (+)

1014040

Neerud

 

 

0,04 (+)

1014050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

 

0,7

1014990

Muu

 

 

0,02 (*2)

1015000

e)

Hobuslased

 

 

 

1015010

Lihaskude

 

 

0,03

1015020

Rasvkude

 

 

0,7

1015030

Maks

 

 

0,04 (+)

1015040

Neerud

 

 

0,04 (+)

1015050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

 

0,7

1015990

Muu

 

 

0,02 (*2)

1016000

f)

Kodulinnud

 

 

 

1016010

Lihaskude

 

 

0,02 (*2)

1016020

Rasvkude

 

 

0,04

1016030

Maks

 

 

0,02  (*2) (+)

1016040

Neerud

 

 

0,02  (*2) (+)

1016050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

 

0,04

1016990

Muu

 

 

0,02 (*2)

1017000

g)

Muud tehistingimustes peetavad maismaaloomad

 

 

 

1017010

Lihaskude

 

 

0,03

1017020

Rasvkude

 

 

0,7

1017030

Maks

 

 

0,04 (+)

1017040

Neerud

 

 

0,04 (+)

1017050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

 

0,7

1017990

Muu

 

 

0,02 (*2)

1020000

Piim

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,1

1020010

Veised

 

 

 

1020020

Lambad

 

 

 

1020030

Kitsed

 

 

 

1020040

Hobused

 

 

 

1020990

Muu

 

 

 

1030000

Linnumunad

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,02 (*2)

1030010

Kanad

 

 

 

1030020

Pardid

 

 

 

1030030

Haned

 

 

 

1030040

Vutid

 

 

 

1030990

Muu

 

 

 

1040000

Mesi ja muud mesindustooted

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

1050000

Kahepaiksed ja roomajad

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,02 (*2)

1060000

Selgrootud maismaaloomad

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,02 (*2)

1070000

Vabas looduses elavad maismaaselgroogsed

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,02 (*2)

2)

III lisas jäetakse välja dimetakloori ja lufenurooni käsitlevad veerud.


(*1)  Analüütiline määramispiir

F

rasvas lahustuv

2-fenüülfenool (2-fenüülfenooli ja selle konjugaatide summa, väljendatud 2-fenüülfenoolina)

R

jääkide määratlus on erinev pestitsiidi ja koodnumbri järgmiste kombinatsioonide puhul:

2-fenüülfenool – kood 100000, välja arvatud 1040000: 2-fenüülfenool

(+)

Maitseainete rühmas kohaldatakse mädarõika (Armoracia rusticana, kood 0840040) suhtes sama jääkide piirnormi, mida kohaldatakse köögiviljade kategooria juur- ja mugulköögiviljade rühmas mädarõika (Armoracia rusticana, kood 0213040) suhtes, võttes määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 20 lõike 1 kohaselt arvesse töötlemisest (kuivatamine) tulenevaid muutusi jääkide sisalduses.

0840040

Mädarõigas“

(*2)  Analüütiline määramispiir

F

rasvas lahustuv

Metüülbensulfuroon

(+)

Maitseainete rühmas kohaldatakse mädarõika (Armoracia rusticana, kood 0840040) suhtes sama jääkide piirnormi, mida kohaldatakse köögiviljade kategooria juur- ja mugulköögiviljade rühmas mädarõika (Armoracia rusticana, kood 0213040) suhtes, võttes määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 20 lõike 1 kohaselt arvesse töötlemisest (kuivatamine) tulenevaid muutusi jääkide sisalduses.

0840040

Mädarõigas

Dimetakloor

(+)

Maitseainete rühmas kohaldatakse mädarõika (Armoracia rusticana, kood 0840040) suhtes sama jääkide piirnormi, mida kohaldatakse köögiviljade kategooria juur- ja mugulköögiviljade rühmas mädarõika (Armoracia rusticana, kood 0213040) suhtes, võttes määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 20 lõike 1 kohaselt arvesse töötlemisest (kuivatamine) tulenevaid muutusi jääkide sisalduses.

0840040

Mädarõigas

Lufenuroon (kõikide selles sisalduvate isomeeridega) (F)

(+)

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave jäägikatsete kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Komisjon võtab jääkide piirnormi läbivaatamisel arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see esitatakse hiljemalt 19. märtsiks 2020, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

0140010

Aprikoosid

0140030

Virsikud

(+)

Maitseainete rühmas kohaldatakse mädarõika (Armoracia rusticana, kood 0840040) suhtes sama jääkide piirnormi, mida kohaldatakse köögiviljade kategooria juur- ja mugulköögiviljade rühmas mädarõika (Armoracia rusticana, kood 0213040) suhtes, võttes määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 20 lõike 1 kohaselt arvesse töötlemisest (kuivatamine) tulenevaid muutusi jääkide sisalduses.

0840040

Mädarõigas

(+)

Euroopa Toiduohutusamet tegi kindlaks, et teave analüüsimeetodite kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Komisjon võtab jääkide piirnormi läbivaatamisel arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see esitatakse hiljemalt 19. märtsiks 2020, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

1011030

Maks

1011040

Neerud

1012030

Maks

1012040

Neerud

1013030

Maks

1013040

Neerud

1014030

Maks

1014040

Neerud

1015030

Maks

1015040

Neerud

1016030

Maks

1016040

Neerud

1017030

Maks

1017040

Neerud“