18.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 13/8


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2018/73,

16. jaanuar 2018,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses elavhõbedaühendite jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. aasta määrust (EÜ) nr 396/2005 taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta, (1) eriti selle artikli 14 lõike 1 punkti a ja artikli 16 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

elavhõbedaühendite jääkide piirnormid on sätestatud määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas ja III lisa B osas.

(2)

Nõukogu direktiiviga 79/117/EMÜ keelati elavhõbedaühendeid sisaldavate taimekaitsevahendite turuleviimine ja kasutamine Kõik elavhõbedaühendeid sisaldavate taimekaitsevahendite load tühistati ning seetõttu kehtestati kõikide jääkide piirnormideks vastavad määramispiirid.

(3)

Komisjon on saanud toidukäitlejatelt ja liikmesriikidelt teavet, et mitmes tootes on elavhõbedaühendite jääke, seega on jääkide tase kõrgem kui määruses (EÜ) nr 396/2005 sätestatud määramispiir.

(4)

Hiljutised seireandmed kinnitavad, et mitmes tootes ületab elavhõbedaühendite jääkide sisaldus määramispiiri. Võttes arvesse valimi kõigi tulemuste 95. protsentiile, on elavhõbedaühendite jääkide kohta saadud andmed järgmised: pähklites 0,02 mg/kg; värsketes maitsetaimedes 0,03 mg/kg; kultuurseentes 0,05 mg/kg; metsaseentes 0,50 mg/kg, välja arvatud puravikud, milles oli jääke 0,90 mg/kg; õliseemnetes 0,02 mg/kg; tees, kohviubades, taimeteedes ja kakaoubades 0,02 mg/kg; vürtsides 0,02 mg/kg, v.a ingver, muskaatpähkel, muskaatõis ja kollajuur, milles oli jääke 0,05 mg/kg; 0,01 mg/kg lihas (looduslike ulukite lihas 0,015 mg/kg ja pardilihas (tehistingimustes peetavad ja looduslikud pardid) 0,04 mg/kg); loomarasvas 0,01 mg/kg; 0,02 mg/kg söödavas rupsis (looduslike ulukite rupsis 0,025 mg/kg ja metssearupsis 0,10 mg/kg); piimas 0,01 mg/kg; mees 0,01 mg/kg.

(5)

Kuna elavhõbedat sisaldavate pestitsiidide kasutamisest loobuti järk-järgult rohkem kui kolmkümmend aastat tagasi, võib järeldada, et toitu satub elavhõbe seetõttu, et keskkond on sellega saastunud. Seepärast on asjakohane asendada vaikeväärtused põhjenduses 4 loetletud väärtustega, mis aitaks määruses (EÜ) nr 396/2005 kajastada elavhõbedaga seotud keskkonnaalast tausta. See võimaldab riikide pädevatel asutustel võtta asjakohaseid täitemeetmeid tegelikkusele vastavate jääkide piirnormide alusel.

(6)

Euroopa Toiduohutusameti (edaspidi „toiduohutusamet“) teaduskomisjon, mis käsitleb toiduahelas olevaid saasteaineid (edaspidi „CONTAM“), võttis vastu arvamuse elavhõbeda ja metüülelavhõbeda sisalduse kohta toidus (2).

(7)

Et elavhõbedaühendite sisaldus on põhjenduses 4 loetletud toodetes väike, on kokkupuute üldmõju igapäevase toidu kaudu vähene, kui võtta arvesse kättesaadavaid liidu tarbimisandmeid, ning seega ei ole ohtu tarbijate tervisele. Kõnealuste toodete jääkide piirnormid tuleks kehtestada ajutiselt määruse (EÜ) nr 396/2005 III lisas. Kõnealuseid jääkide piirnorme vaadatakse läbi. Läbivaatamisel võetakse arvesse kümme aastat pärast käesoleva määruse avaldamist kättesaadavat teavet.

(8)

Komisjon pidas määramispiiride kohandamise küsimuses nõu Euroopa Liidu pestitsiidijääkide referentlaboritega. Kõnealused laborid jõudsid järeldusele, et tuleks säilitada praegused määramispiirid.

(9)

Tuginedes toiduohutusameti põhjendatud arvamusele ja võttes arvesse probleemiga seotud asjaolusid, on asjakohased jääkide piirnormide muudatused kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 14 lõikega 2.

(10)

Jääkide uute piirnormide suhtes on Maailma Kaubandusorganisatsiooni vahendusel konsulteeritud liidu kaubanduspartneritega ja nende märkusi arvesse võetud.

(11)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 396/2005 vastavalt muuta.

(12)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. jaanuar 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 70, 16.3.2005, lk 1.

(2)  EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM); Scientific Opinion on the risk for public health related to the presence of mercury and methylmercury in food (Teaduslik arvamus rahvatervisele avalduvast ohust, mis tuleneb elavhõbedat ja metüülelavhõbedat sisaldavast toidust). EFSA Journal 2012;10(12):2985. [241 lk].


LISA

Määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa muudetakse järgmiselt.

1)

II lisast jäetakse välja elavhõbedaühendeid käsitlev veerg.

2)

III lisa muudetakse järgmiselt:

a)

A osasse lisatakse elavhõbedaühendeid käsitlev veerg:

„Pestitsiidide jäägid ja jääkide piirnormid (mg/kg)

Kood-number

Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (1)

Elavhõbedaühendid (elavhõbedaühendite kogusisaldus väljendatud elavhõbedana)

(1)

(2)

(3)

0100000

VÄRSKE VÕI KÜLMUTATUD PUUVILI; PÄHKLID

 

0110000

Tsitrusviljad

0,01 (*1)

0110010

Greibid

 

0110020

Apelsinid

 

0110030

Sidrunid

 

0110040

Laimid

 

0110050

Mandariinid

 

0110990

Muud

 

0120000

Pähklid

0,02 (+)

0120010

Mandlid

 

0120020

Brasiilia pähklid

 

0120030

Kašupähklid

 

0120040

Kastanid

 

0120050

Kookospähklid

 

0120060

Sarapuupähklid

 

0120070

Makadaamiapähklid

 

0120080

Pekanipähklid

 

0120090

Piiniapähklid

 

0120100

Pistaatsiapähklid

 

0120110

Kreeka pähklid

 

0120990

Muud

 

0130000

Õunviljad

0,01 (*1)

0130010

Õunad

 

0130020

Pirnid

 

0130030

Küdooniad

 

0130040

Astelpihlaka viljad

 

0130050

Nisperod / jaapani villpöörise viljad

 

0130990

Muud

 

0140000

Luuviljad

0,01 (*1)

0140010

Aprikoosid

 

0140020

Maguskirsid

 

0140030

Virsikud

 

0140040

Ploomid

 

0140990

Muud

 

0150000

Marjad ja väikesed puuviljad

0,01 (*1)

0151000

a)

Viinamarjad

 

0151010

Lauaviinamarjad

 

0151020

Veiniviinamarjad

 

0152000

b)

Maasikad

 

0153000

c)

Koguviljad

 

0153010

Pamplid

 

0153020

Põldmurakad

 

0153030

Vaarikad (punased ja kollased)

 

0153990

Muud

 

0154000

d)

Muud väikesed puuviljad ja marjad

 

0154010

Mustikad

 

0154020

Jõhvikad

 

0154030

Sõstrad (mustad, punased ja valged)

 

0154040

Karusmarjad (rohelised, punased ja kollased)

 

0154050

Kibuvitsamarjad

 

0154060

Mooruspuu marjad (mustad ja valged)

 

0154070

Õun-viirpuu marjad

 

0154080

Musta leedri marjad

 

0154990

Muud

 

0160000

Mitmesugused puuviljad

0,01 (*1)

0161000

a)

Söödava koorega

 

0161010

Datlid

 

0161020

Viigimarjad

 

0161030

Lauaoliivid

 

0161040

Kinkanid (kumkvaadid)

 

0161050

Tähtviljad

 

0161060

Hurmaad

 

0161070

Jambolanid

 

0161990

Muud

 

0162000

b)

Mittesöödava koorega, väikesed

 

0162010

Kiivid (rohelised, punased, kollased)

 

0162020

Litšid

 

0162030

Granadillid/marakujad

 

0162040

Kaktusviljad

 

0162050

Hariliku kuldlehiku viljad

 

0162060

Virgiinia persimonid

 

0162990

Muud

 

0163000

c)

Mittesöödava koorega, suured

 

0163010

Avokaadod

 

0163020

Banaanid

 

0163030

Mangod

 

0163040

Papaiad

 

0163050

Granaatõunad

 

0163060

Suhkurannoonad

 

0163070

Guajaavid

 

0163080

Ananassid

 

0163090

Hõlmise leivapuu viljad

 

0163100

Durianid

 

0163110

Oga-annoonad

 

0163990

Muud

 

0200000

VÄRSKE VÕI KÜLMUTATUD KÖÖGIVILI

 

0210000

Juur- ja mugulköögivili

0,01 (*1)

0211000

a)

Kartulid

 

0212000

b)

Troopilised juur- ja mugulköögiviljad

 

0212010

Kassaava juured / jahumaniokk

 

0212020

Bataadid

 

0212030

Jamss

 

0212040

Roogmarantad

 

0212990

Muud

 

0213000

c)

Muud juur- ja mugulköögiviljad, v.a suhkrupeet

 

0213010

Söögipeedid

 

0213020

Porgandid

 

0213030

Juursellerid

 

0213040

Mädarõikad

 

0213050

Maapirnid

 

0213060

Pastinaagid

 

0213070

Juurpetersellid

 

0213080

Redised

 

0213090

Aed-piimjuured

 

0213100

Kaalikad

 

0213110

Naerid

 

0213990

Muud

 

0220000

Sibulköögivili

0,01 (*1)

0220010

Küüslauk

 

0220020

Sibul

 

0220030

Pesasibulad

 

0220040

Harilik sibul / roheline sibul ja talisibul

 

0220990

Muud

 

0230000

Viliköögivili

0,01 (*1)

0231000

a)

Maavitsalised

 

0231010

Tomatid

 

0231020

Harilikud paprikad

 

0231030

Baklažaanid

 

0231040

Söödavad muskushibiskid

 

0231990

Muud

 

0232000

b)

Söödava koorega kõrvitsalised

 

0232010

Kurgid

 

0232020

Kornišonid

 

0232030

Rullkõrvitsad (kabatšokid)

 

0232990

Muud

 

0233000

c)

Mittesöödava koorega kõrvitsalised

 

0233010

Melonid

 

0233020

Suureviljalised kõrvitsad

 

0233030

Arbuusid

 

0233990

Muud

 

0234000

d)

Suhkrumais

 

0239000

e)

Muud viliköögiviljad

 

0240000

Kapsasköögivili (v.a juured ja noorlehtedega põllukultuurid)

0,01 (*1)

0241000

a)

Õisik-kapsad

 

0241010

Spargelkapsas

 

0241020

Lillkapsad

 

0241990

Muud

 

0242000

b)

Peakapsad

 

0242010

Rooskapsas

 

0242020

Peakapsas

 

0242990

Muud

 

0243000

c)

Lehtkapsad

 

0243010

Hiina lehtnaeris / paksoi

 

0243020

Kähar lehtkapsas ja söödakapsas

 

0243990

Muud

 

0244000

d)

Nuikapsad

 

0250000

Lehtköögivili, maitsetaimed ja söödavad õied

 

0251000

a)

Salatid ja salatitaimed

0,01 (*1)

0251010

Põldkännak

 

0251020

Aedsalat

 

0251030

Sile endiiviasigur

 

0251040

Kressid, muud võrsed ja võsud

 

0251050

Ameerika kollakas

 

0251060

Põld-võõrkapsas/rukola

 

0251070

Kapsas-lehtsinep

 

0251080

Noorlehtedega põllukultuurid (sh Brassica liigid)

 

0251990

Muud

 

0252000

b)

Spinat ja muu samalaadne (lehed)

0,01 (*1)

0252010

Spinat

 

0252020

Harilik portulak

 

0252030

Varspeedi/peedi pealsed

 

0252990

Muud

 

0253000

c)

Viinapuu lehed ja sarnased liigid

0,01 (*1)

0254000

d)

Ürt-allikkersid

0,01 (*1)

0255000

e)

Salatsigurid

0,01 (*1)

0256000

f)

Maitsetaimed ja söödavad õied

0,03 (+)

0256010

Aed-harakputk

 

0256020

Murulauk

 

0256030

Lehtseller

 

0256040

Petersell

 

0256050

Aedsalvei

 

0256060

Rosmariin

 

0256070

Aed-liivatee

 

0256080

Vürtsbasiilik ja söödavad õied

 

0256090

Loorberilehed

 

0256100

Estragon

 

0256990

Muud

 

0260000

Kaunköögivili

0,01 (*1)

0260010

Oad (kaunadega)

 

0260020

Oad (kaunadeta)

 

0260030

Herned (kaunadega)

 

0260040

Herned (kaunadeta)

 

0260050

Läätsed

 

0260990

Muud

 

0270000

Varsköögivili

0,01 (*1)

0270010

Spargel

 

0270020

Kardi

 

0270030

Varsseller

 

0270040

Salat-apteegitill

 

0270050

Hispaania artišokk

 

0270060

Porrulauk

 

0270070

Rabarber

 

0270080

Bambusevõrsed

 

0270090

Palmisäsi

 

0270990

Muud

 

0280000

Seened, samblad ja samblikud

 

0280010

Kultuurseened

0,05 (+)

0280020

Metsaseened

0,5 (+)

0280990

Samblad ja samblikud

0,01 (*1)

0290000

Vetikad ja prokarüoodid

0,01 (*1)

0300000

KAUNVILI

0,01 (*1)

0300010

Oad

 

0300020

Läätsed

 

0300030

Herned

 

0300040

Lupiinid/lupiinioad

 

0300990

Muud

 

0400000

ÕLISEEMNED JA ÕLIVILI

 

0401000

Õliseemned

0,02 (+)

0401010

Hariliku lina seemned

 

0401020

Maapähklid

 

0401030

Unimagunaseemned

 

0401040

Seesamiseemned

 

0401050

Päevalilleseemned

 

0401060

Rapsiseemned

 

0401070

Sojaoad

 

0401080

Sinepiseemned

 

0401090

Puuvillaseemned

 

0401100

Kõrvitsaseemned

 

0401110

Värvisafloori seemned

 

0401120

Hariliku kurgirohu seemned

 

0401130

Põldtudra seemned

 

0401140

Kanepiseemned

 

0401150

Riitsinuseseemned

 

0401990

Muud

 

0402000

Õlivili

 

0402010

Oliivid õli tootmiseks

0,01 (*1)

0402020

Õlipalmi tuumad

0,02 (*1)

0402030

Õlipalmi viljad

0,02 (*1)

0402040

Hariliku kapokipuu viljad

0,02 (*1)

0402990

Muud

0,02 (*1)

0500000

TERAVILI

0,01 (*1)

0500010

Oder

 

0500020

Tatar ja muu ebateravili

 

0500030

Mais

 

0500040

Harilik hirss

 

0500050

Kaer

 

0500060

Riis

 

0500070

Rukis

 

0500080

Harilik sorgo

 

0500090

Nisu

 

0500990

Muud

 

0600000

TEED, KOHV, TAIMETEED, KAKAO JA JAANIKAUNAD

 

0610000

Teed

0,02 (+)

0620000

Kohvioad

0,02 (+)

0630000

Taimeteed

0,02 (+)

0631000

a)

Õied

 

0631010

Kummel

 

0631020

Hapu hibisk

 

0631030

Roos

 

0631040

Jasmiin

 

0631050

Harilik pärn

 

0631990

Muud

 

0632000

b)

Lehed ja maitsetaimed

 

0632010

Maasikas

 

0632020

Tee-punapõõsas/rooibos

 

0632030

Matepuu / paraguai iileks

 

0632990

Muud

 

0633000

c)

Juured

 

0633010

Palderjan

 

0633020

Ženženn

 

0633990

Muud

 

0639000

d)

Muud taimeosad

 

0640000

Kakaooad

0,02 (+)

0650000

Jaanikaunad/jaanileivad

0,02 (*1)

0700000

HUMAL

0,02 (*1)

0800000

MAITSEAINED

(+)

0810000

Seemned

 

0810010

Aniis/aniisiseemned

0,02

0810020

Mustköömen/mugul-haukaputk

0,02

0810030

Seller

0,02

0810040

Koriander

0,02

0810050

Harilik vürtsköömen

0,02

0810060

Aedtill

0,02

0810070

Harilik apteegitill

0,02

0810080

Põld-lambalääts

0,02

0810090

Muskaatpähkel

0,05

0810990

Muud

0,02

0820000

Viljad

0,02

0820010

Piment

 

0820020

Koldpuu marjad

 

0820030

Köömen

 

0820040

Kardemon

 

0820050

Kadakamarjad

 

0820060

Pipar (must, roheline ja valge)

 

0820070

Vanill

 

0820080

Tamarindipuu viljad

 

0820990

Muud

 

0830000

Puukoor

0,02

0830010

Kaneel

 

0830990

Muud

 

0840000

Juured ja risoomid

 

0840010

Lagritsa-magusjuur

0,02

0840020

Harilik ingver

0,05

0840030

Harilik kollajuur / kurkum

0,05

0840040

Mädarõigas

 

0840990

Muud

0,02

0850000

Pungad

0,02

0850010

Nelk

 

0850020

Kappar

 

0850990

Muud

 

0860000

Õite emakasuudmed

0,02

0860010

Safrankrookus

 

0860990

Muud

 

0870000

Seemnerüüd

 

0870010

Muskaatõis

0,05

0870990

Muud

0,02

0900000

SUHKRUTAIMED

0,01 (*1)

0900010

Suhkrupeedi juured

 

0900020

Harilik suhkruroog

 

0900030

Juursigur

 

0900990

Muud

 

1000000

LOOMSED TOOTED – MAISMAALOOMAD

 

1010000

Koed

 

1011000

a)

Sead

(+)

1011010

Lihaskude

0,01

1011020

Rasvkude

0,01

1011030

Maks

0,02

1011040

Neerud

0,02

1011050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

0,02

1011990

Muud

0,01  (*1)

1012000

b)

Veised

(+)

1012010

Lihaskude

0,01

1012020

Rasvkude

0,01

1012030

Maks

0,02

1012040

Neerud

0,02

1012050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

0,02

1012990

Muud

0,01  (*1)

1013000

c)

Lambad

(+)

1013010

Lihaskude

0,01

1013020

Rasvkude

0,01

1013030

Maks

0,02

1013040

Neerud

0,02

1013050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

0,02

1013990

Muud

0,01  (*1)

1014000

d)

Kitsed

(+)

1014010

Lihaskude

0,01

1014020

Rasvkude

0,01

1014030

Maks

0,02

1014040

Neerud

0,02

1014050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

0,02

1014990

Muud

0,01  (*1)

1015000

e)

Hobuslased

(+)

1015010

Lihaskude

0,01

1015020

Rasvkude

0,01

1015030

Maks

0,02

1015040

Neerud

0,02

1015050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

0,02

1015990

Muud

0,01  (*1)

1016000

f)

Kodulinnud

 

1016010

Lihaskude

0,01 (+)

1016020

Rasvkude

0,01 (+)

1016030

Maks

0,02 (+)

1016040

Neerud

0,02 (+)

1016050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

0,02 (+)

1016990

Muu

0,01 (*1)

1017000

g)

Muud tehistingimustes peetavad maismaaloomad

(+)

1017010

Lihaskude

0,01

1017020

Rasvkude

0,01

1017030

Maks

0,02

1017040

Neerud

0,02

1017050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

0,02

1017990

Muu

0,01  (*1)

1020000

Piim

0,01 (+)

1020010

Veised

 

1020020

Lambad

 

1020030

Kitsed

 

1020040

Hobused

 

1020990

Muu

 

1030000

Linnumunad

0,01 (*1)

1030010

Kanad

 

1030020

Pardid

 

1030030

Haned

 

1030040

Vutid

 

1030990

Muu

 

1040000

Mesi ja muud mesindustooted

0,01 (+)

1050000

Kahepaiksed ja roomajad

0,01  (*1)

1060000

Selgrootud maismaaloomad

0,01  (*1)

1070000

Vabas looduses elavad maismaaselgroogsed

0,04 (+)

b)

B osast jäetakse välja elavhõbedaühendeid käsitlev veerg:


(*1)  Analüütiline määramispiir

(1)  Selliste taimsete ja loomsete toodete täielik loetelu, mille puhul kohaldatakse jääkide piirnorme, on esitatud I lisas.

F

rasvas lahustuv

Elavhõbedaühendid (elavhõbedaühendite kogusisaldus väljendatud elavhõbedana)

(+)

Seireandmed näitavad, et jäägid esinevad keskkonnasaaste tõttu. Komisjon võtab jääkide piirnormi läbivaatamisel arvesse teavet, mis on avaldatud kümne aasta jooksul pärast määruse avaldamist.

0120000

Pähklid

0256000

f)

Maitsetaimed ja söödavad lilled

0280010

Kultuurseened

(+)

Puravike puhul kohaldatakse järgmist jääkide piirnormi: 0,9 mg/kg. Seireandmed näitavad, et jäägid esinevad keskkonnasaaste tõttu. Komisjon võtab jääkide piirnormi läbivaatamisel arvesse teavet, mis on avaldatud kümne aasta jooksul pärast määruse avaldamist.

0280020

Metsaseened

(+)

Seireandmed näitavad, et jäägid esinevad keskkonnasaaste tõttu. Komisjon võtab jääkide piirnormi läbivaatamisel arvesse teavet, mis on avaldatud kümne aasta jooksul pärast määruse avaldamist.

0401000

Õliseemned

0610000

Teed

0620000

Kohvioad

0630000

Taimeteed

0640000

Kakaooad

0800000

MAITSEAINED

(+)

Maitseainete rühmas kohaldatakse mädarõika (Armoracia rusticana, kood 0840040) suhtes sama jääkide piirnormi, mida kohaldatakse köögiviljade kategooria juur- ja mugulköögiviljade rühmas mädarõika (Armoracia rusticana, kood 0213040) suhtes, võttes määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 20 lõike 1 kohaselt arvesse töötlemisest (kuivatamine) tulenevaid muutusi jääkide sisalduses.

0840040

Mädarõigas

(+)

Seireandmed näitavad, et jäägid esinevad keskkonnasaaste tõttu. Komisjon võtab jääkide piirnormi läbivaatamisel arvesse teavet, mis on avaldatud kümne aasta jooksul pärast määruse avaldamist.

1011000

a)

Sea koed

1012000

b)

Veise koed

1013000

c)

Lamba koed

1014000

d)

Kitse koed

1015000

e)

Hobuslaste koed

(+)

Pardiliha puhul kohaldatakse järgmist jääkide piirnormi: 0,04 mg/kg. Seireandmed näitavad, et jäägid esinevad keskkonnasaaste tõttu. Komisjon võtab jääkide piirnormi läbivaatamisel arvesse teavet, mis on avaldatud kümne aasta jooksul pärast määruse avaldamist.

1016010

Liha (kodulinnud)

(+)

Seireandmed näitavad, et jäägid esinevad keskkonnasaaste tõttu. Komisjon võtab jääkide piirnormi läbivaatamisel arvesse teavet, mis on avaldatud kümne aasta jooksul pärast määruse avaldamist.

1016020

Rasvkude (kodulinnud)

1016030

Maks (kodulinnud)

1016040

Neerud (kodulinnud)

1016050

Söödav rups (kodulinnud)

1017000

g)

Muude põllumajanduslike maismaaloomade koed

1020000

Piim

1040000

Mesi ja muud mesindustooted

(+)

Metssea rupsi puhul kohaldatakse järgmist jääkide piirnormi: 0,1 mg/kg. Seireandmed näitavad, et jäägid esinevad keskkonnasaaste tõttu. Komisjon võtab jääkide piirnormi läbivaatamisel arvesse teavet, mis on avaldatud kümne aasta jooksul pärast määruse avaldamist.

1070000

Vabas looduses elavad maismaaselgroogsed“