12.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 7/35


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/50,

11. jaanuar 2018,

millega muudetakse 280. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. mai 2002. aasta määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu, (1) eriti selle artikli 7 lõike 1 punkti a ja artikli 7a lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisas on esitatud nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid nimetatud määruse alusel külmutatakse.

(2)

26. detsembril 2017 otsustas ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee kustutada ühe kande ja muuta ühte kannet nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelus, kelle suhtes tuleks kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist. Seega tuleks määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. jaanuar 2018

Komisjoni nimel

presidendi eest

välispoliitika vahendite talituse juhataja


(1)  EÜT L 139, 29.5.2002, lk 9.


LISA

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Pealkirja „Füüsilised isikud“ all asuv kanne „Zayn al-Abidin Muhammad Hussein (teiste nimedega a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhammad Husain, d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, f) Abu Zubaydah, g) Tariq Hani). Sünniaeg: 12.3.1971. Sünnikoht: Rijad, Saudi Araabia. Kodakondsus: Palestiina. Muu teave: a) Usama bin Ladenile lähedane isik ja terroristide reiside korraldaja; b) viibib alates 2007. aasta juulist vangistuses Ameerika Ühendriikides. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.1.2001.“ jäetakse välja.

2)

Pealkirja „Füüsilised isikud“ all asuv kanne „Seifallah Ben Hassine (teiste nimedega a) Seif Allah ben Hocine; b) Saifallah ben Hassine; c) Sayf Allah 'Umar bin Hassayn; d) Sayf Allah bin Hussayn; e) Abu Iyyadh al-Tunisi; f) Abou Iyadh el-Tounsi; g) Abu Ayyad al-Tunisi; h) Abou Aayadh; i) Abou Iyadh). Sünniaeg: 8.11.1965. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Artikli 7d lõike 2 punktis i osutatud kuupäev: 23.9.2014.“ asendatakse järgmisega:

„Seifallah Ben Omar Ben Mohamed Ben Hassine (teiste nimedega a) Seif Allah ben Hocine; b) Saifallah ben Hassine; c) Sayf Allah 'Umar bin Hassayn; d) Sayf Allah bin Hussayn; e) Abu Iyyadh al-Tunisi; f) Abou Iyadh el-Tounsi; g) Abu Ayyad al-Tunisi; h) Abou Aayadh; i) Abou Iyadh; j) Seifallah ben Amor ben Hassine). Aadress: a) 60 Rue de la Libye, Hammam Lif, Ben Arous, Tuneesia; b) Liibüa (võimalik viibimispaik 2017. aasta juulis). Sünniaeg: 8.11.1965. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: 16. novembril 1989 välja antud Tuneesia passi number G557170. Riiklik isikukood: 3. mail 2011 Hammam Lifis välja antud Tuneesia isikutunnistus 05054425. Artikli 7d lõike 2 punktis i osutatud kuupäev: 23.9.2014.“