11.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 6/45


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2018/35,

10. jaanuar 2018,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa seoses oktametüültsüklotetrasiloksaani (D4) ja dekametüültsüklopentasiloksaaniga (D5)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ, (1) eriti selle artikli 68 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühendkuningriik esitas 17. aprillil 2015 Euroopa Kemikaaliametile (edaspidi „amet“) toimiku vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 69 lõikele 4 (edaspidi „XV lisa toimik“) (2) ning tegi ettepaneku piirata oktametüültsüklotetrasiloksaani (D4) ja dekametüültsüklopentasiloksaani (D5) sisaldust kosmeetikatoodetes, mis tavapäraselt pärast kasutamist maha pestakse. Toimikust nähtub, et on vaja liidu tasandi meetmeid, et vähendada keskkonnaohtu, mida põhjustab D4 ja D5 laskmine reovette.

(2)

22. aprillil 2015 võttis määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 76 lõike 1 punktis e nimetatud liikmesriikide komitee ameti tegevdirektori palvel selle määruse artikli 77 lõike 3 alapunkti c kohaselt vastu arvamuse, et nii D4 kui ka D5 vastavad kõnealuse määruse XIII lisas sätestatud väga püsiva (vP) ja väga bioakumuleeruva aine (vB) kriteeriumidele.

(3)

Ameti riskihindamise komitee (edaspidi „RAC“) võttis 10. märtsil 2016 vastu arvamuse, milles tegi järelduse, et D4 vastab määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIII lisas sätestatud püsiva, bioakumuleeruva ja toksilise aine (PBT) ning väga püsiva ja väga bioakumuleeruva aine (vPvB) kriteeriumidele ning D5 vastab väga püsiva ja väga bioakumuleeruva aine (vPvB) kriteeriumidele. RAC kinnitas, et D4 ja D5 ohtlikud omadused tekitavad konkreetseid keskkonnaohte, kui need ained sisalduvad koos veega kasutatavates või veega mahapestavates kosmeetikatoodetes. RAC jõudis lisaks järeldusele, et kavandatud piirang on sihtotstarbeline ja asjakohane liidu tasandi meede, millega vähendada mahapestavate toodetega kaasnevat saastet.

(4)

Ameti sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee (edaspidi „SEAC“) võttis 9. juunil 2016 vastu oma arvamuse, milles märgitakse, et kavandatud piirang on sotsiaalmajandusliku tulu ja kulu seisukohast kõige asjakohasem liidu tasandi meede, millega vähendada D4 ja D5 laskmist reovette.

(5)

SEAC andis soovituse lükata kavandatud piirangu kohaldamine 24 kuud edasi, mis on kooskõlas XV lisa toimikus esitatud ettepanekuga minimaalse edasilükkamisaja kohta, et sidusrühmad saaksid võtta vajalikud vastavusmeetmed.

(6)

Piirangu väljatöötamise käigus peeti nõu määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 76 lõike 1 punktis f nimetatud ameti jõustamisalase teabe vahetamise foorumiga ja selle soovitusi on arvesse võetud.

(7)

10. augustil 2016 esitas amet komisjonile riskihindamise komitee ja sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee arvamused (3).

(8)

Keskkonnaoht tuleneb D4 ja D5 sisaldusest teatavates kasutamise järel veega mahapestavates kosmeetikatoodetes ning D4 puhul püsiva, bioakumuleeruva ja toksilise aine (PBT) ning väga püsiva ja väga bioakumuleeruva aine (vPvB) ohtlikest omadustest ning D5 puhul väga püsiva ja väga bioakumuleeruva aine (vPvB) ohtlikest omadustest. Komisjon leiab, et nimetatud riske tuleks käsitleda liidu tasandil. Piiranguga seatud 0,1 % sisalduse piirnorm tagab, et D4 ja D5 tahtlik kasutamine lõpeb, kuna kavandatud toime saavutamiseks peab nende ainete sisaldus mahapestavates kosmeetikatoodetes olema palju suurem.

(9)

Kavandatud piirang puudutab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (4) artikli 2 lõike 1 punktis a määratletud kosmeetikatooteid. Kosmeetikatoode puhul, mis on ette nähtud pikaajaliseks kokkupuuteks naha, juuste või limaskestadega, aurustuvad D4 ja D5 pärast pealekandmist aja jooksul ning kõik jäägid pestakse maha tavapäraste hügieeniprotseduuride käigus. XV lisa toimik neid aineid ei hõlmanud, kuna nende puhul ei kujutanud D4 ja D5 endast olulist ohtu keskkonnale ning seega ei ole RAC nendest tekkivat võimalikku keskkonnaohtu veel hinnanud. Seepärast tuleks piirangut kohaldada ainult selliste mahapestavate kosmeetikatoodete suhtes, mis vahetult pärast pealekandmist veega maha pestakse, kuna sellisel juhul eralduvad D4 ja D5 veekeskkonda enne kui nad aurustuda jõuavad.

(10)

Sidusrühmadele tuleks jätta piisavalt aega võtta meetmeid kavandatud piirangu tingimuste täitmiseks. Uut piirangut tuleks seetõttu kohaldada alates hilisemast kuupäevast.

(11)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1907/2006 vastavalt muuta.

(12)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 133 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. jaanuar 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.

(2)  https://echa.europa.eu/documents/10162/9a53a4d9-a641-4b7b-ad58-8fec6cf26229

(3)  https://echa.europa.eu/documents/10162/7209f47e-58a0-4fa7-9890-11366f5aa4e9

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1223/2009 kosmeetikatoodete kohta (ELT L 342, 22.12.2009, lk 59).


LISA

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisasse lisatakse järgmine kanne:

„70.

Oktametüültsüklotetrasiloksaan (D4)

CASi nr 556–67-2

EÜ nr 209–136-7

Dekametüültsüklopentasiloksaan (D5)

CASi nr 541–02-6

EÜ nr 208–764-9

1.

Ei tohi pärast 31. jaanuari 2020 turule lasta, kui kummagi aine kontsentratsioon mahapestavates kosmeetikatoodetes on 0,1 massiprotsenti või enam.

2.

Käesoleva kande kohaldamisel mõeldakse mahapestavate kosmeetikatoodete all määruse (EÜ) nr 1223/2009 artikli 2 lõike 1 punktis a määratletud kosmeetikatooteid, mis tavapäraselt pärast kasutamist veega maha pestakse.“