11.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 6/26


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/33,

28. september 2017,

milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses makstud tasude ülevaate standarditud esitlusvormingu ja ühise sümboliga vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2014/92/EL

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta direktiivi 2014/92/EL maksekontoga seotud tasude võrreldavuse, maksekonto vahetamise ja põhimaksekontole juurdepääsu kohta, (1) eriti selle artikli 5 lõike 4 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2014/92/EL kohaselt peavad liikmesriigid tagama, et makseteenuse pakkuja esitab vähemalt kord aastas tarbijale tasuta ülevaate kõigist tema maksekontoga seotud teenuste eest makstud tasudest ning, kui see on asjakohane, info asjaomaste intressimäärade kohta. Makseteenuse pakkuja peab kasutama standarditud mõisteid, mis on esitatud kõige tüüpilisemate maksekontoga seotud teenuste lõplikus loetelus. Liikmesriigid peavad lõplikud loetelud avaldama, kasutades liidu standarditud terminoloogiat, mis on sätestatud komisjoni määruses (EL) 2018/32 (2).

(2)

Tagamaks, et makstud tasude ülevaade saavutab direktiivi 2014/92/EL eesmärgid ning annab tarbijale ühtlasi kogu asjakohase teabe viisil, mis suurendaks võrdlusvõimalusi ja läbipaistvust, peaks makseteenuse pakkuja kasutama makstud tasude ülevaate koostamiseks standardvormi.

(3)

Seoses maksekontoga seotud teenuspakettide esitlemisega tuleb arvesse võtta, et makseteenuse pakkujad pakuvad erinevat liiki pakette. Mõnede pakettide eest võetav tasu on osa üldisest tasust, nagu konto haldus- või kasutamistasu, teiste pakettide puhul võetakse nende eest tasu üldisest tasust eraldi ja mõnede pakettide puhul kuulub neisse teatav kogus teenuseid. Et tarbijal oleks hõlpsam aru saada erinevat liiki pakettide sisust ja nendega seotud tasudest, tuleks makstud tasude ülevaates paketid eraldi loetleda. Ennekõike tuleks juhul, kui tasu pakettide eest võetakse osana üldisest tasust, esitada sellised paketid koos nimetatud tasuga.

(4)

Liikmesriikidel on võimalus nõuda, et makstud tasude ülevaatele lisatakse olulisemad näitajad, nagu kogukulude näitaja. Seepärast peaks makstud tasude ülevaate vorm sisaldama eraldi tabelit, mida kasutavad need makseteenuse pakkujad, kelle suhtes selliseid nõudeid kohaldatakse.

(5)

Lisaks sellele tuleks makseteenuse pakkujatele anda selged juhised makstud tasude ülevaate esitamise kohta, kuna makstud tasude ülevaate koostamine peaks olema makseteenuse pakkujate jaoks lihtne.

(6)

Käesolev määrus põhineb rakenduslike tehniliste standardite eelnõul, mille Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve (edaspidi „EBA“)) esitas komisjonile.

(7)

EBA on korraldanud käesoleva määruse aluseks oleva rakenduslike tehniliste standardite eelnõu avalikud konsultatsioonid, analüüsinud võimaliku kaasnevat kulu ja kasu ning palunud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 37 kohaselt asutatud pangandussektori sidusrühmade kogu arvamust, (3)

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Makstud tasude ülevaate vorm ja ühine sümbol

1.   Makseteenuse pakkuja kasutab lisas esitatud vormi ja täidab selle artiklites 2–18 sätestatu kohaselt.

2.   Makstud tasude ülevaate vormi täitmisel ei muuda makseteenuse pakkuja seda käesolevas määruses ettenähtust erineval viisil. Ennekõike peab makseteenuse pakkuja kinni vormis esitatud andmete, pealkirjade ja alapealkirjade järjestusest.

3.   Makstud tasude ülevaade:

a)

esitatakse A4 vertikaalformaadis;

b)

sisaldab esimese lehekülje ülaosas keskele joondatud pealkirja „Makstud tasude ülevaade“, millest vasakul dokumendi ülaosas asub makseteenuse pakkuja logo ja paremal dokumendi ülaosas ühine sümbol;

c)

sisaldab ühist sümbolit, mille mõõdud ei ületa 2,5 cm × 2,5 cm ja mis on esitatud nii, nagu on ära toodud lisas esitatud vormis;

d)

on esitatud kirjatüübis Arial või muus sellele sarnases kirjatüübis kirjasuurusega 11 punkti, välja arvatud pealkiri „Makstud tasude ülevaade“, mille puhul kasutatakse 16 punkti suurust paksu kirja; kasutab pealkirjade esitamisel 14 punkti suurust paksu kirja ja alapealkirjade esitamisel 12 punkti suurust paksu kirja, välja arvatud juhul, kui suurema kirjasuuruse või rahvusvahelise pimedate kirja kasutamine on nõutav siseriikliku õiguse kohaselt või kui selles on tarbija ja makseteenuse pakkuja vahel kokku lepitud;

e)

trükitakse mustvalgena, välja arvatud makseteenuse pakkuja logo ja ühine sümbol, mis võidakse esitada värvilisena kooskõlas artiklis 2 sätestatuga;

f)

sisaldab pealkirju, mis on keskmise tumedusega halli värvi (RGB-värvimudeli koordinaadid 166,166,166), ja alapeakirju, mis on helehalli värvi (RGB-värvimudeli koordinaadid 191,191,191);

g)

on nummerdatud lehekülgedega.

Artikkel 2

Ühine sümbol ja makseteenuse pakkuja logo

1.   Kui ühine sümbol on esitatud värvilisena, on selle taustavärvi koordinaadid RGB-värvimudeli järgi 0/51/153 (kuueteistkümnendsüsteem: 003399) ja sümboli koordinaadid 255/204/0 (kuueteistkümnendsüsteem: FFCC00).

2.   Makseteenuse pakkuja logo peab olema ühise sümboliga ühesuurune.

3.   Logo võib esitada värviliselt ainult juhul, kui värviliselt on esitatud ka ühine sümbol. Kui dokument on prinditud mustvalgena, peab ühine sümbol olema selgelt loetav.

Artikkel 3

Kontohalduri nimi ja kontaktandmed

1.   Makseteenuse pakkuja asendab nurksulgudes esitatud märkused kontohalduri nimega, mis peab olema paksus kirjas ja vasakjoondatud.

2.   Makseteenuse pakkuja asendab nurksulgudes esitatud märkused oma kontaktandmetega, nagu geograafiline aadress, telefoninumber, number, e-posti aadress, faksinumber, veebilehe aadress ja kontaktisik või -punkt, kelle poole või kuhu maksekonto omanik edasise kirjavahetuse korral pöörduda võib.

Nimetatud kontaktandmed joondatakse vasakule.

Artikkel 4

Maksekonto omaniku nimi ja kontaktandmed

1.   Makseteenuse pakkuja asendab nurksulgudes juhised maksekonto omaniku nimega.

Nimi esitatakse paksus kirjas ja vasakjoondatult.

2.   Makseteenuse pakkuja asendab nurksulgudes esitatud märkused maksekonto omaniku geograafilise aadressiga.

Geograafiline aadress esitatakse vasakjoondatult ja – välja arvatud iga sõna esitäht – väiketähtedega.

Artikkel 5

Konto nimetus ja kontoandmed

1.   Makseteenuse pakkuja esitab maksekonto nimetuse.

Nimi esitatakse paksus kirjas, vasakjoondatult ja kohe sõna „Konto“ järel.

2.   Makseteenuse pakkuja esitab maksekontot eristavad üksikandmed, nagu panga tunnuskood (BIC), rahvusvaheline pangakontonumber (IBAN), siseriiklik kontonumber ja siseriiklik pangakood.

Nimetatud andmed esitatakse vasakjoondatult.

Artikkel 6

Kalendriperiood

Makseteenuse pakkuja esitab real „periood“ vasakjoondatult kalendriperioodi, mille kohta makstud tasude ülevaade esitatakse.

Artikkel 7

Kuupäev

Makseteenuse pakkuja esitab real „kuupäev“ vasakjoondatult kuupäeva, millal ta makstud tasude ülevaate esitab.

Artikkel 8

Sissejuhatavad märkused

Vormis esitatud sissejuhatavad märkused tuleb makstud tasude ülevaates muutmatul kujul ära tuua, kasutades teksti sees 1,15 punkti, teksti ees 0 punkti ja selle järel 10 punkti suurust reavahet.

Artikkel 9

Tasude ja intresside ülevaade

1.   Makseteenuse pakkuja esitab paksus kirjas paremjoondatult tasude ja intresside kogusummad, mis tuleb ära näidata pealkirja all „Tasude ja intresside ülevaade“ neljas eraldi tabelis.

2.   Kui konkreetse konto puhul ei ole intress ette nähtud ja kui seda käsitleva teabe esitamine on direktiivi 2014/92/EL üle võtvate siseriiklike sätete kohaselt võimalik või kohustuslik, lisab makseteenuse pakkuja väiketähtedega ja paremjoondatult märkuse „intress ei ole kohaldatav“.

3.   Kui intress on ette nähtud, ent selle summa konkreetse perioodi jooksul on null, ja kui seda käsitleva teabe esitamine on direktiivi 2014/92/EL üle võtvate siseriiklike sätete kohaselt võimalik või kohustuslik, näitab makseteenuse pakkuja selle ära, märkides vastavasse tabelisse „0“.

4.   Makseteenuse pakkuja esitab eraldi tabelis kogukulude näitaja, mis võtab kokku maksekonto aastase maksumuse, kui see on direktiivi 2014/92/EL üle võtvate siseriiklike sätete kohaselt kohustuslik. Kui nimetatud siseriiklike sätetega ei nõuta makseteenuse pakkujalt kogukulude näitaja esitamist, kustutab ta selle tabeli.

Artikkel 10

Üksikasjalik ülevaade konto eest makstud tasudest

1.   Makseteenuse pakkuja loetleb tabelis pealkirjaga „Üksikasjalik ülevaade konto eest makstud tasudest“ kõik tasud, mis on asjaomase perioodi jooksul vastavate teenuste eest makstud.

Tasud konto pakkumise või haldamise eest tuleb esitada alampealkirja „Kontoga seotud üldteenused“ all.

2.   Makseteenuse pakkuja märgib teenused vasakjoondatult paksus kirjas alaveergu „Teenus“, kasutades teksti sees ühekordset ning iga teenuse ees 0 punkti ja selle järel 0 punkti suurust reavahet.

3.   Makseteenuse pakkuja esitab alaveerus „Teenuse kasutamise kordade arv“ selle, mitu korda teenust makstud tasude ülevaate vastava perioodi jooksul kasutati, joondades selle paremale ja kasutades artikli 1 lõike 3 punktiga d ette nähtud kirjatüüpi.

Makseteenuse pakkuja jätab alaveeru „Teenuse kasutamise kordade arv“ tühjaks juhul, kui:

a)

teenust kasutati, ent makseteenuse pakkuja ei võtnud selle teenuse eest tasu ja

b)

seda käsitleva teabe esitamine on direktiivi 2014/92/EL üle võtvate siseriiklike sätete kohaselt võimalik või kohustuslik.

4.   Makseteenuse pakkuja esitab alaveerus „Ühikuhind“ paremjoondatult ühikuhinna struktuuri ja iga kasutatud teenuse maksumuse.

5.   Makseteenuse pakkuja esitab alaveerus „Tasu maksmise kordade arv“ paremjoondatult selle, mitu korda makstud tasude ülevaate vastava perioodi jooksul iga teenuse eest tasu on võetud. Makseteenuse pakkuja märgib vastavasse alaveergu väljendi „tasu ei võetud“ juhul, kui:

a)

teenust kasutati, ent selle eest ei võetud tasu ja

b)

seda käsitleva teabe esitamine on direktiivi 2014/92/EL üle võtvate siseriiklike sätete kohaselt võimalik või kohustuslik.

6.   Makseteenuse pakkuja esitab alaveerus „Kokku“ paksus kirjas selle teenuse kasutamise eest asjaomasel perioodil makstud tasude kogusumma.

7.   Kui mõne alapealkirja all ei ole ühtegi teenust, kustutab makseteenuse pakkuja selle alapealkirja. Makseteenuse pakkuja kustutab alapealkirja ka juhul, kui maksekonto omanik ei kasutanud asjaomase perioodi jooksul ühtegi teenust suuremas koguses kui teenuspaketis ette nähtud.

8.   Makseteenuse pakkuja esitab real „Makstud tasud kokku“ paksus kirjas maksekonto omaniku poolt asjaomasel perioodil makstud tasude kogusumma.

Artikkel 11

Tasuliikide ülevaade

1.   Kui ühel või mitmel järgnevalt loetletud viisidest võetakse eraldi tasusid, esitab makseteenuse pakkuja tabeli „Üksikasjalik ülevaade konto eest makstud tasudest“ vastava teenuse veerus „Teenus“ eraldi real kirjelduse iga tasulise kasutuskorra, kanali või tingimuse („tasu liigid“) kohta:

a)

sama teenuse erinevate tasuliste kasutuskordade eest (näiteks algne avamistasu ja järgnevad täitmistasud sama teenuse eest);

b)

sama teenuse taotlemise, kasutamise või osutamise eri kanalite eest (näiteks telefonitsi, harukontoris või veebi teel);

c)

sõltuvalt sellest, kas sama teenuse erinevad tingimused on täidetud (näiteks kreeditkorralduste või sularaha väljavõtmiste minimaalsest või maksimaalsest piirsummast kinnipidamine).

Kirjeldus joondatakse vasakule. Tasud esitatakse veerus „Ühikuhind“ paremjoondatult.

2.   Kui tasude võtmine sõltub mitut liiki tasude kombinatsioonist, nagu tasud, mis on kanalist sõltuvalt erinevad ja mis jagatakse seejärel täiendavalt sõltuvalt sellest, kas piirsumma on saavutatud, esitab makseteenuse pakkuja lisaks artikli 10 lõike 5 kohaldamisele paremjoondatult kirjelduse iga täiendava tasuliigi kohta.

3.   Kui tasu muutus asjaomase perioodi jooksul, loetleb makseteenuse pakkuja iga perioodi jooksul kohaldatud tasud, lisades veergu „Ühikuhind“ uusi ridu.

Artikkel 12

Nende teenuspakettide kirjeldus, mille eest võetakse tasu osana alapealkirja „Kontoga seotud üldteenused“ all olevatest tasudest

1.   Kui koos maksekontoga pakutakse kontoga seotud teenuspaketti ja selle eest võetakse tasu osana alapealkirja „Kontoga seotud üldteenused“ all olevatest tasudest, märgib makseteenuse pakkuja tabeli „Üksikasjalik ülevaade konto eest makstud tasudest“ teenuspaketti käsitlevale reale veergu „Teenus“ teabe paketi kuuluvate teenuste kohta ja veergu „Teenuse kasutamise kordade arv“ paketi kasutamise kordade arvu. Jaotise „Tasu“ veergudes esitab makseteenuse pakkuja kooskõlas artikli 11 lõikes 1 sätestatuga tasu, mis võeti paketi kui terviku eest, ja selle, mitu korda asjaomase perioodi kestel selle eest paketitasu võeti. Kui teenuspaketi eest võetakse tasu kontoga seotud üldteenuste tasust eraldi, tuleb rida kustutada.

2.   Kõik tasud, mis on võetud paketis sisalduvat kogust ületavate teenuste eest; esitatakse vastavalt artiklitele 1–11 tabelis, milles on loetletud teenused ja tasud.

3.   Kui paketis sisalduvate teenuste arv ei ole piiratud või kui paketiga hõlmatud teenuste kogust ei ole ületatud, kustutab makseteenuse pakkuja rea allservas oleva lause „Seda kogust ületavate teenuste eest on tasu võetud eraldi“.

Artikkel 13

Kirjeldus nende maksekontoga seotud teenuspakettide kohta, mille eest võetakse tasu alapealkirja „Kontoga seotud üldteenused“ all olevatest tasudest eraldi

1.   Kui makseteenuse pakkuja pakub koos kontoga teenuspaketti, mis on maksekontoga seotud, ja kui selle paketi eest võetakse tasu eraldi mistahes alapealkirja „Kontoga seotud üldteenused“ all olevatest kontoga seotud üldteenuste tasudest, mis on loetletud teenuste ja tasude tabelis, märgib makseteenuse pakkuja teenusepakette käsitlevasse tabelisse järgmise teabe:

a)

teenuspaketi kohta käivasse veergu kaubamärgi nimetuse, kui see on asjakohane, või paketi sisu (nurksulud tuleb kustutada);

b)

„Tasu“ veergu paremjoondatult tasu, mis võeti paketi kui terviku eest makstud tasude ülevaate perioodi jooksul;

c)

kolmandasse veergu paketitasu võtmise kordade arvu asjaomase perioodi jooksul.

Kõik muud tasud, mis on võetud paketitasuga hõlmatud kogust ületavate teenuste eest, esitatakse vastavalt artiklitele 10 ja 11 tabelis, milles on loetletud teenused ja tasud.

2.   Kui paketi eest võetakse tasu korrapäraselt, märgitakse tasu võtmise sagedus vasakjoondatult veergu „Tasu“ ja kohe selle all olevale joonele paksus kirjas aastane kogumaksumus, kasutades väljendit „Aastane kogumaksumus“.

3.   Kui erinevate pakettide eest võetakse vastava perioodi jooksul erinevaid tasusid, esitatakse lõigus 1 loetletud teave eraldi tabelis iga paketi kohta.

4.   Kui teenuspaketti ei pakuta koos kontoga või kui koos kontoga pakutava teenuspaketi eest võetakse tasu osana kontoga seotud mistahes üldteenuste eest võetava tasuga, kustutab makseteenuse pakkuja kogu tabeli, sealhulgas pealkirja „Üksikasjalik teave teenuspaketti kuuluvate tasude kohta“.

5.   Kui mitte ühegi paketis sisalduva teenuse arv ei ole piiratud või kui teenuspaketiga hõlmatud teenuste kogust ei ole ületatud, kustutab makseteenuse pakkuja tabeli allservas oleva lause „Seda kogust ületavate teenuste eest on tasu võetud eraldi“.

Artikkel 14

Üksikasjalik teave kontoga seoses makstud intresside kohta

1.   Makseteenuse pakkuja esitab tabelis „Üksikasjalik teave kontoga seoses makstud intresside kohta“ intresside summa, mille maksekonto omanik on maksnud tasude ülevaatega hõlmatud perioodi jooksul, kui see on asjakohane.

2.   Makseteenuse pakkuja esitab veerus „Intressimäär“ protsentides väljendatud aastaintressimäära. Kui intressimäär asjaomase perioodi jooksul muutus, esitab makseteenuse pakkuja iga intressimäära, mida iga perioodi jooksul kohaldati, eraldi real.

3.   Makseteenuse pakkuja esitab veerus „Intress“ paksus kirjas ja konto vääringus intresside summa, mille maksekonto omanik on maksnud. Kui intressimäär asjaomase perioodi jooksul muutus, näitab makseteenuse pakkuja eraldi ridadel ära maksekonto omaniku poolt igal vastaval perioodil makstud intressisumma.

4.   Makseteenuse pakkuja esitab real „Makstud intress kokku“ paksus kirjas maksekonto omaniku poolt asjaomasel perioodil makstud intresside kogusumma.

5.   Kui maksekonto omanik ei maksa intressi, kuna intress ei ole selle konto puhul ette nähtud, ja kui seda käsitleva teabe esitamine on direktiivi 2014/92/EL üle võtvate siseriiklike sätete kohaselt võimalik või kohustuslik, näitab makseteenuse pakkuja selle ära real „Makstud intress kokku“, lisades sinna väiketähtedega vasakjoondatult märkuse „intress ei ole kohaldatav“.

Artikkel 15

Üksikasjalik teave kontolt teenitud intresside kohta

1.   Makseteenuse pakkuja esitab tabelis „Üksikasjalik teave kontolt teenitud intresside kohta“ intressisumma, mille maksekonto omanik on teeninud makstud tasude ülevaatega hõlmatud perioodil, kui see on asjakohane.

2.   Makseteenuse pakkuja asendab sõnad „Konto nimi“ asjaomase konto nimega (paksus kirjas).

3.   Makseteenuse pakkuja esitab veerus „Intressimäär“ protsentides väljendatud aastaintressimäära. Kui intressimäär asjaomase perioodi jooksul muutus, esitab makseteenuse pakkuja iga intressimäära, mida iga perioodi jooksul kohaldati, eraldi real.

4.   Makseteenuse pakkuja esitab veerus „Intress“ paksus kirjas ja konto vääringus intresside summa, mille maksekonto omanik on teeninud. Kui intressimäär makstud tasude ülevaatega hõlmatud perioodi jooksul muutus, näitab makseteenuse pakkuja eraldi ridadel ära maksekonto omaniku poolt igal asjaomasel perioodil teenitud intressisumma. Kui intress on ette nähtud, ent selle summa konkreetse perioodi jooksul on null, märgib makseteenuse pakkuja veergu „Intress“ sümboli „0“.

5.   Kui konkreetselt kontolt ei maksta intresse, kuna intress ei ole selle konto puhul ette nähtud, näitab makseteenuse pakkuja selle ära veerus „Intress“, lisades sinna väiketähtedega vasakjoondatult märkuse „intress ei ole kohaldatav“.

6.   Makseteenuse pakkuja esitab real „Teenitud intress kokku“ paksus kirjas maksekonto omaniku poolt makstud tasude ülevaatega hõlmatud perioodil teenitud intresside kogusumma.

7.   Kui konkreetselt kontolt ei maksta intressi, kuna intress ei ole selle konto puhul ette nähtud, ja kui seda käsitleva teabe esitamine on direktiivi 2014/92/EL üle võtvate siseriiklike sätete kohaselt võimalik või kohustuslik, näitab makseteenuse pakkuja selle ära real „Teenitud intress kokku“, lisades sinna väiketähtedega vasakjoondatult märkuse „intress ei ole kohaldatav“.

Artikkel 16

Lisateave

1.   Makseteenuse pakkuja esitab tabelis „Lisateave“ mistahes lisateabe, mida ei ole artiklites 2–15 käsitletud ja mis on otseselt seotud makstud tasude ülevaatega hõlmatud perioodi jooksul ostetud teenuste või makstud tasude või makstud või teenitud intresside või kohaldatud intressimääradega, millele on osutatud direktiivi 2014/92/EL artikli 5 lõikes 2. Selles tabelis esitatud teave hõlmab teavet, mille esitamine on kohustuslik vastavalt siseriiklikele õigusaktidele.

2.   Tabelit täites järgib makseteenuse pakkuja käesolevas määruses sätestatud esitlusvormingut, kui see on kohaldatav.

3.   Kui makseteenuse pakkuja lõikes 1 täpsustatud liiki teavet ei esita, kustutab ta selle tabeli.

Artikkel 17

Kaubamärgi nimetus

Kaubamärgi nimetuse kasutamise korral peab kaubamärgi nimetus järgnema vahetult teenuse nimele ning see tuleb kirjutada artikli 1 lõike 3 punktis d osutatud kirjatüübis ja nurksulgudes.

Artikkel 18

Elektrooniliste vahendite kasutamine

1.   Kui makstud tasude ülevaade esitatakse elektrooniliselt, võib makseteenuse pakkuja tingimusel, et tarbijale esitatakse samal ajal selline makstud tasude ülevaade, mis vastab lisas esitatud vormile ja on täidetud artiklite 2–17 kohaselt, muuta vormi ainult järgmisel viisil:

a)

erandina artikli 1 lõike 3 punktist d võib kirjasuurust muuta, tingimusel et artikli 1 lõike 3 kohased kirjasuuruste proportsioonid jäävad samaks;

b)

kui elektrooniliste vahendite mõõtmed on sellised, et mitme tabeli ja veeru kasutamise korral oleks makstud tasude ülevaade raskesti loetav, võib kasutada üht veergu või üht tabelit, kui teabe, pealkirjade ja alapealkirjade järjekord jäetakse samaks;

c)

lubatud on elektrooniliste vahendite, sealhulgas kihtide ja hüpikakende kasutamine, kui makstud tasude ülevaate pealkirja, ühist sümbolit, pealkirju ja alapealkirju kuvatakse silmapaistvalt ning kui teabe järjekord jäetakse samaks.

2.   Lõike 1 punktis c osutatud elektrooniliste vahendite kasutamise korral ei tohi need olla nii silmatorkavad, et suunata kliendi tähelepanu makstud tasude ülevaates esitatud teabelt kõrvale. Kihtide ja hüpikakende vahendusel esitatud teave peab piirduma käesolevas määruses osutatud teabega.

Artikkel 19

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. september 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 257, 28.8.2014, lk 214.

(2)  Komisjoni 28. septembri 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) 2018/32, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/92/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega liidu standarditud terminoloogia kohta kõige tüüpilisemate maksekontoga seotud teenuste puhul (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 3).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 12).


LISA

Makstud tasude ülevaate vorm

Image Tekst pildi Image Tekst pildi Image Tekst pildi