5.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 2/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/3,

4. jaanuar 2018,

millega määratakse 2018. ja 2019. aastaks kindlaks käivituskogused puu- ja köögivilja suhtes täiendavate imporditollimaksude võimalikuks kohaldamiseks

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete turgude ühine korraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artikli 183 esimese lõigu punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2017/892 (2) artiklis 39 on sätestatud, et määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 182 lõikes 1 osutatud täiendavat imporditollimaksu võib kohaldada eespool nimetatud rakendusmääruse VII lisas loetletud toodete suhtes ja ajavahemikel. Kõnealust täiendavat imporditollimaksu tuleb kohaldada siis, kui mis tahes selliste toodete kogused, mis on lastud vabasse ringlusse kõnealuses lisas sätestatud kohaldamisperioodidel, ületavad kõnealuse toote impordi iga-aastast käivituskogust. Täiendavaid imporditollimakse ei kehtestata, kui import tõenäoliselt liidu turgu ei häiri või kui nende mõju oleks kavandatava eesmärgiga võrreldes ebaproportsionaalne.

(2)

Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 182 lõike 1 teise lõigu kohaselt põhinevad impordi käivituskogused täiendavate imporditollimaksude võimalikuks kohaldamiseks teatavate puu- ja köögiviljade suhtes kolme eelneva aasta andmetel impordi ja siseriikliku tarbimise kohta. Liikmesriikidelt 2014., 2015. ja 2016. aasta kohta saadud andmete põhjal tuleks määrata kindlaks teatavate puu- ja köögiviljade käivituskogused 2018. ja 2019. aastaks.

(3)

Võttes arvesse, et rakendusmääruse (EL) 2017/892 VII lisas esitatud võimalike täiendavate imporditollimaksude kohaldamise periood algab paljude toodete puhul 1. jaanuaril, tuleks käesolevat määrust kohaldada alates 1. jaanuarist 2018 ning see peaks jõustuma võimalikult kiiresti,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) 2017/892 VII lisas loetletud toodete puhul on määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 182 lõike 1 esimese lõigu punktis b osutatud käivituskogused 2018. ja 2019. aastaks esitatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2018.

See kehtib kuni 30. juunini 2019.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. jaanuar 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  Komisjoni 13. märtsi 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/892, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga (ELT L 138, 25.5.2017, lk 57).


LISA

Rakendusmääruse (EL) 2017/892 VII lisas esitatud toodete käivituskogused ja perioodid täiendavate imporditollimaksude võimalikuks kohaldamiseks

Toote kirjelduse sõnastus on vaid soovituslik ega piira kaupade kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglite kohaldamist. Käesoleva määruse lisa kohaldamisel määratakse täiendavate imporditollimaksude kohaldamisala käesoleva määruse vastuvõtmise ajal kehtivate CN-koodide kohaldamisala alusel.

Jrk-nr

CN-kood

Kauba kirjeldus

Kohaldamisperiood

Käivituskogus (tonnides)

2018

2019

78.0015

0702 00 00

Tomatid

1. juuni – 30. september

 

39 326

78.0020

1. oktoober –

31. mai

483 376

78.0065

0707 00 05

Kurgid

1. mai – 31. oktoober

 

26 505

78.0075

1. november –

30. aprill

20 482

78.0085

0709 91 00

Artišokid

1. november –

30. juuni

6 587

78.0100

0709 93 10

Kabatšokid

1. jaanuar – 31. detsember

 

55 037

78.0110

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

Apelsinid

1. detsember –

31. mai

302 643

78.0120

0805 22 00

Klementiinid

1. november –

veebruari lõpp

90 771

78.0130

0805 21

0805 29 00

Mandariinid (k.a tangeriinid ja satsumad); vilkingid jms tsitrushübriidid

1. november –

veebruari lõpp

86 317

78.0155

0805 50 10

Sidrunid

1. jaanuar – 31. mai

 

32 823

78.0160

1. juuni – 31. detsember

 

306 804

78.0170

0806 10 10

Lauaviinamarjad

16. juuli – 16. november

 

78 324

78.0175

0808 10 80

Õunad

1. jaanuar – 31. august

 

432 630

78.0180

1. september – 31. detsember

 

39 724

78.0220

0808 30 90

Pirnid

1. jaanuar – 30. aprill

 

155 417

78.0235

1. juuli – 31. detsember

 

19 187

78.0250

0809 10 00

Aprikoosid

1. juuni – 31. juuli

 

4 630

78.0265

0809 29 00

Kirsid, v.a hapukirsid

16. mai – 15. august

 

33 718

78.0270

0809 30

Virsikud, k.a nektariinid

16. juuni – 30. september

 

3 150

78.0280

0809 40 05

Ploomid

16. juuni – 30. september

 

17 254