21.12.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 327/98


KOMISJONI SOOVITUS (EL) 2018/2052,

19. detsember 2018,

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/43/EÜ artikli 5 lõike 2 punktis c osutatud väljapanekute eesmärgil kasutatavate üldiste veolubade kohaldamisala ja tingimuste ühtlustamise kohta

(teatavaks tehtud numbri C(2018) 8611 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 292,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/43/EÜ (1) artikli 5 kohaselt on liikmesriigid kohustatud andma välja üldisi veolubasid vähemalt neljal juhul.

(2)

Üldised veoload on direktiiviga 2009/43/EÜ loodud veolubade lihtsustatud korra põhielement.

(3)

Liikmesriikide poolt välja antud üldiste veolubade kohaldamisala erinevused seoses sinna kuuluvate kaitseotstarbeliste toodetega ja nende toodete veo suhtes kehtivate tingimuste lahknevusega võivad takistada direktiivi 2009/43/EÜ rakendamist ja selle lihtsustamiseesmärgi saavutamist. Riiklike lähenemisviiside kooskõlla viimine liikmesriikide poolt välja antud üldiste veolubade alusel toimuva veo kohaldamisala ja tingimustega on tähtis nende lubade atraktiivsuse ja kasutamise tagamisel.

(4)

Nõukogu kordas oma 18. mai 2015. aasta järeldustes vajadust rakendada ja kohaldada muu hulgas direktiivi 2009/43/EÜ. Pärast kahe varasema soovituse vastuvõtmist, mis puudutasid kaitsejõudude üldiseid veolubasid (2) ja sertifitseeritud vastuvõtjate üldiseid veolubasid (3), teatas komisjon Euroopa kaitsealases tegevuskavas (4) ja aruandes veo direktiivi hindamise kohta (5), et keskendutakse ülejäänud kahele üldisele veoloale, mis käsitlevad demonstreerimise, hindamise, väljapanekute, parandamise või hooldamise eesmärgil tehtavaid vedusid.

(5)

Käesoleva soovituse algatus on saanud tugevat toetust direktiivi 2009/43/EÜ artikli 14 alusel moodustatud komiteesse kuuluvatelt liikmesriikide esindajatelt. Soovituses esitatud suunised kajastavad komitee raames loodud eksperdirühma läbirääkimisi.

(6)

Käesolevat soovitust kohaldatakse kaitseotstarbeliste toodete nimekirja suhtes (vastab sõjaliste kaupade ühisele Euroopa Liidu nimekirjale), nagu see on sätestatud direktiivi 2009/43/EÜ lisas. Käesolevat soovitust ajakohastatakse vastavalt vajadusele, et võtta arvesse kaitseotstarbeliste toodete nimekirja edasisi muudatusi.

(7)

Liikmesriikidega peetud arutelude põhjal ja võttes arvesse toodete omadusi (sh erandid), nagu näiteks nende sensitiivsus, kujutavad käesoleva soovituse punktis 1.1 loetletud kaitseotstarbelised tooted endast minimaalset ja mittetäielikku loetelu toodetest, mille vedu liikmesriigid oma väljapanekute eesmärgil kasutatavate üldiste veolubade alusel lubavad. See tähendab, et liikmesriigi välja antud väljapanekute eesmärgil kasutatav üldine veoluba võib võimaldada vedada ka muid kaitseotstarbelisi tooteid, mis on loetletud direktiivi 2009/43/EÜ lisas, kuid mitte käesolevas soovituses.

(8)

Soovitust käsitlevate arutelude raames on liikmesriigid tuletanud meelde, et nad on seotud Euroopa õigusaktidest, nt nõukogu ühisest seisukohast 2008/944/ÜVJP (6), tulenevate kohustustega ning rahvusvaheliste kohustustega ekspordikontrolli valdkonnas,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SOOVITUSE:

1.   VÄLJAPANEKUTEKS KASUTATAVAD ÜLDISED VEOLOAD

Liikmesriikidel soovitatakse viia oma väljapanekute eesmärgil kasutatavad üldised veoload kooskõlla järgmiste elementidega.

1.1.   Kaitseotstarbelised tooted, mida tohib üldise veoloa alusel vedada väljapanekute eesmärgil, mis on sätestatud direktiivi 2009/43/EÜ artikli 5 lõike 2 punktis c

Järgmised sõjaliste kaupade kategooriad moodustavad alamrühma direktiivi 2009/43/EÜ lisas sätestatud kaitseotstarbelistest toodetest. Väljapanekute eesmärgil kasutatav üldine veoluba peab võimaldama vähemalt alljärgnevates sõjaliste kaupade kategooriates loetletud kaitseotstarbeliste toodete vedu. Liikmesriigid võivad lisada oma väljapanekute eesmärgil kasutatava üldise veoloa alla sõjaliste kaupade kategooriaid koos vastavate kaitseotstarbeliste toodetega.

Sõjaliste kaupade kategooriate miinimumloetelu:

ML1. Kõik kaubad on hõlmatud, v.a

spetsiaalselt sõjaliseks otstarbeks loodud relvad;

spetsiaalselt sõjaliseks kasutuseks loodud relvade rauad ja lukud.

ML2. Alapunktid c ja d. Kõik kaubad on hõlmatud.

ML3. Siia kuulub järgmine kaup:

inertlaskemoon.

ML4. Kõik kaubad on hõlmatud, v.a

alapunkt 4.a: kõik kaubad on välja jäetud, v.a inertmudelid, mis on hõlmatud;

alapunkt 4.b: spetsiaalselt loodud komponendid õhkulennutamiseks, asetamiseks, peibutuseks, segamiseks, häirimiseks, mis kuuluvad alapunkti ML4.a alla.

ML5. Kõik kaubad on hõlmatud, v.a

alapunkt 5.c: vastumeetmete rakendamise seadmed alapunktis ML5.a või ML5.b nimetatud varustuse jaoks.

Kõik kaubad tuleb tarnida ilma krüpteerimiskomponendita ja ilma integreeritud andmebaasita.

ML6. Kõik kaubad on hõlmatud, v.a

terviksõidukid, mis kuuluvad alapunkti ML6.a alla;

šassiid ja relvatornid, mis kuuluvad alapunkti ML6.a alla.

ML7. Kõik kaubad on välja jäetud, v.a

alapunkt 7.f: spetsiaalselt sõjaliseks kasutuseks loodud või kohandatud kaitsevarustus ja saaste eemaldamise varustus, komponendid ning keemilised segud;

alapunkt 7.g: spetsiaalselt sõjaliseks kasutuseks loodud või kohandatud varustus, mis on loodud või kohandatud alapunktides ML7.a, ML7.b või ML7.d nimetatud materjalide avastamiseks ja kindlaksmääramiseks, ja spetsiaalselt selle jaoks loodud komponendid.

ML9. Kõik kaubad on hõlmatud, v.a

terviksõjalaevad (pealvee- või allveelaevad);

tervikkered;

alapunkti ML9.c alla kuuluvad kaubad. Spetsiaalselt sõjaliseks kasutuseks loodud veealused avastamisseadmed, nende kontrollseadmed ja nende spetsiaalselt sõjaliseks kasutuseks loodud komponendid.

ML10. Kõik kaubad on hõlmatud, v.a

tervikõhusõidukid;

lahingotstarbeliste õhusõidukite ja helikopterite kered;

lahingotstarbeliste õhusõidukite mootorid.

ML11. Kõik kaubad on hõlmatud, v.a

alapunkt ML11.a.a: elektrooniliste vastumeetmete seadmed ja nende vastased seadmed, kaasa arvatud summutusseadmed ja summutamise vastased seadmed;

alapunkt ML11.a.b: sageduse kiirhäälestusega lambid;

alapunkt ML11.a.c: elektroonilised süsteemid või varustus, mis on loodud kas elektromagnetilise spektri järelevalveks ja seireks sõjalise luure või julgeoleku tagamise eesmärkidel või sellise järelevalve ja seire vastumeetmeteks;

alapunkt ML11.a.d: veealused vastumeetmed, mis hõlmavad akustilist ja magnetilist summutamist ja peibutamist; varustus, mis on loodud sonarite eksitamiseks kõrvaliste ja valesignaalidega;

alapunkt ML11.a.e: andmetöötluse turvaseadmed, andmete turvamise seadmed ning andmeedastus- ja signaliseerimisliinide turvaseadmed, mis kasutavad krüpteerimist;

alapunkt ML11.a.f: identifitseerimise, autentimise ja võtmesisestuse varustus ning võtmehalduse, -tootmise ja levitamise varustus;

alapunkt ML11.a.i: spetsiaalselt teabesignaalide jaoks kavandatud digitaalsed demodulaatorid;

alapunkt ML11.b: globaalsete navigatsioonisatelliitide süsteemide (GNSS) segamise seadmed ja spetsiaalselt nendele loodud komponendid;

alapunkt ML11.c: spetsiaalselt sõjaliseks kasutuseks loodud või kohandatud „kosmosesõidukid“ ja spetsiaalselt sõjaliseks kasutuseks loodud „kosmosesõidukite“ komponendid.

ML13. Kõik kaubad on hõlmatud.

ML14. Kõik kaubad on hõlmatud.

ML15. Kõik kaubad on hõlmatud.

ML16. Kõik kaubad on hõlmatud.

ML17. Kõik kaubad on hõlmatud, v.a

alapunkt ML17.f: andmekogud, mis on spetsiaalselt loodud või kohandatud sõjaliseks kasutuseks süsteemide, varustuse või komponentidega, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises ELi nimekirjas;

alapunkt ML17.g: spetsiaalselt sõjaliseks kasutuseks loodud tuumaenergia tootmisseadmed või tuumajõuseadmed, kaasa arvatud tuumareaktorid ja spetsiaalselt nendele sõjaliseks kasutamiseks loodud või kohandatud komponendid;

alapunkt ML17.h: spetsiaalselt sõjaliseks kasutuseks loodud varustus ja materjalid, mille pindkate või töötlus võimaldab need muuta radaritele või muudele anduritele raskesti avastatavaks (signature suppression) ja mida ei ole nimetatud mujal sõjaliste kaupade ühises ELi nimekirjas;

alapunkt ML17.i: simulaatorid, mis on spetsiaalselt loodud sõjalise otstarbega tuumareaktoritele.

ML18. Kõik kaubad on hõlmatud.

ML21. Kõik kaubad on hõlmatud, v.a

alapunkt ML21.a: järgmiste tegevuste jaoks spetsiaalselt loodud või kohandatud tarkvara:

sõjaliste kaupade ühises ELi nimekirjas loetletud varustuse arendamine, tootmine, toimimine või hooldus;

sõjaliste kaupade ühises ELi nimekirjas loetletud materjalide arendamine või tootmine; või

sõjaliste kaupade ühises ELi nimekirjas loetletud tarkvara arendamine, tootmine, toimimine või hooldus;

üldistes veolubades mitteloetletud kaupade kasutamiseks loodud või kohandatud tarkvara.

ML22. Siia kuulub:

ainult tehnoloogia, mis on vajalik sama üldise veoloaga lubatud kaupade kasutamiseks.

1.2.   Väljapanekute eesmärgil kasutatava üldise veoloa alla lisatavad tingimused

Järgnev loetelu ei ole ammendav. Samal ajal ei tohi liikmesriigi lisatavad muud tingimused olla vastuolus allpool loetletud tingimustega ega kahjustada neid.

Geograafiline kehtivus

:

Euroopa Majanduspiirkond (7)

Vedu väljapanekute eesmärgil

:

Mis tahes kaitseotstarbeliste toodete vedu nende väljapanekuks liikmesriigis; kaitseotstarbelisi tooteid ei tohi käitamistingimustes kasutada; väljapanemine ei hõlma demonstreerimist ja hindamist.

Edasivedu

:

Liikmesriigid peavad valima ühe järgmistest variantidest kaitseotstarbelise toote edasiveoks pärast väljapanekuid, vastavalt vajadusele:

(a)

erand eelneva loa kohustusest direktiivi 2009/43/EÜ artikli 4 lõike 2 punkti e kohaselt;

(b)

kaitseotstarbeliste toodete edasiveoks kasutatava konkreetse üldise veoloa avaldamine pärast nende väljapanekut, mis sisaldab vähemalt sama kaitseotstarbeliste toodete loetelu;

(c)

edasiveo lisamine väljapanekute eesmärgil kasutatava üldise veoloa alla.

Kestus

:

Lähteliikmesriigid võivad kehtestada tähtaja kaitseotstarbeliste toodete tagasisaatmiseks, mida tarnija peab päritoluliikmesriigi pädeva asutuse suhtes järgima. Liikmesriigid, kust kaitseotstarbeline toode on edasi toimetatud, võivad samuti kehtestada edasiveo tähtaja, mida tarnija või tema esindaja peavad järgima.

2.   JÄRELMEETMED

Liikmesriike kutsutakse üles jõustama käesolev soovitus hiljemalt 1. juuliks 2019.

Liikmesriikidel soovitatakse teatada komisjonile käesoleva soovituse jõustamiseks võetavatest meetmetest.

3.   ADRESSAADID

Käesolev soovitus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 19. detsember 2018

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Elżbieta BIEŃKOWSKA


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta direktiiv 2009/43/EÜ kaitseotstarbeliste toodete ühendusesisese veo tingimuste lihtsustamise kohta (ELT L 146, 10.6.2009, lk 1).

(2)  ELT L 329, 3.12.2016, lk 101.

(3)  ELT L 329, 3.12.2016, lk 105.

(4)  COM(2016) 950 final.

(5)  COM(2016) 760 final.

(6)  Nõukogu 8. detsembri 2008. aasta ühine seisukoht 2008/944/ÜVJP, millega määratletakse sõjatehnoloogia ja -varustuse ekspordi kontrolli reguleerivad ühiseeskirjad (ELT L 335, 13.12.2008, lk 99).

(7)  EMP ühiskomitee 14. juuni 2013. aasta otsus nr 111/2013 (millega muudetakse EMP lepingu II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine“) (ELT L 318, 28.11.2013, lk 12), millega inkorporeeriti EMP lepingusse direktiiv 2009/43/EÜ, sisaldas selgesõnalist kohandusteksti: „Käesolevat direktiivi ei kohaldata Liechtensteini suhtes.“