12.11.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 284/31


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS (EL) 2018/1674,

23. oktoober 2018,

millega muudetakse nõukogu otsust 2003/17/EÜ seoses Brasiilia Liitvabariigis söödakultuuri- ja teraviljaseemne tootmiseks kasvatatavate seemnekultuuride põldtunnustamise samaväärsusega ning Brasiilia Liitvabariigis toodetud söödakultuuri- ja teraviljaseemne samaväärsusega ning Moldova Vabariigis teravilja-, köögivilja-, õli- ja kiutaimede seemne tootmiseks kasvatatavate seemnekultuuride põldtunnustamise samaväärsusega ning Moldova Vabariigis toodetud teravilja-, köögivilja-, õli- ja kiutaimede seemne samaväärsusega

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 43 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu otsuses 2003/17/EÜ (3) on sätestatud, et teatavatel tingimustel käsitatakse teatavat liiki seemnekultuuride põldtunnustamist, mis on tehtud loetletud kolmandates riikides, samaväärsena liidu õigusaktide kohase põldtunnustamisega ning et teatavatel tingimustel käsitatakse nendes riikides toodetud teatavat liiki söödakultuuri-, teravilja-, peedi- ning õli- ja kiutaimede seemet samaväärsena liidu õigusaktide kohaselt toodetud seemnega.

(2)

Brasiilia Liitvabariik (edaspidi „Brasiilia“) esitas komisjonile taotluse tunnistada tema söödakultuuri- ja teraviljaseemne tootmiseks kasvatatavate seemnekultuuride puhul kehtiv põldtunnustamise süsteem ning Brasiilias toodetud ja sertifitseeritud söödakultuuri- ja teraviljaseeme samaväärseks.

(3)

Komisjon kontrollis Brasiilia asjakohaseid õigusakte ning, toetudes söödakultuuri- ja teraviljaseemne puhul tehtavate ametlike kontrollide ja seemne sertifitseerimise süsteemi auditile, mis viidi läbi 2016. aastal ja mille käigus kontrolliti vastavate toimingute samaväärsust liidu nõuetega, avaldas auditi tulemused dokumendis „Seemne ametlike kontrollide ja sertifitseerimise süsteemide ning nende Euroopa Liidu nõuetele vastavuse hindamiseks Brasiilias 11. aprillist kuni 19. aprillini 2016 läbi viidud auditi lõpparuanne“.

(4)

Auditi tulemuste põhjal tehti järeldus, et söödakultuuri- ja teraviljaseemne tootmiseks kasvatatavate seemnekultuuride põldtunnustamine ning söödakultuuri- ja teraviljaseemne proovide võtmine, proovide analüüsimine ja ametlik järelkontroll on nõuetekohased ning vastavad otsuse 2003/17/EÜ II lisas sätestatud tingimustele ning nõukogu direktiivides 66/401/EMÜ (4) ja 66/402/EMÜ (5) sätestatud asjakohastele nõuetele. Lisaks tehti järeldus, et Brasiilias seemne sertifitseerimise eest vastutavad riiklikud asutused on pädevad ja toimivad asjakohaselt.

(5)

Moldova Vabariik esitas komisjonile taotluse tunnistada tema teravilja-, köögivilja-, õli- ja kiutaimede seemne tootmiseks kasvatatavate seemnekultuuride puhul kehtiv põldtunnustamise süsteem ning Moldova Vabariigis toodetud ja sertifitseeritud teravilja-, köögivilja- ning õli- ja kiutaimede seeme samaväärseks.

(6)

Komisjon kontrollis Moldova Vabariigi asjakohaseid õigusakte ning, toetudes teravilja-, köögivilja- ning õli- ja kiutaimede seemne puhul tehtavate ametlike kontrollide ja sellise seemne sertifitseerimise süsteemi auditile, mis viidi läbi 2016. aastal ja mille käigus kontrolliti vastavate toimingute samaväärsust liidu nõuetega, avaldas auditi tulemused dokumendis „Seemne ametlike kontrollide ja sertifitseerimise süsteemide ning nende Euroopa Liidu nõuetele vastamise hindamiseks Moldova Vabariigis 14. juunist kuni 21. juunini 2016 läbi viidud auditi lõpparuanne“.

(7)

Auditi põhjal tehti järeldus, et teravilja-, köögivilja- ning õli- ja kiutaimede seemne tootmiseks kasvatatavate seemnekultuuride põldtunnustamine ning teravilja-, köögivilja- ning õli- ja kiutaimede seemneproovide võtmine, proovide analüüsimine ja ametlik järelkontroll on nõuetekohased ning vastavad otsuse 2003/17/EÜ II lisas sätestatud tingimustele ning nõukogu direktiivides 66/402/EMÜ, 2002/55/EÜ (6) ja 2002/57/EÜ (7) sätestatud asjakohastele nõuetele. Lisaks tehti järeldus, et Moldova Vabariigis seemne sertifitseerimise eest vastutavad riiklikud asutused on pädevad ja toimivad asjakohaselt.

(8)

Seetõttu on asjakohane tunnistada söödakultuuri- ja teraviljaseemne tootmiseks kasvatatavate seemnekultuuride põldtunnustamine Brasiilias ning seal toodetud söödakultuuri- ja teraviljaseeme, mille Brasiilia ametiasutused on ametlikult sertifitseerinud, samaväärseks.

(9)

Samuti on asjakohane tunnistada teravilja-, köögivilja-, õli- ja kiutaimede seemne tootmiseks kasvatatavate seemnekultuuride põldtunnustamine Moldova Vabariigis ning seal toodetud teravilja-, köögivilja- ning õli- ja kiutaimede seeme, mille Moldova Vabariigi ametiasutused on ametlikult sertifitseerinud, samaväärseks.

(10)

Liidus esineb nõudlus köögiviljaseemne importimise järele kolmandatest riikidest, sealhulgas Moldova Vabariigist. Seega peaks otsus 2003/17/EÜ hõlmama direktiivis 2002/55/EÜ osutatud ametlikult sertifitseeritud köögiviljaseemet, et rahuldada nõudlust, mis esineb asjaomase, Moldova Vabariigist pärit seemne järele, ning tulevikus muudest kolmandatest riikidest pärit seemne järele.

(11)

Võttes arvesse kehtivat Rahvusvahelise Seemnekontrolli Assotsiatsiooni (ISTA) eeskirja, peaks asjaomane kolmas riik tegema ametliku märke, et seemnest on võetud proovid ja seemet on analüüsitud kooskõlas rahvusvahelise oranži seemnepartiisertifikaadi väljastamist käsitlevate ISTA rahvusvahelise seemnekontrolli eeskirja („ISTA eeskiri“) sätetega, ning seemnepartiidele tuleks see sertifikaat kaasa panna.

(12)

Arvestades, et Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) nõukogu 28. septembri 2000. aasta OECD rahvusvaheliseks kaubanduseks ette nähtud seemnete sordisertifitseerimise kavasid käsitleva otsuse V lisa A osas sätestatud „Seemneproovide võtmise ja seemnekontrolli katsemenetluse“ kehtivus on lõppenud, tuleks viited nimetatud menetlusele jätta välja.

(13)

Arvestades, et Horvaatia ühines 2013. aastal liiduga, tuleks kõik viited Horvaatiale kui kolmandale riigile välja jätta.

(14)

Otsust 2003/17/EÜ tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2003/17/EÜ muutmine

Otsust 2003/17/EÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 1 sissejuhatus asendatakse järgmisega:

„Käesoleva otsuse I lisas loetletud liikide seemnekultuuride põldtunnustamisi nimetatud lisas loetletud riikides käsitatakse samaväärsena direktiivide 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 2002/54/EÜ ja 2002/57/EÜ ning nõukogu direktiivi 2002/55/EÜ (*1) kohaselt sooritatud põldtunnustamistega, tingimusel et:

(*1)  Nõukogu 13. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/55/EÜ köögiviljaseemne turustamise kohta (EÜT L 193, 20.7.2002, lk 33).“"

2)

Artikkel 2 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 2

Käesoleva otsuse I lisas loetletud liikide seemet, mis on kasvatatud nimetatud lisas loetletud kolmandates riikides ja ametlikult sertifitseeritud nimetatud lisas loetletud asutuste poolt, käsitatakse samaväärsena direktiividele 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 2002/54/EÜ, 2002/55/EÜ ja 2002/57/EÜ vastava seemnega, kui see vastab käesoleva otsuse II lisa B osas sätestatud tingimustele.“

3)

Artiklit 3 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Kui samaväärset seemet OECD rahvusvaheliseks kaubanduseks ette nähtud seemnete sordisertifitseerimise kavade tähenduses ühenduses „uuesti märgistatakse“ ja „uuesti suletakse“, kohaldatakse analoogia põhjal ühenduses toodetud pakendite uuesti sulgemist käsitlevate direktiivide 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 2002/54/EÜ, 2002/55/EÜ ja 2002/57/EÜ sätteid.

Esimese lõigu kohaldamine ei piira kõnealuste toimingute suhtes kehtivate OECD reeglite kohaldamist.“;

b)

lõike 2 punkt b asendatakse järgmisega:

„b)

kasutatakse EÜ väikepakendeid direktiivi 66/401/EMÜ, 2002/54/EÜ või 2002/55/EÜ tähenduses.“

4)

Otsuse 2003/17/EÜ lisasid muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 3

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Strasbourg, 23. oktoober 2018

Euroopa Parlamendi nimel

president

A. TAJANI

Nõukogu nimel

eesistuja

K. EDTSTADLER


(1)  ELT C 227, 28.6.2018, lk 76.

(2)  Euroopa Parlamendi 11. septembri 2018. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 9. oktoobri 2018. aasta otsus.

(3)  Nõukogu 16. detsembri 2002. aasta otsus 2003/17/EÜ kolmandates riikides teostatud seemnekultuuride põldtunnustamiste samaväärsuse ja kolmandates riikides kasvatatud seemne samaväärsuse kohta (EÜT L 8, 14.1.2003, lk 10).

(4)  Nõukogu 14. juuni 1966. aasta direktiiv 66/401/EMÜ söödakultuuride seemne turustamise kohta (EÜT 125, 11.7.1966, lk 2298/66).

(5)  Nõukogu 14. juuni 1966. aasta direktiiv 66/402/EMÜ teraviljaseemne turustamise kohta (EÜT 125, 11.7.1966, lk 2309/66).

(6)  Nõukogu 13. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/55/EÜ köögiviljaseemne turustamise kohta (EÜT L 193, 20.7.2002, lk 33).

(7)  Nõukogu 13. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/57/EÜ õli- ja kiudtaimede seemne turustamise kohta (EÜT L 193, 20.7.2002, lk 74).


LISA

Otsuse 2003/17/EÜ I ja II lisa muudetakse järgmiselt.

1)

I lisa muudetakse järgmiselt:

a)

tabelisse lisatakse tähestikulises järjekorras järgmised kanded:

„BR

Ministry of Agriculture Livestock and Food Supply

Esplanada dos Ministérios, bloco D

70.043-900 Brasilia-DF

66/401/EMÜ

66/402/EMÜ“

„MD

National Agency for Food Safety (ANSA)

str. Mihail Kogălniceanu 63,

MD-2009, Chișinău

66/402/EMÜ

2002/55/EÜ

2002/57/EÜ“;

b)

punktis a osutatud tabeli joonealusesse märkusesse lisatakse tähestikulises järjekorras järgmised kanded: „BR – Brasiilia,“, „MD – Moldova Vabariik,“;

c)

nimetatud tabeli joonealusest märkusest jäetakse välja kanne „HR – Horvaatia,“.

2)

II lisa muudetakse järgmiselt:

a)

A osa punkti 1 lisatakse pärast viiendat taanet järgmine taane:

„—

direktiivis 2002/55/EÜ käsitletud köögiviljaliikide seeme.“;

b)

B osa muudetakse järgmiselt:

i)

punkti 1 esimesse lõiku lisatakse pärast viiendat taanet järgmine taane:

„—

direktiivis 2002/55/EÜ käsitletud köögiviljaliikide seeme.“;

ii)

punkti 2.1 lisatakse pärast kolmandat taanet järgmine taane:

„—

direktiiv 2002/55/EÜ, II lisa,“;

iii)

punkt 2.2 asendatakse järgmisega:

„2.2.

Punktis 2.1 sätestatud tingimuste täitmise kontrollimiseks võetakse ISTA eeskirja järgides ametlikult või ametliku järelevalve all proove, mille mass peab vastama kõnealustes meetodites ette nähtud massile, võttes arvesse järgmistes direktiivides sätestatud masse:

direktiiv 66/401/EMÜ, III lisa, veerud 3 ja 4,

direktiiv 66/402/EMÜ, III lisa, veerud 3 ja 4,

direktiiv 2002/54/EÜ, II lisa, teine rida,

direktiiv 2002/55/EÜ, III lisa,

direktiiv 2002/57/EÜ, III lisa, veerud 3 ja 4.“;

iv)

punkt 2.3 asendatakse järgmisega:

„2.3.

Kontroll sooritatakse ametlikult või ametliku järelevalve all, järgides ISTA eeskirja.“;

v)

punkt 2.4 jäetakse välja;

vi)

punkti 3.1 teine taane asendatakse järgmisega:

„—

märge, et seemnest on võetud proovid ja neid on analüüsitud kooskõlas kaasaegsete rahvusvaheliste meetoditega: „Proovid on võtnud ja neid on analüüsinud kooskõlas seemnepartiidele rahvusvahelise oranži sertifikaadi väljastamist käsitlevate ISTA rahvusvahelise seemnekontrolli eeskirja sätetega … (ISTA seemnekontrollijaama nimi või liikmekood)“,“;

vii)

punkt 4 asendatakse järgmisega:

„4.

Seemnepartiidega on kaasas ISTA rahvusvaheline oranž seemnepartiisertifikaat, milles esitatakse punktis 2 sätestatud tingimustega seotud teave.“