12.10.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 256/108


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2018/1524,

11. oktoober 2018,

millega kehtestatakse järelevalvemetoodika ja liikmesriikide aruandluskord vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile (EL) 2016/2102, mis käsitleb avaliku sektori asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste juurdepääsetavust

(teatavaks tehtud numbri C(2018) 6560 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2016. aasta direktiivi (EL) 2016/2102, mis käsitleb avaliku sektori asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste juurdepääsetavust, (1) eriti selle artikli 8 lõikeid 2 ja 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiiviga (EL) 2016/2102 on ette nähtud ühised juurdepääsetavusnõuded tagamaks, et avaliku sektori asutuste veebisaidid ja mobiilirakendused tehakse juurdepääsetavamaks, muutes need tajutavaks, talitlusvõimeliseks, mõistetavaks ja töökindlaks.

(2)

Ühtlasi peaks järelevalve suurendama liikmesriikides teadlikkust ja edendama õppimist, et avaliku sektori asutustel oleks lihtsam juurdepääsetavusnõudeid täita. Nimetatud põhjusel ja läbipaistvuse parandamiseks peaksid järelevalve tulemused olema juurdepääsetavas vormingus avalikult kättesaadavad.

(3)

Kui identifitseeritud on avalike teenuste eri klastrid ja erinevad haldustasemed, tuleb järelevalve tulemused esitada sisuliste ja võrreldavate andmete ekstraheerimiseks struktureeritult.

(4)

Et järelevalvealuste veebisaitide ja mobiilirakenduste valimi moodustamine läheks hõlpsamalt, peaks liikmesriikidel olema lubatud võtta meetmeid direktiivi (EL) 2016/2102 kohaldamisalasse kuuluvate veebisaitide ja mobiilirakenduste ajakohaste loetelude haldamiseks.

(5)

Et suurendada järelevalve sotsiaalset mõju, võib valimi koostamisel järgida riskipõhist lähenemist, kaaludes muu hulgas konkreetsete veebisaitide ja mobiilirakenduste mõju, tagasisidemehhanismi kaudu saadud teateid, varasema järelevalve tulemusi, aga ka nõuete täitmise tagamisega tegeleva asutuse sisendit ja riikide sidusrühmade panust.

(6)

Eeldatavasti peaks mobiilirakenduste automatiseeritud järelevalve tehnoloogia järk-järgult paremaks muutuma ning seega peaksid liikmesriigid kaaluma käesoleva otsusega veebisaitide jaoks ettenähtud lihtsustatud järelevalvemeetodi kasutamist ka mobiilirakenduste puhul, võttes arvesse kättesaadavate töövahendite tulemuslikkust ja taskukohasust.

(7)

Järelevalvemetoodika peaks tuginema direktiivi (EL) 2016/2102 artiklis 6 osutatud standarditele ja tehnilistele kirjeldustele.

(8)

Selleks, et edendada innovatsiooni, vältida turutõkete kehtestamist ja tagada, et järelevalvemetoodika on tehnoloogianeutraalne, ei tohiks metoodikas määratleda konkreetseid teste veebisaitide ja mobiilirakenduste juurdepääsetavuse mõõtmiseks. Pigem peaks järelevalvemetoodika piirduma nõuete kehtestamisega selliste meetodite jaoks, millega kontrollitakse vastavust ja tehakse kindlaks mittevastavus direktiivi (EL) 2016/2102 artiklis 4 sätestatud juurdepääsetavuse nõuetele.

(9)

Kui liikmesriigi õigusaktide sätted on direktiivi (EL) 2016/2102 artiklis 6 osutatud standardite ja tehniliste kirjelduste nõuetest põhjalikumad, peaksid liikmesriigid järelevalve parema võrreldavuse huvides tegema järelevalvet ja andma aru selliselt, et tulemused, mis puudutavad vastavust direktiivi (EL) 2016/2102 artiklis 6 osutatud standardite ja tehniliste kirjelduste nõuetele, oleksid selgelt eristatavad.

(10)

Järelevalve tulemuste võrreldavus tuleks tagada käesoleva otsusega ettenähtud järelevalvemetoodika kasutamise ja aruandlusega. Parimate tavade jagamise soodustamiseks ja läbipaistvuse edendamiseks peaksid liikmesriigid avalikustama selle, kuidas nad järelevalvet teevad, ning tegema vastavustabeli kujul avalikult kättesaadavaks skeemi, mis näitab, kuidas järelevalve ja tehtud testid katavad direktiivi (EL) 2016/2102 artiklis 6 sätestatud standardites ja tehnilistes kirjeldustes osutatud nõudeid.

(11)

Kui liikmesriigid kasutavad artikli 1 lõikes 5 sätestatud võimalust jätta direktiivi kohaldamisalast välja koolide, lasteaedade ja sõimede veebisaidid või mobiilirakendused, peaksid nad kasutama järelevalvemetoodika asjaomaseid osi, et jälgida selliste veebisaitide ja mobiilirakenduste esmatähtsate internetipõhiste haldusfunktsioonidega seotud sisu juurdepääsetavust.

(12)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas direktiivi (EL) 2016/2102 artikli 11 lõike 1 alusel moodustatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese ja kohaldamisala

Käesoleva otsusega kehtestatakse metoodika, mille põhjal teha järelevalvet avaliku sektori veebisaitide ja mobiilirakenduste vastavuse üle direktiivi (EL) 2016/2102 artiklis 4 sätestatud juurdepääsetavusnõuetele.

Käesoleva otsusega kehtestatakse kord, mille kohaselt annavad liikmesriigid komisjonile aru järelevalve tulemustest, sealhulgas mõõtmisandmetest.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas otsuses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)   „juurdepääsetav vorming“– elektrooniline dokument, mis vastab direktiivi (EL) 2016/2102 artiklis 4 sätestatud juurdepääsetavusnõuetele;

2)   „järelevalveperiood“– ajavahemik, mille jooksul liikmesriigid teostavad järelevalvetoiminguid, et kontrollida, kas valimisse kuuluvad veebisaidid ja mobiilirakendused vastavad juurdepääsetavusnõuetele. Järelevalveperiood võib hõlmata ka valimite määratlemist, järelevalve tulemuste analüüsi ja komisjonile aruandmise korda.

Artikkel 3

Järelevalve korrapärasus

1.   Liikmesriigid jälgivad avaliku sektori asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste vastavust direktiivi (EL) 2016/2102 artiklis 4 sätestatud juurdepääsetavusnõuetele, võttes aluseks käesolevas otsuses sätestatud metoodika.

2.   Veebisaitide esimene järelevalveperiood algab 1. jaanuaril 2020 ja lõpeb 22. detsembril 2021. Pärast esimest järelevalveperioodi tehakse järelevalvet igal aastal.

3.   Mobiilirakenduste esimene järelevalveperiood algab 23. juunil 2021 ja lõpeb 22. detsembril 2021. Mobiilirakenduste järelevalve esimese järelevalveperioodi tulemused põhinevad mobiilirakenduste piiratud valimil. Liikmesriigid peavad tegema mõistlikke jõupingutusi, et jälgida vähemalt üht kolmandikku I lisa punktis 2.1.5 nimetatud arvust.

4.   Pärast esimest järelevalveperioodi toimub mobiilirakenduste järelevalve igal aastal ja hõlmab I lisa punktiga 2.1.5 ettenähtud valimit.

5.   Pärast esimest järelevalveperioodi leiab nii veebisaitide kui ka mobiilirakenduste iga-aastane järelevalveperiood algab 1. jaanuaril ja lõpeb 22. detsembril.

Artikkel 4

Järelevalve ulatus ja lähtealused

1.   Liikmesriigid jälgivad avaliku sektori asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste vastavust direktiivi (EL) 2016/2102 artiklis 4 sätestatud juurdepääsetavusnõuetele, võttes aluseks direktiivi (EL) 2016/2102 artiklis 6 osutatud standardites ja tehnilistes kirjeldustes nimetatud nõuded.

2.   Kui liikmesriigi õigusaktides sätestatud juurdepääsetavusnõuded on direktiivi (EL) 2016/2102 artiklis 6 osutatud standardite ja tehniliste kirjelduste nõuetest põhjalikumad, tuleb järelevalvet teha selliselt, et tulemused, mis puudutavad vastavust direktiivi (EL) 2016/2102 artiklis 6 osutatud standardite ja tehniliste kirjelduste nõuetele, ja tulemused, mis puudutavad neist põhjalikumaid nõudeid, oleksid selgelt eristatavad.

Artikkel 5

Järelevalvemeetodid

Liikmesriigid jälgivad avaliku sektori asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste vastavust direktiivi (EL) 2016/2102 artiklis 4 sätestatud juurdepääsetavusnõuetele, kasutades:

a)

vastavuse kontrollimiseks põhjaliku järelevalve meetodit kooskõlas I lisa punktis 1.2 sätestatud nõuetega;

b)

mittevastavuse kindlakstegemiseks lihtsustatud järelevalve meetodit kooskõlas I lisa punktis 1.3 sätestatud nõuetega.

Artikkel 6

Veebisaitide ja mobiilirakenduste valimi moodustamine

Liikmesriigid tagavad, et jälgitavate veebisaitide ja mobiilirakenduste valim moodustatakse kooskõlas I lisa punktides 2 ja 3 sätestatud nõuetega.

Artikkel 7

Teave järelevalve tulemuste kohta

Kui tuvastatakse puudused, tagavad liikmesriigid, et avaliku sektori asutustele esitatakse nende vastavate veebisaitide ja mobiilirakenduste puudustega seotud andmed ja teave juurdepääsetavusnõuetele vastavuse kohta mõistliku aja jooksul ja vormingus, mis aitab avaliku sektori asutusel puudused parandada.

Artikkel 8

Aruande vorming

1.   Liikmesriigid esitavad direktiivi (EL) 2016/2102 artikli 8 lõikes 4 osutatud aruande komisjonile ühes Euroopa Liidu ametlikus keeles ja juurdepääsetavas vormingus.

2.   Aruanne peab sisaldama direktiivi (EL) 2016/2102 artiklis 6 osutatud standardites ja tehnilistes kirjeldustes sisalduvatele nõuetele vastavuse järelevalve tulemusi. Aruanne võib sisaldada ka nimetatud nõuetest põhjalikumate nõuete järelevalve tulemusi, mis tuleb aruandesse lisamise korral esitada eraldi.

Artikkel 9

Aruande sisu

1.   Direktiivi (EL) 2016/2102 artikli 8 lõikes 4 osutatud aruanne peab sisaldama järgmist:

a)

järelevalve teostamise üksikasjalik kirjeldus;

b)

vastavustabeli kujul esitatud skeem, mis näitab, kuidas on järelevalvemeetodid seotud direktiivi (EL) 2016/2102 artiklis 6 osutatud standardites ja tehnilistes kirjeldustes esitatud nõuetega, ning võimalikud olulised muudatused neis meetodites;

c)

iga järelevalveperioodi jooksul toimunud järelevalve tulemused, kaasa arvatud mõõtmisandmed;

d)

direktiivi (EL) 2016/2102 artikli 8 lõikega 5 nõutud teave.

2.   Liikmesriigid peavad aruannetes esitama II lisas esitatud juhistes kirjeldatud teabe.

Artikkel 10

Aruandluse korrapärasus

1.   Esimene aruanne esitatakse artikli 3 lõigetes 2 ja 3 veebisaitide ja mobiilirakenduste jaoks sätestatud esimese järelevalveperioodi kohta.

2.   Sellele järgnevad aruanded hõlmavad veebisaitide ja mobiilirakenduste järelevalveperioode, mis jäävad direktiivi (EL) 2016/2102 artikli 8 lõikega 4 kehtestatud eelmise ja järgmise aruande esitamise tähtaegade vahele.

Artikkel 11

Aruandluse täiendavad üksikasjad

Liikmesriigid avalikustavad aruande juurdepääsetavas vormingus.

Artikkel 12

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 11. oktoober 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 327, 2.12.2016, lk 1.


I LISA

JÄRELEVALVE

1.   JÄRELEVALVEMEETODID

1.1.   Järgmiste järelevalvemeetoditega ei lisata ega asendata direktiivi (EL) 2016/2102 artiklis 6 osutatud standardites ja tehnilistes kirjeldustes nimetatud nõudeid ning need ei ole nimetatud nõuete suhtes ülimuslikud. Meetodid on sõltumatud kõigist konkreetsetest testidest, juurdepääsetavuse hindamise vahenditest, operatsioonisüsteemidest, veebibrauseritest ja konkreetsetest tehnilistest abivahenditest.

1.2.   Põhjalik järelevalve

1.2.1.

Liikmesriigid kohaldavad põhjaliku järelevalve meetodit, millega kontrollitakse üksikasjalikult, kas veebisait või mobiilirakendus vastab kõigile direktiivi (EL) 2016/2102 artiklis 6 osutatud standardites ja tehnilistes kirjeldustes nimetatud nõuetele.

1.2.2.

Põhjaliku järelevalve meetodi puhul kontrollitakse valimi protsesside kõiki samme, järgides vähemalt protsessi läbimise vaikejärjestust.

1.2.3.

Põhjaliku järelevalve meetodiga hinnatakse vähemalt interaktsiooni vormidega, liidese juhtelementide ja dialoogikastidega, andmete sisestamise kinnitustega, veateadetega ja võimaluse korral muu kasutajapoolsest interaktsioonist tuleneva tagasisidega, aga ka veebisaidi või mobiilirakenduse käitumist erinevate seadete ja eelistuste korral.

1.2.4.

Vajaduse korral võiks põhjaliku järelevalve meetod hõlmata kasutatavuse testimist, näiteks selle vaatlemist ja analüüsimist, kuidas puuetega kasutajad tajuvad veebisaidi või mobiilirakenduse sisu ja kui keeruline on neil kasutada liidese elemente, näiteks navigeerimismenüüsid või vorme.

1.2.5.

Järelevalvet teostav asutus võib kasutada avaliku sektori asutuse esitatud hindamistulemusi osaliselt või tervikuna, kui täidetud on kõik järgmised tingimused:

a)

avaliku sektori asutus on esitanud kõige värskema tema käsutuses oleva üksikasjaliku hindamisaruande;

b)

selline hindamine tehti mitte rohkem kui 3 aastat enne järelevalve teostamise aega kooskõlas käesoleva lisa punktidega 1.2.1–1.2.4 ja punktiga 3;

c)

järelevalvet teostav asutus leiab, et hindamisaruanne on põhjalikus järelevalves kasutamiseks kõlblik, tuginedes järgmisele:

i)

tulemused, mis on saadud lihtsustatud järelevalvemeetodi kohaldamisel veebisaidi või mobiilirakenduse suhtes, ning

ii)

kui hindamine toimus rohkem kui 1 aasta enne järelevalve teostamise aega, aruande analüüs, mida on kohandatud vastavalt aruande omadustele, nt selle vanusele ja üksikasjalisusele.

1.2.6.

Liikmesriigid tagavad, et järelevalvet teostavale asutusele antakse järelevalve eesmärgil juurdepääs ekstraneti või intraneti veebisaitidele, võttes arvesse asjaomaseid õigusnorme, millega on ette nähtud teatavad konfidentsiaalsuse kaitse tingimused, muu hulgas riigi julgeoleku tagamiseks. Kui sellist juurdepääsu ei saa anda, kuid avaliku sektori asutus esitab hindamistulemused, võib järelevalvet teostav asutus kasutada selliseid hindamistulemusi osaliselt või tervikuna, kui täidetud on kõik järgmised tingimused:

a)

avaliku sektori asutus on esitanud kõige värskema tema käsutuses oleva üksikasjaliku hindamisaruande;

b)

selline hindamine tehti mitte rohkem kui 3 aastat enne järelevalve teostamise aega kooskõlas käesoleva lisa punktidega 1.2.1–1.2.4 ja punktiga 3.

1.3.   Lihtsustatud järelevalve

1.3.1.

Liikmesriigid kohaldavad veebisaitide suhtes lihtsustatud järelevalve meetodit, millega tehakse kindlaks mittevastavus mõnedele direktiivi (EL) 2016/2102 artiklis 6 osutatud standardites ja tehnilistes kirjeldustes nimetatud nõuetele.

1.3.2.

Lihtsustatud järelevalve meetod hõlmab kõigi direktiivi (EL) 2016/2102 artiklis 4 osutatud nõuete, st tajutavuse, talitlusvõime, mõistetavuse ja töökindluse testimist. Testidega kontrollitakse veebisaitide mittevastavust. Lihtsustatud järelevalvega püütakse järgmised kasutajate juurdepääsuga seotud vajadused hõlmata nii põhjalikult kui automatiseeritud teste kasutades mõistlikult võimalik:

a)

kasutamine nägemisvõime puudumise korral;

b)

kasutamine piiratud nägemisvõime korral;

c)

kasutamine värvitaju puudumise korral;

d)

kasutamine kuulmisvõime puudumise korral;

e)

kasutamine piiratud kuulmisvõime korral;

f)

kasutamine kõnevõime puudumise korral;

g)

kasutamine piiratud käsitsemisvõime või jõu korral;

h)

vajadus vähendada valgustundlikkushoogude põhjuseid;

i)

kasutamine piiratud kognitiivsete võimete korral.

Liikmesriigid võivad lihtsustatud järelevalve jaoks kasutada ka muid teste peale automatiseeritud testide.

1.3.3.

Pärast iga direktiivi (EL) 2016/2102 artikli 8 lõikes 4 osutatud aruande esitamise tähtaja lõppu vaatavad liikmesriigid lihtsustatud järelevalve meetodi puhul kasutatavate testide reeglid läbi.

2.   VEEBISAITIDE JA MOBIILIRAKENDUSTE VALIMI MOODUSTAMINE

2.1.   Valimi suurus

2.1.1.

Igal järelevalveperioodil jälgitavate veebisaitide ja mobiilirakenduste arv arvutatakse liikmesriigi rahvaarvu põhjal.

2.1.2.

Esimesel ja teisel järelevalveperioodil on valimi väikseim suurus veebisaitide lihtsustatud järelevalve korral 2 veebisaiti 100 000 elaniku kohta pluss 75 veebisaiti.

2.1.3.

Järgnevatel järelevalveperioodidel on valimi väikseim suurus veebisaitide lihtsustatud järelevalve korral 3 veebisaiti 100 000 elaniku kohta pluss 75 veebisaiti.

2.1.4.

Veebisaitide põhjaliku järelevalve valimi suurus on vähemalt 5 % punktis 2.1.2 sätestatud lihtsustatud järelevalve valimi suurusest pluss 10 veebisaiti.

2.1.5.

Mobiilirakenduste põhjaliku järelevalve valimi väikseim suurus on 1 mobiilirakendus 1 000 000 elaniku kohta pluss 6 mobiilirakendust.

2.1.6.

Kui liikmesriigi veebisaitide arv on väiksem kui see, mille suhtes tuleks teha järelevalvet, peab liikmesriik tegema järelevalvet vähemalt 75 %-le veebisaitidele.

2.1.7.

Kui liikmesriigi mobiilirakenduste arv on väiksem kui see, mille suhtes tuleks teha järelevalvet, peab liikmesriik tegema järelevalvet vähemalt 50 %-le mobiilirakendustele.

2.2.   Veebisaitide valimi moodustamine

2.2.1.

Veebisaitide valimi moodustamisel seatakse eesmärgiks mitmekülgne, representatiivne ja geograafiliselt tasakaalustatud jaotus.

2.2.2.

Valim peab hõlmama liikmesriigi eri haldustasemete veebisaite. Võttes aluseks ühise statistiliste territoriaalüksuste liigituse (NUTS) ja NUTSis esitatud kohalikud haldusüksused (LAU), peab valim hõlmama järgmist (kui need on olemas):

a)

riigi veebisaidid;

b)

piirkondlikud veebisaidid (NUTS1, NUTS2, NUTS3);

c)

kohalikud veebisaidid (LAU1, LAU2);

d)

selliste avalik-õiguslike asutuste veebisaidid, kes ei kuulu kategooriatesse a–c.

2.2.3.

Valim peab hõlmama veebisaite, mis esindavad võimalikult hästi avaliku sektori asutuste pakutavate teenuste mitmekesisust, eeskätt järgmisi valdkondi: sotsiaalkaitse, tervishoid, transport, haridus, tööhõive ja maksustamine, keskkonnakaitse, vabaajategevus ja kultuur, elamu- ja kommunaalmajandus ning avalik kord ja julgeolek.

2.2.4.

Liikmesriigid konsulteerivad riigi sidusrühmadega, eeskätt puuetega inimeste esindusorganisatsioonidega, et arutada jälgitavate veebisaitide valimi koosseisu üle ja võtta asjakohaselt arvesse sidusrühmade arvamust selle kohta, milliseid veebisaite jälgida.

2.3.   Mobiilirakenduste valimi moodustamine

2.3.1.

Mobiilirakenduste valimi moodustamisel seatakse eesmärgiks mitmekülgne ja representatiivne jaotus.

2.3.2.

Valimi kandidaatidena kaalutakse sageli allalaaditavaid mobiilirakendusi.

2.3.3.

Valimisse mobiilirakendusi valides võetakse arvesse eri operatsioonisüsteeme. Valimi moodustamisel tuleb sama mobiilirakenduse eri operatsioonisüsteemide jaoks loodud versioone käsitada eraldiseisvate mobiilirakendustena.

2.3.4.

Valimisse kaasatakse üksnes mobiilirakenduse värskeim versioon, välja arvatud juhtudel, kui mobiilirakenduse värskeim versioon ei ühildu vana, kuid endiselt toetatud operatsioonisüsteemiga. Sellisel juhul võib valimisse kaasata ka mobiilirakenduse mõne varasema versiooni.

2.3.5.

Liikmesriigid konsulteerivad riigi sidusrühmadega, eeskätt puuetega inimeste esindusorganisatsioonidega, et arutada jälgitavate mobiilirakenduste valimi koosseisu üle ja võtta asjakohaselt arvesse sidusrühmade arvamust selle kohta, milliseid mobiilirakendusi jälgida.

2.4.   Valimi korduv kasutamine

Kui olemasolevate veebisaitide või mobiilirakenduste arv seda võimaldab, peab alates teisest järelevalveperioodist olema vähemalt 10 % valimisse kuuluvatest veebisaitidest ja mobiilirakendustest sellised, mida jälgiti ka eelmisel järelevalveperioodil, ja vähemalt 50 % sellised, mida eelmisel perioodil ei jälgitud.

3.   LEHTEDE VALIMI MOODUSTAMINE

3.1.   Käesolevas lisas kasutatakse sõna „leht“ veebilehe või mobiilirakenduse ekraanipildi tähenduses.

3.2.   Põhjaliku järelevalve meetodi puhul jälgitakse järgmisi lehti ja dokumente, kui need on olemas:

a)

koduleht, sisselogimisleht, lehed, millel on esitatud saidikaart, kontaktandmed, abi ja õiguslik teave;

b)

vähemalt üks asjakohane leht iga veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu pakutava teenusetüübi või muu esmase ettenähtud kasutusviisi kohta, kaasa arvatud otsingufunktsioon;

c)

lehed, millel on esitatud juurdepääsetavuse avaldus või põhimõtted, ning lehed, mis sisaldavad tagasiside mehhanismi;

d)

selliste lehtede näidised, millel on oluliselt erinev välimus või millel esitatakse teist liiki sisu;

e)

kui see on asjakohane, siis vähemalt üks asjakohane allalaaditav dokument iga veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu pakutava teenusetüübi või muu esmase ettenähtud kasutusviisi kohta;

f)

mis tahes muu leht, mida järelevalvet teostav asutus vajalikuks peab;

g)

juhuslikult valitud lehed, mille arv moodustab vähemalt 10 % punkti 3.2 alapunktidega a–f ettenähtud valimist.

3.3.   Kui mõni punkti 3.2 kohaselt moodustatud valimisse kaasatud lehtedest sisaldab mõne protsessi üht sammu, kontrollitakse protsessi kõiki samme vastavalt punktile 1.2.2.

3.4.   Lihtsustatud järelevalve meetodi puhul jälgitakse lisaks kodulehele sellist arvu lehti, mida peetakse veebisaidi hinnangulisest suurusest ja keerukusest lähtuvalt otstarbekaks.


II LISA

ARUANDLUSJUHISED

1.   ARUANDE KOMMENTEERITUD KOKKUVÕTE

Aruandes tuleb esitada selle sisu kokkuvõte.

2.   JÄRELEVALVETOIMINGUTE KIRJELDUS

Aruandes kirjeldatakse liikmesriigi teostatud järelevalvetoiminguid, eristades sealjuures selgelt veebisaite ja mobiilirakendusu, ning esitatakse järgmine teave:

2.1.   Üldteave

a)

kuupäevad, mil igal järelevalveperioodil teostati järelevalvet;

b)

järelevalve teostamise eest vastutava asutuse nimi;

c)

I lisa punktides 2.2 ja 2.3 sätestatud valimi representatiivsuse ja jaotumise kirjeldus.

2.2.   Valimi koosseis

a)

valimisse kuuluvate veebisaitide ja mobiilirakenduste koguarv;

b)

nende veebisaitide arv, mille suhtes kohaldati lihtsustatud järelevalve meetodit;

c)

nende veebisaitide ja mobiilirakenduste arv, mille suhtes kohaldati põhjaliku järelevalve meetodit;

d)

I lisa punktis 2.2.2 loetletud nelja kategooriasse kuuluvate jälgitavate veebisaitide arv iga kategooria lõikes;

e)

veebisaitide valimi jaotus, mis näitaks, millised avalikud teenused on kaetud (vastavalt I lisa punktile 2.2.3);

f)

mobiilirakenduste valimi jaotuse operatsioonisüsteemide kaupa (vastavalt I lisa punktile 2.3.3);

g)

nende järelevalveperioodil jälgitud veebisaitide ja mobiilirakenduste arv, mida jälgiti ka eelmisel järelevalveperioodil (I lisa punktis 2.4 kirjeldatud valimi korduv kasutamine).

2.3.   Vastavus standarditele ja tehnilistele kirjeldustele ning järelevalveks kasutatud töövahendid

a)

vastavustabeli kujul esitatud skeem, mis näitab, kuidas järelevalvemeetoditega, kaasa arvatud tehtud testidega, kontrolliti vastavust direktiivi (EL) 2016/2102 artiklis 6 osutatud standardites ja tehnilistes kirjeldustes esitatud nõuetele;

b)

üksikasjad kasutatud vahendite ja teostatud kontrollimiste kohta ning selle kohta, kas kasutati kasutatavusteste.

3.   JÄRELEVALVE TULEMUSED

Aruandes tuleb kirjeldada liikmesriigi teostatud järelevalve tulemusi.

3.1.   Üksikasjalikud tulemused

Aruandes tuleb iga kohaldatud järelevalvemeetodi kohta (põhjaliku ja lihtsustatud, veebisaitide ja mobiilirakenduste puhul) esitada järgmine teave:

a)

järelevalve tulemuste, kaasa arvatud mõõtmisandmete põhjalik kirjeldus;

b)

järelevalve tulemuste kvalitatiivne analüüs, kaasa arvatud:

i)

järeldused direktiivi (EL) 2016/2102 artiklis 6 osutatud standardites ja tehnilistes kirjeldustes nimetatud nõuetele mittevastavuse sagedaste või kriitilise tähtsusega juhtude kohta;

ii)

võimaluse korral järelevalvealuste veebisaitide ja mobiilirakenduste juurdepääsetavuse alased suundumused võrreldes eelmise järelevalveperioodiga.

3.2.   Täiendavad materjalid (valikuline)

Aruanne võib sisaldada järgmist teavet:

a)

direktiivi (EL) 2016/2102 kohaldamisalast välja jäävate avaliku sektori asutuste veebisaitide või mobiilirakenduste järelevalve tulemused;

b)

andmed selle kohta, kui hästi töötasid järelevalvealustel veebisaitidel ja mobiilirakendustes kasutatud tehnoloogiad juurdepääsetavuse seisukohast;

c)

direktiivi (EL) 2016/2102 artiklis 6 osutatud standardites ja tehnilistes kirjeldustes nimetatud nõuetest põhjalikumate nõuete järelevalve tulemused;

d)

järelevalvet teostava asutuse poolt järelevalvealustele avaliku sektori asutustele saadetud tagasisidest saadud kogemused;

e)

avaliku sektori asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste järelevalve muud asjaomased aspektid, mis lähevad kaugemale direktiivi (EL) 2016/2102 nõuetest;

f)

sidusrühmadega peetud konsultatsioonide tulemused ja konsultatsioonides osalenute loetelu;

g)

üksikasjalikud andmed direktiivi (EL) 2016/2102 artiklis 5 sätestatud ebaproportsionaalsest koormusest tuleneva erandi kasutamise kohta;

4.   NÕUETE JÄRGIMISE TAGAMISE MENETLUSE KASUTAMINE JA KASUTAJATE TAGASISIDE

Aruandes kirjeldatakse liikmesriikide kehtestatud nõuete järgimise menetlust ja selle kasutamist.

Liikmesriigid võivad aruandesse lisada kvalitatiivseid või kvantitatiivseid andmeid tagasiside kohta, mida avaliku sektori asutused on saanud direktiivi (EL) 2016/2102 artikli 7 lõike 1 punktis b osutatud tagasisidemehhanismi kaudu.

5.   TÄIENDAVATE MEETMETEGA SEOTUD SISU

Aruanne peab sisaldama direktiivi (EL) 2016/2102 artikli 8 lõike 5 kohaselt nõutud sisu.