11.10.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 255/16


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2018/1511,

9. oktoober 2018,

millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2015/789 Xylella fastidiosa (Wells et al.) liitu sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate meetmete kohta

(teatavaks tehtud numbri C(2018) 6452 all)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiivi 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta, (1) eriti selle artikli 16 lõike 3 neljandat lauset,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusotsuse (EL) 2015/789 (2) artikli 9 lõikes 8 on sätestatud tingimused teatavate selliste peremeestaimede vedamiseks, mis ei ole kunagi kasvanud piiritletud aladel, ja eritingimused teatavate peremeestaimede suhtes, sealhulgas liiki Polygala myrtifolia L. kuuluvad istutamiseks ettenähtud taimed.

(2)

Kogemused on näidanud, et liiki Polygala myrtifolia L. kuuluvad istutamiseks ettenähtud taimed on eriti vastuvõtlikud organismi Xylella fastidiosa (Wells et al.) (edaspidi „määratletud organism“) suhtes. Selleks et tagada liidu territooriumi parem fütosanitaarkaitse, on asjakohane nõuda, et kõnealuste taimede visuaalne kontroll, proovide võtmine ja analüüsid toimuksid nende esimese tootmiskohast väljaveo ajale võimalikult lähedasel ajal. Sama nõuet tuleks kohaldada liiki Polygala myrtifolia L. kuuluvate selliste istutamiseks ettenähtud taimede sissetoomisel liitu, mis on pärit kolmandast riigist, kus määratletud organismi ei esine.

(3)

Seepärast tuleks rakendusotsust (EL) 2015/789 vastavalt muuta.

(4)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Rakendusotsust (EL) 2015/789 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 9 lõike 8 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Siiski võib liiki Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. või Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb kuuluvaid istutamiseks ette nähtud taimi (v.a seemned) vedada liidu piires üksnes juhul, kui need on kasvanud kohas, kus tehakse iga-aastast ametlikku kontrolli ja võetakse proove – seejuures juhindutakse komisjoni veebisaidil avaldatud tehnilistest suunistest Xylella fastidiosa uuringu kohta – ning tehakse määratletud organismi esinemise tuvastamiseks rahvusvahelistele standarditele vastavaid analüüse, mille käigus leiab kinnitust määratletud organismi puudumine, kusjuures kasutatakse proovivõtuskeemi, millega saab 99-protsendilise tõenäosusega kindlaks teha nakatunud taimede esinemise, kui nende osakaal on vähemalt 5 %. Lisaks sellele ja enne esimest väljavedu tootmiskohast tuleb liiki Polygala myrtifolia L. kuuluvate istutamiseks ettenähtud taimede iga partii suhtes, mida veetakse liidu piires, teha kõnealuse vedamise ajale võimalikult lähedasel ajal ametlik visuaalne kontroll ja võtta neist proove, võttes arvesse komisjoni veebisaidil esitatud tehnilisi suuniseid Xylella fastidiosa uuringu kohta, ning teha määratletud organismi esinemise tuvastamiseks rahvusvahelistele standarditele vastavaid analüüse, mille käigus leiab kinnitust määratletud organismi puudumine, kusjuures kasutatakse proovivõtuskeemi, millega saab 99-protsendilise tõenäosusega kindlaks teha nakatunud taimede esinemise, kui nende osakaal on vähemalt 5 %. Erandina artikli 3 lõike 2 esimesest lõigust kontrollitakse määratletud organismi esinemist ühe analüüsiga ja positiivsete tulemuste korral peab selle esinemise kindlakstegemiseks kooskõlas rahvusvaheliste standarditega olema vähemalt veel üks molekulaaranalüüs positiivne. Kõnealused analüüsimeetodid kantakse komisjoni andmebaasi, mis sisaldab määratletud organismi ja selle alamliikide kindlakstegemise meetodite loetelu.“

2)

Artiklis 16 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Liiki Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. või Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb kuuluvaid istutamiseks ette nähtud taimi (v.a seemned) võib liitu sisse tuua üksnes juhul, kui need on kasvanud kohas, kus tehakse iga-aastast ametlikku kontrolli, võetakse sobival ajal taimedest proove ja tehakse määratletud organismi esinemise tuvastamiseks rahvusvahelistele standarditele vastavaid analüüse, mille käigus leiab kinnitust määratletud organismi puudumine, kusjuures kasutatakse proovivõtuskeemi, millega saab 99-protsendilise tõenäosusega kindlaks teha nakatunud taimede esinemise, kui nende osakaal on vähemalt 5 %. Lisaks sellele ja enne esimest väljavedu tootmiskohast ning kõnealuse vedamise ajale võimalikult lähedasel ajal tuleb liiki Polygala myrtifolia L. kuuluvate istutamiseks ettenähtud taimede iga partii suhtes teha ametlik visuaalne kontroll, võtta neist proove ja teha määratletud organismi esinemise tuvastamiseks rahvusvahelistele standarditele vastavaid analüüse, mille käigus leiab kinnitust määratletud organismi puudumine, kusjuures kasutatakse proovivõtuskeemi, millega saab 99-protsendilise tõenäosusega kindlaks teha nakatunud taimede esinemise, kui nende osakaal on vähemalt 5 %.“

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 9. oktoober 2018

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1.

(2)  Komisjoni 18. mai 2015. aasta rakendusotsus (EL) 2015/789 Xylella fastidiosa (Wells et al.) liitu sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate meetmete kohta (ELT L 125, 21.5.2015, lk 36).