24.9.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 239/14


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2018/1280,

21. september 2018,

milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga Bulgaarias

(teatavaks tehtud numbri C(2018) 6253 all)

(Ainult bulgaariakeelne tekst on autentne)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 11. detsembri 1989. aasta direktiivi 89/662/EMÜ veterinaarkontrollide kohta ühendusesiseses kaubanduses seoses siseturu väljakujundamisega, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/425/EMÜ, milles käsitletakse ühendusesiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaar- ja zootehnilisi kontrolle, (2) eriti selle artikli 10 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Sigade Aafrika katk on kodu- ja uluksigade populatsioone kahjustav nakkuslik viirushaigus, mis võib rängalt mõjutada seakasvatuse tulusust, tekitades häireid liidusiseses kaubanduses ja kolmandatesse riikidesse eksportimises.

(2)

Sigade Aafrika katku puhkemise korral on oht, et haigusetekitaja võib levida muudesse seakasvatusettevõtetesse ja uluksigadele. Seetõttu võib see elussigadega või sigadest saadud toodetega kauplemisel levida ühest liikmesriigist muudesse liikmesriikidesse ja kolmandatesse riikidesse.

(3)

Nõukogu direktiiviga 2002/60/EÜ (3) on kehtestatud liidus kohaldatavad miinimummeetmed sigade Aafrika katku tõrjeks. Direktiivi 2002/60/EÜ artikliga 9 on kõnealuse taudi puhkemise korral ette nähtud kehtestada ohustatud tsoonid ja järelevalvetsoonid, kus kohaldatakse kõnealuse direktiivi artiklites 10 ja 11 osutatud meetmeid.

(4)

Bulgaaria teatas komisjonile, milline on praegu olukord Varna piirkonnas seoses sigade Aafrika katkuga, ning kehtestas direktiivi 2002/60/EÜ artikli 9 kohaselt ohustatud tsoonid ja järelevalvetsoonid, milles kohaldatakse kõnealuse direktiivi artiklite 10 ja 11 kohaseid meetmeid.

(5)

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/1216 (4) võeti vastu pärast seda, kui Bulgaarias kehtestati seoses selles liikmesriigis esinenud sigade Aafrika katku puhangutega direktiivi 2002/60/EÜ artikli 9 kohaselt ohustatud tsoonid ja järelevalvetsoonid.

(6)

Alates rakendusotsuse (EL) 2018/1216 vastuvõtmise kuupäevast on epidemioloogiline olukord Bulgaarias seoses sigade Aafrika katkuga püsinud stabiilne, sest Bulgaaria ametiasutused on rakendanud nõutud tõrjemeetmeid ja kogunud täiendavaid seireandmeid.

(7)

Selleks et vältida tarbetuid häireid liidusiseses kaubanduses ning ohtu, et kolmandad riigid võivad kehtestada põhjendamatuid kaubandustõkkeid, on vaja liidu tasandil koostöös Bulgaariaga määratleda muudetud piirkonnad, mis selles liikmesriigis on kindlaks määratud sigade Aafrika katkust ohustatud tsoonide ja järelevalvetsoonidena. Kooskõlas praeguse epidemioloogilise olukorraga on kõnealustes piirkondades ette nähtud piiratud ulatusega järelevalvetsoon.

(8)

Seega tuleks käesoleva otsuse lisas esitada Bulgaarias kehtestatud ohustatud tsoonide ja järelevalvetsoonide loetelu koos nende kehtivusajaga.

(9)

Rakendusotsus (EL) 2018/1216 tuleks kehtetuks tunnistada ja käesoleva otsusega asendada, et võtta arvesse Bulgaarias seoses sigade Aafrika katkuga ajakohastatud kehtivaid taudiohjamise meetmeid ja kõnealuse haigusega seotud olukorra arengut.

(10)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Bulgaaria tagab, et vastavalt direktiivi 2002/60/EÜ artiklile 9 kehtestatud ohustatud tsoonid ja järelevalvetsoonid hõlmavad vähemalt käesoleva otsuse lisas ohustatud tsoonidena ja järelevalvetsoonidena loetletud piirkondi.

Artikkel 2

Rakendusotsus (EL) 2018/1216 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Käesolevat otsust kohaldatakse kuni 30. oktoobrini 2018.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud Bulgaaria Vabariigile.

Brüssel, 21. september 2018

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  EÜT L 395, 30.12.1989, lk 13.

(2)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29.

(3)  Nõukogu 27. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/60/EÜ, millega kehtestatakse erisätted sigade Aafrika katku tõrjeks ja muudetakse direktiivi 92/119/EMÜ seoses Tescheni haiguse ja sigade aafrika katkuga (EÜT L 192, 20.7.2002, lk 27).

(4)  Komisjoni 4. septembri 2018. aasta rakendusotsus (EL) 2018/1216, milles käsitletakse teatavaid ajutisi kaitsemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga Bulgaarias (ELT L 224, 5.9.2018, lk 10).


LISA

Bulgaaria

Artiklis 1 osutatud piirkonnad

Kohaldamise lõppkuupäev

Ohustatud tsoon

Järgmised Varna piirkonna külad:

 

omavalitsusüksus Provadia

Tutrakantsi

Bozveliysko

Provadiya

Dobrina

Manastir

Zhitnitsa

Barzitsa

Chayka

Royak

Blaskovo

Kiten

Hrabrovo

Ovcharga

Krivnya

 

omavalitsusüksus Avren

Tsarevtsi

 

omavalitsusüksus Dolni Chiflik

Nova Shipka

 

omavalitsusüksus Dalgopol

Velichkovo

Tsonevo

Sava

Dalgopol

30. oktoober 2018

Järelevalvetsoon

 

omavalitsusüksus Provadia

Petrov dol

Staroseletc

Zlatina

Venchan

Ravna

Cherkovna

Nenovo

Snejina

Gradinarovo

Chernook

Slaveikovo

 

omavalitsusüksus Vetrino

Gabarnitsa

 

omavalitsusüksus Devnya

Devnya

Padina

 

omavalitsusüksus Avren

Trastikovo

Sindel

Kazashka reka

Yunak

Dabravino

Avren

 

omavalitsusüksus Beloslav

Razdelna

 

omavalitsusüksus Dolni Chiflik

Grozdyovo

Goren chiflik

Venelin

 

omavalitsusüksus Dalgopol

Debelets

Krasimir

Boryana

Kamen dyal

Partizani

Asparuhovo

Komunari

Sladka voda

30. oktoober 2018