27.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 217/7


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2018/1203,

21. august 2018,

millega lubatakse liikmesriikidel ette näha ajutine erand teatavatest nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ sätetest seoses Ameerika Ühendriikidest pärit või Ameerika Ühendriikides töödeldud saarepuiduga ja tunnistatakse kehtetuks komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/204

(teatavaks tehtud numbri C(2018) 5848 all)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiivi 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta, (1) eriti selle artikli 15 lõike 1 esimest taanet ning IV lisa A osa I jao punkte 2.3, 2.4 ja 2.5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2000/29/EÜ artikli 5 lõikega 1 koostoimes kõnealuse direktiivi IV lisa A osa I jao punktiga 2.3 on ette nähtud erinõuded Ameerika Ühendriikidest pärit saarepuidu (perekond Fraxinus L.), samuti teatavate muude liikide puidu liitu sissetoomise kohta.

(2)

Komisjoni rakendusotsusega (EL) 2017/204 (2) lubatakse liikmesriikidel ette näha ajutine erand direktiivi 2000/29/EÜ artikli 5 lõikest 1 koostoimes kõnealuse direktiivi IV lisa A osa I jao punktiga 2.3 erinõuete puhul, mis on seotud Ameerika Ühendriikidest pärit saarepuidu (Fraxinus L.) liitu toomisega.

(3)

Rakendusotsus (EL) 2017/204 kaotas kehtivuse 30. juunil 2018. Seepärast peaks sellele järgnema käesolev otsus, millega tagatakse kõnealuse puidu jätkuv liitu toomine.

(4)

Võttes arvesse rakendusotsuse (EL) 2017/204 rakendamisel saadud kogemusi, on asjakohane jätkata selle nõuete kohaldamist käesoleva otsusega.

(5)

Võttes arvesse komisjoni 2018. aasta jaanuaris Ameerika Ühendriikides tehtud auditi käigus saadud teavet ning teavet, mida esitas Ameerika Ühendriikide riiklik taimekaitseorganisatsioon kõnealuse auditi ajal ja pärast seda, on asjakohane nõuda rangemat saarepuidu kontrolli ja järelevalvet Ameerika Ühendriikides. Selleks tuleks kehtestada üksikasjalikud tingimused selle kohta, kuidas auditeerida registreid, menetlusi ja märgistamist, ekspordieelset kontrolli ning heakskiidetud saeveskite järelevalvet.

(6)

Selleks et oleks võimalik paremini hinnata käesoleva otsuse kohaldamist, peaksid liikmesriigid esitama komisjonile ja teistele liikmesriikidele teabe toimunud impordi kohta.

(7)

Selguse ja õiguskindluse huvides tuleks rakendusotsus (EL) 2017/204 kehtetuks tunnistada.

(8)

Käesolevat otsust tuleks kohaldada kuni 30. juunini 2020, et selleks ajaks oleks võimalik see läbi vaadata.

(9)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Luba erandi tegemiseks

Erandina direktiivi 2000/29/EÜ artikli 5 lõikest 1 koostoimes kõnealuse direktiivi IV lisa A osa I jao punktiga 2.3 võivad liikmesriigid lubada oma territooriumile tuua perekonna Fraxinus L. Ameerika Ühendriikidest pärit või seal töödeldud puitu (edaspidi „määratletud puit“), mis enne Ameerika Ühendriikidest välja vedamist vastab käesoleva otsuse lisas sätestatud tingimustele.

Artikkel 2

Fütosanitaarsertifikaat

1.   Vastavalt direktiivi 2000/29/EÜ artikli 13a lõigetele 3 ja 4 peab määratletud puiduga olema kaasas Ameerika Ühendriikides välja antud fütosanitaarsertifikaat, milles kinnitatakse kahjulike organismide puudumist pärast kontrolli.

2.   Fütosanitaarsertifikaadi pealkirja „Täiendav deklaratsioon“ all tuleb esitada järgmised elemendid:

a)

lause: „Vastab komisjoni rakendusotsuses (EL) 2018/1203 sätestatud ELi nõuetele“;

b)

iga konkreetse eksporditava pakme number (numbrid);

c)

heakskiidetud käitise nimi (käitiste nimed) Ameerika Ühendriikides.

Artikkel 3

Impordiaruanne

Importiv liikmesriik esitab iga aasta 31. detsembriks komisjonile ja teistele liikmesriikidele teabe kõnealuse aasta jooksul käesoleva otsuse kohaselt imporditud määratletud puidu saadetiste koguse kohta.

Artikkel 4

Nõuetele mittevastavusest teatamine

Liikmesriigid teavitavad komisjoni ja teisi liikmesriike igast saadetisest, mis ei vasta käesolevale otsusele. Selline teave tuleb esitada hiljemalt kahe tööpäeva jooksul pärast sellise saadetise kinnipidamist.

Artikkel 5

Rakendusotsuse (EL) 2017/204 kehtetuks tunnistamine

Rakendusotsus (EL) 2017/204 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 6

Kehtivusaja lõpp

Käesolev otsus kehtib kuni 30. juunini 2020.

Artikkel 7

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 21. august 2018

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1.

(2)  Komisjoni 3. veebruari 2017. aasta rakendusotsus (EL) 2017/204, millega lubatakse liikmesriikidel ette näha ajutine erand teatavatest nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ sätetest seoses Ameerika Ühendriikidest pärit või Ameerika Ühendriikides töödeldud saarepuiduga ja tunnistatakse kehtetuks rakendusotsus (EL) 2015/2416, millega tunnistatakse teatavad Ameerika Ühendriikide alad vabaks taimekahjurist Agrilus planipennis Fairmaire (teatavaks tehtud numbri (ELT L 32, 7.2.2017, lk 35).


LISA

1.   Töötlemisnõuded

Määratletud puidu töötlemine peab vastama kõigile järgmistele nõuetele.

a)

Koorimine

Määratletud puit on kooritud, kuid võib esineda silmaga selgesti eristatavaid eraldi asetsevaid kooretükikesi, mis peavad vastama ühele järgmistest tingimustest:

i)

tükikeste laius on (pikkusest olenemata) alla 3 cm või

ii)

kui tükikeste laius on üle 3 cm, ei ületa neist ühegi kogupindala 50 cm2.

b)

Saagimine

Määratletud saetud puit on toodetud kooritud ümarpuidust.

c)

Kuumtöötlemine

Määratletud puitu on kuumutatud kuumutuskambris, mille on nõuetele vastavaks tunnistanud Ameerika Ühendriikide põllumajandusministeeriumi looma- ja taimetervise kontrolli teenistus (Animal and Plant Health Inspection Service, APHIS) või APHISe poolt heaks kiidetud asutus ning kuumutamisel on puidu temperatuur olnud vähemalt 71 °C kogu profiili ulatuses 1 200 minutit katkematult.

d)

Kuivatamine

Määratletud puitu on kuivatatud vähemalt kaks nädalat, järgides APHISe poolt heaks kiidetud tööstusliku kuivatamise kava.

Puidu lõplik niiskusesisaldus ei tohi ületada 10 % kuivainest.

2.   Nõuded käitistele

Määratletud puit peab olema toodetud, käideldud või ladustatud käitises, mis vastab kõigile järgmistele nõuetele:

a)

see on APHISe poolt ametlikult heaks kiidetud vastavalt APHISe sertifitseerimiskavale seoses kahjuliku organismiga Agrilus planipennis Fairmaire;

b)

see on registreeritud APHISe veebisaidil avaldatud andmebaasis;

c)

APHIS või APHISe poolt heaks kiidetud asutus kontrollib seda vähemalt kord kuus ning jõudnud järeldusele, et käitis vastab käesoleva lisa nõuetele; Kui kõnealuseid kontrolle teeb APHISe poolt heaks kiidetud asutus, peab APHIS selle asutuse tööd auditeerima kord poolaastas. Poolaasta auditid hõlmavad asutuse menetluste ja dokumentatsiooni kontrollimist ning heakskiidetud käitise kontrollimist;

d)

määratletud puidu töötlemiseks kasutatavaid seadmeid kalibreeritakse vastavalt seadme käitamisjuhendile;

e)

käitises registreeritakse toimingud APHISe või APHISe poolt heaks kiidetud asutuse tehtava kontrolli jaoks, samuti töötlemise kestus, temperatuurid töötlemise ajal ning iga eksporditava pakme kohta nõuetele vastavuse kontrolli tulemus ja lõplik niiskusesisaldus.

3.   Märgistamine

Määratletud puidu igal pakmel peab olema nähtavalt esitatud pakme ainukordne number ja märgis, millel on „HT-KD“ või „Heat Treated-Kiln Dried“ (kuumtöödeldud – kuivatis kuivatatud). Kõnealuse märgise annab välja või selle väljaandmist kontrollib heakskiidetud käitises selleks määratud ametnik, kes on kontrollinud, et punktis 1 sätestatud töötlemisnõuded ja punktis 2 sätestatud nõuded käitistele on täidetud.

4.   Ekspordieelne kontroll

APHIS või APHISe poolt ametlikult heaks kiidetud asutus peab liitu saadetavat määratletud puitu enne eksportimist kontrollima, veendumaks, et punktides 1 ja 3 sätestatud nõuded on täidetud.