13.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 204/48


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2018/1125,

10 august 2018,

millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2015/740, milles käsitletakse piiravaid meetmeid seoses olukorraga Lõuna-Sudaanis

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 7. mail 2015 vastu otsuse (ÜVJP) 2015/740, (1) milles käsitletakse piiravaid meetmeid seoses olukorraga Lõuna-Sudaanis.

(2)

ÜRO Julgeolekunõukogu võttis 13. juulil 2018 vastu resolutsiooni 2428 (2018), millega kehtestati relvaembargo ja lisati kaks isikut selliste isikute ja üksuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(3)

Otsust (ÜVJP) 2015/740 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust (ÜVJP) 2015/740 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 1 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Samuti on keelatud:

a)

otse või kaudselt osutada tehnilist abi, vahendus- või muid teenuseid, sealhulgas relvastatud palgasõdurite abi, mis on seotud sõjalise tegevusega või lõikes 1 osutatud toodetega või nendega varustamise, nende tootmise, hoolduse ja kasutamisega, füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Lõuna-Sudaanis või kasutamiseks Lõuna-Sudaanis;

b)

otse või kaudselt rahastada või osutada rahalist abi, mis on seotud sõjalise tegevusega või lõikes 1 osutatud toodetega, sealhulgas eelkõige toetused, laenud ja ekspordikrediidikindlustused, samuti kindlustus ja edasikindlustus, kõnealuste toodete müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või nendega seotud vahendus- või muude teenuste osutamiseks füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Lõuna-Sudaanis või kasutamiseks Lõuna-Sudaanis;

c)

osaleda teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on kõrvale hoida punktis a või b osutatud meetmetest.“

2)

Artikkel 2 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 2

Artiklit 1 ei kohaldata järgmiste esemete müümise, tarnimise, üleandmise või ekspordi suhtes:

a)

relvad ja nendega seotud materjalid ning koolituse ja abi osutamine, mis on ette nähtud üksnes ÜRO personali, sealhulgas ÜRO Lõuna-Sudaani missiooni (UNMISS) ja ÜRO ajutiste julgeolekujõudude Abyeis (UNISFA) toetamiseks või nende poolt kasutamiseks;

b)

muu mittesurmav sõjavarustus, mis on ette nähtud üksnes humanitaar- või kaitseotstarbeliseks kasutamiseks, ning sellega seotud tehniline abi või väljaõpe, millest on eelnevalt teavitatud resolutsiooni 2206 (2015) alusel loodud Julgeolekunõukogu komiteed („komitee“);

c)

kaitseriietus, sealhulgas kuulivestid ja sõdurikiivrid, mida ajutiselt eksporditakse Lõuna-Sudaani üksnes ÜRO töötajate, meedia esindajate, humanitaar- ja arenguabitöötajate ning nendega seotud töötajate poolt nende isiklikuks kasutamiseks;

d)

relvad ja nendega seotud materjalid, millest on eelnevalt komiteele teatatud, mis on ajutiselt eksporditud Lõuna-Sudaani selle riigi relvajõududele, mis võtab rahvusvahelise õiguse kohaseid meetmeid üksnes ja otseselt oma ja nende riikide kodanike, kellele ta annab Lõuna-Sudaanis konsulaarabi välislepingu alusel, kaitsmise või evakueerimise võimaldamiseks;

e)

Aafrika Liidu piirkondliku rakkerühma jaoks või selle toetamiseks mõeldud relvad ja nendega seotud materjalid ning tehniline väljaõpe või abi, mis on ette nähtud üksnes piirkondlikeks operatsioonideks Issanda Vastupanuarmee vastu võitlemiseks ning millest on eelnevalt komiteele teatatud;

f)

relvad ja nendega seotud materjalid ning tehniline väljaõpe ja abi, mis on ette nähtud üksnes rahukokkuleppe tingimuste rakendamise toetamiseks, vastavalt komitee eelnevale heakskiidule;

g)

muude relvade ja nendega seotud materjali müümise või tarnimise suhtes, või abi osutamise või personali pakkumise suhtes, vastavalt komitee eelnevale heakskiidule.“

3)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 2a

1.   Liikmesriigid kontrollivad kooskõlas oma riiklike asutuste ja õigusnormidega ning vastavalt rahvusvahelisele õigusele oma territooriumil, sealhulgas oma sadamates ja lennujaamades kõiki Lõuna-Sudaani suunduvaid veoseid, kui neil on teavet, mis annab põhjendatud aluse arvata, et asjaomane veos sisaldab esemeid, mille tarnimine, müük, üleandmine või eksport on artikli 1 alusel keelatud.

2.   Avastamise korral peavad liikmesriigid kinni ja kõrvaldavad (näiteks hävitavad, muudavad kasutamiskõlbmatuks, ladustavad või edastavad kõrvaldamiseks muusse riiki kui esemete päritolu- või sihtriik) esemed, mille tarnimine, müümine, üleandmine või eksportimine on artikli 1 alusel keelatud.“

4)

Artikli 3 lõike 1 punkt a asendatakse järgmisega:

„a)

kelle julgeolekunõukogu või komitee on loetellu kandnud vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2206 (2015) punktidele 6, 7, 8 ja 9 ning ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2428 (2018) punktile 14, nagu on loetletud käesoleva otsuse I lisas;“.

5)

Artikli 6 lõike 1 punkt a asendatakse järgmisega:

„a)

isikud ja üksused, kelle ÜRO Julgeolekunõukogu või komitee on loetellu kandnud vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2206 (2015) punktidele 6, 7, 8 ja 12 ning ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2428 (2018) punktile 14, nagu on loetletud käesoleva otsuse I lisas;“.

Artikkel 2

Otsuse (ÜVJP) 2015/740 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse I lisale.

Artikkel 3

Otsuse (ÜVJP) 2015/740 II lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse II lisale.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 10.august 2018

Nõukogu nimel

eesistuja

G. BLÜMEL


(1)  Nõukogu 7. mai 2015. aasta otsus (ÜVJP) 2015/740, milles käsitletakse piiravaid meetmeid seoses olukorraga Lõuna-Sudaanis ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2014/449/ÜVJP (ELT L 117, 8.5.2015, lk 52).


I LISA

Otsuse (ÜVJP) 2015/740 I lisas sätestatud loetellu lisatakse järgmised isikud:

„7.   Malek REUBEN RIAK RENGU (teise nimega: a) Malek Ruben)

Auaste: kindralleitnant

Nimetus: a) peastaabi ülema asetäitja logistika alal; b) kaitsejõudude staabiülema asetäitja ja valitsusvägede peainspektor

Sünniaeg: 1. jaanuar 1960

Sünnikoht: Yei, Lõuna-Sudaan

Kodakondsus: Lõuna-Sudaan

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 13. juuli 2018

Muu teave: SPLA peastaabi ülema asetäitjana logistika alal oli Riak üks Lõuna-Sudaani valitsuse kõrgeid ametnikke, kelle kavandamisel ja vastutusel rünnati 2015. aastal Unity osariiki, mis tõi kaasa laialdase hävingu ja elanikkonna ulatusliku ümberasustamise.

Teave sanktsioonide komitee esitatud kirjeldavast kokkuvõttest loetellu kandmise põhjuste kohta:

Malek Ruben Riak kanti loetellu 13. juulil 2018 resolutsiooni 2206 (2015), mida kinnitati resolutsiooniga 2418 (2018), punkti 6, punkti 7 alapunkti a ning punkti 8 alusel seoses järgmisega: „tegevus või poliitika, mis ohustab Lõuna-Sudaanis rahu, julgeolekut või stabiilsust“; „tegevus või poliitika, mille eesmärk või tagajärg on konflikti ulatuse laiendamine või selle kestuse pikenemine Lõuna-Sudaanis“ ning kui „sellise üksuse, sealhulgas Lõuna-Sudaani valitsuse, opositsiooni, omakaitse või muu rühmituse, mis on või mille liikmed on osalenud punktides 6 ja 7 kirjeldatud tegevuses“, juht, ning kõnealuse resolutsiooni punkti 14 alapunkti e alusel seoses „seksuaalsete ja soopõhiste vägivallategude kavandamise, juhtimise või toimepanemisega Lõuna-Sudaanis“.

Vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu eksperdirühma 2016. aasta jaanuari aruandele Lõuna-Sudaani kohta (S/2016/70), oli Riak üks Lõuna-Sudaani valitsuse kõrgeid julgeolekuametnikke, kes kavandas 2015. aasta jaanuari alguses rünnakut Unity osariigi Sudaani Opositsioonilise Rahvavabastusliikumise (SPLM-IO) vastu ning vastutas seejärel alates 2015. aasta aprilli lõpust rünnaku läbiviimise eest. Lõuna-Sudaani valitsus hakkas Bul-Nueri noori relvastama 2015. aasta alguses, et hõlbustada nende osalemist rünnakus. Enamikul Bul-Nueri noortest olid olemas AK-tüüpi automaatvintpüssid, kuid nende operatsioonide toetamiseks oli väga vaja laskemoona. Eksperdirühm esitas tõendid, muu hulgas ütlustega sõjaväelisest allikast, et SPLA peakorterist varustati noorterühmi laskemoonaga spetsiaalselt rünnaku tarbeks. Riak oli sel ajal SPLA peastaabi ülema asetäitja logistika alal. Rünnaku tulemusel toimus külade ja taristu süstemaatiline hävitamine, kohalike elanike sunniviisiline ümberasustamine, tsiviilelanike valimatu tapmine ja piinamine, seksuaalvägivalla laialdane kasutamine, muu hulgas vanurite ja laste suhtes, laste röövimine ja sõduriks värbamine ning elanikkonna ulatuslik ümberasustamine. Pärast osariigi lõuna- ja keskosa peaaegu täielikku hävitamist avaldasid paljud meediaväljaanded ja humanitaarorganisatsioonid ning ÜRO missioon Lõuna-Sudaanis (UNMISS) aruanded toimepandud rikkumiste ulatuse kohta.

8.   Paul MALONG AWAN (teise nimega: a) Paul Malong Awan Anei, b) Paul Malong, c) Bol Malong)

Auaste: kindral

Nimetus: a) Sudaani Rahvavabastusarmee (SPLA) peastaabi endine ülem, b) endine Bahr el-Ghazal'i põhjaosariigi kuberner

Sünniaeg: a) 1962, b) 4. detsember 1960, c) 12. aprill 1960

Sünnikoht: Malualkon, Lõuna-Sudaan

Kodakondsus: a) Lõuna-Sudaan, b) Uganda

Passi nr: a) Lõuna-Sudaani nr S00004370, b) Lõuna-Sudaani nr D00001369, c) Sudaani nr 003606, d) Sudaani nr 00606, e) Sudaani nr B002606

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 13. juuli 2018

Muu teave: SPLA peastaabi ülemana on Malong laiendanud konflikti ulatust või pikendanud selle kestust Lõuna-Sudaanis, rikkudes vaenutegevuse lõpetamise kokkulepet ja Lõuna-Sudaani Vabariigis konflikti lahendamist käsitlevat 2015. aasta kokkulepet. Väidetavalt juhtis ta jõupingutusi, et tappa opositsiooni liider Riek Machar. Ta käskis SPLA üksustel takistada humanitaarabi transporti. Malongi juhtimisel ründas SPLA tsiviilisikuid, koole ja haiglaid; sundis tsiviilisikuid ümber asuma; kasutas kadunuks jääma sundimist; pidas meelevaldselt kinni tsiviilisikuid; pani toime piinamis- ja vägistamisakte. Ta mobiliseeris Mathiang Anyoor dinka hõimude relvarühmituse, mis kasutab lapssõdureid. Tema juhtimisel piiras SPLA ÜRO Lõuna-Sudaani missiooni (UNMISS), ühise järelevalve- ja hindamiskomisjoni (JMEC) ja üleminekuperioodi julgeolekumeetmete järelevalvemehhanismi (CTSAMM) juurdepääsu asjaomastele aladele rikkumiste uurimiseks ja dokumenteerimiseks.

Teave sanktsioonide komitee esitatud kirjeldavast kokkuvõttest loetellu kandmise põhjuste kohta:

Paul Malong Awan kanti loetellu 13. juulil 2018 resolutsiooni 2206 (2015) punkti 6, punkti 7 alapunktide a, b, c, d ja f ning punkti 8 alusel, mida kinnitati ka resolutsioonis 2418 (2018), järgmise eest: „tegevus või poliitika, mille eesmärk või tagajärg on konflikti ulatuse laiendamine või selle kestuse pikendamine Lõuna-Sudaanis või leppimise või rahukõneluste või -protsesside takistamine, sealhulgas vaenutegevuse lõpetamise kokkuleppe rikkumine“; „tegevus või poliitika, millega ohustatakse üleminekukokkuleppeid või takistatakse poliitilist protsessi Lõuna-Sudaanis“; „tsiviilisikute, sealhulgas naiste ja laste vastu suunatud vägivallaaktide toimepanemine (sealhulgas tapmine, sandistamine, piinamine või vägistamine või muu seksuaalne vägivald), inimröövid, kadunuks jääma sundimised, sundümberasustamine või rünnakud koolidele, haiglatele, pühapaikadele või kohtadele, kus tsiviilisikud otsivad varjupaika, või teod, mida loetakse inimõiguste raskeks rikkumiseks või rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumiseks“; „sellise tegevuse kavandamine, juhtimine või toimepanemine Lõuna-Sudaanis, millega rikutakse kas rahvusvahelist inimõigustealast õigust või rahvusvahelist humanitaarõigust või mis kujutab endast inimõiguste rikkumist“; „Lõuna-Sudaani relvastatud konflikti kontekstis laste kasutamine relvastatud rühmitustes või relvajõududes või nende sinna värbamine“; „Lõuna-Sudaanis rahvusvahelise rahuvalve, diplomaatiliste või humanitaarmissioonide, sealhulgas IGADi järelevalve- ja kontrollimehhanismi tegevuse või humanitaarabi andmise või jaotamise või sellele juurdepääsu takistamine“; ning kuna ta oli „sellise üksuse, sealhulgas Lõuna-Sudaani valitsuse, opositsiooni, omakaitse või mõne muu rühmituse, mis on või mille liikmed on osalenud punktides 6 ja 7 kirjeldatud tegevuses“, juht.

Malong teenis SPLA peastaabi ülemana alates 23. aprillist 2014 kuni 2017. aasta maini. Peastaabi ülema ametikohal olles laiendas ta konflikti ulatust ja pikendas selle kestust, rikkudes selleks Lõuna-Sudaanis vaenutegevuse lõpetamise kokkulepet ning Lõuna-Sudaanis konflikti lahendamist käsitlevat 2015. aasta kokkulepet (ARCSS). 2016. aasta augusti algusest alates püüdis Malong väidetavalt tappa Lõuna-Sudaani opositsiooni liidrit Riek Machari. President Salva Kiiri korraldusi teadlikult eirates andis Malong 10. juulil 2016 käsu korraldada tanki-, helikopteri- ja jalaväerünnak Machari elukohale ja Sudaani Opositsioonilise Rahvavabastusliikumise (SPLM-IO) „Jebel'i“ baasile. Malong juhtis isiklikult SPLA peakorterist Machari kinnipidamiskatsete läbiviimist. 2016. aasta augusti algusest alates soovis Malong, et SPLA teeks viivitamata rünnaku Machari oletatavasse asukohta, ning teatas SPLA komandöridele, et Machari ei tohi elusalt kinni võtta. Lisaks nähtub 2016. aasta alguse teabest, et Malong andis SPLA üksustele käsu takistada humanitaarabi transportimist üle Niiluse jõe, kus kümned tuhanded tsiviilisikud kannatasid nälga, väites, et toiduabi suunatakse tsiviilelanike asemel relvastatud rühmitustele. Malongi korralduste tulemusel oli toiduvarude vedu üle Niiluse jõe peatatud vähemalt kaks nädalat.

Kogu oma ametiaja jooksul vastutas Malong SPLA peastaabi ülemana SPLA ja selle liitlasvägede toime pandud raskete rikkumiste eest, mille hulgas olid rünnakud tsiviilisikute vastu, sunniviisiline ümberasustamine, kadunuks jääma sundimised, meelevaldsed kinnipidamised, piinamine ja vägistamine. Malongi juhtimisel korraldas SPLA rünnakuid tsiviilisikute vastu ning tappis tahtlikult põgenevaid relvastamata tsiviilisikuid. Ainuüksi Yei piirkonnas registreeris ÜRO 114 tsiviilisiku tapmise SPLA ja selle liitlasvägede poolt ajavahemikus 2016. aasta juulist kuni 2017. aasta jaanuarini. SPLA korraldas tahtlikult rünnakuid koolidele ja haiglatele. 2017. aasta aprillis andis Malong väidetavalt korralduse SPLA-le sundida Wau piirkonnast lahkuma kõik inimesed, kaasa arvatud tsiviilisikud. Väidetavalt ei olnud Malong selle vastu, et SPLA väed tsiviilisikuid tapavad, ning neid isikuid, keda kahtlustati mässuliste varjamises, peeti rünnaku õigustatud sihtmärgiks.

Aafrika Liidu Lõuna-Sudaani uurimiskomisjoni 15. oktoobri 2014. aasta aruande kohaselt vastutas Malong Mathiang Anyoor Dinka hõimu relvastatud omakaitse massilise mobilisatsiooni eest, mille relvarahu ja üleminekuperioodi julgeolekumeetmete järelevalvemehhanism (CTSAMM) dokumenteeris lapssõdurite kasutamisena.

Sel ajal, kui Malong juhtis SPLAd, piirasid valitsusväed regulaarselt ÜRO Lõuna-Sudaani missiooni (UNMISS) ning ühise järelevalve- ja hindamiskomisjoni (JMEC) ning CTSAMMi juurdepääsu, kui nad püüdsid rikkumisi uurida ja dokumenteerida. Näiteks 5. aprillil 2017 püüdis ÜRO ja CTSAMMi ühispatrull pääseda Pajoki, ent SPLA sõdurid käskisid neil tagasi pöörduda.“


II LISA

Allpool nimetatud isikuid käsitlevad kanded jäetakse otsuse (ÜVJP) 2015/740 II lisast välja:

1.

Paul Malong;

3.

Malek Reuben Riak.