26.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 161/37


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2018/909,

25. juuni 2018,

millega kehtestatakse alalise struktureeritud koostöö (PESCO) projektide ühised projektijuhtimise reeglid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 46 lõiget 6,

võttes arvesse nõukogu 11. detsembri 2017. aasta otsust (ÜVJP) 2017/2315, millega luuakse alaline struktureeritud koostöö ning määratakse kindlaks selles osalevate liikmesriikide nimekiri (1),

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 11. detsembril 2017. aastal vastu otsuse (ÜVJP) 2017/2315.

(2)

Nimetatud otsuse artikli 4 lõike 2 punktis f on sätestatud, et nõukogu kehtestab ühised projektijuhtimise reeglid, mida üksikprojektis osalevad liikmesriigid saaksid asjaomase projekti jaoks kohandada.

(3)

Nagu on täpsustatud nõukogu otsuse (ÜVJP) 2018/340 (2) põhjenduses 5, kasutatakse sidususe tagamiseks kõigi PESCO projektide rakendamisel ühiseid projektijuhtimise reegleid, sealhulgas kohasel juhul reegleid vaatlejate osalemise kohta.

(4)

Kooskõlas nõukogu 6. märtsi 2018. aasta soovituse (alalise struktureeritud koostöö rakendamise tegevuskava kohta) (3) punktiga 12 peaks nõukogu ühised projektijuhtimise reeglid vastu võtma 2018. aasta juuniks. Need reeglid peaksid olema raamistikuks, mis tagab PESCO projektide ühtse ja järjepideva rakendamise ning sisaldab korda, mille alusel nõukogu teavitatakse korrapäraselt üksikprojektide seisust vastavalt otsuse (ÜVJP) 2017/2315 artikli 5 lõikele 3 ja mis võimaldab teha nõukogul vajalikku järelevalvet. Sellega seoses tuleks täiendavalt täpsustada osalevate liikmesriikide ja PESCO sekretariaadi, mille ülesandeid täidavad ühiselt Euroopa välisteenistus, sealhulgas ELi sõjaline staap, ja Euroopa Kaitseagentuur, ülesandeid ja vastutusvaldkondi, sealhulgas kohasel juhul vaatlejariikide osalemist. Kõnealune raamistik peaks olema samuti osalejatele üldiseks suuniseks igale projektile sobiliku juhtimiskorra kavandamisel vastavalt otsuse (ÜVJP) 2017/2315 artikli 5 lõikele 3. Sellega seoses käsitleb nõukogu hiljemalt 2018. aasta juunis uuesti ka osalevate liikmesriikide poolt projektide koordineerimise küsimust.

(5)

Otsuse (ÜVJP) 2017/2315 artiklis 7 on sätestatud, et PESCO sekretariaadi vajalikke ülesandeid täidavad Euroopa välisteenistus, sealhulgas ELi sõjaline staap, ja Euroopa Kaitseagentuur ühiselt, ning samas on täpsemalt määratletud nende üksuste roll ja vastutusala PESCO toimimise, sealhulgas PESCO projektide toetamisel.

(6)

Nõukogul tuleks võtta kooskõlas otsuse (ÜVJP) 2017/2315 artikli 4 lõike 2 punktiga g vastu otsus, millega kehtestatakse aegsasti üldtingimused, mille alusel lubatakse erandkorras kutsuda üksikprojektides osalema kolmandaid riike, vastavalt nimetatud otsuse artiklile 9, eriti artikli 9 lõikele 1, ja nõukogu 6. märtsi 2018. aasta soovituse punktile 13.

(7)

Seetõttu peaks nõukogu vastu võtma otsuse, millega kehtestatakse PESCO projektide ühised projektijuhtimise reeglid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Mõiste

Käesoleva otsuse kohaldamisel käsitatakse „projektiosalistena“ PESCO projektis osalevaid liikmesriike.

Artikkel 2

Nõukogu teavitamine ja järelevalve

1.   Nõukogu vaatab otsuse (ÜVJP) 2018/340 läbi iga aasta novembrikuuks ja asjakohasel juhul ajakohastab seda. Koos selliselt ajakohastatud nõukogu otsusega avaldatakse iga projekti projektiosaliste ajakohastatud nimekiri, mis hõlmab nii neid, kes esitasid projektiettepaneku, kui ka neid, kes ühinesid projektiga kooskõlas otsuse (ÜVJP) 2017/2315 artikli 5 lõikega 2.

2.   Projektiosalised teavitavad nõukogu nõuetekohaselt asjaomaste PESCO projektidega seotud arengutest kord aastas. Selleks esitavad projektiosalised PESCO sekretariaadile oma projektikoordinaatorite vahendusel ning nõukogu 6. märtsi 2018. aasta soovituse lõikes 11 osutatud ühist elektroonilist platvormi ja PESCO projekti kirjelduse tüüpvormi kasutades aruande edusammudest asjaomastes PESCO projektides. Kõnealused aruanded sisaldavad konsolideeritud teavet projekti elluviimisel tehtud edusammude kohta, projekti tegevuskava, eesmärke ja vahe-eesmärke ning teavet selle kohta, kuidas projekt on aidanud kaasa asjaomaste siduvamate kohustuste täitmisele. Kooskõlas nõukogu otsusega 2013/488/EL (4) võivad projektiosalised kokku leppida esitatava teabe asjakohaste osade salastatuse tasemes.

PESCO sekretariaat esitab teatise, millega antakse projektikoordinaatoritele kuus nädalat aega aruande esitamiseks, ning kogub PESCO projekte puudutava konsolideeritud teabe nõukogule edastamise eesmärgil kokku. Põhimõtteliselt edastatakse see teave nõukogule enne kõrge esindaja esitatavat iga-aastast aruannet alalise struktureeritud koostöö kohta, võttes arvesse nõukogu 6. märtsi 2018. aasta soovituse punkte 14, 15 ja 16.

3.   Nõukogu taotluse korral esitavad projektiosalised lisaks lõikes 2 osutatud tavapärasele teabele projektikoordinaatorite vahendusel teatud konkreetsete projektide kohta veel täiendavat teavet.

4.   Osalevad liikmesriigid esitavad samuti teabe oma individuaalse panuse kohta PESCO projektidesse, milles nad osalevad oma riiklike rakenduskavade alusel, mida tuleb asjakohasel juhul vastavalt otsuse (ÜVJP) 2017/2315 artikli 3 lõikele 2 igal aastal läbi vaadata ja ajakohastada.

5.   Projektikoordinaatorid kasutavad ühist elektroonilist platvormi, et esitada aruandeid projekte puudutavate muude oluliste edusammude ja muutuste kohta, sealhulgas uute projektiosaliste ja vaatlejate ning nende projektiga ühinemise kuupäeva kohta. Ühist elektroonilist platvormi kasutatakse selliselt, et kõigi osalevate liikmesriikide jaoks oleks tagatud esitatud teabe läbipaistvus.

Artikkel 3

PESCO sekretariaat

Kooskõlas otsuse (ÜVJP) 2017/2315 artikliga 7 ja oma kohustuste täitmiseks teeb PESCO sekretariaat järgmist:

a)

toimib liidu raamistikus kõigi PESCO küsimuste ühtse kontaktpunktina;

b)

toimib ühtse kontaktpunktina ka kõigi osalevate liikmesriikide jaoks, eesmärgiga jagada asjakohast teavet, kasutades toimivat e-posti aadressi ja ühist elektroonilist platvormi. PESCO sekretariaat kasutab ühist elektroonilist platvormi ka oma dokumentide levitamiseks;

c)

pakub tuge ja täidab koordineerimisülesandeid seoses PESCO projektiettepanekute hindamisega ning aitab struktureeritud meetodit kasutades esitada osalevatel liikmesriikidel teavet, mis on nõutav nii projektide hindamiseks kui ka nõukogule esitatavate aruannete jaoks;

d)

toetab neid osalevaid liikmesriike, kes kavatsevad esitada projektiettepaneku, nende vastava taotluse korral siis, kui nad teavitavad teisi osalevaid liikmesriike. Kooskõlas otsuse (ÜVJP) 2017/2315 artikli 5 lõikega 2 levitatakse seda teavet aegsasti, et saada toetus ja anda huvitatud osalevatele liikmesriikidele võimalus ühineda ja esitada projektiettepanek ühiselt;

e)

toetab asjakohasel juhul projektiosalisi nende projekte käsitleva ajakohastatud teabe esitamisel asjaomastes nõukogu ettevalmistavates organites ja Euroopa Kaitseagentuuri raamistikus;

f)

edastab projektiosalistelt saadud taotlused Euroopa välisteenistuse asjaomastele talitustele, sealhulgas ELi sõjalisele staabile, ning Euroopa Kaitseagentuurile, eesmärgiga toetada asjaomaseid projekte ja nende rakendamist.

Artikkel 4

Projektiosalised

1.   Kooskõlas otsuse (ÜVJP) 2017/2315 artikli 5 lõikega 3 lepivad projektiosalised omavahel ühehäälselt kokku oma koostöö korralduses ja ulatuses ning projektijuhtimises.

2.   Selline korraldus võib hõlmata projektis osalemiseks vajalikke panuseid ja asjaomaseid nõudeid, projekti raames toimuvat otsustusprotsessi, tingimusi projektis osalemise lõpetamiseks või teiste osalevate liikmesriikide projektiga ühinemiseks ning vaatlejastaatusega seotud sätteid. Selline korraldus võib hõlmata ka artiklis 7 osutatud küsimusi.

3.   Kooskõlas otsuse (ÜVJP) 2017/2315 artikli 5 lõikega 2 võivad projektiosalised omavahel ühehäälselt kokku leppida, et nad lubavad teistel osalevatel liikmesriikidel projektiga ühineda, kui need liikmesriigid esitavad sellekohase taotluse. Nad teavitavad nõukogu uute liikmete ühinemisest.

4.   Projektiosalised võivad omavahel ühehäälselt kokku leppida, et teatud otsused (nt haldusküsimusi puudutavad otsused) tehakse erineva hääletuskorra alusel.

5.   Projektiosalised panustavad projekti oma vahendite ja erialateadmistega. Sõltuvalt projekti ulatusest määrab iga projektiosaline kindlaks oma panuse laadi, mis võib hõlmata inimressursse, rahalisi vahendeid, erialateadmisi, seadmeid või mitterahalisi panuseid. Kõnealused panused toetavad projekti eesmärkide saavutamist ja mõjutavad projekti.

6.   Projektiosalised püüavad kujundada iga projekti selliselt, et oleks tagatud väljundite ja ajakavade sidusus teiste PESCO projektidega ning projekti sidusus muudes asjaomastes institutsioonilistes raamistikes välja töötatud algatustega, tagades samas läbipaistvuse ja kaasatuse ning vältides tarbetut topelttööd.

7.   Osalevate liikmesriikide poolt võetud siduvamate kohustustega kooskõlas on projektiosaliste eesmärk panustada kasutusvalmis jõudude ja võimega (mis on eelkõige hästi varustatud, väljaõppe läbinud ja koostalitlusvõimelised ning vajalike struktuuride, varustuse ja varuosadega), mida saab siirata operatsioonidele nende läbiviimiseks ja toetamiseks.

8.   Iga projektiosaline määrab iga PESCO projekti jaoks, milles ta osaleb, riikliku kontaktpunkti.

Artikkel 5

Projektikoordinaatorid

1.   Iga PESCO projekti projektiosalised määravad kindlaks ja nimetavad endi hulgast ühe projektikoordinaatori, kes täidab, või mitu projektikoordinaatorit, kes täidavad koordineerimisülesandeid. Põhimõtteliselt võivad projekti algatajad täita koordinaatori ülesandeid.

2.   Projektikoordinaatorid teevad eelkõige järgmist:

a)

ajakohastavad vähemalt kord aastas PESCO sekretariaadi poolt loodud ühtsel elektroonilisel platvormil projektiga seotud teavet PESCO projekti kirjelduse tüüpvormi alusel;

b)

hõlbustavad projektiosaliste vahelist koostööd ja asjakohasel juhul koostööd teiste asjaomaste PESCO projektide projektikoordinaatoritega ning tegutsevad kontaktisikuna projektiga seotud küsimuste korral;

c)

võivad toetada artiklis 4 nimetatud projektiga seotud korralduste väljatöötamist ning vajaliku projekti dokumentatsiooni, sealhulgas aruandluse koostamist. Sel eesmärgil võivad projektikoordinaatorid kasutada osalevatele liikmesriikidele Euroopa Kaitseagentuuri raames pakutavaid projektijuhtimise toetusvahendeid;

d)

edendavad asjakohasel juhul jõupingutusi selleks, et projekti raames välja töötatud võime eesmärgiks oleks kaotada võimearendusplaani ja kaitseküsimuste iga-aastase kooskõlastatud läbivaatamise kaudu kindlaks tehtud võimealaseid puudujäägid, ning panustavad siduvamate kohustuste täitmisse, muu hulgas kõige nõudlikumate missioonide osas, ning aitavad saavutada liidu ambitsioonikuse taseme.

3.   Projektiosalised võivad omavahel kokku leppida projektikoordinaatori ülesandeid ja vastutust käsitleva täiendava korralduse suhtes, pidades silmas projekti eripära. Eelkõige võivad projektiosalised kokku leppida, et projektikoordinaatori ülesandeid täidab neist mitu, säilitades samas PESCO sekretariaadiga suhtlemiseks ühtse kontaktpunkti.

Artikkel 6

Vaatlejad

1.   Projektiosalised võivad omavahel kokku leppida, et nad lubavad teistel osalevatel liikmesriikidel saada projekti vaatlejateks.

2.   Osalevad liikmesriigid võivad põhimõtteliselt saada vaatlejateks üksnes tingimustel (sealhulgas seoses selle kestusega), mis määratakse kindlaks projektiosaliste poolt projekti eripära arvesse võttes. Projektikoordinaatorid esitavad kõnealused tingimused taotluse korral.

3.   Projektiosalised võivad omavahel kokku leppida vaatlejastaatust käsitlevas erikorras, pidades silmas projekti eripära ja selle erinevaid arenguetappe.

4.   Vaatlejatel ei ole kohustust oma vahendite ja erialateadmistega projekti panustada. Nad võivad hilisemas etapis taotleda projektiosaliseks saamist, takistamata projekti edenemist.

Artikkel 7

Muud projektikorralduskavadega hõlmatud küsimused

1.   Korraldus, milles projektiosalised võivad otsuse (ÜVJP) 2017/2315 artikli 5 lõike 3 rakendamiseks iga PESCO projekti puhul omavahel kokku leppida, tehes seda asjakohasel juhul kirjalikult, hõlmab muu hulgas mõnda järgmist valdkonda või kõiki neist:

projektiosaliste kohtumiste ettevalmistamine, juhatamine ja koordineerimine;

ülesannete ja kohustuste jaotamine projektiosaliste hulgas;

vajaduse korral komisjoni kutsumine projektiga seotud menetlustes osalema;

eelarve- ja finantseeskirjad;

vaatlejate osalemine projektiga seotud menetlustes;

eeskirjad, mida kohaldatakse juhul, kui projektiosaline otsustab projektis osalemise lõpetada (sealhulgas õiguslikud ja rahalised aspektid) või kui osalev liikmesriik soovib projektiga ühineda;

nende juhtumite kindlaksmääramine, mille puhul projektiosalised võivad taotleda Euroopa välisteenistuse, sealhulgas ELi sõjalise staabi, ja Euroopa Kaitseagentuuri toetust;

kirjeldused, hankestrateegia, projektijuhtimise tugistruktuuri valik ning tööstusettevõtete valimine. Sellega seoses võivad projektiosalised omavahel kokku leppida, et kasutatakse Euroopa Kaitseagentuuri poolt kasutatavaid projektijuhtimisvahendeid, näiteks projektikorralduskavad, ühised personalieesmärgid, ühised personalinõuded, või ärimudeleid.

2.   Projektiosalised võivad omavahel ühehäälselt kokku leppida, et eespool nimetatud küsimusi käsitlevaid otsuseid tehakse kooskõlas artikli 4 lõikega 4.

Artikkel 8

Arendatud jõudude ja võime kasutamine

PESCO projekti raames arendatud jõudusid ja võimet võivad projektiosalised kasutada nii individuaalselt kui ka asjakohasel juhul ühiselt Euroopa Liidu ning ÜRO, NATO ja muude raamistike raames korraldatud tegevuste kontekstis.

Artikkel 9

Läbivaatamine

Käesolev otsus vaadatakse läbi 31. detsembriks 2020.

Käesolevat otsust kohandatakse vajaduse korral, et võtta arvesse kolmandate riikide üksikprojektides osalemise üldtingimusi, mille kohta teeb otsuse nõukogu kooskõlas otsuse (ÜVJP) 2017/2315 artikli 4 lõike 2 punktiga g ja artikli 9 lõikega 1.

Artikkel 10

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Luxembourg, 25. juuni 2018

Nõukogu nimel

eesistuja

F. MOGHERINI


(1)  ELT L 331, 14.12.2017, lk 57.

(2)  Nõukogu 6. märtsi 2018. aasta otsus (ÜVJP) 2018/340, millega koostatakse alalise struktureeritud koostöö raamistikus arendatavate projektide nimekiri (ELT L 65, 8.3.2018, lk 24).

(3)  ELT C 88, 8.3.2018, lk 1.

(4)  Nõukogu 23. septembri 2013. aasta otsus 2013/488/EL ELi salastatud teabe kaitseks vajalike julgeolekueeskirjade kohta (ELT L 274, 15.10.2013, lk 1).