25.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

LI 160/9


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2018/900,

25. juuni 2018,

millega muudetakse otsust 2013/184/ÜVJP, mis käsitleb Myanmari/Birma vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 22. aprillil 2013 vastu otsuse 2013/184/ÜVJP, (1) mis käsitleb Myanmari/Birma vastu suunatud piiravaid meetmeid.

(2)

Nõukogu võttis 26. veebruaril 2018 vastu järeldused, milles mõisteti hukka käimasolev tõsine, ulatuslik ja süstemaatiline inimõiguste rikkumine Myanmari/Birma relvajõudude ja julgeolekujõudude poolt. Järeldustes kutsuti üles tegema ettepanekut võtta vastu piiravad meetmed Myanmari relvajõudude (Tatmadaw) kõrgete ohvitseride suhtes.

(3)

26. aprillil 2018 võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2018/655, (2) millega sätestatakse õigusraamistik sihipäraste piiravate meetmete kehtestamiseks Myanmari relvajõududesse (Tatmadaw) ja piirivalvepolitseisse kuuluvate teatavate füüsiliste isikute suhtes, kes vastutavad raskete inimõiguste rikkumiste, abivajavatele tsiviilisikutele humanitaarabi kohaletoimetamise takistamise eest ning väidetavate raskete inimõiguste rikkumiste või kuritarvitamiste sõltumatu uurimise takistamise eest.

(4)

Võttes arvesse olukorda Myanmaris/Birmas ja Myanmari relvajõududesse (Tatmadaw) ja piirivalvepolitseisse kuuluvate isikute vastutust inimõiguste rikkumiste eest, tuleks seitse isikut kanda otsuse 2013/184/ÜVJP lisas esitatud loetellu füüsilistest ja juriidilistest isikutest, üksustest ja asutustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(5)

Otsuse 2013/184/ÜVJP lisa tuleks vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2013/184/ÜVJP lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Luxembourg, 25. juuni 2018

Nõukogu nimel

eesistuja

F. MOGHERINI


(1)  Nõukogu 22. aprilli 2013. aasta otsus 2013/184/ÜVJP, mis käsitleb Myanmari/Birma vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2010/232/ÜVJP (ELT L 111, 23.4.2013, lk 75).

(2)  Nõukogu 26. aprilli 2018. aasta otsus (ÜVJP) 2018/655, millega muudetakse otsust 2013/184/ÜVJP, mis käsitleb Myanmari/Birma vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT L 108, 27.4.2018, lk 29).


LISA

Järgmised isikud lisatakse otsuse 2013/184/ÜVJP lisas esitatud füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetellu.

 

„Nimi

Tuvastamisandmed

Loetellu kandmise põhjused

Loetellu kandmise kuupäev

1.

Aung Kyaw Zaw

Sünniaeg: 20. august 1961

Passinumber: DM000826

Väljaandmise kuupäev: 22. november 2011

Kehtivuse lõppemise kuupäev: 21. november 2021

Isikukood: BC 17444

Kindralleitnant Aung Kyaw Zaw oli alates 2015. aasta augustist kuni 2017. aasta lõpuni Myanmari relvajõudude (Tatmadaw) 3. erioperatsioonide büroo juhataja. 3. erioperatsioonide büroo kontrollis läänepiirkonna sõjaväeringkonda ning selles kontekstis vastutab kindralleitnant Aung Kyaw Zaw läänepiirkonna sõjaväeringkonna poolt rohingjade vastu Arakani osariigis toime pandud hirmutegude ja inimõiguste tõsiste rikkumiste eest tol perioodil. See hõlmab ebaseaduslikke tapmisi, seksuaalvägivalda ja rohingjade majade ja ehitiste süstemaatilist põletamist.

25.6.2018

2.

Maung Maung Soe

Sünniaeg: Märts 1964

Isikukood: Tatmadaw Kyee 19571

Kindralmajor Maung Maung Soe oli Myanmari relvajõudude (Tatmadaw) läänepiirkonna sõjaväeringkonna juhataja 2016. aasta oktoobrist kuni 10. novembrini 2017 ning juhatas sõjalisi operatsioone Arakani osariigis. Selles kontekstis vastutab ta läänepiirkonna sõjaväeringkonna poolt rohingjade vastu Arakani osariigis toime pandud hirmutegude ja inimõiguste tõsiste rikkumiste eest tol perioodil. See hõlmab ebaseaduslikke tapmisi, seksuaalvägivalda ja rohingjade majade ja ehitiste süstemaatilist põletamist.

25.6.2018

3.

Than Oo

Sünniaeg: 12. oktoober 1973

Isikukood: BC 25723

Brigaadikindral Than Oo on Myanmari relvajõudude (Tatmadaw) 99. kergjalaväe diviisi juhataja. Selles kontekstis vastutab ta 99. kergjalaväe diviisi poolt rohingjade vastu Arakani osariigis toime pandud hirmutegude ja inimõiguste tõsiste rikkumiste eest 2017. aasta teses pooles. See hõlmab ebaseaduslikke tapmisi, seksuaalvägivalda ja rohingjade majade ja ehitiste süstemaatilist põletamist.

25.6.2018

4.

Aung Aung

Isikukood: BC 23750

Brigaadikindral Aung Aung on Myanmari relvajõudude (Tatmadaw) 33. kergjalaväe diviisi juhataja. Seega vastutab ta 33. kergjalaväe diviisi poolt rohingjade vastu Arakani osariigis toime pandud hirmutegude ja inimõiguste tõsiste rikkumiste eest 2017. aasta teises pooles. See hõlmab ebaseaduslikke tapmisi, seksuaalvägivalda ja rohingjade majade ja ehitiste süstemaatilist põletamist.

25.6.2018

5.

Khin Maung Soe

 

Kindralmajor Khin Maung Soe on 15. kergjalaväe diviisi ning selle alla kuuluva 564. jalaväepataljoni juhataja. Selles kontekstis vastutab ta 15. kergjalaväe diviisi ning eelkõige 564. jalaväepataljoni poolt rohingjade vastu Arakani osariigis toime pandud hirmutegude ja inimõiguste tõsiste rikkumiste eest 2017. aasta teises pooles. See hõlmab ebaseaduslikke tapmisi, seksuaalvägivalda ja rohingjade majade ja ehitiste süstemaatilist põletamist.

25.6.2018

6.

Thura San Lwin

Sünniaeg: 1957

Brigaadikindral Thura San Lwin oli 2016. aasta oktoobrist kuni 2017. aasta oktoobri alguseni piirivalvepolitsei juhataja. Selles kontekstis vastutab ta piirivalvepolitsei poolt rohingjade vastu Arakani osariigis toime pandud hirmutegude ja inimõiguste tõsiste rikkumiste eest tol perioodil. See hõlmab ebaseaduslikke tapmisi ja rohingjade majade ja ehitiste süstemaatilist põletamist.

25.6.2018

7.

Thant Zin Oo

 

Thant Zin Oo on julgeolekupolitsei 8. pataljoni juhataja. Selles kontekstis vastutab ta julgeolekupolitsei 8. pataljoni poolt rohingjade vastu Arakani osariigis toime pandud hirmutegude ja inimõiguste tõsiste rikkumiste eest 2017. aasta teises pooles. Tõsised inimõiguste rikkumised hõlmavad ebaseaduslikke tapmisi ja rohingjade majade ja ehitiste süstemaatilist põletamist. Need rikkumised pandi toime koostöös Myanmari sõjaväe (Tatmadaw) brigaadikindral Aung Aungi juhitava 33. kergjalaväe diviisiga ja selle otsesel toetusel. Thant Zin Ood seostatakse seetõttu loetellu kantud isikuga, kelleks on brigaadikindral Aung Aungiga.

25.6.2018“