2.5.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 112/42


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS (EL) 2018/646,

18. aprill 2018,

milles käsitletakse oskuste ja kvalifikatsioonidega seotud paremate teenuste pakkumise ühist raamistikku (Europass) ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 2241/2004/EÜ

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikleid 165 ja 166,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),

pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Töö otsimisel või õppimise või töötamise üle otsustamisel on inimestel vaja juurdepääsu teabele ja nõustamist selle kohta, missugused võimalused on olemas ning kuidas hinnata oma oskusi ja esitada teave oma oskuste ja kvalifikatsioonide kohta.

(2)

Määratluste, dokumendivormingute, keelte ning hindamis- ja valideerimismeetodite erinevused valmistavad märkimisväärseid probleeme isikutele, tööandjatele, pädevatele asutustele ja organitele. Need probleemid tekivad peamiselt siis, kui isikud liiguvad riigist riiki, sh kolmandatesse riikidesse, või kui nad otsivad uut töökohta, asuvad õppima ja soovivad teha ametialaseid valikuid. Nende probleemide lahendamiseks on oluline selge ja laialdaselt levitatav teave, ühine arusaam oskustest ja kvalifikatsioonidest ning nende suurem läbipaistvus.

(3)

Euroopa uues oskuste tegevuskavas, mille komisjon 10. juunil 2016 vastu võttis, kutsutakse liikmesriike, sotsiaalpartnereid, ettevõtjaid ja teisi huvirühmi üles tegema koostööd kümne meetme osas, et parandada oskuste arendamise kvaliteeti ja suurendada selle tähtsust, muuta oskused nähtavamaks ja võrreldavamaks, tõhustada oskuste prognoosimist ja iseäranis parandada teavet karjäärivalikute kohta. Europassi raamistiku läbivaatamist soovitati ühena neist kümnest meetmest, millega nimetatud eesmärke saavutada ja toetada.

(4)

Töökoha otsimise, õppima asumise ja ametialaste valikute tegemisega seotud probleemide lahendamiseks loodi Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega nr 2241/2004/EÜ (3) raamistik. Selle otsuse eesmärk oli muuta kvalifikatsioonid ja kompetentsid läbipaistvamaks Europassi nime all tuntud dokumendikogu kaudu, mida isikud saavad kasutada vabatahtlikkuse alusel. Selle otsusega nähti ette ka riiklikud asutused Europassi raamistiku rakendamiseks ehk riiklikud Europassi keskused.

(5)

Europassi raamistiku põhieesmärgi saavutamiseks on raamistikus keskendutud oskuste ja kvalifikatsioonide dokumenteerimise vahenditele. Neid vahendeid on hakatud Europassi internetipõhise infosüsteemi kaudu laialdaselt kasutama.

(6)

Riiklikud Europassi keskused on kasutajatele toeks ning aitavad oskusi ja kvalifikatsioone dokumenteerida. Euroguidance võrgustik, mis edendab nõustamise Euroopa mõõdet ja annab kvaliteetset teavet elukestva nõustamise ja õppe-eesmärgiga riikide vahel liikumise kohta, on aidanud parandada ka teabe pakkumist oskuste ja kvalifikatsioonidega seotud liidu vahendite kohta. Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku riiklikud koordineerimisasutused toetavad riiklikke asutusi riiklike kvalifikatsiooniraamistike või -süsteemide sidustamisel Euroopa kvalifikatsiooniraamistikuga ning keskenduvad sellele, et tuua Euroopa kvalifikatsiooniraamistikku üksikisikutele ja organisatsioonidele lähemale. Tuleks tagada kõnealuste riiklike teenuste toetamine ja parem koordineerimine, et suurendada nende mõju, arvestades samas riiklike süsteemide mitmekesisust.

(7)

Komisjon järeldas 19. detsembri 2013. aasta aruandes Euroopa Parlamendile ja nõukogule Europassi algatuse hindamise kohta, et riiklike Europassi keskuste ülesanne suurendada teadlikkust Europassist ja anda huvitatud pooltele vajalikku teavet on Europassi rakendamiseks sobiv mudel. Lisaks järeldas komisjon, et enamik Europassi vahendeid ei jõudnud siiski potentsiaalsete kasutajateni ning nende levik on geograafiliselt ja vanuserühmade lõikes ebavõrdne, ning et enamate võimalike kasutajateni saaks jõuda parema koordineerimisega ning nõustamist ja mobiilsust toetavate teenuste lõimimisega Europassi raamistikku.

(8)

Tõendusmaterjal näitab, et Europassi kasutavad sotsiaalsed rühmad, kelle digitaalse kirjaoskuse tase on kõrge, samas kui ebasoodsamas olukorras olevad rühmad, näiteks madalama haridustasemega inimesed, eakad või pikaajalised töötud ei ole sageli Europassi ja selle vahendite olemasolust teadlikud ega saa seepärast nendest kasu.

(9)

Europassi dokumendid on osa mitmest liidu tasandil kasutusele võetud vahendist, millega suurendada oskuste ja kvalifikatsioonide läbipaistvust ning arusaadavust.

(10)

Europass hõlmab viit dokumendimudelit. Europassi elulookirjelduse (CV) mudeli abil saavad isikud koostada oma CV standardvormingus. Alates Europassi CV loomisest 2004. aastal on koostatud rohkem kui 100 miljonit elektroonilist Europassi CVd. Kahe kvalifikatsioonilisa mudelis (Europassi diplomilisa ja Europassi kutsetunnistuse lisa) esitatakse teave teatava kvalifikatsiooniga seotud õpingute sisu ja õpiväljundite ning kvalifikatsiooni väljastanud riigi haridussüsteemi kohta. Europassi keelepassi kasutatakse keeleoskuse kirjeldamiseks. Europassi õpirändetunnistuse mudelis kirjeldatakse välismaal õpingute või töö käigus omandatud oskusi.

(11)

Nõukogu 22. mai 2017. aasta soovitus (4) annab ühise võrdlusraamistiku, mille abil üksikisikud ja organisatsioonid saavad võrrelda eri kvalifikatsioonisüsteeme ja nendega hõlmatud kvalifikatsioonide tasemeid.

(12)

Nõukogu 20. detsembri 2012. aasta soovituses (5) kutsutakse liikmesriike üles kehtestama hiljemalt 2018. aastaks, riigi olusid ja eripära arvesse võttes ning neile sobivatel tingimustel, mitteformaalse ja informaalse õppe valideerimise kord, mis võimaldab isikute mitteformaalse ja informaalse õppimise teel saadud teadmised, oskused ja kompetentsid valideerida ning anda neile täiskvalifikatsiooni või asjakohasel juhul osalise kvalifikatsiooni.

(13)

Nõukogu 28. mai 2004. aasta resolutsioonis (strateegiate, süsteemide ja tavade tugevdamise kohta elukestva nõustamise valdkonnas) esitatakse elukestva nõustamise poliitika üldeesmärgid kõigi liidu kodanike jaoks. Nõukogu 21. novembri 2008. aasta resolutsioonis (6) juhitakse tähelepanu sellele, kui tähtis on elukestva õppe jaoks nõustamine.

(14)

Euroopa õppimisvõimaluste ja kvalifikatsioonide portaali kaudu pääseb ligi teabele Euroopa eri haridussüsteemides pakutavate õppimisvõimaluste ja kvalifikatsioonide kohta ning riiklike kvalifikatsiooniraamistike võrdlemise kohta Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku abil.

(15)

ELi oskuste ülevaade annab teavet eri ametite ja konkreetsete sektorite jaoks vajalike oskuste kohta, sh nõudluse ja pakkumise kohta riigi tasandil.

(16)

Vabade töökohtade ja muude tööturusuundumuste analüüsimine on laialt levinud meetod oskuste prognoosimiseks, et mõista selliseid probleeme nagu oskuste nappus ning kvalifikatsioonide nõudlusele mittevastavus.

(17)

Mitmekeelse oskuste, kompetentside, kvalifikatsioonide ja ametite Euroopa klassifikaatoriga (ESCO), mida komisjon tihedas koostöös liikmesriikide ja huvirühmadega arendab ja pidevalt ajakohastab, soovitakse suurendada oskuste ja kvalifikatsioonide läbipaistvust nii hariduses ja koolituses kui ka tööga seotud eesmärkidel. Pärast asjakohast katsetamist ja võttes nõuetekohaselt arvesse liikmesriikide seisukohta, võib komisjon ESCOt kasutada Europassi raamistikus; liikmesriigid kasutavad ESCOt vabatahtlikkuse alusel pärast seda, kui nad on seda katsetanud ja hinnanud.

(18)

Euroopa tööturuasutuste võrgustik (EURES), mis loodi Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/589, (7) on koostöövõrgustik teabe vahetamiseks ja suhtlemise hõlbustamiseks tööotsijate ja tööandjate vahel. Võrgustik pakub tasuta abi välismaale tööle asuda soovijatele ning aitab tööandjaid, kes soovivad välismaalt töötajaid värvata. Europassi ja EURESe portaalide sünergiat ja koostööd tuleks suurendada, et tagada mõlema teenuse suurem mõju.

(19)

Tööturutoiminguid, nagu vabade töökohtade avaldamine, töökohale kandideerimine, oskuste hindamine ja töölevõtt, tehakse üha sagedamini elektrooniliselt vahenditega, mis kasutavad suhtlusmeediat, suurandmeid ja muud tehnoloogiat. Kandidaate valitakse välja vahendite ja meetoditega, mille abil saab teavet formaalsel, mitteformaalsel ja informaalsel teel omandatud oskuste ja kvalifikatsioonide kohta.

(20)

Formaalne, mitteformaalne ja informaalne õpe toimub praegu samuti uutmoodi kujul ja keskkonnas ning seda pakuvad eri teenuseosutajad, eelkõige digitehnoloogia ja -platvormide abil, samuti kaugõppe, e-õppe, teistelt õppimise, laialt avatud e-õppe ja avatud õppematerjalide abil. Lisaks on oskuste, kogemuste ja õpisaavutuste kinnitamiseks eri viise, näiteks avatud tunnistused. Digitehnoloogiat kasutatakse ka mitteformaalsel teel, nt noorsootöö ja vabatahtliku töö kaudu omandatud oskuste puhul.

(21)

Käesolevas otsuses käsitatakse oskusi laias tähenduses: need hõlmavad seda, mida inimene teab, mõistab ja teha oskab. Oskused viitavad eri liiki õpitulemustele, sealhulgas teadmistele ja kompetentsidele, samuti võimele rakendada teadmisi ja kasutada oskusi ülesannete täitmiseks ja probleemide lahendamiseks. Lisaks kutseoskuste tunnustatud tähtsusele tunnustatakse ka järjest rohkem eri valdkondades kasutust leida võivaid valdkonnaüleseid või „pehmeid“ oskusi, näiteks kriitiline mõtlemine, meeskonnatöö, probleemide lahendamine, loovus, digi- või keeleoskus, mis on üha tähtsamad ja oluliseks eeltingimuseks isiklikule ja tööalasele eneseteostusele ning mida võib rakendada eri valdkondades. Inimestele on kõnealuste ja muude oskuste hindamiseks ja kirjeldamiseks vaja vahendeid ja nõuandeid.

(22)

Tavapäraselt on inimesed esitanud teabe omandatud oskuste ja kvalifikatsioonide kohta CVs ja lisadokumentides, nagu tunnistused või diplomid. Nüüd on olemas uued vahendid, mis võivad lihtsustada oskuste ja kvalifikatsioonide tutvustamist mitmesugustes elektroonilistes ja digivormingutes. Uued vahendid aitavad inimestel eri viisidel omandatud oskusi ise hinnata.

(23)

Europassi raamistik peaks vastama praegustele ja tulevastele vajadustele. Kasutajad vajavad vahendeid oma oskuste ja kvalifikatsioonide dokumenteerimiseks. Lisaks võib töö- ja õppimisvõimaluste kohta otsuste tegemiseks olla kasu oskuste hindamise ja oma oskuste hindamise vahenditest, samuti juurdepääsust vajalikule teabele, sealhulgas teabele valideerimisvõimaluste ja nõustamise kohta.

(24)

Oskuste ja kvalifikatsioonidega seotud liidu vahendeid tuleks kohandada muutuvate tavade ja tehnoloogia arenguga, et need oleksid asjakohased ja kasutajatele kasulikud. Selleks tuleks muu hulgas luua uuenduslikke elemente (nt interaktiivsed vahendid, dokumentide toimetamine ja kujundamine), püüdes lihtsustada ja tagada ühtsemad, tõhusamad ja tulemuslikumad vahendid ning parema tehnilise koostalitlusvõime, suurendada seonduvate (sh kolmandate isikute väljatöötatud) vahendite sünergiat ning võtta arvesse puuetega inimeste erivajadusi. Lisaks võidakse kasutada autentimismeetmeid, et toetada oskusi ja kvalifikatsioone tõendavate digidokumentide kontrollimist.

(25)

Muutuvate vajaduste arvessevõtmiseks tuleks otsusega nr 2241/2004/EÜ loodud Europassi raamistik asendada uuega.

(26)

Uus Europassi raamistik peaks vastama kõikide lõppkasutajate, näiteks õppijate, tööotsijate, sealhulgas töötute ja töötajate, samuti muude asjaomaste sidusrühmade, näiteks tööandjate (eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete), kaubanduskodade, kodanikuühiskonna organisatsioonide, vabatahtlike, nõustajate, avalike tööturuasutuste, sotsiaalpartnerite, haridus- ja koolitusteenuste osutajate, noorsoo-organisatsioonide, noorsootöö pakkujate, vastutavate riiklike asutuste ning poliitikakujundajate vajadustele ja ootustele. Samuti peaks see arvesse võtma liitu saabuvate või liidus elavate kolmandate riikide kodanike vajadusi, et toetada nende lõimumist.

(27)

Europassi raamistikku tuleks arendada, et see võimaldaks kirjeldada eri liiki õpikogemusi ja oskusi, eelkõige selliseid, mis on saadud mitteformaalse ja informaalse õppimise teel.

(28)

Europassi raamistikku tuleks arendada kasutajakeskselt, võttes aluseks tagasiside ja vajaduste kogumise (sealhulgas uuringute ja katsetamisega) ning pöörates tähelepanu Europassi sihtrühmade praegustele ja tulevastele eriomastele vajadustele. Europassi omadused peaksid eelkõige kajastama liikmesriikide ja liidu võetud kohustust tagada puuetega inimestele võrdne juurdepääs tööturule ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatele ja -süsteemidele. Europassi vahendid peaksid olema tajutavad, talitlusvõimelised, mõistetavad ja töökindlad ning seega kasutajatele, eriti puuetega inimestele paremini juurdepääsetavad.

(29)

Europassi raamistiku ajakohastamine ja muutmine peaks toimuma koostöös asjaomaste sidusrühmadega, näiteks tööturuasutuste, nõustajate, haridus- ja koolitusteenuste osutajate ning sotsiaalpartneritega (nt ametiühingud ja tööandjate liidud), järgides täielikult käimasolevat poliitilist koostööd, nagu Bologna protsess Euroopa kõrgharidusruumis. Europassi raamistiku edukaks väljatöötamiseks ja rakendamiseks on otsustava tähtsusega komisjoni, liikmesriikide ja sidusrühmade konstruktiivne koostöö.

(30)

Käesoleva otsuse alusel säilitatavate ja töödeldavate isikuandmete töötlemisele tuleks kohaldada asjaomaseid isikuandmete kaitset käsitlevaid liidu õigusakte ja riiklikke rakendusmeetmeid. Kasutajatel peaks olema võimalik piirata juurdepääsu oma isikuandmetele.

(31)

Raamistikus osalemine peaks olema avatud Euroopa Majanduspiirkonna riikidele, kes ei ole liidu liikmesriigid, ühinevatele riikidele, liiduga ühineda soovivatele kandidaatriikidele ja potentsiaalsetele kandidaatriikidele, sest nad on pikka aega kõnealuse valdkonna vastu huvi tundnud ja liiduga selles valdkonnas koostööd teinud. Osaleda tuleks kooskõlas liidu ja kõnealuste riikide vahelisi suhteid reguleerivate õigusaktide asjakohaste sätetega. Europassi raamistiku kaudu pakutav teave oskuste ja kvalifikatsioonide kohta peaks pärinema ka muudest kui osalevatest riikidest ja nende haridussüsteemidest ning selles peaks kajastuma rändeliikumine mujalt maailmast ja mujale maailma.

(32)

Komisjon peaks käesoleva otsuse ühtse rakendamise ja järelevalve tagama liikmesriikide ja asjakohaste sidusrühmade esindajatest koosneva Europassi nõuanderühma kaudu. Nõuanderühm peaks eelkõige ning asjakohasel juhul koostöös teiste rühmadega, töötama välja strateegilise lähenemisviisi Europassi rakendamisele ja selle edasisele arendamisele ning andma nõu veebivahendite arendamise kohta, sealhulgas katsetamise teel, ja Europassi veebiplatvormi kaudu pakutava teabe kohta.

(33)

Käesoleva otsuse rakendamist kaasrahastatakse muu hulgas liidu programmist Erasmus+, mis on loodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1288/2013 (8). Määruse alusel loodud komitee osaleb strateegilises arutelus Europassi rakendamise edusammude ja selle edasise arendamise üle.

(34)

Kuna käesoleva otsuse eesmärki, eelkõige luua haridusega seotud liikuvuse ja piiriülese tööhõivega seotud vahendite ja teabe ulatuslik ja koostalitlusvõimeline raamistik, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, küll aga saab seda meetme mõju tõttu paremini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev otsus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(35)

Üldise põhimõttena peaksid liikmesriikide kohustused ning haldus- ja finantskoormus olema kulude ja kasu osas tasakaalustatud.

(36)

Käesoleva otsuse raames meetmete võtmisel tuleks kasutada liidu ametitelt, eelkõige Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuselt saadud oskusteavet nende pädevusvaldkonda kuuluvates küsimustes.

(37)

Seetõttu tuleks otsus nr 2241/2004/EÜ kehtetuks tunnistada, piiramata varem väljaantud Europassi dokumentide kehtivust või staatust. Kõiki Europassi dokumentide mudeleid tuleks uues raamistikus säilitada niikaua, kui on tehtud vajalikud muudatused või uuendused kooskõlas käesoleva otsusega. Et tagada sujuv üleminek Europassi veebiplatvormile, peaks otsusega nr 2241/2004/EÜ loodud Europassi internetipõhine teabesüsteem jätkama toimimist seni, kuni Europassi veebiplatvorm on loodud ja töövalmis,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese ja kohaldamisala

1.   Käesoleva otsusega kehtestatakse Euroopa raamistik selliste oskuste ja kvalifikatsioonide läbipaistvuse ja arusaadavuse edendamiseks, mis on omandatud formaalsel, mitteformaalsel ja informaalsel teel, sealhulgas praktiliste kogemuste, liikuvuse ja vabatahtliku töö kaudu (Europass).

2.   Europass koosneb veebivahenditest ja asjakohasest kättesaadavast teabest, sealhulgas teabest, millega edendada nõustamise Euroopa mõõdet, ning mida pakutakse veebiplatvormi kaudu ja toetatakse riiklike teenustega, mille eesmärk on aidata kasutajatel oma oskusi ja kvalifikatsioone paremini tutvustada ja esitada ning kvalifikatsioone võrrelda.

3.   Europass on suunatud:

a)

üksikisikutest lõppkasutajatele, nt õppijatele, tööotsijatele, töötajatele ja vabatahtlikele, ning

b)

asjaomastele sidusrühmadele, nt hariduse ja koolituse pakkujatele, nõustajatele, tööandjatele, riiklikele tööturuasutustele, sotsiaalpartneritele, noorsootöötajatele, noorteorganisatsioonidele ja poliitikakujundajatele.

4.   Europassi kasutamine on vabatahtlik ja sellega ei kaasne mingeid kohustusi ega õigusi peale nende, mis on kindlaks määratud käesolevas otsuses.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas otsuses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „kutsetunnistuse lisa“– kutsehariduse ja -koolituse lõputunnistusele või kutsetunnistusele lisatud dokument, mille on välja andnud pädev asutus või organ selleks, et kolmandad isikud – eelkõige teises riigis – saaksid paremini aru kvalifikatsiooni omandanu õpiväljunditest ning läbitud õpingute ja koolituse ning omandatud oskuste laadist, tasemest, kontekstist, sisust ja staatusest;

b)   „diplomilisa“– kõrgharidusdiplomile lisatud dokument, mille on välja andnud pädev asutus või organ selleks, et kolmandad isikud – eelkõige teises riigis – saaksid paremini aru saada kvalifikatsiooni omandanu õpiväljunditest ning läbitud õpingute ja koolituse ning omandatud oskuste laadist, tasemest, kontekstist, sisust ja staatusest;

c)   „Europassi lisad“– pädeva asutuse või organi välja antud dokumentide kogum, sh diplomilisa ja kutsetunnistuse lisa;

d)   „nõustamine“– pidev protsess, mis aitab isikutel mitmesuguste individuaalsete või kollektiivsete tegevuste kaudu teha kindlaks oma võimed, oskused ja huvid, et teha haridus-, koolitus- ja tööalaseid otsuseid ning kujundada oma elu hariduse, töö ja muus vallas, kus neid võimeid ja oskusi omandatakse või kasutatakse;

e)   „nõustamise Euroopa mõõde“– koostöö ja toetus liidu tasandil, et tugevdada liidus nõustamise poliitikat, süsteeme ja tavasid;

f)   „kvalifikatsioon“– hindamis- ja valideerimisprotsessi ametlik tulemus, mis saadakse, kui pädev asutus või organ otsustab, et isik on saavutanud vastava standardi kohased õpiväljundid;

g)   „oskuste hindamine“– isikute formaalsel või mitteformaalsel teel omandatud oskuste hindamise, mõõtmise ja kirjeldamise protsess või meetod oma oskuste hindamise või hindamise kaudu, mida on tõendanud kolmas isik, või mõlema kaudu;

h)   „oma oskuste hindamine“– protsess, milles inimene analüüsib süstemaatiliselt oma oskusi, võrreldes neid kasutusel oleva oskuste kirjeldusega;

i)   „oskuste prognoosimine“– oskuste kohta olemasolevatest allikatest saadud ja tööturuga seotud koondandmete ning haridus- ja koolitussüsteemis vastavate õpivõimaluste kvalitatiivne ja kvantitatiivne analüüsimine, mis võib aidata parandada nõustamist, värbamisprotsesse, haridus-, koolitus- ja karjäärivalikute tegemist;

j)   „autentimisteenused“– tehnilised protsessid, nt elektroonilised allkirjad ja veebisaitide autentimine, mis võimaldavad kasutajatel Europassi kaudu kontrollida teavet, näiteks oma isikusamasust;

k)   „tehniline koostalitlusvõime“– kõigi osapoolte ja teabe omanike vahelise kokkuleppe kaudu saavutatud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia süsteemide võime omavahel suhelda, et toetada teabevahetust;

l)   „valideerimine“– protsess, mille käigus pädev asutus või organ kinnitab, et isik on omandanud õpiväljundid, sealhulgas mitteformaalse ja informaalse õppe kaudu, mida võrreldakse vastavate standarditega ning mis koosneb neljast eraldiseisvast etapist: tuvastamine, dokumenteerimine, hindamine ja hindamise tulemuste sertifitseerimine täieliku kvalifikatsiooni, arvestuspunktide või osalise kvalifikatsiooni vormis nagu see on kohane ning vastav riigi oludele;

m)   „avatud standardid“– tehnilised standardid, mis on töötatud välja koostöös ja avaldatud tasuta kasutamiseks kõikidele huvitatud isikutele;

n)   „veebiplatvorm“– veebipõhine rakendus, mis pakub lõppkasutajatele teavet ja vahendeid ning võimaldab neil täita veebis spetsiifilisi ülesandeid;

o)   „isikuandmed“– andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

Artikkel 3

Veebiplatvorm

1.   Europass pakub veebiplatvormi kaudu veebivahendeid:

a)

isikuandmete dokumenteerimiseks ja kirjeldamiseks mitmesugustes vormingutes, sh elulookirjelduse (CV) mudelid;

b)

töö- ja õpikogemuste, sh liikuvuse ja vabatahtliku töö kaudu omandatud oskuste ja kvalifikatsioonide dokumenteerimiseks ja kirjeldamiseks;

c)

oskuste hindamiseks, sealhulgas oma oskuste hindamiseks;

d)

õpiväljundite või kvalifikatsioonide dokumenteerimiseks, sh artikli 5 kohased Europassi lisade mudelid.

Punktis c osutatud Europassi vahendite kasutamine oskuste hindamiseks ja oma oskuste hindamiseks ei too otseselt kaasa kvalifikatsiooni ametlikku tunnustamist või väljastamist.

2.   Europassi veebiplatvorm annab olemasolevat teavet või suunab olemasoleva teabe juurde järgmistel teemadel:

a)

õppimisvõimalused;

b)

kvalifikatsioonid ja kvalifikatsiooniraamistikud või -süsteemid;

c)

mitteformaalse ja informaalse õppe valideerimise võimalused;

d)

eri riikides, sh kolmandates riikides kasutusel olevad tunnustamistavad ja asjaomased õigusaktid;

e)

õppimisega seotud riikidevahelist liikuvust ja karjääri juhtimist hõlmavad nõustamisteenused;

f)

oskuste prognoosimine asjaomaste liidu tasandi meetmetega ja liidu tasandi asutuste poolt nende pädevuse piires;

g)

oskusi ja kvalifikatsioone käsitlev teave, mis võib olla asjakohane seaduslikke võimalusi kasutades liitu saabuvate või liidus elavate kolmandate riikide kodanike erivajaduste jaoks, et toetada nende lõimumist.

Artikkel 4

Peamised põhimõtted ja tunnused

1.   Europassi veebiplatvorm ja veebivahendid, sealhulgas nende sisu ja funktsioonid on kasutajasõbralikud ja turvalised ning tehakse tasuta kättesaadavaks kõigile kasutajatele.

2.   Europassi veebiplatvorm ja veebipõhised vahendid, sealhulgas nende sisu ja funktsioonid peavad olema ligipääsetavad puuetega inimestele, vastavalt liidu õiguses sätestatud ligipääsetavusnõuetele.

3.   Europassi veebipõhised vahendid kasutavad avatud standardeid, mis tehakse tasuta kättesaadavaks liikmesriikidele ja muudele sidusrühmadele vabatahtlikuks kasutamiseks.

4.   Europassi veebipõhised vahendid kasutavad Euroopa kvalifikatsiooniraamistikku viiteallikana kvalifikatsioone käsitlevas teabes, riikide haridus- ja koolitussüsteemide kirjeldamisel ning muude asjakohaste teemade puhul nagu see on kohane ja vastav riigi oludele.

5.   Europassi veebiplatvorm võib võimaldada kasutajatel salvestada isikuandmeid, nt isiklikku profiili. Selliste isikuandmete töötlemisel kohaldatakse liidu andmekaitsealaseid õigusakte. Kasutajatele tehakse kättesaadavaks mitu võimalust piirata juurdepääsu oma andmetele või teatud tunnustele.

6.   Europassiga toetatakse oskuste ja kvalifikatsioonide kohta esitatud digidokumentide või nende kohta muul viisil esitatud teabe autentimise teenuseid.

7.   Europassi veebivahendid tehakse kättesaadavaks liidu institutsioonide ametlikes keeltes.

8.   Europassi veebivahendid peavad toetama muid liidu ja asjakohasel juhul riikide tasandil pakutavaid vahendeid ja teenuseid ning tagama nendega tehnilise koostalitlusvõime ja sünergia.

Artikkel 5

Europassi lisad

1.   Europassi lisasid annavad vastavalt mudelitele välja pädevad asutused või organid. Eelkõige tuleb mudelites järgida andmete järjekorda, et tagada arusaadavus ja täieliku teabe esitamine.

2.   Lõikes 1 osutatud mudelid töötab välja ja vaatab vajadusel läbi komisjon tihedas koostöös liikmesriikide ja teiste sidusrühmadega, nt Euroopa Nõukogu ja ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooniga, ning nendega konsulteerides, et tagada lisade asjakohasus ja kasutatavus.

3.   Europassi lisasid väljastatakse tasuta ja võimaluse korral elektrooniliselt. Europassi lisad väljastatakse riigikeeles ja võimaluse korral mõnes teises Euroopa keeles.

4.   Europassi lisa ei asenda diplomi või tunnistuse originaali ega ole diplomi või tunnistuse originaali ametlik tunnustamine teiste riikide pädevate asutuste või organite poolt.

Artikkel 6

Komisjoni ülesanded

1.   Komisjon haldab Europassi veebiplatvormi. Sellega seoses komisjon:

a)

tagab liidu tasandi teabe kättesaadavuse ja kõrge kvaliteedi või viited sellisele olemasolevale teabele, nagu on osutatud artikli 3 lõikes 2;

b)

töötab välja, testib ja vajaduse korral ajakohastab Europassi veebiplatvormi, sealhulgas avatud standardeid, kooskõlas kasutajate vajaduste ja tehnoloogia arenguga, samuti muutustega tööturul ning hariduse ja koolituse pakkumises;

c)

hoiab end kursis tehnoloogia arenguga, mis võib aidata parandada Europassi juurdepääsetavust eakate ja puuetega inimeste jaoks, ja võtab asjakohased tehnoloogilised uuendused kasutusele;

d)

tagab, et Europassi veebiplatvormi, sealhulgas avatud standardite kõik arendused või uuendused toetavad teabe sidusust ja annavad selget lisaväärtust;

e)

tagab, et kõik veebivahendid, eriti hindamise ja oma oskuste hindamise vahendid on täielikult testitud ning kvaliteetsed, ja

f)

tagab Europassi veebiplatvormi, sealhulgas veebivahendite kvaliteedi ja jälgib selle tõhusust vastavalt kasutajate vajadustele.

2.   Komisjon tagab käesoleva otsuse tõhusa rakendamise. Sellega seoses komisjon:

a)

tagab liikmesriikide aktiivse osalemise ja kaasamise strateegilisse planeerimisse, sealhulgas strateegiliste eesmärkide seadmisesse ja jälgimisse, kvaliteedi tagamisse ja rahastamisse, ning võtab nõuetekohaselt arvesse nende seisukohti;

b)

tagab liikmesriikide aktiivse osalemise ja kaasamise Europassi veebiplatvormi, sealhulgas avatud standardite väljatöötamisse, testimisse, ajakohastamisse ja hindamisse, ning võtab nende seisukohad nõuetekohaselt arvesse;

c)

tagab liidu tasandil asjaomaste sidusrühmade kaasamise käesoleva otsuse rakendamisse ja hindamisse;

d)

korraldab liikmesriikide vahel õppetegevust ja parimate tavade jagamist ning, kui see on kohane, hõlbustab liikmesriikide soovil vastastikust nõustamist, ja

e)

tagab, et kasutajate ja sidusrühmadeni, sh puudega inimesteni jõudmiseks tehakse liidu ja riikide tasandil tõhusat ja piisavat tutvustus-, nõustamis- ja teavitustööd.

Artikkel 7

Liikmesriikide ülesanded

1.   Liikmesriigid vastutavad käesoleva otsuse riigi tasandil rakendamise eest asjaomaste riiklike teenistuste kaudu, ilma et see mõjutaks riiklikku rakendus- ja töökorda. Sellega seoses peavad liikmesriigid:

a)

koordineerima Europassi veebivahendite rakendamisega seotud tegevust;

b)

edendama teadlikkust Europassist ja selle kasutamist ning muutma selle nähtavamaks;

c)

levitama ja andma teavet nõustamisteenuste kohta, mis puudutavad õppimisega seotud riikidevahelist liikuvust ja karjäärijuhtimist, sealhulgas asjakohasel juhul individuaalse nõustamise kohta;

d)

tegema Europassi veebiplatvormil kättesaadavaks teabe õpivõimaluste, kvalifikatsioonide ja tunnustamise kohta, sealhulgas viidates asjaomastele riikliku tasandi veebisaitidele;

e)

kaasama sidusrühmi kõikidest asjaomastest sektoritest ning edendama avaliku ja erasektori sidusrühmade koostööd nende vastutusalasse kuuluvas tegevuses.

2.   Teabe andmine Europassi veebiplatvormile vastavalt artikli 3 lõikele 2 ei too liikmesriikidele kaasa mingeid lisakohustusi.

Artikkel 8

Andmetöötlus ja -kaitse

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmeid viiakse ellu kooskõlas isikuandmete kaitset käsitlevate liidu õigusaktidega, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 95/46/EÜ (9) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 45/2001 (10).

Artikkel 9

Järelevalve ja hindamine

1.   Kui see on kohane, esitab komisjon asjaomaste haridus-, koolitus- ja tööhõivepoliitika raamistike kontekstis aruande käesoleva otsuse vastuvõtmise järel tehtud edusammude ja eeldatavate tulevikusuundumuste kohta.

2.   Komisjon esitab 23. maiks 2023 ning iga viie aasta järel Euroopa Parlamendile ja nõukogule hindamisaruande käesoleva otsuse rakendamise ja mõju kohta.

3.   Hindamise teeb sõltumatu organ komisjoni poolt liikmesriikidega konsulteerides välja töötatud kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete näitajate põhjal.

Artikkel 10

Osalevad riigid

1.   Käesolevas otsuses osutatud tegevuses osalemine on avatud Euroopa Majanduspiirkonna liikmetele, kes ei ole liidu liikmesriigid, vastavalt Euroopa Majanduspiirkonna lepingu tingimustele.

2.   Osalemine on avatud ka ühinevatele riikidele, liiduga ühineda soovivatele kandidaatriikidele ja potentsiaalsetele kandidaatriikidele kooskõlas nende liiduga sõlmitud lepingutega.

Artikkel 11

Finantssätted

Käesoleva otsuse rakendamist riikide tasandil kaasrahastatakse liidu programmide kaudu. Euroopa Parlament ja nõukogu kinnitavad iga-aastased assigneeringud mitmeaastase finantsraamistiku piires.

Artikkel 12

Kehtetuks tunnistamine ja üleminekusätted

1.   Otsus nr 2241/2004/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

2.   Otsusega nr 2241/2004/EÜ loodud Europassi internetipõhine teabesüsteem jätkab tegevust seni, kuni käesoleva otsusega asutatud Europassi veebiplatvorm on loodud ja töövalmis.

Artikkel 13

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Strasbourg, 18. aprill 2018

Euroopa Parlamendi nimel

president

A. TAJANI

Nõukogu nimel

eesistuja

L. PAVLOVA


(1)  ELT C 173, 31.5.2017, lk 45.

(2)  Euroopa Parlamendi 15. märtsi 2018. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 12. aprilli 2018. aasta otsus.

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 2004. aasta otsus nr 2241/2004/EÜ kvalifikatsioonide ja pädevuste läbipaistvuse ühtse ühenduse raamistiku kohta (Europass) (ELT L 390, 31.12.2004, lk 6).

(4)  Nõukogu 22. mai 2017. aasta soovitus, milles käsitletakse elukestva õppe Euroopa kvalifikatsiooniraamistikku ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2008. aasta soovitus Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku loomise kohta elukestva õppe valdkonnas (ELT C 189, 15.6.2017, lk 15).

(5)  Nõukogu 20. detsembri 2012. aasta soovitus mitteformaalse ja informaalse õppe valideerimise kohta (ELT C 398, 22.12.2012, lk 1).

(6)  Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate 21. novembri 2008. aasta resolutsioon „Elukestva nõustamise parem integreerimine elukestva õppe strateegiatesse“ (ELT C 319, 13.12.2008, lk 4).

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/589, milles käsitletakse Euroopa tööturuasutuste võrgustikku (EURESe võrgustik), töötajate juurdepääsu liikuvusteenustele ja tööturgude edasist integratsiooni ning millega muudetakse määruseid (EL) nr 492/2011 ja (EL) nr 1296/2013 (ELT L 107, 22.4.2016, lk 1).

(8)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1288/2013, millega luuakse „Erasmus+“: liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm ning tunnistatakse kehtetuks otsused nr 1719/2006/EÜ, nr 1720/2006/EÜ ja nr 1298/2008/EÜ (ELT L 347, 20.12.2013, lk 50).

(9)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31).

(10)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).