19.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 99/14


NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (EL) 2018/593,

16. aprill 2018,

millega lubatakse Itaalia Vabariigil kehtestada erimeede, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklitest 218 ja 232

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, (1) eriti selle artikli 395 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjonis 27. septembril 2017. aastal registreeritud kirjaga taotles Itaalia luba kehtestada erimeede, et teha erand direktiivi 2006/112/EÜ artiklitest 218 ja 232 ning kehtestada kohustuslik elektrooniline arveldamine kõigi Itaalia territooriumil registreeritud maksukohustuslaste (v.a maksukohustuslaste, kelle suhtes kohaldatakse kõnealuse direktiivi artiklis 282 osutatud väikeettevõtjate erandit) suhtes ja suunata arved läbi Itaalia maksuameti hallatava süsteemi Sistema di Interscambio (edaspidi „SdI“).

(2)

Direktiivi 2006/112/EÜ artikli 395 lõike 2 kohaselt teavitas komisjon 3. ja 6. novembri 2017. aasta kirjas teisi liikmesriike Itaalia taotlusest. Komisjon teatas 7. novembri 2017. aasta kirjaga Itaaliale, et tal on taotluse hindamiseks kogu vajalik teave.

(3)

Itaalia teatab, et arvete kohustuslik elektrooniline esitamine SdI kaudu võimaldaks Itaalia maksuhalduritel saada reaalajas teavet, mis sisaldub ettevõtjate poolt väljastatud ja saadud arvetes. Nii oleks maksuhalduritel võimalik õigeaegselt ja automaatselt kontrollida deklareeritud ja tasutud käibemaksusummade kooskõla.

(4)

Itaalia on seisukohal, et üldise elektroonilise arveldamise kohustuse kehtestamine aitaks võidelda käibemaksupettustega ja käibemaksu maksmisest kõrvalehoidumisega, elavdada digiteerimist ning lihtsustada käibemaksu kogumist.

(5)

Itaalia teatab, et alus kohustusliku elektroonilise arveldamise kehtestamisele pandi olemasoleva SdI süsteemi vabatahtliku kasutamise võimalusega, mis tagab sujuva ülemineku elektroonilisele arveldamisele, piirates samas erimeetme mõju maksukohustuslastele.

(6)

Arvestades erimeetme laia kohaldamisala ja uudsust, on oluline hinnata erimeetme mõju käibemaksupettustega ja käibemaksu maksmisest kõrvalehoidumisega võitlemisele ning maksukohustuslastele. Seega juhul, kui Itaalia peab vajalikuks erimeetme kohaldamisaega pikendada, peaks ta esitama komisjonile koos pikendamise taotlusega aruande, milles hinnatakse erimeetme tõhusust käibemaksupettustega ja käibemaksu maksmisest kõrvalehoidumisega võitlemisel ning käibemaksu kogumise lihtsustamisel.

(7)

Nimetatud erimeede ei tohiks mõjutada tarbija õigust saada ühendusesiseste tehingute kohta paberarveid.

(8)

Taotletav erimeede peaks olema ajaliselt piiratud, et oleks võimalik hinnata, kas erimeede on selle eesmärkide seisukohast kohane ja tõhus.

(9)

Erimeede on seega taotletavate eesmärkidega proportsionaalne, kuna see on ajas ja kohaldamisalalt piiratud: seda ei kohaldata maksukohustuslaste suhtes, kelle suhtes kohaldatakse direktiivi 2006/112/EÜ artiklis 282 osutatud väikeettevõtjate erandit. Lisaks sellele ei kaasne erimeetmega ohtu, et pettus võiks üle kanduda teistesse sektoritesse või liikmesriikidesse.

(10)

Erimeetme kohaldamine ei mõjuta lõpptarbimise etapis kogutava maksutulu kogusummat ega mõjuta ebasoodsalt käibemaksupõhiselt laekuvaid liidu omavahendeid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Erandina direktiivi 2006/112/EÜ artiklist 218 lubatakse Itaalial tunnustada üksnes elektroonilisel kujul olevaid dokumente ja sõnumeid arvetena, kui need on välja andnud Itaalia territooriumil asuvad maksukohustuslased, v.a maksukohustuslased, kelle suhtes kohaldatakse direktiivi 2006/112/EÜ artiklis 282 osutatud väikeettevõtjate erandit.

Artikkel 2

Erandina direktiivi 2006/112/EÜ artiklist 232 lubatakse Itaalial sätestada, et Itaalia territooriumil asuvate maksukohustuslaste väljastatud elektrooniliste arvete kasutamiseks ei nõuta arve saaja nõusolekut, v.a juhul, kui need on välja andnud maksukohustuslased, kelle suhtes kohaldatakse direktiivi 2006/112/EÜ artiklis 282 osutatud väikeettevõtjate erandit.

Artikkel 3

Itaalia teavitab komisjoni artiklites 1 ja 2 osutatud erandeid rakendavatest riiklikest meetmest.

Artikkel 4

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. juulist 2018 kuni 31. detsembrini 2021.

Kui Itaalia peab vajalikuks artiklites 1 ja 2 osutatud erandite kohaldamisaega pikendada, esitab ta komisjonile koos pikendamise taotlusega aruande, milles hinnatakse artiklis 3 osutatud riiklike meetmete tõhusust käibemaksupettustega ja käibemaksu maksmisest kõrvalehoidumisega võitlemisel ning käibemaksu kogumise lihtsustamisel. Aruandes hinnatakse ka kõnealuste meetmete mõju maksukohustuslastele, eelkõige seda, kas kõnealused meetmed suurendavad nende halduskoormust ja kulusid.

Artikkel 5

Käesolev otsus on adresseeritud Itaalia Vabariigile.

Luxembourg, 16. aprill 2018

Nõukogu nimel

eesistuja

R. PORODZANOV


(1)  ELT L 347, 11.12.2006, lk 1.