6.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 90/36


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2018/539,

20. märts 2018,

Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise kindlustuse ja edasikindlustusega seotud usaldatavusnõudeid käsitleva kahepoolse lepingu sõlmimise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 114 koostoimes artikli 218 lõikega 6,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt nõukogu otsusele (EL) 2017/1792 (2) allkirjastasid Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid kindlustuse ja edasikindlustusega seotud usaldatavusnõudeid käsitleva kahepoolse lepingu („leping“) 22. septembril 2017, eeldusel et see hiljem sõlmitakse.

(2)

Lepingu sõlmimise tulemusena suureneb liidus ja Ameerika Ühendriikides tegutsevate kindlustus- ja edasikindlustusandjate õiguskindlus kindlustuse ja edasikindlustuse õigusraamistike kohaldamisel ning paraneb kindlustusvõtjate ja teiste tarbijate kaitse tänu teabevahetuse valdkonnas järelevalveasutuste tehtavale koostööle.

(3)

Leping tuleks heaks kiita,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vaheline kindlustuse ja edasikindlustuse usaldatavusnõudeid käsitlev kahepoolne leping kiidetakse liidu nimel heaks (3).

Artikkel 2

Nõukogu eesistuja esitab liidu nimel lepingu artiklis 8 sätestatud teate (4).

Artikkel 3

Komisjon esindab liitu lepingu artiklis 7 sätestatud ühiskomitees, olles enne ära kuulanud nõukogu finantsteenuste töörühma arvamuse, ning teavitab kõnealust töörühma vastavalt vajadusele, ent vähemalt kord aastas lepingu rakendamisel tehtud edusammudest.

Artikkel 4

Liidu nimel võetavad seisukohad määratakse kindlaks vastavalt aluslepingutele ja seega nõukogu poolt, nagu on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artikli 16 lõikes 1 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 lõikes 9.

Artikkel 5

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 20. märts 2018

Nõukogu nimel

eesistuja

E. ZAHARIEVA


(1)  1. märtsi 2018. aasta nõusolek (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  Nõukogu 29. mai 2017. aasta otsus (EL) 2017/1792 Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise kindlustuse ja edasikindlustusega seotud usaldatavusnõudeid käsitleva kahepoolse lepingu liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta (ELT L 258, 6.10.2017, lk 1).

(3)  Leping on koos selle allkirjastamise ja ajutise kohaldamise otsusega avaldatud ELTs L 258, 6.10.2017, lk 4.

(4)  Nõukogu peasekretariaat avaldab lepingu jõustumise kuupäeva Euroopa Liidu Teatajas.