20.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 77/16


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2018/458,

19. märts 2018,

millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 97/193/ÜVJP Mostari sündmuste käigus 10. veebruaril 1997. aastal vägivallaakte toime pannud isikute suhtes rakendatavate piiravate meetmete kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 17. märtsil 1997 vastu ühise seisukoha 97/193/ÜVJP (1).

(2)

Ühise seisukoha 97/193/ÜVJP läbivaatamine näitas, et ühise seisukohaga kehtestatud meetmed tuleks tühistada.

(3)

Ühine seisukoht 97/193/ÜVJP tuleks seega kehtetuks tunnistada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Ühine seisukoht 97/193/ÜVJP tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 19. märts 2018

Nõukogu nimel

eesistuja

F. MOGHERINI


(1)  17. märtsi 1997. aasta ühine seisukoht 97/193/ÜVJP, mille nõukogu on Euroopa Liidu lepingu artikli J.2 alusel määratlenud Mostari sündmuste käigus 10. veebruaril 1997. aastal vägivallaakte toime pannud isikute suhtes rakendatavate piiravate meetmete kohta (EÜT L 81, 21.3.1997, lk 1).