21.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 48/1


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2018/254,

15. veebruar 2018,

Marrakechi lepingu (mis käsitleb avaldatud teostele juurdepääsu lihtsustamist pimedatele, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikutele) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 114 koostoimes artikli 218 lõike 6 punkti a alapunktiga v,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Alates 22. jaanuarist 2011 on liit nõukogu otsuse 2010/48/EÜ (2) kohaselt seotud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste konventsiooniga ning selle sätted on saanud liidu õiguskorra lahutamatuks osaks.

(2)

26. novembril 2012 andis nõukogu komisjonile loa pidada liidu nimel Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsioonis (WIPO) läbirääkimisi rahvusvahelise lepingu üle, milles käsitletakse trükikirja lugemise puudega isikute paremat juurdepääsu raamatutele.

(3)

Pärast nimetatud läbirääkimiste edukat lõpuleviimist võeti 27. juunil 2013 vastu Marrakechi leping, mis käsitleb avaldatud teostele juurdepääsu lihtsustamist pimedatele, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikutele (edaspidi „Marrakechi leping“). Marrakechi leping jõustus 30. septembril 2016.

(4)

Kooskõlas nõukogu otsusega 2014/221/EL (3) allkirjastati Marrakechi leping liidu nimel 30. aprillil 2014, eeldusel et see sõlmitakse.

(5)

Marrakechi lepinguga kehtestatakse rahvusvahelised normid, mis tagavad riiklikul tasandil pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute jaoks autoriõiguse piirangud või erandid. Marrakechi lepingu eesmärk on ka võimaldada avaldatud teostest kõnealuste autoriõiguse piirangute või erandite alusel ligipääsetavas vormis valmistatud koopiate piiriülest vahetamist. Seega lihtsustab Marrakechi leping juurdepääsu avaldatud teostele kõnealuste soodustatud isikute jaoks liidus ja sellest väljaspool.

(6)

13. septembril 2017 võeti vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1563 (4) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2017/1564, (5) millega täidetakse Marrakechi lepingust tulenevad liidu kohustused.

(7)

Marrakechi lepingu artikli 19 punkti b alusel saab liit Marrakechi lepingu osaliseks kuupäeval, mis saabub kolm kuud pärast seda, kui ratifitseerimis- või ühinemiskiri on WIPO peadirektori kätte hoiule antud. Asjakohane on ühtlustada nimetatud kuupäev kuupäevaga, milleks liikmesriigid peavad direktiivi (EL) 2017/1564 üle võtma, ning kuupäevaga, mil hakkab kohalduma määrus (EL) 2017/1563. Seetõttu tuleks ratifitseerimiskiri hoiule anda kolm kuud enne kuupäeva, milleks liikmesriigid peavad direktiivi (EL) 2017/1564 üle võtma ning mil hakkab kohalduma määrus (EL) 2017/1563.

(8)

Marrakechi lepingu sõlmimine kuulub liidu ainupädevusse, (6) Marrakechi leping tuleks heaks kiita,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Marrakechi leping, mis käsitleb avaldatud teostele juurdepääsu lihtsustamist pimedatele, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikutele, kiidetakse liidu nimel heaks.

Marrakechi lepingu tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Nõukogu eesistuja määrab isik(ud), kes on volitatud liidu nimel hoiule andma Marrakechi lepingu artikli 19 punktis b sätestatud ratifitseerimiskirja.

Ratifitseerimiskiri antakse hoiule 12. juulil 2018.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 15. veebruar 2018

Nõukogu nimel

eesistuja

K. VALCHEV


(1)  18. jaanuari 2018. aasta nõusolek (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  Nõukogu 26. novembri 2009. aasta otsus 2010/48/EÜ Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste konventsiooni sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse nimel (ELT L 23, 27.1.2010, lk 35).

(3)  Nõukogu 14. aprilli 2014. aasta otsus 2014/221/EL, mis käsitleb Marrakechi lepingu (avaldatud teostele juurdepääsu lihtsustamise kohta nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikutele) Euroopa Liidu nimel allkirjastamist (ELT L 115, 17.4.2014, lk 1).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. septembri 2017. aasta määrus (EL) 2017/1563, mis käsitleb teatavate autoriõigusega ja autoriõigusega kaasnevate õigustega kaitstud teoste ja muude objektide ligipääsetavas vormis koopiate piiriülest vahetamist liidu ja kolmandate riikide vahel pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides (ELT L 242, 20.9.2017, lk 1).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. septembri 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/1564, mis käsitleb teatavate autoriõigusega ja autoriõigusega kaasnevate õigustega kaitstud teoste ja muude kaitstud objektide teatavaid lubatud kasutusviise pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides ning millega muudetakse direktiivi 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas (ELT L 242, 20.9.2017, lk 6).

(6)  Euroopa Kohtu 14. veebruari 2017. aasta arvamus 3/15, ECLI:EU:C:2017:114.