6.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 32/50


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2018/176,

29. jaanuar 2018,

seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel vastu EMP ühiskomitees seoses EMP lepingu XIII lisa „Transport“ muutmisega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 91 koostoimes artikli 218 lõikega 9,

võttes arvesse nõukogu 28. novembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 2894/94 Euroopa Majanduspiirkonna lepingu rakendamise korra kohta, (1) eriti selle artikli 1 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Majanduspiirkonna leping (2) (edaspidi „EMP leping“) jõustus 1. jaanuaril 1994.

(2)

Kooskõlas EMP lepingu artikliga 98 võib EMP ühiskomitee oma otsusega muu hulgas muuta EMP lepingu XIII lisa „Transport“.

(3)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/94/EL (3).

(4)

Seetõttu tuleks EMP lepingu XIII lisa „Transport“ vastavalt muuta.

(5)

Seetõttu peaks liidu võetav seisukoht EMP ühiskomitees põhinema lisatud otsuse eelnõul,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Seisukoht, mis võetakse liidu nimel EMP ühiskomitees seoses EMP lepingu XIII lisa „Transport“ muutmise ettepanekuga, põhineb käesolevale otsusele lisatud EMP ühiskomitee otsuse eelnõul.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 29. jaanuar 2018

Nõukogu nimel

eesistuja

R. PORODZANOV


(1)  EÜT L 305, 30.11.1994, lk 6.

(2)  EÜT L 1, 3.1.1994, lk 3.

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta direktiiv 2014/94/EL alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtu kohta (ELT L 307, 28.10.2014, lk 1).


EELNÕU

EMP ÜHISKOMITEE OTSUS nr …/2018,

…,

millega muudetakse EMP lepingu III lisa „Transport“

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (EMP leping), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta direktiiv 2010/94/EL alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtu kohta (1).

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu XIII lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu XIII lisa punkti 5 (välja jäetud) järele lisatakse järgmine punkt:

„5a.

32014 L 0094: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta direktiiv 2014/94/EL alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtu kohta (ELT L 307, 28.10.2014, lk 1).

Käesolevas lepingus loetakse selle direktiivi sätteid järgmises kohanduses:

a)

EFTA riikide puhul loetakse artikli 3 lõikes 5 fraasi „ELi toimimise lepingus“ asemel „EMP lepingus“;

b)

artiklit 6 ei kohaldata Islandi suhtes;

c)

käesolevat direktiivi ei kohaldata Liechtensteini suhtes.“

Artikkel 2

Direktiivi 2014/94/EL islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub […], eeldusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (*1).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel,

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

EMP ühiskomitee sekretärid


(1)  ELT L 307, 28.10.2014, lk 1.

(*1)  [Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.] [Põhiseadusest tulenevad nõuded on nimetatud.]